Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2014 ]

Αριθμ. απόφ. 260/2013/24.2.2014 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987), όπως ισχύει

(Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987), όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 260/2013

(ΦΕΚ Β' 525/28-02-2014)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το υπ’ αριθ. 30/003/929/5.12.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 (Φ.Ε.Κ. 211/Α΄/1995).

3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α΄/1929).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α΄/1988 και 229/Α΄/1989).

5. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β΄/1992).

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7.10.2009).

7. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄/5.11.2009).

8. Το Π.Δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 142/Α΄/2012).

9. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (Φ.Ε.Κ. 2574/24.9.2012).

10. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 130/Β/28.1.2013).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 260/2013 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2013 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την την αντικατάσταση των άρθρων 88−91 του Κ.Τ.Π. (Φ.Ε.Κ. 788/Β΄/31.12.87) όπως ισχύει, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ − ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

Άρθρο 88
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου άρθρου εφαρμόζονται οι ορισμοί που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 (Παράρτημα Ι) καθώς και οι ορισμοί που αναφέρονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 852/2004 (άρθρο 2), 178/2002 (άρθρα 2 και 3) και 882/2004, όπως αυτοί (οι Κανονισμοί) κατά περίπτωση ισχύουν.

2. Πιο συγκεκριμένα εφαρμόζονται

2.1. Οι ορισμοί του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

2.1.1. Σημείο 1.1 Κρέας

2.1.2. Σημείο 1.9 Σφάγιο

2.1.3. Σημείο 1.10 Νωπό κρέας

2.1.4. Σημείο 1.11 Εντόσθια

2.1.5. Σημείο 1.12 Σπλάχνα

2.1.6. Σημείο 1.13 Κιμάς

2.1.7. Σημείο 1.14 Μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας

2.1.8. Σημείο 1.15 Παρασκευάσματα κρέατος

2.1.9. Σημείο 1.17 Εργαστήριο τεμαχισμού

2.1.10. Σημείο 7.1 Προϊόντα με βάση το κρέας

2.1.11. Σημείο 7.7 Ζελατίνη

2.1.12. Σημείο 7.8. Κολλαγόνο

2.1.13. Σημείο 7.9. Επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστες και έντερα

2.2. Οι ορισμοί του άρθρου 2, παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004

2.2.1. υγιεινή των τροφίμων

2.2.2. εγκατάσταση

2.2.3. αρμόδια αρχή

2.2.4. ισοδύναμος

2.2.5. μόλυνση

2.2.6. πόσιμο νερό

2.2.7. πρώτη συσκευασία

2.2.8. δεύτερη συσκευασία

2.2.9. ερμητικά σφραγισμένο δοχείο

2.2.10. μεταποίηση

2.2.11. μη μεταποιημένα προϊόντα

2.2.12. μεταποιημένα προϊόντα

2.3. Οι ορισμοί των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2.4. Ο ορισμός του Παραρτήματος 1 του άρθρου 11 του Κ.Τ.Π. ή του Μέρους Β΄ του Παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 για την επισήμανση του κρέατος. όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Βλέπε τα επόμενα άρθρα από εδώ

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε:

• να επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση

• να απαγορεύεται έξι μήνες μετά από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αλλά τα οποία είχαν παρασκευαστεί και επισημανθεί πριν την παρέλευση έξι μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης επιτρέπεται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η Πρόεδρος
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η Γραμματέας
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Δ. Τσίπη, Σ. Αντωνιάδου, Ε. Δήμα, Κ. Μαγουλάς, Χ. Παπαχρήστου, Θ. Στριλάκος, Ι. Σιταράς.»

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο