Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. Υ9α/18264/25.2.2014 Ελεγκτική διαδικασία των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας για το 2014

(Ελεγκτική διαδικασία των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας για το 2014)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Υ9α/18264

(ΦΕΚ Β' 458/25-02-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 1, 4, 6 και 7 του άρθρου 100 (Εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης επιστροφής) του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013) με θέμα: «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογή του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου έβδομου του Ν. 4183/2013 «Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 186/τ.Α΄/2013).

3. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/τ.A΄/1985), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α΄/2012) με θέμα: «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/2012) με θέμα: «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/2012) με θέμα: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».

8. Τις διατάξεις του Ν. 4132/2013 (ΦΕΚ 59/τ.Α΄/2013) με θέμα: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

9. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

10. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

11. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 85/2012, άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

12. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 90/2012, (ΦΕΚ 144/ τ.Α΄/2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

13. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Το υπ’ αριθμ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/2012) Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ/ 2105/ τ. Β΄/2012) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

16. Την υπ’ αριθμ. 3402/3−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642/τ.Β΄/2013) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».

17. Την υπ’ αριθμ. Γ.Υ/οικ.6160/29−10−2013 (ΦΕΚ 2761/Β΄/30−10−2013), Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 3402/3−7−2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Αντώνιο Μπέζα».

18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ9/οικ.85507/13−9−2013 (ΦΕΚ 2320/τ.Β΄/2013) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Ελεγκτική διαδικασία των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παροχών Υπηρεσιών Υγείας».

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1) Εξουσιοδοτείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Α. Να καθορίζει τα αναγκαία κριτήρια, που πρέπει να πληροί ο εκάστοτε ιδιωτικός ελεγκτικός φορέας − εταιρία, προκειμένου να αναλαμβάνει τον έλεγχο των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας.

Β. Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας του, προκειμένου να αποδέχεται τις υπηρεσίες και τα αποτελέσματα του ελέγχου των ανωτέρω ιδιωτικών ελεγκτικών φορέων − εταιρειών.

2) Τα αποτελέσματα του ελέγχου της παρ. 1Β αφορούν αποκλειστικά στην περίοδο, από την 01−01−2014 έως και την 31−12−2014, όλων των συμβεβλημένων της παρ. 1 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013) με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παροχών υπηρεσιών υγείας.

Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση των ανωτέρω βαρύνει τους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο