Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-2014 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 24/27.2.2014 Υπαγωγή των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για παροχές ασθένειας σε είδος και χρήμα αντίστοιχα

(Υπαγωγή των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για παροχές ασθένειας σε είδος και χρήμα αντίστοιχα)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 27/2/2014
Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Καρρά Ξ.
: Δεμίρης Αρ.
: Μερκούρη Ε.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
: 210 52 15 247
: 210 52 15 272
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 24

ΘΕΜΑ :«Υπαγωγή των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για παροχές ασθένειας σε είδος και χρήμα αντίστοιχα.»

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. Φ40021/30823/1086/21-10-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α), σχετικά με το ανωτέρω θέμα και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.2 του Ν.3522/2006, ο κλάδος σύνταξης του Ταμείου Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος από 1/1/2007 εντάχθηκε στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι ασφαλισμένοι του τ. Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας (τ. Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.) εργαζόμενοι στην Αγροτική Τράπεζα (Α.Τ.Ε.) και οι εργαζόμενοι σε θυγατρικές επιχειρήσεις της εν λόγω τράπεζας καθώς και σε Συλλόγους Συνταξιούχων , Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς κλπ. για υγειονομική περίθαλψη υπάγονταν στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.).

Με το αριθμ.10/1-8-2013 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Ταμείου , αποφασίστηκε να κατατεθεί αίτηση για δικαστική διάλυση του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 105 Α.Κ., και να τεθεί το Ταμείο σε εκκαθάριση, γνωστοποίησε δε προς όλους τους φορείς την πλήρη και μη αναστρέψιμη αδυναμία του για παροχή υπηρεσιών υγείας.

Κατόπιν τούτου και προκειμένου να εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν προστασίας τα υπαγόμενα σε αυτό πρόσωπα στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, κρίθηκε απαραίτητη η ασφαλιστική τους τακτοποίηση για υγειονομική περίθαλψη ως εξής:

2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Στην ασφάλιση του Κλάδου Παροχών Ασθενείας και Μητρότητας σε χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και σε είδος στον ΕΟΠΥΥ από 1/8/2013 και εφεξής υπάγεται το προσωπικό των παρακάτω Συγγενών Οργανισμών της πρώην Α.Τ.Ε.:

Α/Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ πρώην Α.Τ.Ε.
1 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ
2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ
3 ΑΤΕ LEASING
4 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ
5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΕ
6 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΤΕ
7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ


Επίσης, εκτός από το προσωπικό των ανωτέρω Οργανισμών τακτοποιούνται ασφαλιστικά για υγειονομική περίθαλψη ,σύμφωνα με τα ανωτέρω, και οι υπάλληλοι της τ. Α.Τ.Ε., οι οποίοι υπηρετούν λόγω απόσπασης σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., και οι οποίοι είχαν διατηρήσει το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του τ.ΤΣΠ-ΑΤΕ , καθώς επίσης και το προσωπικό του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. για όσο χρονικό διάστημα μεσολαβεί από την 1/8/2013 έως την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας τους ,εφόσον δικαιούνται αποδοχών.

Υπενθυμίζουμε ότι τα ποσοστά ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη είναι τα κάτωθι:

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΜ. ΕΡΓΟΔΟΤ. ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
( ΕΟΠΥΥ)
2,15 4,30 6,45
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
0,40 0,80 1,20
ΣΥΝΟΛΟ 2,55 5,1 7,65


3. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΔ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ ) των ανωτέρω προσώπων, μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 01/08/2013 και εφεξής θα χρησιμοποιούνται οι Κωδικοί Πακέτου Κάλυψης (ΚΠΚ) που εμπεριέχουν κλάδους παροχών ασθενείας (σε χρήμα και σε είδος ) όπως αυτοί προκύπτουν από τον συνδυασμό Κ.Α.Δ εργοδότη και Κωδικού Ειδικότητας του εργαζόμενου , σύμφωνα με τους ισχύοντες πίνακες του Ο.Σ.Υ.Κ., χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου «Ειδική Περίπτωση Ασφάλισης » με τον  κωδικό (13) :

Παλαιός ΚΠΚ
(χωρίς ασθένεια)
Νέος ΚΠΚ
( με ασθένεια)
109 101
115 105
133 129
113 107


Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ανωτέρω κλάδων των εν λόγω προσώπων , μισθολογικής περιόδου 01/08/2013 έως 31/01/2014 θα θωρηθούν εμπρόθεσμες εφόσον καταβληθούν μέχρι 30/05/2014.

Σε αντίθετη περίπτωση, μετά την ημερομηνία αυτή, επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη κατά τα γνωστά (άρθρο 27 παρ.8 του Ν.1846/51 όπως ισχύει).

4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων, των εν λόγω προσώπων, στις ήδη υποβληθείσες Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου απασχόλησης από 1-8-2013 και μετά, και για όσους η ασφαλιστική κάλυψη δεν εμπεριέχει τους προαναφερόμενους κλάδους, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Α) Για τις οριστικοποιημένες εγγραφές, θα διενεργείται, από το αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. έδρας του εργοδότη, Μετατροπή Στοιχείων Ασφάλισης στην ασφαλιστική ιστορία των εν λόγω προσώπων, μέσω της διαδικασίας Ελέγχου Εργοδοτών ( Έλεγχος Κοινών Επιχειρήσεων - Ουσιαστικός Έλεγχος ), χωρίς την επιβολή κυρώσεων ( σύνταξη Π.Ε.Π.Ε.Ε.).

Στην συνέχεια θα εκδίδεται Μηχανογραφική Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) για τη χρέωση των αντίστοιχων εισφορών, με υποχρεωτική καταχώρηση στο πεδίο «ημερομηνία έναρξης Π.Τ » η 01-06-2014 και θα επιδίδεται άμεσα στον εργοδότη.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω Π.Ε.Ε. θα τίθεται σε καθεστώς αναστολής μέσω της διαδικασίας του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με επιλογή της οθόνης «Οικονομικές Κινήσεις Οφειλέτη - Πληροφοριακές Κινήσεις Οφειλών - Τύπος Κίνησης 827 » και θα μπορεί να εξοφλείται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κ.Ε.Δ.Ε. - Ν.Δ. 356/1974, άνευ Προσθέτων Τελών έως την ανωτέρω τασσόμενη ημερομηνία.

Μετά την οριστικοποίηση της Π.Ε.Ε. θα ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία του εργαζόμενου.

Β) Οι μη οριστικοποιημένες εγγραφές των Α.Π.Δ., που ευρίσκονται σε κατάσταση διόρθωσης λαθών, θα αποκαθίστανται μέσω της διαδικασίας «Διόρθωση Λαθών Α.Π.Δ. Εργοδοτών» από το αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Εάν, έχει υποβληθεί Α.Π.Δ. για μισθολογική περίοδο απασχόλησης από 1-8-2013 και μετά, με Κ.Π.Κ. που εμπεριέχει τους ανωτέρω κλάδους του ΙΚΑ- Ε.Τ.Α.Μ. ( π.χ 101), και χωρίς να έχει συμπληρωθεί το πεδίο «Ειδική Περίπτωση Ασφάλισης», οι εγγραφές αυτές θα θεωρούνται ορθές, χωρίς να απαιτείται η ανωτέρω διαδικασία για την μετατροπή ασφαλιστικής ιστορίας.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί άμεσα και ορθά, η υπαγωγή στην ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων , θα πρέπει οι εργοδότες που απασχολούν τα εν λόγω πρόσωπα και έχουν υποβάλλει Α.Π.Δ. με πλημμελή στοιχεία ασφάλισης να ενημερώσουν άμεσα και εγγράφως, τα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους, ούτως ώστε να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία .

Η εν λόγω διαδικασία από τους υπόχρεους εργοδότες θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/03/2014.

5. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

Το προσωπικό των ανωτέρω Οργανισμών καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους καθίστανται υποχρεωτικά ασφαλισμένοι για παροχές σε είδος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τις οποίες δικαιούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία του.

Οι άμεσα ασφαλισμένοι υπάγονται επιπλέον στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για παροχές ασθένειας σε χρήμα ( επιδότηση ασθένειας και μητρότητας ) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που υπάγονται και οι λοιποί ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο