Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-02-2014 ]

Άρθρα Προδιαγραφές αρχείων: α) της περίπτωσης 1.1.α άρθρου 1ου της ΠΟΛ 1033/2014 και β) της ΠΟΛ 1102/2013

(Προδιαγραφές αρχείων: α) της περίπτωσης 1.1.α άρθρου 1ου της ΠΟΛ 1033/2014 και β) της ΠΟΛ 1102/2013)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Προδιαγραφές αρχείων: α) της περίπτωσης 1.1.α άρθρου 1ου της ΠΟΛ 1033/2014

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.)

25 Φεβρουαρίου 2014

Προδιαγραφές αρχείου περ. 1.1.α άρθρου 1ου ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (ΦΕΚ Β' 276 / 10-02-2014)

Καταστάσεις Απόδοσης Τόκων Καταθέσεων

Γραμμογράφηση Εγγραφής

1ο πεδίο: Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος
2ο πεδίο: Αριθμός Λογαριασμού (IBAN)
3ο πεδίο: Νόμισμα Τήρησης (κωδικοποίηση ISO)
4ο πεδίο: Ποσό πιστωτικών τόκων σε Ευρώ
5ο πεδίο: Ποσό χρεωστικών τόκων σε Ευρώ
6ο πεδίο: Ποσό παρακρατηθέντα φόρου επί πιστωτικών τόκων σε Ευρώ
7ο πεδίο: Πλήθος δικαιούχων
8ο πεδίο: Α.Φ.Μ. 1ου δικαιούχου
9ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο 1ου δικαιούχου
10ο πεδίο: Είδος Παραστατικού 1ου δικαιούχου
11ο πεδίο: Αριθμός Παραστατικού 1ου δικαιούχου
12ο πεδίο: Α.Φ.Μ. 2ου δικαιούχου
13ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο 2ου δικαιούχου
14ο πεδίο: Είδος Παραστατικού 2ου δικαιούχου
15ο πεδίο: Αριθμός Παραστατικού 2ου δικαιούχου

2*(η-1)+8ο πεδίο:    Α.Φ.Μ. ηου δικαιούχου
2*(η-1)+9ο πεδίο:    Ονοματεπώνυμο ηου δικαιούχου
2*(η-1)+10ο πεδίο:    Είδος Παραστατικού ηου δικαιούχου
2*(η-1)+11ο πεδίο:    Αριθμός Παραστατικού ηου δικαιούχου

Περιεχόμενο

• Τα στοιχεία δίνονται ανά λογαριασμό.

• Ο Α.Φ.Μ. είναι 9ψήφιος.

• Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.

Είδος Αρχείου

Αρχείο τύπου κειμένου (text) με διαχωριστικό πεδίων (field separator) το χαρακτήρα ";".

Ονοματολογία Αρχείου

pol1033_1a_[BIC_C0DE]_2013?.csv.pgp / Για πολλαπλά αρχεία όπου ? θα συμπληρώνεται a, b, c, d, ...

Κρυπτογράφηση

Το αρχείο πρέπει να κρυπτογραφηθεί με αλγόριθμο δημοσίου κλειδιού, βάση πιστοποιητικού PGP. Το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το ίδιο που έχει χορηγηθεί από την Υπηρεσία μας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για το σκοπό της κρυπτογράφησης των αρχείων της ΠΟΛ.1191/29.7.2013. Κατά την κρυπτογράφηση, συνιστάται να γίνει και συμπίεση των δεδομένων ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διαβίβασης του αρχείου. Σε περίπτωση, που το ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν διαθέτει το προαναφερθέν δημόσιο κλειδί, παρακαλείται να επικοινωνήσει στο 210-4802533 για οδηγίες σχετικά με την προμήθεια αυτού.

Διαβίβαση αρχείου

Η διαβίβαση του αρχείου θα γίνει μέσω SFTP, στον σχετικό εξυπηρετητή της Γ.Γ.Π.Σ. Τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη/κωδικός) των λογαριασμών SFTP καθώς και στοιχεία του εξυπηρετητή, θα παραληφθούν σε κλειστό φάκελο από τον χώρο της Υπηρεσίας υπογράφοντας σχετική δήλωση παραλαβής. Για τη δημιουργία και παραλαβή του σχετικού φακέλου, θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση στο 210-4802533.

Τα πιστωτικά ιδρύματα ΔΕΝ μπορούν να αρνηθούν την έκδοση βεβαίωσης τόκων αν αυτό ζητηθεί από πελάτη τους.

και β) της ΠΟΛ.1102/13.5.2013

Προδιαγραφές αρχείου της ΠΟΛ 1102 / 2013

Καταστάσεις Κεφαλαιακού Κέρδους από Ομόλογα

Γραμμογράφηση Εγγραφής

1ο πεδίο: Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος
2ο πεδίο: Ποσό υπεραξίας σε Ευρώ
3ο πεδίο: Ποσό παρακρατηθέντα φόρου σε Ευρώ
4ο πεδίο: Πλήθος δικαιούχων
5ο πεδίο: Α.Φ.Μ. 1ου δικαιούχου
6ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία 1ου δικαιούχου
7ο πεδίο: Α.Φ.Μ. 2ου δικαιούχου
8ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία 2ου δικαιούχου

2*(η-1)+5ο πεδίο: Α.Φ.Μ. ηου δικαιούχου
2*(η-1)+6ο πεδίο: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ηου δικαιούχου

Περιεχόμενο

• Ο Α.Φ.Μ. είναι 9ψήφιος.
• Τα στοιχεία δίνονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.

Είδος Αρχείων

Αρχεία φύλλου εργασίας ή text με group separator ";".

Ονοματολογία Αρχείου

pol1102_[BIC_C0DE]_2013?.csv.pgp / Για πολλαπλά αρχεία όπου ? θα συμπληρώνεται a, b, c, ...

Κρυπτογράφηση

Το αρχείο πρέπει να κρυπτογραφηθεί με αλγόριθμο δημοσίου κλειδιού, βάση πιστοποιητικού PGP. Το πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το ίδιο που έχει χορηγηθεί από την Υπηρεσία μας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για το σκοπό της κρυπτογράφησης των αρχείων της ΠΟΛ.1191/29.7.2013. Κατά την κρυπτογράφηση, συνιστάται να γίνει και συμπίεση των δεδομένων ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία διαβίβασης του αρχείου. Σε περίπτωση, που το ενδιαφερόμενο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν διαθέτει το προαναφερθέν δημόσιο κλειδί, παρακαλείται να επικοινωνήσει στο 210-4802214 για οδηγίες σχετικά με την προμήθεια αυτού.

Διαβίβαση αρχείου

Η διαβίβαση του αρχείου θα γίνει μέσω SFTP, στον σχετικό εξυπηρετητή της Γ.Γ.Π.Σ. Τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη/κωδικός) των λογαριασμών SFTP καθώς και στοιχεία του εξυπηρετητή, θα παραληφθούν σε κλειστό φάκελο από τον χώρο της Υπηρεσίας υπογράφοντας σχετική δήλωση παραλαβής. Για τη δημιουργία και παραλαβή του σχετικού φακέλου, θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση στο 210-4802214.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο