Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-02-2014 ]

Αριθ. Φ.80000/1093/26/10.2.2014 Αντικατάσταση στην αριθ. 30854/3809/31.12.2012 υπουργική απόφαση (3498 Β΄) − Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών

(Αντικατάσταση στην αριθ. 30854/3809/31.12.2012 υπουργική απόφαση (3498 Β΄) − Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 10-2-2014
Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000/1093/26

(ΦΕΚ Β' 313/12-02-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Γ’
ΤΗΛ : 210-3368158-59-79
FAX : 210-3368148

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ33
ΤΗΛ : 210-3368100, 210-3368311
210-5295467
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 , Αθήνα 10110

ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης 30854/3809/31.12.2012 (3498 Β΄) – Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (222 Α΄).

2. Την αριθ. 30854/3809/31.12.2012 υπουργική απόφαση (3498 Β΄) «Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» και του άρθρου 4 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «΄Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α΄ 141)».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 372/1995 (Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του Π.Δ/τος 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Το αριθ. οικ.24/14.1.2014 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που παρέχουν Εφάπαξ Βοηθήματα,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οικονομικό σύστημα λειτουργίας

Οι φορείς−τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λειτουργούν από 1.1.2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).

Από 1.1.2014 οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στους φορείς−τομείς πρόνοιας τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

Άρθρο 2
Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ παροχής

Τα εφάπαξ βοηθήματα που χορηγούνται μετά την 1.1.2014 σε όλους τους ασφαλισμένους των φορέων − τομέων πρόνοιας, υπολογίζονται σύμφωνα με την τεχνική βάση ως ακολούθως:

1. Πάγια διάταξη

Για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για το έτος t προκύπτει από τον τύπο:

όπου

Conj : οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j
α : έτη συσσώρευσης εισφορών
gk : η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους και υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

όπου ΣWk η βάση υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου το έτος k

Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί μιας βάσης υπολογισμού εισφορών, πρέπει αυτή να μετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου πλασματικού ποσοστού επιστροφής.

SFt : ο συντελεστής βιωσιμότητας για το έτος t
t : το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα

Συντελεστής βιωσιμότητας

− Ως συντελεστής βιωσιμότητας για το έτος t ορίζεται το πηλίκο:

όπου

Ct : οι συνολικές εισφορές εργαζόμενων ή/και εργοδότη έτους t
SCt : η ειδική τακτική εισφορά έτους t, όπου υπάρχει
ADt : τα διοικητικά έξοδα έτους t
Αt : η περιουσία η οποία έχει διαμορφωθεί κατά την 31/12 του έτους t, πριν την καταβολή των συνολικών παροχών του έτους / και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνολικές εισφορές εργαζόμενων ή και εργοδότη του έτους t, η ειδική τακτική εισφορά του έτους t όπου αυτή υπάρχει, καθώς και τα διοικητικά έξοδα του έτους t
LSt : οι συνολικές παροχές έτους t, χωρίς την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας
TLt : η παρούσα αξία των συνολικών υποχρεώσεων με βάση τα δεδουλευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων στο έτος / (χωρίς την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας) με τους κανόνες του νέου συστήματος καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση
t : το οικονομικό έτος για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας

Η περιουσία At του έτους t λαμβάνεται υπόψη σε τρέχουσες τιμές κατά την 31/12 του έτους t. Τα διοικητικά έξοδα ADt του έτους t, που λαμβάνονται υπόψη στον τύπο (2), ορίζονται ως εκείνα τα έξοδα διοίκησης που πραγματοποιούνται στο έτος t, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις του Φορέα−Τομέα προς τους ασφαλισμένους. Αυτά τα έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2,5% των ασφαλιστικών εισφορών του έτους t.

Τυχόν λοιπά ή/και έκτακτα έσοδα καθώς και τα έσοδα επενδύσεων μειωμένα κατά τα έξοδα επενδύσεων, δημιουργούν περιουσιακά στοιχεία.

Η καταβολή των παροχών του έτους t, πραγματοποιείται μετά τον υπολογισμό του συντελεστή βιωσιμότητας του έτους t.

Οι διαδικασίες για τον υπολογισμό του οριστικού συντελεστή βιωσιμότητας του έτους t, o οποίος εφαρμόζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις παροχές, ολοκληρώνονται ως το τέλος του πρώτου διμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

2. Μεταβατική διάταξη

Για περιπτώσεις που ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί πριν και μετά την 1.1.2014, το ποσό της εφάπαξ παροχής στο έτος t υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

όπου : το τμήμα εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2013 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή

Conj : οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j
α* : τα έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2013
α : τα έτη ασφάλισης
gk : η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους k
SFt : ο συντελεστής βιωσιμότητας, που εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της εφάπαξ παροχής
t : το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα

Η παρούσα αξία των συνολικών υποχρεώσεων (TLt) με βάση τα συσσωρευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων, στο έτος t, (χωρίς την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας), η οποία χρησιμοποιείται στον τύπο (2) του παρόντος άρθρου, αποτελείται από δύο τμήματα:

Την παρούσα αξία των υποχρεώσεων με βάση τα συσσωρευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως την 31/12/2013, η οποία προκύπτει μετά από αναλογιστική αποτίμηση και σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Την παρούσα αξία των υποχρεώσεων με βάση τα συσσωρευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων μετά την 31/12/2013, η οποία προκύπτει από τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά το έτος t στις ατομικές μερίδες και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και μετά.

Ειδικά για περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί μέχρι 31.12.2013 ο όρος

στον τύπο (3) του άρθρου αυτού ισούται με μηδέν.


Άρθρο 3
Ρύθμιση οφειλομένων υποχρεώσεων

Εφόσον σε Φορέα−Τομέα Πρόνοιας έχουν δημιουργηθεί κατά την 31.12.2013 οφειλόμενες υποχρεώσεις από παροχές, αυτές αποσβένονται σε 15 έτη. Από 1.1.2014 και μετά, το ετήσιο ποσό απόσβεσης των οφειλόμενων υποχρεώσεων επιβαρύνει τον ετήσιο συντελεστή βιωσιμότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία Φορέας − Τομέας Πρόνοιας προκειμένου να καταβάλλει εφάπαξ παροχές έχει συνάψει δάνειο, και δεν το έχει εξοφλήσει μέχρι την 31.12.2013, το ετήσιο ποσό που καταβάλλεται από 1.1.2014 για την εξυπηρέτηση του δανείου, επιβαρύνει τον ετήσιο συντελεστή βιωσιμότητας. Για τον υπολογισμό του συντελεστή βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερόμενες επιβαρύνσεις. Με βάση τον συντελεστή βιωσιμότητας διαμορφώνεται ανάλογα οι παροχές των νέων κατ’ έτος δικαιούχων.

Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό του συντελεστή βιωσιμότητας δεν εφαρμόζεται ο τύπος (2) του άρθρου 2 της παρούσας. Ο συντελεστής βιωσιμότητας υπολογίζεται από τη σχέση:

 

Ct : οι συνολικές εισφορές εργαζόμενων ή/και εργοδότη έτους t
SCt : η ειδική τακτική εισφορά έτους t, όπου υπάρχει
ADt : τα διοικητικά έξοδα έτους t
ARt—1 : οι οφειλόμενες υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους στο τέλος του προηγούμενου έτους t−1
RYt : τα υπολειπόμενα για την ολοκλήρωση της απόσβεσης έτη στο έτος t
ILt : το ετήσιο ποσό που καταβάλλεται στο έτος t, για την εξυπηρέτηση δανείου που έχει ληφθεί με σκοπό την καταβολή παροχής σε ασφαλισμένους
LSt : οι συνολικές παροχές έτους t, χωρίς την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας
t : το οικονομικό έτος για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας
ΑRo : οι οφειλόμενες υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους κατά την 31/12/2013.

Με τα τακτικά έσοδα κάθε έτους εξοφλούνται πρώτα οι υφιστάμενες οφειλόμενες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους. Οποιοδήποτε έκτακτο ή άλλο έσοδο κάθε τρέχοντος έτους χρησιμοποιείται για να μειώνει απευθείας τις οφειλόμενες υποχρεώσεις που υφίστανται στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Εφόσον σε Φορέα−Τομέα Πρόνοιας υφίσταται διαθέσιμη κατά την 31.12.2013 ρευστότητα η οποία δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των οφειλομένων υποχρεώσεων κατά την 31.12.2013, αυτή μειώνει απευθείας τις προαναφερθείσες οφειλόμενες υποχρεώσεις και χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση αυτών.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μέχρι την πλήρη απόσβεση των οφειλομένων υποχρεώσεων ή/και την αποπληρωμή τυχόν δανείου, οπότε και εφαρμόζεται ο τύπος (2) του άρθρου 2.

Οφειλόμενες υποχρεώσεις από εφάπαξ παροχές για όσους αποχώρησαν έως 31−8−2013 υπολογίζονται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία, ως ισχύει.

Σε περίπτωση που σε Φορέα−Τομέα Πρόνοιας υφίσταται διαθέσιμη ρευστότητα κατά την 31.12.2013 το ύψος της οποίας επαρκεί για την εξυπηρέτηση των οφειλομένων υποχρεώσεων κατά την 31.12.2013, οι οφειλόμενες αυτές υποχρεώσεις εξυπηρετούνται από το ποσό αυτό και για τον υπολογισμό του συντελεστή βιωσιμότητας εφαρμόζεται ο τύπος (2) του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Επιστροφή εισφορών

Όπου προβλέπεται επιστροφή εισφορών τα ποσά επιστρέφονται στον δικαιούχο κατά την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης.

Για επιστροφή εισφορών χρόνου ασφάλισης έως 31/12/2013 η παροχή προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από 1.1.2014 και μετά το ύψος του ποσού της παροχής προκύπτει από τη συσσωρεμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο