Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 417/3/6.2.2014 Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), σύμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/18-04-2013

(Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), σύμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/18-04-2013)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 06 – 02 - 2014

Αριθ. πρωτ.: 417/3

(ΦΕΚ Β' 320/12-02-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ/ΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
TELEFAX : 2103748712
Πληροφορίες : Α. Παππάς
Τηλέφωνο : 2131516270
E-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Κάλυψη των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων καθώς και του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), σύμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν.4144/18-04-2013».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α. του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην Κοινων. Ασφάλιση, αγορά εργασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88/Α')

β. του κεφ. Β' του Ν. 4093/2012: «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α')

γ. του άρθρου 7 του Ν. 1915/1990 «Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» (ΦΕΚ 186/Α'), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν διαδοχικά με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2091/1992 «Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων και διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Εργατικής Εστίας» (ΦΕΚ 180/Α'), το άρθρο 5 του Ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α') και το άρθρο 12 του Ν. 3667/2008 «Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α')

δ. του Π. Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α')

ε. του Π.Δ/τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

στ. του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 7/2012: «Θέματα άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 4046/2012 περί καταργήσεως ΟΕΕ και ΟΕΚ» (ΦΕΚ 39 Α')

ζ. της αριθμ. πρωτ. 22365/97/5-7-2013 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ 1667/Β'/5-7-13)

η. της αριθμ. Υ48/9-7-2012 απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β' 2105).

2. Το αριθμ. πρωτ. 778/07-01-2014 έγγραφο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με το οποίο μας υποβλήθηκε απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 61/17.12..2013 συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

3. Η προκαλούμενη δαπάνη από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των 15.000.000 € και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2522 του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ έτους 2014. Οι πληρωμές θα διενεργηθούν από το Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΛΕΚΠ,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Εφαρμογή της υποπερ. δδ) περ. β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/18-4-2013

Για τις δαπάνες που προβλέπονται στην υποπερίπτωση δδ) της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, διατίθεται ποσοστό ύψους 1% επί του συνόλου των ετήσιων εσόδων της εισφοράς, ύψους 1,35%, υπέρ ΕΛΕΚΠ (που προβλέπεται στην ανωτέρω περ. β) και όχι περισσότερο από 3.000.000 €.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Εφαρμογή της υποπερ. εε) περ. β της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4144/18-4-2013 «περί συνδρομής στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού»

Ι. Λειτουργικές δαπάνες

1. Λειτουργικά έξοδα

Η επιχορήγηση των λειτουργικών εξόδων στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ετησίως, καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμή τους σε ψηφίσαντα μέλη.

α. Εργατικά Κέντρα (Ε.Κ.) και Ομοσπονδίες (πλην Ομοσπονδιών Επιχειρήσεων-Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Τραπεζών):
α.α. Στις πιο πάνω οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 501 έως 1500, θα καταβάλλεται ετησίως ποσό 5.524€.

Το ίδιο ποσό θα καταβάλλεται και σε όσα Ε. Κ. έχουν δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη κάτω από 500, εφόσον στον ίδιο Νομό δεν υπάρχει άλλο Ε. Κ., ή εάν υπάρχουν και άλλα, θα καταβάλλεται στο μεγαλύτερο σε δύναμη ψηφισάντων μελών από αυτά.

Στα υπόλοιπα Ε.Κ. και Ομοσπονδίες κάτω των 500 μελών δύναται να καταβάλλεται το ίδιο ποσό, κατά περίπτωση, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ή επιμερισμός του ποσού εφόσον είναι περισσότερα στον ίδιο Νομό με βάση τα ψηφίσαντα μέλη.

α.β. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 1.501 έως 3.300, θα καταβάλλεται ετησίως ποσό 6.861 €.

α.γ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμήτους ψηφίσαντα μέλη από 3.301 έως 10.000, θα καταβάλλεται ετησίως:
i) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των 3.300 το ποσό 6.861 €.
ii) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301- 10.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2 € ανά ψηφίσαν μέλος .

α.δ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 10.001 έως 15.000, θα καταβάλλεται ετησίως:
i) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των 3.300 το ποσό των 6.861 €.
ii) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 - 10.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2 € ανά ψηφίσαν μέλος.
iii) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 - 15.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 1,70 € ανά ψηφίσαν μέλος.

α.ε Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 15.001 και άνω, θα καταβάλλεται ετησίως:
i) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών μέχρι τον αριθμό των 3.300 το ποσό των 6.861 €.
ii) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 3.301 - 10.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 2 € ανά ψηφίσαν μέλος.
iii) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 10.001 έως 15.000 το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 1,70 € ανά ψηφίσαν μέλος.
iv) Για το τμήμα των ψηφισάντων μελών από 15.001 και άνω, το ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των ψηφισάντων μελών επί ποσού 1,30 € ανά ψηφίσαν μέλος.

α.στ. Σε όσα Εργατικά Κέντρα έχουν έδρα σε νησί, εκτός των ως άνω ποσών κατά περίπτωση, θα καταβάλλεται συμπληρωματικά ετησίως το ποσό των 1.693 €.

β. Ομοσπονδίες προσωπικού Επιχειρήσεων - Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Τραπεζών:

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι Ομοσπονδίες που καλύπτουν εργαζόμενους στις Τράπεζες και στις Επιχειρήσεις - Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Η. - Ε.ΥΔ.ΑΠ. - Ο.Τ.Ε. - Ο.Σ.Ε. κ.ά). Η επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών, μηνιαίως, καθορίζεται ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης, ως κατωτέρω:

β.α. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη έως 5.000, θα καταβάλλονται έντεκα (11) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος 2013.

β.β. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 5.001 έως 10.000, θα καταβάλλονται δεκαπέντε και μισό (15,5) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος 2013.

β.γ. Στις οργανώσεις που έχουν στη δύναμή τους ψηφίσαντα μέλη από 10.001 και άνω, θα καταβάλλονται είκοσι (20) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος 2013. γ. Γ.Σ.Ε.Ε.:

Η καταβολή της επιχορήγησης στη Γ.Σ.Ε.Ε. για την κάλυψη λειτουργικών της δαπανών υπολογίζεται σε ποσό, μηνιαίως, ίσο με είκοσι επτά (27) βασικά ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ανά χίλια (1.000) ψηφίσαντα μέλη, τουλάχιστον σύμφωνα με το νομοθετημένο νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, άλλως αν άλλο ορίζεται με τους όρους της ΣΣΕ και όχι πάντως μικρότερο του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου, στο ύψος που καταβλήθηκε το έτος 2013. 2. Δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας, είναι:

α. Η Γ.Σ.Ε.Ε. για το προσωπικό που απασχολούσε την 31/12/91 αλλά και για τους δύο (2) τεχνίτες και τέσσερις (4) φύλακες-θυρωρούς, που προσέλαβε αργότερα για τις ανάγκες του ανακαινισμένου διατηρητέου κτιρίου της, καθώς και για το προσωπικό του ΚΕΠΕΑ, όπως ορίσθηκε στην αριθμ. 50461/11-10-2001 Υπουργική απόφαση.

β. Οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για το προσωπικό που προσέλαβαν μέχρι την 31/12/94.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των ανωτέρω από τον ΟΑΕΔ, καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα και ισχύοντα σε ισχύουσες ΣΣΕ και πάντως σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται για μισθολογικούς όρους.

Για όσους από τους παραπάνω εργαζομένους έχουν αποχωρήσει έως τη λήψη αυτής της απόφασης ή θα αποχωρήσουν εντός του 2014, για οποιοδήποτε λόγο, επιτρέπεται η αντικατάστασή τους στον ίδιο κλάδο ή θέση που υπηρετούσε ο αποχωρήσας, όσον αφορά σε οργανώσεις με έναν υπάλληλο γραφείου ή και με μία καθαρίστρια. Όσον αφορά όμως σε οργανώσεις με περισσότερους υπαλλήλους, σε περίπτωση αποχώρησης ενός εξ αυτών για οποιονδήποτε λόγο, ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγεί τη μισθοδοσία του νέου υπαλλήλου, εφόσον:

βα. Υποβληθεί σχετική αίτηση της συνδικαλιστικής οργάνωσης όπου να αιτιολογείται ότι η νέα αυτή πρόσληψη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της και

ββ. Εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΟΑΕΔ με αιτιολογημένη απόφασή του ότι όντως η νέα αυτή πρόσληψη είναι αναγκαία για τη λειτουργία της Οργάνωσης, ανάλογα με τη δύναμη των ψηφισάντων μελών της και τις εν γένει δραστηριότητές της, ως αυτές θα πιστοποιούνται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. δια των εκπροσώπων της στο Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Το μέτρο της αντικατάστασης δεν ισχύει για την ΓΣΕΕ και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν δύναμη σε ψηφίσαντα πάνω από 100.000 μέλη, οι οποίες θα μπορούν να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους που θα αποχωρήσουν, σε οποιοδήποτε κλάδο ή ειδικότητα κρίνουν αναγκαίο.

γ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις με δύναμη ψηφισάντων άνω των 500 μελών, για έναν υπάλληλο, εφόσον δεν απασχολούσαν υπάλληλο γραφείου την 31/12/91 αλλά προσέλαβαν μέχρι τη λήψη αυτής της απόφασης.

δ. Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις, του αμιγώς Ιδιωτικού Τομέα, με δύναμη άνω των 10.000 ψηφισάντων μελών και οι οποίες επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός υπαλλήλου ή και μιας καθαρίστριας δύνανται να επιχορηγηθούν για δαπάνη μισθοδοσίας ενός ακόμη υπαλλήλου γραφείου, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους περί της αναγκαιότητας αυτής και μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

ε. Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις (Σωματεία), του αμιγώς Ιδιωτικού Τομέα, με δύναμη ψηφισάντων άνω των 500 μελών, για έναν υπάλληλο, εφόσον απασχολούσαν προσωπικό με σύμβαση έργου ή εξαρτημένης εργασίας την 31/12/91 και εξακολουθούν να απασχολούν, έπειτα από αίτησή τους και προηγούμενη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε., η οποία εισάγει το θέμα στο Δ.Σ. του Οργανισμού μέσω των εκπροσώπων της σε αυτό.

στ. Σε περίπτωση προσχώρησης συνδικαλιστικής οργάνωσης σε άλλη, ή ενοποίησης δύο ή και περισσοτέρων οργανώσεων, οι οποίες πριν την προσχώρηση επιχορηγούντο από τον ΟΑΕΔ για μερική ή ολική κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων τους, ο Οργανισμός δύναται μετά από σχετικό αίτημα της νέας οργάνωσης που προκύπτει από την ενοποίηση ή προσχώρηση, να επιχορηγεί αυτή για τον ίδιο αριθμό υπαλλήλων που επιχορηγούνταν και πριν την ενοποίηση ή προσχώρηση ή για διαφορετικό αριθμό, μετά από σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε. για την αναγκαιότητα της απασχόλησης των υπαλλήλων στη νέα οργάνωση και σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Η επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας νέων εργαζομένων, που θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ για πρώτη φορά εντός του έτους 2014, θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των προαναφερθέντων εδαφίων.

Στα παραρτήματα των Ε.Κ., καταβάλλεται μηνιαίως, για το προσωπικό καθαριότητας, ποσό που αναλογεί σε απασχόληση δύο ημερών την εβδομάδα και μέχρι 5 ώρες την ημέρα.

Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, για μεν τους υπαλλήλους κατά 25,06% και 3%, για δε το προσωπικό καθαριότητας κατά 30,21%, ποσοστά που αντιστοιχούν στην εργοδοτική εισφορά στον φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 3. Δαπάνες αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης Δικαιούχοι της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού τους, είναι οι πρωτοβάθμιες (Σωματεία), δευτεροβάθμιες (Ομοσπονδίες - Εργατικά Κέντρα) και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις μόνο για το προσωπικό των οποίων καταβάλλεται σχετική επιχορήγηση δαπανών μισθοδοσίας από τον Οργανισμό.

Το ποσό της προς επιχορήγηση αποζημίωσης, θα υπολογίζεται με βάση τη δαπάνη μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ στον εργαζόμενο που αποχώρησε.

Το ύψος της ανωτέρω σχετικής δαπάνης δεν θα υπερβαίνει το ήμισυ της αποζημίωσης που θα προκύπτει βάσει της δαπάνης μισθοδοσίας που κατέβαλε ο ΟΑΕΔ και θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη των εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Ε. και θα καταβάλλεται στη συνδικαλιστική οργάνωση αφού ήδη αυτή έχει αποζημιώσει νομίμως τον εργαζόμενο που αποχώρησε ή απομακρύνθηκε λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου να επιχορηγηθούν για την αποζημίωση συνταξιοδότησης θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία νομίμως επικυρωμένη της Απόφασης Συνταξιοδότησης του υπαλλήλου από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

β) Βεβαίωση από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας από την οποία να προκύπτουν τα έτη υπηρεσίας στην οργάνωση και το δικαιούμενο ποσό αποζημίωσης λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος με επικουρική ή χωρίς επικουρική ασφάλιση, ανάλογα με την περίπτωση (η βεβαίωση χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου στα κατά τόπους Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας).

γ) Φωτοτυπία της καταγγελίας σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου στην οποία να δηλώνεται:

δα) ότι λαμβάνει την πλήρη σύνταξη γήρατος και έχει η δεν έχει επικουρική ασφάλιση,

δβ) ότι του κατεβλήθη η νόμιμη αποζημίωση από την οργάνωση και το ύψος αυτής.

ε) Υπεύθυνη δήλωση της οργάνωσης υπογεγραμμένη από Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία ότι κατέβαλε την αποζημίωση και το ύψος αυτής. 4. Δαπάνες καθαριότητας

Στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, που δεν δικαιούνται επιχορήγηση για δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, καταβάλλεται ετησίως, ανεξάρτητα από το αν απασχολούν ή όχι προσωπικό, χρηματικό ποσό για καθαριότητα ύψους 2.500 €.

Η ως άνω δαπάνη θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των πρωτότυπων τιμολογίων αγοράς υλικών καθαριότητας ή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών συνεργείου καθαριότητας.

Η καταβολή των παροχών των περιπτώσεων 1, 2 και 4 θα καταβάλλεται ανά μήνα, και όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν υποχρεωτικά ανά μήνα να προσκομίζουν στον ΟΑΕΔ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση, για την καταβολή λειτουργικών δαπανών, καθαριότητας ή και μισθοδοσίας προσωπικού. Ειδικά για την Γ.Σ.Ε.Ε. η αίτηση θα συνοδεύεται και από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, για το ύψος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν.

β. Φωτοαντίγραφα των Ασφαλιστικών Περιοδικών Δηλώσεων προς το Ι.Κ.Α. και αποδεικτικό πληρωμής επικυρωμένα από την Διοίκηση της Οργάνωσης, από τα οποία να προκύπτει, ότι εργοδότης είναι η συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές τουλάχιστον των δύο προηγούμενων μηνών, εκτός των επιδομάτων εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και Επιδόματος Αδείας.

Η μη καταβολή των αναλογουσών εισφορών στο Ι.Κ.Α., έχει σαν συνέπεια τη μη καταβολή των πάσης φύσεως επιχορηγήσεων.

γ. Δήλωση που υπογράφεται από κάθε εργαζόμενο και στην οποία να δηλώνει:

γα) Την ημερομηνία πρόσληψής του στην Οργάνωση, τα έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας και τον συνολικό χρόνο απασχόλησής του.

γβ) Το είδος της εργασιακής του σχέσης (π.χ. αορίστου χρόνου, ωρομίσθιος, με σύμβαση έργου κ.λπ.) και την ειδικότητά του.

γγ) Το ύψος του βασικού μισθού και αναλυτικά κάθε είδους νόμιμο επίδομα.

γδ) Ότι δεν λαμβάνει το επίδομα τέκνων από άλλο φορέα. Η ανωτέρω δήλωση θα συνυπογράφεται και από τους κατά τον Νόμο υπεύθυνους της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Για να τύχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ανωτέρω παροχών, πρέπει να έχουν νόμιμη διοίκηση και εφ' όσον πραγματοποιήσουν εντός του τρέχοντος έτους νέες αρχαιρεσίες, να υποβάλλουν στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εντός τριών μηνών τα εξής δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο, θα πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της εφορευτικής επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου.

β) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτ/φο μητρώου σωματείων - μελών, που πήραν μέρος στο συνέδριο, στο οποίο να εμφαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου-μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη.

γ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής.

δ) Επίσημο Απόσπασμα Πρακτικού Σύνθεσης Δ.Σ.

ε) Αποφάσεις Διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων νομίμως επικυρωμένες.

στ) Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των Αρχαιρεσιών.

ζ) Κάθε άλλο έγγραφο το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού τυχόν απαιτηθεί.

5. Δαπάνες μισθωμάτων και θέρμανσης

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Για τη στέγαση των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτίρια του ΟΑΕΔ απαιτείται:

Να στερούνται ιδιόκτητης στέγης ή γενικά ακίνητης περιουσίας που να μπορούν να καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες

Να μη στεγάζονται σε επαρκές για τις ανάγκες τους κτίριο του ΟΑΕΔ Να έχουν νόμιμη διοίκηση

Να έχουν ορισμένο αριθμό μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος Να υποβάλλουν στον ΟΑΕΔ σχετική αίτηση Οι οργανώσεις που δικαιούνται να στεγασθούν από τον ΟΑΕΔ ορίζονται μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών στέγασης από την Νομική Υπηρεσία και έγκριση του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1. Η δικαιούχος συνδικαλιστική οργάνωση υποβάλλει στον ΟΑΕΔ σχετική αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει εκτός από το αίτημα στέγασης και δήλωση της οργάνωσης ότι έλαβε γνώση της παρούσας απόφασης την οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Τα της καταβολής των λειτουργικών δαπανών του κτιρίου, δηλαδή κοινοχρήστων, δημοτικών τελών, θα ρυθμιστούν με ειδική απόφαση, το περιεχόμενο της οποίας κατά το μέρος αυτό αποτελεί όρο της υπό σύναψη μισθώσεως.

3. Η υποβαλλόμενη αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της οργάνωσης και πρόσφατο πιστοποιητικό του γραμματέα πρωτοδικών, περί της μη τροποποίησης του. Σε περίπτωση τροποποίησης υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με κωδικοποιημένες τις διατάξεις.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών των τελευταίων αρχαιρεσιών εκλογής της διοίκησης της και επικυρωμένο από το δικαστικό αντιπρόσωπο αντίγραφο μητρώου των σωματείων μελών που πήραν μέρος σε αυτές, ή απόφαση διορισμού προσωρινής διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 69 του αστικού κώδικα και πρακτικό συγκρότησης της σε σώμα.

γ) Επικυρωμένα αντίγραφα οικονομικού απολογισμού της προηγούμενης χρήσης καθώς και προϋπολογισμού της τρέχουσας, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμου του προέδρου και του γενικού γραμματέα της οργάνωσης που υπέβαλε την αίτηση, στην οποία θα αναφέρει την περιουσιακή κατάσταση της οργάνωσης. Υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών μεταγενέστερα του χρόνου της υποβολής της αίτησης στέγασης γίνεται με σχετική αίτηση προς τον ΟΑΕΔ.

ε) Εάν η οργάνωση υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση στέγασης, απαιτείται και βεβαίωση του γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, ότι δεν εκκρεμεί ένσταση κατά του κύρους των τελευταίων αρχαιρεσιών της οργάνωσης.

στ) Αντίγραφο επικυρωμένο από το αρμόδιο δικαστήριο της απόφασης διορισμού του δικαστικού αντιπροσώπου που παραστάθηκε στις τελευταίες αρχαιρεσίες της προς στέγαση οργάνωσης. Τα υπό στοιχεία α, β και γ δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο εάν δεν έχουν υποβληθεί σε άλλη υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

4. Από την ημέρα υποβολής όλων των πιο πάνω δικαιολογητικών, αρχίζει για τον ΟΑΕΔ η προθεσμία της διαδικασίας στέγασης της οργάνωσης.

5. Η μη ύπαρξη όλων των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, θεωρείται ότι δε θεμελιώνει δικαίωμα στέγασης της συγκεκριμένης συνδικαλιστικής οργάνωσης σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο του ΟΑΕΔ.

6. Ο ΟΑΕΔ έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες, εάν προκύψει ανάγκη από τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Ο ΟΑΕΔ είναι υποχρεωμένος, μέσα σ' ένα δίμηνο από την ημέρα υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών και μετά τη διαπίστωση ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη στέγαση της οργάνωσης, να κινήσει τη σχετική διαδικασία στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

1. Τα εργατικά κέντρα, των οποίων ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών, υπερβαίνει τα 500 μέλη.

2. Οι ομοσπονδίες, των οποίων ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων μελών υπερβαίνει τα 500 μέλη.

3. Οι συνομοσπονδίες.

Ψηφίσαντα μέλη λογίζονται τα μέλη που προκύπτουν από τις τελευταίες αρχαιρεσίες πριν την υποβολή της αίτησης για στέγαση.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1. Το δικαιούμενο εμβαδόν στέγασης προσδιορίζεται με βάση τον αριθμό των ψηφισάντων μελών της οργάνωσης που υποβάλλει την αίτηση για στέγαση, όπως αυτός προκύπτει από τις τελευταίες αρχαιρεσίες προ της υποβολής της σχετικής αίτησης.

2. α) Για τη διοίκηση του δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής Εργατικού Κέντρου απαιτείται ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 60 τ.μ., όταν αυτό συστεγάζεται με 7-100 σωματεία, 75 τ.μ. όταν αυτό συστεγάζεται με 101 - 200 σωματεία και 110 τ.μ. όταν αυτό συστεγάζεται με πάνω από 200 σωματεία της δύναμής του.

Το εμβαδόν αυτό προσαυξάνεται μέχρι 30% για τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους (W.C. - διάδρομοι), τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων.

Πλέον των προβλεπομένων παραπάνω εμβαδών για τη διοίκηση, απαιτείται για κάθε συστεγαζόμενο σωματείο με το Εργατικό Κέντρο και με δύναμη πάνω από 500 μέλη, χώρος καθαρού εμβαδού 8 τ.μ. ενώ με δύναμη έως 500 μέλη χώρος καθαρού εμβαδού 5 τ.μ.(πλέον 30% για κοινόχρηστους χώρους, τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων).

β) Για κάθε Ομοσπονδία με δύναμη μέχρι 5000 μέλη, απαιτείται ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 60 τ.μ.. Ο χώρος αυτός προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. ανά 5.000 μέλη πέραν του βασικού αριθμού των 500 μελών και μέχρι διπλασιασμού του αρχικού καθαρού εμβαδού των 60 τ.μ..

Το τελικό αυτό εμβαδόν (καθαρό) προσαυξάνεται μέχρι 30% για τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους (W.C. - διάδρομοι κ.λπ.), τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων.

γ) Για κάθε Συνομοσπονδία απαιτείται ελάχιστο καθαρό εμβαδόν 80-120 τ.μ. (πλέον 30% για κοινόχρηστους χώρους, τοιχοποιίες και αίθουσες συγκεντρώσεων).

Τα παραπάνω εμβαδά υπόκεινται σε εύλογη θετική ή αρνητική απόκλιση κατά την κρίση του ΔΣ του Οργανισμού.

Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Το σχετικό μισθωτήριο υπογράφεται από τον εκμισθωτή του ακινήτου, τον ΟΑΕΔ ως μισθωτή και από τους νομίμους εκπροσώπους της προς στέγασης οργάνωσης, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης.

2. Πριν από την εγκατάσταση συνδικαλιστικής οργάνωσης σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο του ΟΑΕΔ, συντάσσεται και υπογράφεται μεταξύ του Οργανισμού και του νομίμου εκπροσώπου της προς εγκατάσταση οργάνωσης, πρωτόκολλο για την γενική και ειδική κατάσταση του κτιρίου σε δύο (2) αντίγραφα για οργανώσεις που πρόκειται να στεγαστούν στην περιοχή τέως διοικήσεως πρωτευούσης και σε τρία (3) αντίγραφα για οργανώσεις που πρόκειται να στεγαστούν στην επαρχία, από τα οποία ένα (1) παίρνει ο εκπρόσωπος της στεγαζόμενης οργάνωσης, το δεύτερο παραμένει στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και το τρίτο υποβάλλεται στη Δ/νση Προμηθειών - Τμήμα Στέγασης του Οργανισμού.

Για τη στέγαση των ενώσεων εργατικών οργανώσεων μαζί με τα σωματεία της δύναμής τους, το πρωτόκολλο εγκατάστασης υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των παραπάνω οργανώσεων για όλες τις προς στέγαση οργανώσεις.

ΣΤ. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Μεταβολή στοιχείων θεμελίωσης του δικαιώματος στέγασης μιας οργάνωσης δεν έχει καμία συνέπεια επί της σύμβασης μίσθωσης και μέχρι τέλους του συμβατικού χρόνου αυτής.

2. Στην περίπτωση παράτασης της αρχικής σύμβασης μίσθωσης ή κατάρτισης νέας, ερευνάται εκ νέου η συνδρομή των προϋποθέσεων στέγασης.

Ζ. ΑΠΟΒΟΛΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

1. Η αποβολή οργάνωσης από ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο του ΟΑΕΔ διενεργείται διοικητικώς, με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. Από την κοινοποίηση της παραπάνω απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού προς τον εκμισθωτή και τη στεγαζόμενη οργάνωση, θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για τον ΟΑΕΔ η σχετική μισθωτική σύμβαση.

2. Η στεγασμένη οργάνωση σε περίπτωση αποχώρησής της για οποιοδήποτε λόγο ή αποβολής της από ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο του ΟΑΕΔ, είναι υποχρεωμένη να επανορθώσει κάθε βλάβη που διαπιστώνεται σε αυτό και προκλήθηκε πέραν της συνήθους χρήσεως, εάν δε αρνείται να καταβάλει την προσδιοριζομένη από τη τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού αντίστοιχη δαπάνη, αυτή θα παρακρατείται από την επιχορήγηση προς την συνδικαλιστική οργάνωση.

Η. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Η στεγασμένη οργάνωση σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο κτίριο του ΟΑΕΔ, αποβάλλεται με την παραπάνω διαδικασία για τους πιο κάτω λόγους:

Για κακή χρήση ή μη χρησιμοποίηση του προς στέγαση χώρου ή χρησιμοποίηση αυτού για ξένους σκοπούς από τον προβλεπόμενο.

Σε περίπτωση διάλυσης της οργάνωσης.

Σε περίπτωση λήξης της θητείας, παραίτησης ή έκπτωσης της διοίκησης και μη διορισμού προσωρινής διοίκησης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών.

Σε περίπτωση που ηθελημένα ή από αμέλεια της στεγαζόμενης οργάνωσης, προξενήθηκαν βαριές ζημιές στο κτίριο.

Σε περίπτωση μεταβολής ή διαφοροποίησης των στοιχείων θεμελίωσης του δικαιώματος προς στέγαση σε τέτοιο σημείο, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι εξέλιπαν γι' αυτή οι προϋποθέσεις της στέγασης.

Θ. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο Διοικητής και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΕΔ, ο Δ/ ντής Τεχνικών Υπηρεσιών ή άλλος υπάλληλος οριζόμενος από το ΔΣ αυτής, έχουν το δικαίωμα να επισκέπτονται οποτεδήποτε, ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτίρια του ΟΑΕΔ, στα οποία στεγάζονται οργανώσεις, προς διαπίστωση της τήρησης των όρων του κανονισμού αυτού και γενικά της κατάστασης αυτών.

Στην επαρχία, πλέον των παραπάνω, το δικαίωμα της επίσκεψης των πιο πάνω ακινήτων έχουν οι κατά τόπους υπάλληλοι του ΟΑΕΔ και οι τεχνικοί επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και όπου δεν υπάρχουν αυτοί επόπτες εργασίας.

Ι. Προϋποθέσεις θέρμανσης Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών:

Κατόπιν γνώμης - έκθεσης της Τεχνικής Υπηρεσίας περί του υπολογισμού της δαπάνης θέρμανσης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Ο υπολογισμός θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 319/24-3-2010 που καθόριζε τις προϋποθέσεις και τους όρους κατανομής και καταβολής δαπανών θέρμανσης στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, με μείωση στα ποσά κατά 10%.
Περιφέρειες Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας Υπόλοιπη χώρα

1) καταβολή για 6 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως 1) καταβολή για 5 μήνες και μέχρι 6 ώρες ημερησίως

2) η αναλογούσα ποσότητα πετρελαίου που αντιστοιχεί σε 1.000 εγκατεστημ. Χιλιοθερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Δ.Σ μέχρι 130 λίτρα κατά περίοδο θέρμανσης 2) η αναλογούσα ποσότητα πετρελαίου που αντιστοιχεί σε 1.000 εγκατεστημ. Χιλιοθερμίδες ανά ώρα, ορίζεται με απόφαση Δ.Σ μέχρι 100 λίτρα κατά περίοδο θέρμανσης

3) η δαπάνη θέρμανσης με δίκτυα φυσικού αερίου, τηλεθέρμανσης ... καταβάλλεται βάσει των αποδείξεων που εκδίδονται 3) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια

4) κτίρια που δεν διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης θερμού ύδατος, ο τρόπος και η δαπάνη θέρμανσης καθορίζεται με αποφάσεις Δ.Σ. 4) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια

5) δαπάνη θέρμανσης ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων με εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, καταβάλλεται βάσει του ποσοστού θέρμανσης 5) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια

6) χορήγηση θερμαντικών μέσων και καταβολή δαπάνης για την λειτουργία τους σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια που στερούνται εγκατάστ. Κεντρικής θέρμανσης, μετά από απόφαση Δ.Σ . 6) Ισχύουν ακριβώς τα ίδια

Καθορισμός του αναλογ. Ποσού από το Δ.Σ κατ' έτος (με βάση τη δυναμικότητα του λέβητα)

1) Στα ιδιόκτητα κτίρια ο υπολογισμός τους γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία, βάσει της θερμαντικής ικανότητας του λέβητα και τις ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης, σύμφωνα με τον κανονισμό θέρμανσης

2) Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικίες, η δαπάνη γίνεται βάσει του μηνιαίου λογαριασμού διαχείρισης της πολυκατοικίας

3) Κτίρια με φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση αντί πετρελαίου, ο υπολογισμός από την Τεχνική Υπηρεσία

ΙΙ. Δαπάνες εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων και αμοιβής δικαστικών αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

Α. Δαπάνες εκλογοαπολογιστικών συνεδρίων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον τρόπο κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών καθώς και η διαδικασία πιστοποίησης εκτέλεσης των δαπανών για εκλογοαπολογιστικά συνέδρια από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 για την Γ.Σ.Ε.Ε. και τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και για ένα συνέδριο, ως εξής:

1. Δικαιούχοι είναι η Γ.Σ.Ε.Ε, οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα που θα πραγματοποιήσουν εκλογοαπολογιστικά συνέδρια εντός του έτους 2014.

2. Η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής:

α) Γ.Σ.Ε.Ε.
στη Γ.Σ.Ε.Ε. ποσό € 220.500.

β) Εργατικά Κέντρα.

βα) Με ψηφίσαντα μέλη έως και 500, εφ' όσον είναι τα μοναδικά στο Νομό ή σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός Ε.Κ. κάτω των 500 στον ίδιο Νομό, το ποσό των € 1.147,50 θα καταβάλλεται στο μεγαλύτερο σε δύναμη ψηφισάντων μελών.
ββ) Με ψηφίσαντα μέλη 501 - 1.000 ποσό € 1.147,50
βγ) Με ψηφίσαντα μέλη 1.001 - 5.000 ποσό 1.797,75
βδ) Με ψηφίσαντα μέλη 5.001 - 10.000 ποσό 2.256,75
βε) Με ψηφίσαντα μέλη 10.001 - 15.000 ποσό 4.513,50
βστ)Με ψηφίσαντα μέλη 15.001 - 20.000 ποσό 6.732,00
βζ) Με ψηφίσαντα μέλη 20.001 - 30.000 ποσό 11.245,50
βη) Με ψηφίσαντα μέλη 30.001 - 100.000 ποσό 22.452,75
βθ) Με ψηφίσαντα άνω των 100.001 μελών ποσό 67.358,25

γ) Ομοσπονδίες:

γα) Με ψηφίσαντα μέλη 501 - 1.000 ποσό € 2.295,00
γβ) Με ψηφίσαντα μέλη 1.001 - 5.000 ποσό 3.251,25
γγ) Με ψηφίσαντα μέλη 5.001 - 10.000 ποσό 4.857,75
γδ) Με ψηφίσαντα μέλη 10.001 - 15.000 ποσό 9.715,50
γε) Με ψηφίσαντα μέλη 15.001 - 20.000 ποσό 16.179,75
γστ)Με ψηφίσαντα μέλη 20.001 - 30.000 ποσό 19.392,75
γζ) Με ψηφίσαντα μέλη 30.001 - 40.000 ποσό 31.365,00
γη) Με ψηφίσαντα μέλη 40.001 - 50.000 ποσό 35.955,00
γθ) Με ψηφίσαντα άνω των 50.001 μελών ποσό 80.822,25

3. Η καταβολή των ανωτέρω ποσών θα γίνει ως εξής:

α) Το ήμισυ του δικαιούμενου ποσού, υπολογιζόμενο με βάση τη δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη που είχε η δικαιούχος Οργάνωση στις τελευταίες αρχαιρεσίες της, θα προκαταβάλλεται εφόσον υποβληθεί αίτηση της Διοίκησης της στον ΟΑΕΔ, στην οποία αίτηση θα αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησης του συνεδρίου.

β) Το υπόλοιπο του ποσού θα καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου, με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν εντός τριών (3) μηνών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους τα εν συνεχεία απαριθμούμενα δικαιολογητικά:

βα) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου.

ββ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Μητρώου Σωματείων-Μελών, που πήραν μέρος στο συνέδριο, στο οποίο φαίνεται η επωνυμία κάθε σωματείου, ο αριθμός δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού του στα βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου, οι αντιπρόσωποι που ψήφισαν, καθώς επίσης η ημερομηνία αρχαιρεσιών του σωματείου-μέλους και τα ψηφίσαντα για την εκλογή τους μέλη.

βγ) Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής.

βδ) Επίσημο απόσπασμα πρακτικού σύνθεσης Δ.Σ.

βε) Αποφάσεις διορισμού Δικαστικών Αντιπροσώπων, νομίμως επικυρωμένες.

βστ) Πρωτότυπο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.

βζ) Κάθε άλλο έγγραφο, το οποίο κατά την κρίση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ τυχόν απαιτηθεί.

βη) Παραστατικά δαπανών που σχετίζονται με την εύρυθμη διεξαγωγή του συνεδρίου, (πρωτότυπα τιμολόγια και εκδοθέντα σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ.) για ενοίκια αιθουσών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, προκηρύξεων, αγορά γραφικής ύλης, δαπάνες σίτισης συνέδρων, φιλοξενίας αντιπροσωπειών άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων από το εσωτερικό ή το εξωτερικό κ.λπ. Επίσης δαπάνες ημεραργίας αντιπροσώπων (εκτός Κυριακής), η οποία καθορίζεται στα 19 € κατ' ανώτερο ποσό και για τις οποίες απαιτείται κατάσταση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Οργάνωσης, στην οποία φαίνονται τα στοιχεία των αντιπροσώπων που έλαβαν ημεραργία, το αντίστοιχο ποσό και η υπογραφή ενός εκάστου. Η ίδια κατάσταση πρέπει να συμπληρώνεται και για τα έξοδα μετακίνησης των αντιπροσώπων με την ταυτόχρονη προσκόμιση των σχετικών εισιτηρίων ή σε περίπτωση χρησιμοποίησης Ι.Χ. για ποσό σε αξία ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, το οποίο προκύπτει από την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης των Κ.Τ.Ε.Λ., του Ο.Σ.Ε. κ.λπ. Ορίζεται επίσης εφάπαξ καταβαλλόμενη αποζημίωση εκ ποσού 81 € προς τις δικαιούχες συνδικαλιστικές οργανώσεις για την κάλυψη γραμματειακών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή των συνεδρίων. Η ως άνω καταβολή θα αποδεικνύεται με απλή απόδειξη της συνδικαλιστικής οργάνωσης υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα αυτής.

• Στην περίπτωση μη υποβολής στον ΟΑΕΔ των προαναφερομένων δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν δικαιούνται της σχετικής επιχορήγησης.

• Εάν οι δαπάνες δια των παραστατικών αποδεικνύονται μικρότερες του δικαιούμενου συνολικού ποσού, τότε θα καταβάλλεται ποσό ίσο με το ύψος των παραστατικών.

• Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το συνέδριο ματαιωθεί, η συνδικαλιστική οργάνωση υποχρεούται να επιστρέψει στον ΟΑΕΔ το ποσό της προκαταβολής. Εάν η οργάνωση δεν το επιστρέψει, το ποσό της προκαταβολής παρακρατείται από τις λειτουργικές δαπάνες που δικαιούται.

Β. Δαπάνες για την αμοιβή των δικαστικών αντιπροσώπων καθώς και διαδικασία πιστοποίησης εκτέλεσης αυτών.

1. Η επιχορήγηση κατανέμεται στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που θα πραγματοποιήσουν εντός του έτους 2014 εκλογοαπολογιστικά συνέδρια, βάσει της δύναμης τους σε ψηφίσαντα μέλη, όπως παρακάτω:

α. Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις με δύναμη σε ψηφίσαντα μέλη κάτω των 500.

β. Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Σωματεία) εφόσον έχουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ύστερα από αίτηση των ιδίων προς τη Γ.Σ.Ε.Ε. και ειδικότερα ως εξής: βα. Ιδιωτικού τομέα οργανώσεις με 200-500 ψηφίσαντα μέλη, για έναν (1) δικαστικό αντιπρόσωπο και για μία (1) ημέρα.

ββ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με 501-1.500 ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι δύο (2) δικαστικούς αντιπροσώπους που θα παραστούν έως και για δύο (2) ημέρες.

βγ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με 1.501-4.000 ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι τρεις (3) δικαστικούς αντιπροσώπους έως και για τρεις (3) ημέρες.

βδ. Όλες οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις με πάνω από 4.001 ψηφίσαντα μέλη, για μέχρι επτά (7) δικαστικούς αντιπροσώπους έως και για πέντε (5) ημέρες.

2. Για την καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη των εξόδων αμοιβής των δικαστικών αντιπροσώπων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στον ΟΑΕΔ, εντός τριών (3) μηνών από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών τους, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση για καταβολή των δικαστικών δαπανών.

β. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών για εκλογή Δ.Σ.. Το πρωτότυπο του πρακτικού από το οποίο θα επικυρώνεται το φωτοαντίγραφο, πρέπει απαραίτητα να έχει τις υπογραφές της Εφορευτικής Επιτροπής και του παραστάντος Δικαστικού Αντιπροσώπου.

γ. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Πρακτικού εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής.

δ. Επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο φωτοαντίγραφο Μητρώου Μελών, που πήραν μέρος στο Συνέδριο.

ε. Απόφαση διορισμού του ή των Δικαστικών Αντιπροσώπων (φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από τη Διοίκηση της Οργάνωσης).

στ. Φωτοαντίγραφο της απόδειξης καταβολής στο οικείο Πρωτοδικείο της αμοιβής του ή των Δικαστικών Αντιπροσώπων που παρέστησαν στις αρχαιρεσίες της Οργάνωσης, επικυρωμένο από τη Διοίκηση της Οργάνωσης.

ζ. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους των αρχαιρεσιών.

η. Την προαναφερόμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Ε.

Στην περίπτωση μη υποβολής στον ΟΑΕΔ των προαναφερομένων δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν δικαιούνται της σχετικής επιχορήγησης.

ΙΙΙ. Δαπάνη για σεμινάρια, διαλέξεις και για ανάπτυξη διεθνών σχέσεων στην Γ.Σ.Ε.Ε. και στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Δαπάνη για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση συζητήσεων - διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας, οικονομίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα καθώς και για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. και των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων ( Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες) έτους 2014 για μία σχετική δραστηριότητα, ως εξής:

Α. Δικαιούχοι όσον αφορά τις δαπάνες για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, σεμιναρίων, διοργάνωση συζητήσεων - διαλέξεων, συνεδρίων, πραγματοποίηση εκδόσεων για θέματα δικαίου της εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνιολογίας της εργασίας, οικονομίας της εργασίας και εργασιακών σχέσεων γενικότερα είναι η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Εργ/κά Κέντρα και Ομοσπονδίες) για μία σχετική δραστηριότητα και εφόσον δεν έχουν επιχορηγηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή δραστηριότητες. Β. Δικαιούχοι όσον αφορά τις δαπάνες για την ανάπτυξη διεθνών σχέσεων είναι:

βα) η Γ.Σ.Ε.Ε. και οι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (Εργ/κά Κέντρα και Ομοσπονδίες) με ψηφίσαντα φυσικά μέλη άνω των 10.001 για μία σχετική εκδήλωση και εφόσον δεν έχουν επιχορηγηθεί το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για οποιαδήποτε από τις ως άνω δραστηριότητες.

ββ) η Γ.Σ.Ε.Ε. για μερική κάλυψη της δαπάνης, σε ποσοστό που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και έως το ποσό των 43.200 ευρώ για συνδρομές της προς τις Διεθνείς Οργανώσεις.

βγ) η Γ.Σ.Ε.Ε για μερική ή ολική κάλυψη της δαπάνης που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και έως το ποσό των 27.000 ευρώ για μετακίνηση και διαμονή αντιπροσώπων της στις εργασίες Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας στην Γενεύη, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων, εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, τιμολόγια ξενοδοχείου συνοδευόμενα από καταστάσεις μετακινουμένων με την ιδιότητα του καθενός και ημερολογιακή ανάλυση κίνησης και εξόδων). Η καταβολή των σχετικών δαπανών μετακίνησης, διανυκτερεύσεων και ημερήσιας αποζημίωσης θα είναι σύμφωνα με τα ποσά που ορίζονται στα άρθρα 4,19 και 22 του Ν. 2685/1999 και την αρ. 2/54866/0022/99 (Φ.Ε.Κ. Β/1583/6-8-1999) Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών.

Γ. Τα ποσά που θα καταβάλλονται στις περιπτώσεις Α και Βα κατανέμονται ως κατωτέρω:

α) Γ.Σ.Ε.Ε. έως 22.950 ευρώ

β) Εργατικά Κέντρα:

βα) Με ψηφίσαντα μέλη έως 1.000 ποσό ΕΥΡΩ έως 545,40
ββ) Με ψηφίσαντα μέλη 1.001−5.000 “ “ “ 853,20
βγ) Με ψηφίσαντα μέλη 5.001−10.000 “ “ “ 1.017,00
βδ) Με ψηφίσαντα μέλη 10.001−15.000 “ “ “ 2.106,90
βε) Με ψηφίσαντα μέλη 15.001−20.000 “ “ “ 3.029,40
βστ) Με ψηφίσαντα μέλη 20.001−30.000 “ “ “ 4.819,50
βζ) Με ψηφίσαντα μέλη 30.001−100.000 “ “ “ 13.770,00
βη) Με ψηφίσαντα άνω των 100.001 μελών “ “ “ 17.212,50

γ) Ομοσπονδίες:

γα) Με ψηφίσαντα μέλη έως 1.000 ποσό ΕΥΡΩ έως 1.089,90
γβ) Με ψηφίσαντα μέλη 1.001−5.000 “ “ “ 1.525,50
γγ) Με ψηφίσαντα μέλη 5.001−10.000 “ “ “ 2.179,80
γδ) Με ψηφίσαντα μέλη 10.001−15.000 “ “ “ 4.131,00
γε) Με ψηφίσαντα μέλη 15.001−20.000 “ “ “ 4.819,50
γστ)Με ψηφίσαντα μέλη 20.001−30.000 “ “ “ 5.737,50
γζ) Με ψηφίσαντα μέλη 30.001−50.000 “ “ “ 11.475,00
γη) Με ψηφίσαντα άνω των 50.001 μελών “ “ “ 17.212,50

Δ. Τα θέματα των προαναφερθέντων εκδηλώσεων πρέπει να εμπίπτουν σαφώς στις διατάξεις του Ν. 2224/1994 και Ν. 2639/1998.

Ε. Η καταβολή της δαπάνης θα γίνεται μετά την πραγματοποίηση των ως άνω εκδηλώσεων και εφόσον προσκομίζονται αθροιστικά τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Σχετική αίτηση για οικονομική ενίσχυση της πραγματοποιηθείσας δραστηριότητας, υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους της Οργάνωσης.

β) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους της Οργάνωσης όπου θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση της δραστηριότητας, ο χρόνος, ο τόπος, το είδος και το θέμα της εκδήλωσης καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων.

γ) Αναλυτική απολογιστική κατάσταση εξόδων της εκδήλωσης μέχρι του ύψους του ως ανωτέρω οριζομένου δικαιούμενου ποσού υπογεγραμμένη από τους εκπροσώπους της Οργάνωσης και

δ) Τα αντίστοιχα με την προαναφερθείσα κατάσταση παραστατικά δαπανών (πρωτότυπα τιμολόγια και εκδοθέντα σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.) που σχετίζονται με την δραστηριότητα, όπως ενοίκια αιθουσών, εγκαταστάσεων, εκτύπωση προσκλήσεων, αγορά γραφικής ύλης, δαπάνες σίτισης και φιλοξενίας συμμετεχόντων, αμοιβές ομιλητών. Επίσης δαπάνες μετακίνησης των αντιπροσώπων για τις οποίες απαιτείται κατάσταση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα και τον Ταμία της Οργάνωσης, στην οποία θα εμφαίνονται τα στοιχεία όλων όσων έλαβαν έξοδα μετακίνησης, το αντίστοιχο ποσό και η υπογραφή ενός εκάστου με την ταυτόχρονη προσκόμιση των σχετικών πρωτοτύπων εισιτηρίων η σε περίπτωση χρησιμοποίησης Ι.Χ. για ποσό σε αξία ίσο με το αντίτιμο του εισιτηρίου των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται βεβαιώσεις τιμών από Κ.Τ.Ε.Λ. και ΟΣΕ.

Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά και παραστατικά δαπανών πρέπει να προσκομίζονται εντός τριμήνου από την πραγματοποίηση της δραστηριότητας, άλλως δεν θα επιχορηγούνται σχετικά.

IV. Η δαπάνη, που προκαλείται από την επιχορήγηση των συνδικαλιστικών Οργανώσεων θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 2522 μέχρι του ποσού των 15 εκ. ήτοι στο ύψος των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί στο πλαίσιο του ενιαίου Προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ έτους 2014. Οι πληρωμές θα διενεργηθούν από τον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του ΕΛΕΚΠ.

V. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο