Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-12-1998 ]

ΠΟΛ.1296/8.12.1998 Αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων νέων επιχειρήσεων

(Αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων νέων επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 8 Δεκεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1119909/16180/Γ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η) - ΤΜΗΜΑTA Β' & Γ'
ΠΟΛ.: 1296

ΘΕΜΑ: Αποσβέσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων νέων επιχειρήσεων.

Μετά από γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

1. Με τις διατάξεις του προτελευταίου εδαφίου της περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν.2556/1997, ορίζεται ότι ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, δύνανται να προβούν σε απόσβεση όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους, είτε με συντελεστή 0%, είτε με συντελεστή 50% του ισχύοντος ποσοστού, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα μεταβάλλεται από διαχειριστική χρήση σε διαχειριστική χρήση.

2. Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. 1051542/10435/Β0012/ερμηνευτική εγκύκλιο διαταγή μας, μεταξύ άλλων, έγινε δεκτό ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι ακόλουθες:

α) Εκείνες οι οποίες ιδρύονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.2556/1997 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 23.12.1997 και μετά.
β) Εκείνες οι οποίες έχουν ιδρυθεί πριν από την ως άνω ημερομηνία, αλλά η διαχειριστική τους χρήση, που έκλεισε στις 31.12.1997, εμπίπτει στην προβλεπόμενη από το νόμο τριετία.

Επίσης, οι επιχειρήσεις που ιδρύουν υποκατάστημα δικαιούνται για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική τους λειτουργία, είτε να μην προβαίνουν σε απόσβεση των παγίων στοιχείων του υποκαταστήματος, είτε να ενεργούν αυτές με το μειωμένο κατά 50% συντελεστή.
Το δικαίωμα αυτό έχουν και οι υφιστάμενες κατά την 23.12.1997 επιχειρήσεις για τα πάγια στοιχεία των υποκαταστημάτων που έχουν ήδη ιδρύσει και για τα οποία δεν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη από το νόμο τριετία. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα ασκείται για όσες χρήσεις απομένουν μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας της λειτουργίας του υποκαταστήματος.

3. Πολλές "νέες" επιχειρήσεις, όπως Νομικά Πρόσωπα του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.), καθώς και "νέα" υποκαταστήματα υφισταμένων επιχειρήσεων, που είχαν αρχίσει την παραγωγική τους λειτουργία μέσα στην τελευταία τριετία, κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού στις 31.12.1997 διενήργησαν αποσβέσεις για τα περιουσιακά στοιχεία τους με τους προβλεπόμενους από το Π.Δ.88/1973 συντελεστές (ακέραιους), παρά το γεγονός ότι είχαν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, να
ενεργήσουν αυτές με μειωμένους συντελεστές. Η μη άσκηση του δικαιώματος αυτού οφείλεται στην έκδοση της υπ' αριθ. 1051542/10435/δύο μόλις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος του Ισολογισμού, με αποτέλεσμα πολλά Νομικά Πρόσωπα να μην ενημερωθούν εγκαίρως. Με τον τρόπο αυτό,
επήλθε διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων, καθόσον άλλες απ' αυτές που είχαν το δικαίωμα διενέργειας αποσβέσεων με τους μειωμένους συντελεστές έκαναν χρήση της πιο πάνω εγκυκλίου και άλλες όχι, ανάλογα με το αν πρόλαβαν ή όχι να ενημερωθούν άμεσα.

4. Ενόψει των ανωτέρω και για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης όλων των επιχειρήσεων, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι οι "νέες" επιχειρήσεις, καθώς και τα "νέα" υποκατάστημα υφισταμένων επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι είχαν το δικαίωμα να υπολογίσουν, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, αποσβέσεις για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους με μειωμένους συντελεστές, έχουν υπολογίσει αυτές - κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού της 31.12.1997 - με τους προβλεπόμενους από το Π.Δ.88/1973 συντελεστές (ακέραιους), διατηρούν το δικαίωμα διενέργειας, κατά τις επόμενες χρήσεις, αποσβέσεων με τους μειωμένους συντελεστές.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο