Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-2014 ]

Ι.Κ.Α. αρ.πρωτ.: Π51/6/25.2.2014 Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη συμμετοχή των ιατρών του Ειδικού Σώματος στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

(Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη συμμετοχή των ιατρών του Ειδικού Σώματος στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 25/02/2014
Αρ.Πρωτ.Π51/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη
Αρ.τηλεφ. : 210.5215361
Αρ.fax : 210.5215347
e-mail : [email protected]
Μενάνδρου 34 – 104 31 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη συμμετοχή των ιατρών του Ειδικού Σώματος στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.»

Σχετ.: Η με αρ.πρωτ.34/19-2-2014 επιστολή σας

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας, σας γνωρίζουμε, αναφορικά με τα ερωτήματα που θέτετε σε αυτήν, τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4239/2014 (ΦΕΚ 43Α΄/20-2-2014) οι ιατροί του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είχαν ενταχθεί στο Ειδικό Σώμα Ιατρών Αναπηρίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3863/2010, όπως ισχύουν μετά τη συμπλήρωσή τους με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 64 του ν.4144/2013, εξακολουθούν να υπάγονται σε αυτό και να παρέχουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. από 7/2/2014 έως 30/9/2014, ανεξάρτητα αν συνεχίσουν να υπηρετούν στον ΕΟΠΥΥ ή σε άλλο δημόσιο Υγειονομικό Σχηματισμό (ΠΕ.Δ.Υ., Ε.Σ.Υ.) ή απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ή ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα ή τεθούν σε διαθεσιμότητα.

Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται για το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα, αφενός, η άρση του περιορισμού στις αποδοχές που καταβάλλει μηνιαίως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε κάθε ιατρό του Ειδικού Σώματος ως ειδική αποζημίωση για τη συμμετοχή του στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. (άρθρο 61 ν.4144/2013) και αφετέρου, η συνέχιση καταβολής των εξόδων μετακίνησής τους εκτός έδρας (υπηρεσίας τους ή τόπου διαμονής τους ή της έδρας άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματός τους ή της ιδιωτικής απασχόλησής τους) βάσει των ισχυουσών διατάξεων του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄).

Επομένως, με δεδομένη από 17/2/2014 την ισχύ των διατάξεων του ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38Α΄/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» και το εξαιρετικό και το κατεπείγον της υφιστάμενης κατάστασης, στην οποία επιβάλλεται τα ΚΕ.Π.Α. να διεκπεραιώσουν το έργο τους, θεσμοθετήθηκε με την ανωτέρω ευθεία διάταξη η συνέχιση συμμετοχής στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. των ιατρών του Ειδικού Σώματος, όπως αυτό είχε συγκροτηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, διατηρώντας αμετάβλητη την ιδιότυπη σχέση αυτών με το Ίδρυμα, σε ό,τι αφορά την καταβολή των αποζημιώσεών τους από το Ίδρυμα, καθώς και των εξόδων μετακίνησής τους, πλην βεβαίως της ρύθμισης που αφορά στην άρση του περιορισμού των καταβαλλόμενων μηνιαίως από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικών αποζημιώσεων, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η συμμετοχή τους σε περισσότερες επιτροπές.

Όπως καθίσταται σαφές, τα ανωτέρω νομοθετήθηκαν για να καλυφθεί ο εύλογος χρόνος που θα απαιτηθεί για τη δημιουργία και σύσταση εκ νέου Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α., από 1/10/2014 και μετά.

Κατά συνέπεια σε ό,τι αφορά τα επιμέρους ερωτήματα, με αρ. 1, 4, 5, και 6, της σχετικής επιστολής σας, επισημαίνουμε ότι ουδόλως διαφοροποιείται η μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία τόσο όσον αφορά στον τρόπο, χρόνο και τόπο καταβολής των μηνιαίων αποζημιώσεων για τη συμμετοχή σας στις Υγειονομικές Επιτροπές ή στην Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου, καθώς και των εξόδων μετακίνησής σας, όσο και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των παρακρατήσεων ή μη ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογικής μεταχείρισης αυτών.

Ειδικότερα, για το θέμα της έκδοσης μηνιαίου εκκαθαριστικού σας πληροφορούμε ότι έχει δοθεί σχετική εντολή στον ανάδοχο του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όσον αφορά δε στις σφραγίδες που θα χρησιμοποιείτε εφεξής, αυτές θα πρέπει απαρεγκλίτως να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, την ιατρική ειδικότητα, τον ΑΜΚΑ και τον Α.Μ. ΤΣΑΥ.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι για τα ζητήματα που αφορούν στον τόπο διενέργειας των συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών, στην έγκαιρη και διαρκή ενημέρωσή σας σχετικά με τη συμμετοχή σας σε αυτές, ή σχετικά με τις εκδιδόμενες από την υπηρεσία μας εγκυκλίους κ.λπ., έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με τα αρ.πρωτ.Γ32/23/14-2-2014 και Γ32/44/19-2-2014 Γενικά Έγγραφα της υπηρεσίας μας, καθώς και με το αρ.πρωτ.Γ31/433/2014/14-2-2014 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής και Στέγασης.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι εντός της ημέρας θα είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, η εγκύκλιο 19/14 της υπηρεσίας μας, που αφορά την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4239/2014.


Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διονύσης Πατσούρης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο