Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2014 ]

Σχέδιο νόμου - Αιτιολογική έκθεση «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»

(«Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»)

Κατηγορία: Λοιπά

Σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

(α) Εφοδιαστική (Logistics) είναι το σύνολο των διεργασιών που είναι απαραίτητες για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της ροής, ήτοι της μεταφοράς, της διαμεταφοράς και της αποθήκευσης, αγαθών και εμπορευμάτων από οποιοδήποτε σημείο προέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο προορισμού, συμπεριλαμβανομένης και της αντίστροφης ροής, καθώς και για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο της παροχής συναφών με τα ανωτέρω υπηρεσιών και της σχετικής πληροφορίας.

(β) Δραστηριότητες Εφοδιαστικής είναι ιδίως οι ακόλουθες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες: η συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση αγαθών και εμπορευμάτων, η ομαδοποίηση (consolidation) και ο διαχωρισμός (deconsolidation) αγαθών και εμπορευμάτων, η αποθήκευση και η διαχείριση της απογραφής εμπορευμάτων, η διαχείριση επιστροφών εμπορευμάτων και φθαρμένων ή κατεστραμμένων ή ακατάλληλων εμπορευμάτων ή υλικών συσκευασίας (reverse logistics) και η διαχείριση και επεξεργασία της πληροφορίας που αφορά όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες (Κύριες Δραστηριότητες), καθώς και η συσκευασία, η ανασυσκευασία, η ετικετοποίηση, ο έλεγχος της ποιότητας, η συναρμολόγηση ή οι μικρές τροποποιήσεις, οι εκτελωνιστικές εργασίες και η εμπορική έκθεση προϊόντων, οι οποίες αποτελούν δευτερεύουσες-συμπληρωματικές δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τις ως άνω κύριες δραστηριότητες και, προκειμένου να εντάσσονται στο πλαίσιο άσκησης δραστηριότητας Εφοδιαστικής, προϋποθέτουν την κατά κύριο λόγο άσκηση μίας τουλάχιστον συναφούς Κύριας Δραστηριότητας.

(γ) Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί κατ’ επάγγελμα Δραστηριότητες Εφοδιαστικής, είτε αποκλειστικά είτε παράλληλα ή σε συνδυασμό με άλλες εμπορικές ή βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες.

(δ) Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Third Party Logistics – 3PL) είναι η επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Εφοδιαστική και η οποία ασκεί, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής προς τρίτους, μία ή περισσότερες από τις Κύριες Δραστηριότητες της μεταφοράς, της διαμεταφοράς ή της αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων.

(ε) Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων, στεγασμένων ή μη, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων κάθε τύπου, οι οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την άσκηση μίας ή περισσότερων κύριων Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, και είναι αυτόνομες, υπό την έννοια ότι δεν λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης άλλης βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή λιανεμπορικής ή γεωργικής δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο και προς εξυπηρέτηση της δραστηριότητας αυτής. Στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες-συμπληρωματικές Δραστηριότητες Εφοδιαστικής.

(στ) Φορέας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης ενός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και στο όνομα του οποίου εκδίδονται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας ή υποβάλλονται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 του παρόντος υπεύθυνες δηλώσεις.

(ζ) Κτιριακές Εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι κάθε δομική κατασκευή που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως αναγκών για τη λειτουργία ενός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.

(η) Εγκατάσταση (Ίδρυση) Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι η προετοιμασία, διαμόρφωση και τοποθέτηση κάθε αναγκαίας υποδομής, συμπεριλαμβανομένου ή μη τυχόν μηχανολογικού εξοπλισμού, για την άσκηση κύριων ή και δευτερευουσών-συμπληρωματικών Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής είτε σε υφιστάμενες Κτιριακές Εγκαταστάσεις είτε σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν.

(θ) Λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι η έναρξη της άσκησης των Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, κύριων ή και δευτερευουσών-συμπληρωματικών, στο πλαίσιο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.
(ι) Επέκταση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι, μετά την αρχική Εγκατάσταση:
(i) κάθε προσθήκη Κτιριακών Εγκαταστάσεων ή και
(ii) η με οποιονδήποτε τρόπο επαύξηση της αποθηκευτικής ικανότητας του Κέντρου ή και
(iii) η συμπλήρωση των ασκούμενων στο Κέντρo Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο ή σε όμορο γήπεδο ή και
(iv) κάθε επαύξηση της ισχύος τυχόν εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού.

(ια) Εκσυγχρονισμός Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι, μετά την αρχική Εγκατάσταση:
(i) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση τυχόν εγκατεστημένου μηχανολογικού εξοπλισμού ή και Κτιριακών Εγκαταστάσεων ή και
(ii) η αλλαγή ή συμπλήρωση των ασκούμενων στο Κέντρο Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής στο ίδιο γήπεδο.

(ιβ) Αδειοδοτούσα Αρχή είναι κάθε μία από τις διοικητικές αρχές και τους φορείς που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 14 του ν. 3982/2011.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του παρόντος νόμου υπάγονται οι Δραστηριότητες Εφοδιαστικής που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 1.

2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων αυτών:
(α) Οι συναφείς δραστηριότητες που ασκούνται ή την εκμετάλλευση των οποίων έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή.
(β) Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου.
(γ) Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων.
(δ) Οι Εμπορευματικοί Σταθμοί Αυτοκινήτων Τύπου Α΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ Α΄62).

3. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται και δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου οι ειδικότερες διατάξεις που αφορούν τους όρους αποθήκευσης και μεταφοράς φαρμάκων για ανθρώπινη, καθώς και για κτηνιατρική χρήση, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, προϊόντων τροφίμων και ποτών, ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, εκρηκτικών υλών και κάθε είδους αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και λοιπές υγειονομικές διατάξεις, πυροσβεστικές διατάξεις και διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος και την τελωνειακή νομοθεσία.

Άρθρο 3
Καθεστώς άσκησης Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου όπου ορίζεται άλλως, καθώς και των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η άσκηση μίας ή περισσότερων Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, είτε για την εξυπηρέτηση των εμπορικών ή βιοτεχνικών - βιομηχανικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης είτε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Εφοδιαστικής προς τρίτους είτε και για τους δύο αυτούς σκοπούς, είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται σε προηγούμενη διοικητική άδεια ή άλλο περιορισμό.

2. Από τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται:
(α) η μεταφορική επιχείρηση του ν. 3887/2010,
(β) η σιδηροδρομική επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 41/2005, όπως ισχύει,
(γ) η αεροπορική επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού ΕΚ 1008/2008 και
(δ) οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3431/2006,
στο βαθμό που η έναρξη και άσκηση της δραστηριότητάς τους ρυθμίζονται από τις παραπάνω διατάξεις.

Άρθρο 4
Αστική Μεταφορά, Προσωρινή Αποθήκευση και Διανομή Εμπορευμάτων

Για το σκοπό της προώθησης ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον τομέα της μεταφοράς και διανομής εμπορευμάτων με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών και αφού προηγηθεί διαβούλευση επί του σχεδίου με την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζονται οι κανόνες για τη μεταφορά και διανομή αγαθών και εμπορευμάτων εντός και περιμετρικά αστικής περιοχής με σκοπό τη διασφάλιση της ελάχιστης δυνατής διατάραξης της κυκλοφορίας των οχημάτων στην πόλη, μέσω της δημιουργίας με ευθύνη του αρμόδιου Δήμου ειδικών χώρων προσωρινής αποθήκευσης εμπορευμάτων και στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε περιοχές των Δήμων για την συγκεντρωμένη μεταφορά και εκφόρτωση προς τα καταστήματα, της ρυθμιζόμενης πρόσβασης φορτηγών αυτοκινήτων εντός και διαμέσου της πόλης με παράλληλη ενθάρρυνση της χρήσης καθαρών τεχνολογιών και του καθορισμού απαιτήσεων σε σχέση με τους όρους φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων που θα πρέπει να πληρούν τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης για την αδειοδότησή τους από τον αρμόδιο Δήμο.

Άρθρο 5
Πράσινη Εφοδιαστική

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τίθενται οι όροι λειτουργίας ενός συστήματος καταγραφής του αποτυπώματος άνθρακα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική σε κεντρική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι τρόποι γνωστοποίησης στην αγορά και στο ευρύ κοινό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, οι οποίες διατηρούν χαμηλό ή μειώνουν το αποτύπωμα άνθρακα ή διαθέτουν πιστοποίηση συμμόρφωσης με περιβαλλοντικά πρότυπα.

Άρθρο 6
Σύσταση τμήματος σχεδιασμού και προώθησης της Εφοδιαστικής

1. Στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων συστήνεται Τμήμα Σχεδιασμού και Προώθησης Εφοδιαστικής.

2. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Προώθησης Εφοδιαστικής εμπίπτουν:
(α) η παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής στη χώρα, καθώς και η διατύπωση σχετικών εισηγήσεων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική,
(β) η διατύπωση εισηγήσεων για την τροποποίηση και βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου με σκοπό τη βέλτιστη ανάπτυξη της Εφοδιαστικής,
(γ) ο εντοπισμός τυχόν διασταυρώσεων και αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων δημόσιων αρχών, οι οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής και ο συντονισμός για την επίλυση των δημιουργούμενων προβλημάτων,
(δ) η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την άσκηση Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, ώστε να είναι δυνατή η με ενιαίο τρόπο διεκπεραίωση των διαδικασιών από τις αρμόδιες αρχές,
(ε) η ανάπτυξη και παρακολούθηση Βασικών Δεικτών Αποδοτικότητας (Key Performance Indicators) κατόπιν καταγραφής τυχόν μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης, η συλλογή δεδομένων κατά προτεραιότητα από εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, και δευτερευόντως από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, η επεξεργασία των δεδομένων, η εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων και η διάχυση των αποτελεσμάτων,
(στ) η διενέργεια ad hoc ερευνών για την υποστήριξη τόσο του σχεδιασμού της δημόσιας στρατηγικής στον τομέα της Εφοδιαστικής όσο και του έργου του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής,
(ζ) η προώθηση της υιοθέτησης προτύπων διασφάλισης ποιότητας κατά την άσκηση Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής και της σχετικής πιστοποίησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική,
(η) η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, με την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων του τελευταίου,
(θ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής, και
(ι) η διασφάλιση σε συνεργασία με το Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής της ανάπτυξης μόνιμου διαλόγου με εξειδικευμένους στην Εφοδιαστική φορείς δημόσιας διοίκησης ή δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς ή επαγγελματικούς φορείς των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτων χωρών, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, την κινητοποίηση χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του τομέα της Εφοδιαστικής στην Ελλάδα και την προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως περιφερειακής πύλης.

Άρθρο 7
Σύσταση Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

1. Συστήνεται Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως το ανώτατο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο προς τον Υπουργό σε θέματα ανταγωνιστικότητας, ανάπτυξης και οργάνωσης της Εφοδιαστικής στο πλαίσιο μιας Εθνικής Στρατηγικής.

2. To Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής απαρτίζεται από δεκαπέντε (15) μέλη. Ως μέλη του Συμβουλίου ορίζονται:
α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
β) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
δ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου,
ε) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
στ) εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics,
ζ) ένας εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών,
η) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς,
θ) Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics,
ι) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
ια) τρεις εκπρόσωποι ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική και
ιβ) ένα μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι, ,

Ειδικά για τις περιπτώσεις (ια) και (ιβ) ανωτέρως επιλέγονται ως μέλη του Συμβουλίου πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με ειδική τεχνογνωσία ή ενεργό ρόλο στην άσκηση Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής.

3. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου επιλέγονται και διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τετραετή θητεία και δεν δικαιούνται αμοιβής για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

4. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου επιτρέπεται να καλούνται εμπειρογνώμονες και ειδικοί σε σχέση με τα εκάστοτε εξεταζόμενα θέματα, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που τυχόν συμμετέχουν στο Συμβούλιο, ανάλογα με το θέμα συζήτησης κάθε συνεδρίασης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει, εκτελώντας χρέη γραμματέα, υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προώθησης Εφοδιαστικής της Διεύθυνσης Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

5. Στις γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής εμπίπτουν:

(α) ο εντοπισμός των βασικών περιοχών και θεμάτων στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής και η διαμόρφωση θέσεων, κατευθύνσεων και προτάσεων για τη βελτίωσή τους,

(β) η δρομολόγηση πρωτοβουλιών με διάρκεια και προοπτική, για τη βελτίωση της οργάνωσης της Εφοδιαστικής και της συνεργασίας των συναρμόδιων δημοσίων αρχών και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος και, κατ’ επέκταση, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,

(γ) η σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, με στόχο την απομάκρυνση των εμποδίων, την επανεξέταση και περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών και τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος άσκησης Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής, καθώς και την εγκαθίδρυση ενός κατανοητού και πιστοποιημένου συστήματος διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα Εφοδιαστικής,

(δ) η σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν υποβολής σχετικών ερωτημάτων στα θέματα της αρμοδιότητάς του, καθώς και η σύνταξη γνωμοδοτήσεων και προς άλλους συναρμόδιους σε θέματα Εφοδιαστικής Υπουργούς

(ε) η εκπόνηση ετήσιου πλάνου με προτεραιοποίηση ενεργειών,

(στ) η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων μεταφορικών υποδομών, με έμφαση στην προώθηση σημαντικών έργων υποδομής σε σιδηροδρομικούς και οδικούς άξονες, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την Εφοδιαστική και

(ζ) η εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτόμες και «πράσινες» δράσεις στην Εφοδιαστική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Άρθρο 8
Εγκατάσταση και Λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας το σύνολο των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας και βεβαιώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής η συμμόρφωσή του με τις πάσης φύσεως απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη νόμιμη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και η οποία συνοδεύεται από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δικαιολογητικά. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφο από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο Φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής.

2. Για την εγκατάσταση ή επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων. Για τη λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά, με την οποία δηλώνεται η έναρξη της λειτουργίας και βεβαιώνεται η συμμόρφωση του Φορέα με τους όρους της άδειας εγκατάστασης. Η υπεύθυνη δήλωση που αφορά τη λειτουργία του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, η οποία επιστρέφεται με την ολοκλήρωση επιθεώρησης που λαμβάνει χώρα εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης. Αν ο Φορέας δεν επιθυμεί την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, υποβάλλει αντ’ αυτής στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση έκδοσης άδειας λειτουργίας, συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο και χορηγεί άδεια λειτουργίας, εφόσον διαπιστώνει ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι περιορισμοί που έχουν τεθεί με την άδεια εγκατάστασης.

3. Για την εγκατάσταση ή επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής που, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια εγκατάστασης με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγκρίσεων και μετά από τη διενέργεια επιθεωρήσεως. Για τη λειτουργία Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που εμπίπτει στην παρούσα παράγραφο, εκδίδεται άδεια λειτουργίας κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τον Φορέα στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδευόμενης από τα νόμιμα δικαιολογητικά και διενέργειας επιθεωρήσεως, η οποία λαμβάνει χώρα εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης.

Εφόσον κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεως διαπιστώνεται συμμόρφωση με τους όρους και περιορισμούς της άδειας εγκατάστασης, η Αδειοδοτούσα Αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας.

4. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για επέκταση ή εκσυγχρονισμό Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που έχει εφοδιασθεί με άδεια λειτουργίας ή για τα οποία έχει υποβληθεί η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3 του παρόντος, εφόσον δεν μεταβάλλεται από την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό η κατάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής στην υποκατηγορία Α2 του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που εγκαθίστανται σε ΒΙΠΕ που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997 και σε Επιχειρηματικά Πάρκα που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011.

6. Η άδεια εγκατάστασης των παραγράφων 3 και 4 εκδίδεται για χρονικό διάστημα τριών ετών, δυνάμενο να παραταθεί κατόπιν αιτήματος του Φορέα μέχρι τη συμπλήρωση εξαετίας. Το αίτημα εξετάζεται με βάση τα ίδια δεδομένα που ίσχυαν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας και γίνεται δεκτό, εφόσον

(α) υποβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και

(β) έχει γίνει έναρξη της υλοποίησης της εγκατάστασης.

7. Η χορηγούμενη κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου άδεια λειτουργίας εκδίδεται με αόριστη χρονική διάρκεια.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των υπεύθυνων δηλώσεων για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας εγκατάστασης, της άδειας λειτουργίας, καθώς και ο τύπος και το περιεχόμενο των τροποποιήσεων και ανανεώσεων των αποφάσεων αυτών, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις για την έκδοση αδειών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ύψος και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής, οι προϋποθέσεις κατάπτωσής της, καθώς και η διαδικασία διενέργειας επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους και ο τύπος των συντασσόμενων εκθέσεων επιθεώρησης.

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

1. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής δύνανται να εγκαθίστανται , πέραν των ΒΙΠΕ που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4458/1965, των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2545/1997, καθώς και των Επιχειρηματικών Πάρκων που οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011, σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως όπου τούτο επιτρέπεται από τις καθοριζόμενες χρήσεις γης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

2. Τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής μπορούν να εγκαθίστανται και σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθετημένων σύμφωνα με τους όρους του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος, εφόσον δεν υφίσταται ειδικός όρος προστασίας της αντίστοιχης περιοχής κατά τις κείμενες διατάξεις.

3. Οι όροι δόμησης για τους τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής είναι οι ίδιοι που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια, περιλαμβανομένων και των προβλεπόμενων δικαιωμάτων παρέκκλισης.

4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες κατ’ ορόφους, εφόσον από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας δεν απαγορεύεται η άσκηση των Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής που ασκούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής. Τυχόν έλλειψη κανονισμού συνιδιοκτησίας δε συνιστά κώλυμα για την εγκατάσταση.

5. Η συνολική γενική διάταξη του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής () σχεδιάζεται με κύριο κριτήριο την ελαχιστοποίηση της πρόκλησης προβλημάτων στα κυκλοφοριακά ρεύματα των (της) προ αυτού οδών (οδού) από την πορεία των οχημάτων από και προς το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής.

Άρθρο 10
Κυκλοφοριακές Συνδέσεις

1. Σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής ιδρύεται σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, η κυκλοφοριακή σύνδεσή του με Εθνικές ή Επαρχιακές οδούς κατασκευάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Β.Δ/τος 465/1970, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ρυθμίζονται οι όροι διαμόρφωσης και οι λεπτομέρειες κατασκευής εισόδων και εξόδων, ενιαίων ή χωριστών, συμπεριλαμβανομένων και των όρων απότμησης και κατασκευής πεζοδρομίου για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως.

Άρθρο 11
Λοιπές εγκαταστάσεις Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής

Σε κάθε Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής είναι δυνατόν να υφίστανται και εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέα υγραερίου (LPG), πλυντηρίων, λιπαντηρίων και κεκλιμένων επιπέδων επιθεώρησης, συνεργείων επισκευής φορτηγών αυτοκινήτων, καθώς και μικρής κλίμακας κτιριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, εφόσον εξασφαλίζεται για κάθε μία από αυτές τις εγκαταστάσεις ο σχετικός χώρος, πέραν της οριζόμενης ελάχιστης συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης και ελιγμών, και εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την εγκατάσταση και λειτουργία των λοιπών αυτών εγκαταστάσεων.

Άρθρο 12
Εφαρμογή διατάξεων ν. 3982/2011

1. Ως προς την τηρητέα διαδικασία και τις προθεσμίες για την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, καθώς και για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 24 έως και 28 του ν. 3982/2011.

2. Ως προς τις προϋποθέσεις αλλαγής του Φορέα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 23 του ν. 3982/2011.

3. Ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3982/2011.

4. Ως προς την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου Β΄ εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούν Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου, και οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και επόμενα του Π.Δ. 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β΄, ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011 θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τον παρόντα νόμο. Για την επέκταση ή των εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού.

2. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις οι οποίες αποτελούν Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής κατά την έννοια του παρόντος νόμου, οι οποίες δεν είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και επόμενα του π.δ. 79/2004 που αφορούν τους Σταθμούς Φορτηγών Αυτοκινήτων ή Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων Τύπου Β΄, ή τις διατάξεις του ν. 3982/2011, δύναται να χορηγηθεί ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ή δύνανται να υποβάλλουν για τη νόμιμη λειτουργία τους την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Η χορήγηση της άδειας ή η αποδοχή της υπεύθυνης δήλωσης πραγματοποιείται χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον ο Φορέας της εγκατάστασης υποβάλλει εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του παρόντος όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

3. Σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 29 του ν. 3982/2011.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14
Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας

1. Ως Επιχειρηματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας νοείται το Επιχειρηματικό Πάρκο, στο οποίο μπορούν να εγκαθίστανται κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, και το οποίο ιδρύεται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων και εξασφαλίζει υποχρεωτικά πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά λόγω της εφαπτόμενης θέσης του Πάρκου αυτού είτε με εγκατάσταση σιδηροδρομικού σταθμού με δυνατότητα διακίνησης εμπορευματικών συρμών είτε με λιμενική εγκατάσταση με δυνατότητα εξυπηρέτησης εμπορευματικών πλοίων κάθε τύπου είτε με αερολιμενική εγκατάσταση που εξυπηρετεί αεροσκάφη μεταφοράς φορτίων.

2. Η Εταιρεία Διαχείρισης του Επιχειρηματικού Πάρκου του παρόντος άρθρου υποχρεούται σε κατασκευή των σιδηροδρομικών υποδομών εντός του Πάρκου υπό την εποπτεία του διαχειριστή της υποδομής ως προς την τήρηση των προδιαγραφών κατασκευής και ασφάλειας, ενώ η σύνδεση του Πάρκου με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο δια παρακαμπτηρίου αναλαμβάνεται από τον διαχειριστή της υποδομής, χωρίς να εμποδίζεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9Α του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α΄188), όπως προστέθηκε με το άρθρο 86 παράγραφος 1 του ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α΄ 216).

3. Με την προβλεπόμενη στο άρθρο 46 παρ. 6 του ν. 3982/2011 κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται και όροι δόμησης ειδικώς για τα Επιχειρηματικά Πάρκα του παρόντος άρθρου, με τους ακόλουθους περιορισμούς και αφού προηγηθεί διαβούλευση και με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:

(α) Ποσοστό κάλυψης 70%.

(β) Συντελεστής δόμησης μέχρι 1,6 για τις εγκαταστάσεις όπου ασκούνται δραστηριότητες Εφοδιαστικής.

(γ) Μέγιστο ύψος οικοδομής όχι ανώτερο των 18 μέτρων.

4. Για την εγκατάσταση, τη διαχείριση και λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 3982/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν.

5. Τα επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων του παρόντος άρθρου δύνανται να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3894/2010, όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, για τη διαδικασία αδειοδότησης του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3894/2010.

Άρθρο 15
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας στην περιοχή του Θριασίου και στο πρώην «στρατόπεδο Γκόνου»

Στο ακίνητο ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρίας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.», που περιγράφεται στο από Νοέμβριο 2004 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 του πολιτικού τοπογράφου μηχανικού Κωνσταντίνου Ξενιού και προσαρτάται σε σμίκρυνση ως παράρτημα με στοιχείο Α στον παρόντα νόμο, καθώς και στο ακίνητο συνολικής έκτασης 672.269,63 τ.μ., ιδιοκτησίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο βρίσκεται στον Δήμο Δέλτα, συνορεύει προς βορρά με ασφαλτοστρωμένη οδό που ξεκινά από την Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και καταλήγει στην εσωτερική περιφερειακή οδό, νότια, ανατολικά και δυτικά συνορεύει με διάφορες ιδιοκτησίες μικρών γεωτεμαχίων, το οποίο παραχωρήθηκε προς χρήση στη θυγατρική εταιρεία της Ο.Σ.Ε. Α.Ε. με την επωνυμία «Εμπορευματικά Κέντρα Α.Ε.» και ήδη «ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε.» δύνανται να ιδρύονται Επιχειρηματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3887/2010, ρυθμίσεις μηχανημάτων έργου και λοιπά θέματα

1. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Οι μεταφορικές επιχειρήσεις που εκτελούν εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές επιτρέπεται να θέτουν σε κυκλοφορία ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα, για τα οποία εκδίδονται άδειες κυκλοφορίας. Για τη θέση σε κυκλοφορία εκάστου ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου οχήματος καταβάλλεται παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με όμοια απόφαση δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του παραβόλου αυτού.»

2. Τα μηχανήματα έργου, τα οποία αποτελούν ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κλπ.) παντός τύπου, απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

3. Με ευθύνη της ανώνυμης εταιρίας «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας Α.Ε.» προωθείται, μέσω των αρμόδιων προς τούτο λειτουργικών μονάδων της εταιρίας αυτής, η σύνταξη, έκδοση και διάθεση προτύπων και προδιαγραφών που αναφέρονται σε Δραστηριότητες Εφοδιαστικής και ιδίως σε θέματα που αφορούν μοναδιαία φορτία (unitloads), τη σήμανση φορτίων, τις προδιαγραφές μέσων αποθήκευσης κατά τη μεταφορά προϊόντων (παλέτες, κιβώτια κ.λπ.) και τη χρήση γραμμικών κωδίκων (barcodes), καθώς και σε θέματα διαχείρισης της πληροφορίας κατά την άσκηση Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής.

4. Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης εμπίπτει και η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη καινοτομιών στην άσκηση Δραστηριοτήτων Εφοδιαστικής.

5. Στο σκοπό της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» περιλαμβάνεται και η προώθηση της Χώρας ως διεθνούς διαμετακομιστικού κόμβου για τη διέλευση φορτίου, την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική και την προσέλκυση συναφών επενδύσεων, μέσω ιδίως της διευκόλυνσης των επιχειρηματικών επαφών των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική με φορείς και επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Άρθρο 17
Λοιπές καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται:

(α) οι διατάξεις της υποπαραγράφου 3.2 του άρθρου 9 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του π.δ. 79/2004,

(β) οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 και παράγραφοι 5 έως 14 του ίδιου άρθρου αναριθμούνται σε παραγράφους 4 έως 13 αντίστοιχα

(γ) οι περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ίδιου νόμου,

(δ) οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 21 του ν. 3333/2005 και τα άρθρα 22 έως 26 του ίδιου νόμου αναριθμούνται σε άρθρα 1 έως πέντε αντίστοιχα.

(ε) η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 1959/1991 και η αρίθμηση της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 διαγράφονται οι λέξεις «και οι αποθήκες χαμηλής όχλησης».

Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΑ

Α. Το αντικείμενο του παρόντος σχεδίου νόμου

Η ραγδαία ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευμάτων τα τελευταία 20 χρόνια. Συγκεκριμένα στην Ευρώπη, η διείσδυση των ασιατικών προϊόντων στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές συνέβαλε στην αύξηση κατά 381% του συνολικού όγκου του εμπορευματικού φορτίου. Σήμερα, σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο παγκόσμιος κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας υπολογίζεται σε περίπου 5,4 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 13,8 % του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ οι λιμένες της Μεσογείου διαχειρίζονται το 9% της παγκόσμιας μεταφοράς εμπορευμάτων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 48% της ευρωπαϊκής αγοράς. Χαρακτηριστικό είναι ότι και η πλειοψηφία του διερχόμενου φορτίου (52%) που διακινείται μέσω του Σουέζ με κατεύθυνση προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά καταλήγει σε λιμένες της Μεσογείου, ενώ από εκεί μεταφέρεται με άλλα μεταφορικά μέσα προς το Βορρά.

Στην Ελλάδα, ο κλάδος της εφοδιαστικής υπολογίζεται περίπου στο 10% του ΑΕΠ, ενώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου καθώς δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική της χώρας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης (η μικρότερη απόσταση μεταξύ της Ευρώπης και της διώρυγας του Σουέζ).

Σήμερα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα του δικτύου των Ελληνικών Logistics είναι χαμηλότερη από τις γειτονικές της χώρες (Θέση 71 όταν η Τουρκία είναι στη θέση 29 και η Ρουμανία στη θέση 50 – Logistics Performance Index ranking 2012). Τα προβλήματα επιδεινώθηκαν από την οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, οι δυνατότητες της χώρας έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα λόγω της εντυπωσιακής ανάπτυξης του λιμένος του Πειραιά και του διερχόμενου φορτίου, ενώ και προοπτικές των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added – value services) είναι πολύ μεγάλες. Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αποτελούν την κρίσιμη παράμετρο για την αύξηση της εθνικής οικονομίας σε χώρες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένη εφοδιαστική.

Ο παρόν νόμος καλείται να υποστηρίξει την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Logistics. Το όραμα για την Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα έχει διπλή διάσταση (2 Πυλώνες):

I. Ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός του Συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και των Logistics της χώρας μας έτσι ώστε ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναπτυχθεί και να βοηθήσει ταυτόχρονα υποστηρικτικά, την ανάπτυξη των υπόλοιπων τομέων της εθνικής οικονομίας (βιομηχανία, εξαγωγές, εμπόριο, τουρισμός, αγροτική παραγωγή κ.ά.).

II. Ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαμετακομιστικό κόμβο της Ν.Α. Ευρώπης με στόχο την εκμετάλλευση του διερχόμενου φορτίου και την ανάπτυξη σχετικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (value-added services: αποθήκευση, ανασυσκευασία, assembly, κλπ).

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου σκοπείται η θεσμοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων εφοδιαστικής, η ανάπτυξη των κατάλληλων διοικητικών δομών για τη διαρκή παρακολούθηση της δραστηριότητας αυτής και την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής στον τομέα αυτό, ο οποίος μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε σημαντικό διαμετακομιστικό πόλο και η προώθηση σύγχρονων δράσεων που συνδυάζουν την ανάπτυξη της εφοδιαστικής με την προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Επί του Άρθρου 1

Με το Άρθρο 1 δίδονται οι ορισμοί που ισχύουν για την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ορισμοί που αφορούν στην ίδια την έννοια της Εφοδιαστικής και τις επιμέρους δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια αυτή. Μέχρι σήμερα ο νομοθέτης δεν είχε ασχοληθεί με τη νομική οριοθέτηση της έννοιας της Εφοδιαστικής, με αποτέλεσμα να υφίσταται μία γενικότερη ασάφεια ως προς το ποιες δραστηριότητες ασκούνται ως τμήμα της Εφοδιαστικής και να μην γίνεται αντιληπτό ότι, όπως έχουν διαμορφωθεί οι εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική συχνά δεν εξαντλούν τη δραστηριότητά τους αυτή στη μεταφορά, διαμεταφορά και αποθήκευση αγαθών και εμπορευμάτων και στις λοιπές κύριες δραστηριότητες εφοδιαστικής, αλλά περαιτέρω ασκούν και άλλες συμπληρωματικές των παραπάνω δραστηριοτήτων. Για το λόγο αυτό, διευκρινίζεται ότι στις δραστηριότητες εφοδιαστικής περιλαμβάνονται και η συσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, συναρμολόγηση προϊόντων και λοιπές επιμέρους δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται στην εφοδιαστική, εφόσον ασκούνται συμπληρωματικά-δευτερευόντως σε σχέση με τις κύριες δραστηριότητες εφοδιαστικής, όπως αυτές περιγράφονται στον νόμο. Περαιτέρω, με το σχέδιο νόμου δίδεται ο ορισμός του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, στο οποίο πέραν της αποθήκευσης προϊόντων και των λοιπών κύριων δραστηριοτήτων εφοδιαστικής δύνανται να ασκούνται και δευτερεύουσες-συμπληρωματικές δραστηριότητες εφοδιαστικής. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, ως Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής νοείται η αυτόνομη εγκατάσταση, κατά την έννοια του προτεινόμενου σχεδίου, ενώ αποθηκευτικές και λοιπές εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούν τμήμα άλλης βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας και δεν είναι αυτόνομες, ακολουθούν σε σχέση ιδίως με την αδειοδότησή τους, τις μέχρι σήμερα κείμενες διατάξεις που αφορούν την αδειοδότηση της εγκατάστασης της οποίας αποτελούν τμήμα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι πέραν των άλλων ορισμών, με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου οριοθετείται και η έννοια της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής σε τρίτους (third party logistics), η οποία αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της εφοδιαστικής σε χώρες του εξωτερικού, γνωρίζει όμως περιορισμένη έκταση στην Ελλάδα.

Επί του Άρθρου 2

Με το παρόν άρθρο οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου νόμου. Διευκρινίζεται ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, πέραν των άλλων, οι Εμπορευματικοί Σταθμοί Τύπου Α΄ κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 79/2004, καθώς και ότι δεν θίγεται η ισχύς και η εφαρμογή διαφόρων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, πολλές εκ των οποίων αποτελούν ή ενσωματώνουν ρυθμίσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες αφορούν τους όρους μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών και εμπορευμάτων.

Επί του Άρθρου 3

Με το άρθρο 3 ρυθμίζεται η χωρίς προηγούμενη διοικητική άδεια ή άλλο διοικητικό περιορισμό άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων εφοδιαστικής, ανεξαρτήτως του εάν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται για την εξυπηρέτηση εμπορικών ή βιοτεχνικών-βιομηχανικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ή για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ή και για τους δύο σκοπούς. Η ελεύθερη άσκηση δραστηριοτήτων εφοδιαστικής τελεί υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων και ενωσιακής προελεύσεως διατάξεων που αφορούν ιδίως την αδειοδότηση της μεταφορικής, της σιδηροδρομικής και της αεροπορικής επιχείρησης, καθώς και της επιχείρησης ταχυμεταφορών, καθώς και υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του προτεινόμενου νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν στο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής. Με το προτεινόμενο άρθρο, τακτοποιείται επομένως και ο μέχρι σήμερα προβληματισμός για το εάν π.χ. μια μεταφορική επιχείρηση δύναται να ασκεί και άλλες δραστηριότητες εφοδιαστικής και υπό ποίο καθεστώς.

Επί των Άρθρων 4 και 5

Η θεσμοθέτηση κανόνων για την αστική μεταφορά και διανομή προϊόντων εντός του αστικού ιστού μέσω των σχετικών σχεδίων (urban mobility plans), καθώς και δράσεις για την προώθηση της πράσινης εφοδιαστικής (green logistics) αποτελούν προτεραιότητα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης των πράσινων logistics, είναι η ανάπτυξη πρακτικών αστικής μεταφοράς που προωθούν την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου και τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το γεγονός αυτό συνάδει με την εξοικονόμηση πόρων, την αειφόρο ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων καθώς και τη συμμόρφωση της χώρας με τις κοινοτικές πολιτικές.

Με τα δύο αυτά άρθρα προωθείται η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για την ρύθμιση κανόνων που αφορούν: (α) τη μεταφορά και διανομή αγαθών εντός και περιμετρικά αστικής περιοχής, ώστε να διαταράσσεται κατά το δυνατόν λιγότερη η ζωή στην πόλη, τη δημιουργία χώρων προσωρινής αποθήκευσης αγαθών και στάθμευσης φορτηγών με στόχο τη συγκεντρωμένη μεταφορά των αγαθών αυτών προς τα καταστήματα και τους ειδικούς όρους για τον ανεφοδιασμό των καταστημάτων λιανικής, ώστε να αποτραπεί η άσκοπη, μη αποδοτική και επιβαρυντική κυκλοφορία φορτηγών εντός του αστικού ιστού και να καταστεί ο ανεφοδιασμός των καταστημάτων πιο οικονομικός, αποδοτικός και «φιλικός» προς τους εμπόρους, αλλά και τους κατοίκους και (β) την καταγραφή του αποτυπώματος άνθρακα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική και η γνωστοποίηση αυτών που διατηρούν χαμηλό ή μειώνουν το αποτύπωμα αυτό στο ευρύ κοινό με στόχο την πριμοδότησή τους ως επιχειρήσεων που προωθούν την κοινωνική ευθύνη και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Επί των άρθρων 6 και 7

Με το προτεινόμενο άρθρο 6 συστήνεται για πρώτη φορά διοικητική μονάδα αρμόδια για την παρακολούθηση του τομέα της εφοδιαστικής σε επίπεδο τμήματος εντός της οργανωτικής δομής του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αρμόδια διοικητική μονάδα για την παρακολούθηση των θεμάτων αυτών, ενώ μεταξύ των αρμοδιοτήτων του τμήματος εντάσσεται και η ανάπτυξη και παρακολούθηση βασικών δεικτών αποδοτικότητας και η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις δραστηριότητες εφοδιαστικής με στόχο τη λειτουργία ενός είδους παρατηρητηρίου εφοδιαστικής και τον καλύτερο σχεδιασμό της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του εν λόγω κλάδου.

Περαιτέρω με το άρθρο 7 θεσμοθετείται η μέχρι σήμερα κατά καιρούς λειτουργούσα Επιτροπή Logistics και αναβαθμίζεται σε μόνιμο Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της εφοδιαστικής. Στο Συμβούλιο εκπροσωπούνται φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με πλειοψηφική μάλιστα συμμετοχή, καθώς και στελέχη όλων των Υπουργείων, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξης της εφοδιαστικής. Το Συμβούλιο αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο, με κύριο αντικείμενο να συνεπικουρεί την Κυβέρνηση διαμέσου ιδίως του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική.

Επί των Άρθρων 8 έως 12

Με τα προτεινόμενα Άρθρα 8 έως 12 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης των Κέντρων Εγκατάστασης και Διανομής, χωροθέτησης και όρων δόμησης, κυκλοφοριακών συνδέσεων και πρόσθετων εγκαταστάσεων που δύνανται να λειτουργούν εντός των χώρων των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής.

Κύριο κριτήριο για την ακολουθητέα διαδικασία αδειοδότησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το προτεινόμενο Άρθρο 8, αποτελεί η περιβαλλοντική κατάταξη των Κέντρων αυτών επί τη βάσει των διατάξεων του ν. 4014/2011 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, ενώ αποσυνδέεται η αδειοδότησή τους από την εγκατάσταση σε αυτά ή μη μηχανολογικού εξοπλισμού, αίροντας τη μέχρι σήμερα διάκριση σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση των σχετικών εγκαταστάσεων μεταξύ εμπορικών και βιομηχανικών αποθηκών. Ειδικότερα, τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία Α με βάση την περιβαλλοντική τους κατάταξη, κατατάσσονται δηλαδή στην κατηγορία Β΄ ή δεν κατατάσσονται λόγω της ιδιαίτερα μικρής όχλησης για το περιβάλλον, θα αδειοδοτούνται με μόνη την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την υποβολή λοιπών δικαιολογητικών που θα καθορισθούν με την έκδοση υπουργικής αποφάσεως. Για τις λοιπές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις υποκατηγορίες Α2 ή Α1 ακολουθείται ένα σταδιακά διαβαθμούμενο σύστημα αδειοδότησης, σημαντικά απλοποιημένο σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, ενώ τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, τα οποία εγκαθίστανται εντός ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικών Πάρκων απαλλάσσονται από την αδειοδότηση του προτεινόμενου άρθρου.

Πέραν των περιοχών αυτών, τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής δύνανται, σύμφωνα με το προτεινόμενο Άρθρο 9, να εγκαθίστανται σε περιοχές εντός και εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ενώ οι όροι δόμησης για τα Κέντρα αυτά εξομοιώνονται με τους όρους δόμησης που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια. Τούτο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ιδίως για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική σε σχέση με τις επιχειρήσεις του εξωτερικού, όπου διαπιστώνεται ότι οι δυνατότητες δόμησης ιδίως καθ’ ύψος εξυπηρετούν την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων μέσω της χρήσης αυτοματισμών.

Τέλος, με το προτεινόμενο Άρθρο 10, επιβάλλεται η υποχρέωση κατασκευής των απαραίτητων κυκλοφοριακών συνδέσεων για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, ενώ με το Άρθρο 11 ορίζεται ότι εντός του Κέντρου δύνανται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν και εγκαταστάσεις αντλιών υγρών καυσίμων και LPG, πλυντήρια, λιπαντήρια και συνεργεία επισκευής του στόλου των οχημάτων και λοιπές εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική.

Επί του Άρθρου 13

Με το προτεινόμενο Άρθρο 13 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις που σύμφωνα με το παρόν σχέδιο νόμου φέρουν τα χαρακτηριστικά των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί ήδη είτε με βάση τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ ν. 3982/2011 για τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις είτε με βάση τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 για τους Εμπορευματικούς Σταθμούς Τύπου Β΄, θεωρούνται ότι συμμορφώνονται με τον νόμο αυτό. Σε σχέση με τις εγκαταστάσεις που δεν έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί, ορίζεται ότι σε αυτές δύναται να χορηγηθεί ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, τούτο δε χωρίς την επιβολή προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι εντός περιόδου δύο ετών από την έκδοση και έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα δικαιολογητικά και οι λοιπές διαδικαστικές προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής με βάση το προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

Επί των Άρθρων 14 και 15

Με τα προτεινόμενα Άρθρα οριοθετείται η έννοια του Επιχειρηματικού Πάρκου Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, το οποίο δύναται να ιδρύεται σε έκταση τουλάχιστον 500 στρεμμάτων και το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίζει πρόσβαση σε συνδυασμένη μεταφορά. Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα κατασκευής των απαραίτητων σιδηροδρομικών υποδομών και οι ειδικοί κατ’ ανώτατο όριο όροι δόμησης που αφορούν στα πάρκα αυτά, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικά και αποτελεσματικά, αλλά και αποτελέσουν πεδία προσέλκυσης επενδύσεων. Τέλος, δίνεται η δυνατότητα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3897/2010, ο οποίος έχει γίνει γνωστός και ως νόμος για την “fast track” αδειοδότηση των λεγόμενων στρατηγικών επενδύσεων. Τέλος, με το άρθρο 15 ορίζεται ότι ειδικώς στα ακίνητα του Θριασίου και του πρώην στρατοπέδου Γκόνου, ιδιοκτησίας το μεν πρώτο της ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ, το δε δεύτερο του Υπουργείου Άμυνας με παραχώρηση της χρήσης αυτού στην ίδια ως άνω εταιρία, δύνανται να αναπτυχθούν Επιχειρηματικά Πάρκα Εθνικής Εμβέλειας.

Επί του Άρθρου 16

Με το παρόν Άρθρο αίρονται περιορισμοί που αφορούν στη θέση σε κυκλοφορία ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων έργου, ήτοι των ηλεκτροκίνητων περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων. Περαιτέρω, με το ίδιο Άρθρο εντάσσεται στις αρμοδιότητες της εταιρίας ΕΣΥΠ Α.Ε. μέσω των αρμοδίων λειτουργικών της μονάδων, η προώθηση της τυποποίησης σε θέματα και δραστηριότητες εφοδιαστικής. Τέλος, στις αρμοδιότητες της Γ.Γ.Ε.Τ. εντάσσεται η ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτομιών που αφορούν δραστηριότητες εφοδιαστικής, ενώ στους σκοπούς της εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», περιλαμβάνεται ρητώς και η προώθηση θεμάτων και δράσεων εφοδιαστικής.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκει τους παραπάνω σκοπούς και παρακαλούμε για την ψήφισή του.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο