Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2014 ]

Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1019867 ΕΞ 31.1.2014 Εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται από ηλεκτρολόγο μηχανικό εγκατεστημένο στη Ρόδο

(Εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται από ηλεκτρολόγο μηχανικό εγκατεστημένο στη Ρόδο)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 31.1.2014
Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1019867 ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών και Ειδικά Καθεστώτα»

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Γκότση
Τηλέφωνο : 210- 3645832
Fax : 210- 3645413
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: Εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. σε υπηρεσίες που παρέχονται από ηλεκτρολόγο μηχανικό εγκατεστημένο στη Ρόδο

ΣΧΕΤ.: Το από ………………13 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο έγγραφό σας, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του …….. Πανεπιστημίου ………. έχει συνάψει στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος σύμβαση ανάθεσης έργου με Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ο οποίος έχει έδρα στη Ρόδο και θα εκτελέσει, κατά προφορική του δήλωση, την υπηρεσία στην Ρόδο. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η έρευνα στα πλαίσια του έργου και παραδοτέο αυτής η συγγραφή άρθρων σε περιοδικά σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας. Τίθεται το ερώτημα αν ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. κατά 30% που εφαρμόζεται στη Ρόδο έχει εφαρμογή στην ανωτέρω υπηρεσία.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις 4 και 5 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), για τις υπηρεσίες που εκτελούνται υλικά στα νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο από υποκείμενο στο φόρο ο οποίος κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός είναι εγκατεστημένος στις περιοχές αυτές οι συντελεστές του Φ.Π.Α. μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%).

Με την ΠΟΛ.1254/10.12.1990 διευκρινίστηκε ότι στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών, οι κατά τα ανωτέρω μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. ισχύουν εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
Α) οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο που έχουν την εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή του υποκαταστήματος, από το οποίο πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών.
Β) ολοκληρώνεται υλικά η εκτέλεση τους εντός των περιοχών αυτών.

Σύμφωνα με το έγγραφό σας ο εν λόγω ερευνητής είναι εγκατεστημένος στη Ρόδο και κατά προφορική του δήλωση θα εκτελέσει την υπηρεσία στη Ρόδο. Όσον αφορά την υλική εκτέλεση της υπηρεσίας για να εφαρμοστούν μειωμένοι συντελεστές θα πρέπει η υπηρεσία να εκτελείται εξ’ ολοκλήρου στην περιοχή αυτή.

Επομένως, οι υπηρεσίες έρευνας και η συγγραφή άρθρων σε περιοδικά από εγκατεστημένο στη Ρόδο ερευνητή, εφόσον εκτελούνται ολοκληρωτικά εντός της Ρόδου υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 16%.

6. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα των πραγματικών περιστατικών και η εκτίμηση τους για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) ανήκει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται ο ερευνητής.


Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική Τάτση

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της ΓραμματείαςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο