Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-2014 ]

Αριθμ. Φ2−444/18.2.2014 Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2−1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"»

(Τροποποίηση της με αριθμ. Φ2−1062/2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης "Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων"»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Φ2−444

(ΦΕΚ Β' 489/27-02-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005),

1.2. Του άρθρου 31 του Ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α΄/2009), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/2013) και ισχύει,

1.3. Του Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013),

1.4. Του Π.Δ. 117/2012 (202/Α΄/19−10−2012) «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

1.5. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013), με το οποίο διορίστηκε ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννου στη θέση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ο Αθανάσιος Σκορδάς του Ιωάννου στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

2. Τις αποφάσεις:

2.1. Τη με αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β΄/2013),

2.2. Τη με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β΄/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.3. Τη με αριθ. 13001/ΔΕ−1382/2013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την έγκριση της ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕ 058/2 του έργου με την ονομασία «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», όπως ισχύει,

2.4. Τη με αριθ. Φ2-1062/24.4.2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»», όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. Φ2-1859/20.8.2013 (ΦΕΚ 2083/Β΄/2013/2013) και ισχύει,

2.5. Τη με αριθ. ΠΟΛ.1206/30.8.2013 (ΦΕΚ 2237/Β΄/2013) Απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών−Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»,

2.6. Τη με αριθ. Β3−337/2013 (ΦΕΚ 2584/Β΄/2013) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου, στους Γενικούς Διευθυντές και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»,

3. Το γεγονός ότι:

3.1. Το έργο αυτό αποτελεί συμπληρωματική και απαραίτητη δράση για τη λειτουργία των αντίστοιχων συστημάτων υποδοχής και ελέγχου στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ,

3.2. Από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της προβλεφθείσας στη με αριθ. Β2-829Α/1.3.2013 (ΦΕΚ 540/Β΄/2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» , όπως ισχύει,

3.3. Υφίσταται η ανάγκη ένταξης στους δικαιούχους της ενίσχυσης και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης,

αποφασίζουμε:

Η με αριθ. Φ2-1062/24.4.2013 (ΦΕΚ 1171/Β΄/2013) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη διαχείριση της δράσης κρατικής ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» τροποποιείται ως εξής:

i. Οι όροι της στήλης Α, αντικαθίστανται από τους όρους της στήλης Β, ως εξής:

Στήλη Α Στήλη Β
«πρατήριο» «πρατήριο ή εγκατάσταση»
«πρατήριο υγρών καυσίμων» «πρατήριο υγρών καυσίμων ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης»


ii. Μετά το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«
• 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή»

iii. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 «Το ύψος της επιχορήγησης … ανά μονάδα εξοπλισμού», καθώς και ο πίνακας που ακολουθεί αντικαθίστανται ως εξής:

«Το ύψος της επιχορήγησης θα αντιστοιχεί στον αριθμό των εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στους ακόλουθους πίνακες I και II (πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης αντιστοίχως) των κατ’ αποκοπήν ενισχύσεων ανά μονάδα εξοπλισμού.

Πίνακας I: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (πρατήρια υγρών καυσίμων).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών−Εκροών
1.500 € ανά πρατήριο
Υποσύστημα Αντλιών:
Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών
1.250 € ανά πρατήριο
Υποσύστημα Δεξαμενών:
Controller (κονσόλα)
Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι
500 €
 

400 €

ανά πρατήριο

ανά πρατήριο

Αυτόματη Έκδοση
Φορολογικών Αποδείξεων:
Φορολογικός μηχανισμός
ΕΑΦΔΣΣ
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων
300 €
 

200 €

ανά πρατήριο

ανά πρατήριοΠίνακας II: Κατ’ αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (εγκαταστάσεις πώλησης πετρελαίου Θέρμανσης).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:
Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών−Εκροών
1.500 € ανά εγκατάσταση
Υποσύστημα Αντλιών:
Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης και Διαχείρισης Αντλιών
800 € ανά εγκατάσταση
Υποσύστημα Δεξαμενών:
Controller (κονσόλα)
Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι και προσαρμογή δεξαμενών για υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος
500 €
 

1.000 €

ανά εγκατάσταση
 

ανά δεξαμενή

Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων:
Φορολογικός μηχανισμός
ΕΑΦΔΣΣ
Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων
300 €
 

200 €

ανά
εγκατάσταση
 

ανά
εγκατάσταση

Ογκομετρητές 3΄΄ και 4΄΄ 1.500 € ανά
ογκομετρητή»


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο