Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-11-1998 ]

ΠΟΛ.1288/23.11.1998 Κοινοποίηση απόφασης για τη διαδικασία είσπραξης φόρου εισιτηρίων κινηματογράφων

(Κοινοποίηση απόφασης για τη διαδικασία είσπραξης φόρου εισιτηρίων κινηματογράφων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 23 Νοεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.1130749/1543/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟ/ΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ.: 1288

ΘΕΜΑ: <<Κοινοποίηση απόφασης για τη διαδικασία είσπραξης φόρου εισιτηρίων κινηματογράφων>>.

Κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, την υπ' αριθ. 1122030/1435/Τ&ΕΦ/2.11.1998 (ΦΕΚ 1175/Β'/11.11.1998) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού "Διαδικασία είσπραξης του ειδικού φόρου που επιβάλλεται στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων που εκδίδονται με Η/Υ και διαδικασία θεώρησης των εισιτηρίων αυτών".Διαδικασία είσπραξης του ειδικού φόρου που επιβάλλεται στην τιμή των εισιτηρίων των κινηματογράφων που εκδίδονται με Η/Υ και διαδικασία θεώρησης των εισιτηρίων αυτών
1122030/1435/ΔΤ&ΕΦ/1998 (ΦΕΚ 1175/Β'/11.11.1998)

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 (ΦΕΚ 161/Α') "Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" και του άρθρου 7 του Ν.1597/1986 (ΦΕΚ 68/Α'/1986) "Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1642/1986 (ΦΕΚ 125/Α'/1986) "Για την εφαρμογή του ΦΠΑ και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 19 και 38, περ. δ' του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'/1992).

4. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας είσπραξης του ειδικού φόρου για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, στις περιπτώσεις που τα εισιτήρια εκδίδονται με Η/Υ.

5. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 922/Β') "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 με τις διατάξεις της παρ. 2α' του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τα εισιτήρια των κινηματογράφων που πρόκειται να εκδοθούν με τη χρήση Η/Υ, επιτρέπεται να θεωρούνται από τις ΔΟΥ χωρίς την αναγραφή επ' αυτών της τιμής στην οποία διατίθενται. Η αναγραφή της συνολικής τιμής, καθώς και η ανάλυση αυτής σε δικαίωμα θεατρώνη, ειδικό φόρο του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 και ΦΠΑ, θα γίνεται κατά την έκδοση του εισιτηρίου με τον Η/Υ. Στην περίπτωση αυτή, ο ειδικός φόρος του άρθρου 60 του Ν.1731/1987 θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται πριν από τη θεώρηση, με βάση τη μεγαλύτερη δηλούμενη, από τον εκμεταλλευτή του κινηματογράφου, τιμή διάθεσης των εισιτηρίων.
Η δηλούμενη τιμή θα προκύπτει από σχετική δήλωση επί του σημειώματος θεώρησης. Στο σημείωμα θεώρησης θα αναγράφεται ότι τα προσκομιζόμενα έντυπα για θεώρηση θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την έκδοση εισιτηρίων.
Στην πράξη θεώρησης, σε κάθε στέλεχος ή "τόμο" μηχανογραφημένων εντύπων, εκτός των άλλων, θα αναγράφεται και η ένδειξη "θεωρήθηκε για ανώτερη τιμή ... δρχ.". Η τυχόν διαφορά του φόρου που θα προκύψει, λόγω της έκδοσης εισιτηρίων με μικρότερη από τη δηλωθείσα τιμή, θα συμψηφίζεται με το φόρο που οφείλεται για
τα εισιτήρια που θα θεωρούνται κατά τις επόμενες θεωρήσεις, με την προσκόμιση και τον έλεγχο των μηχανογραφημένων καταστάσεων, από τις οποίες θα προκύπτει ο αριθμός των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά την προηγούμενη θεώρηση κατά τιμή χωριστά. Οι ανωτέρω μηχανογραφημένες καταστάσεις, από τις οποίες πρέπει να προκύπτει το προς συμψηφισμό ποσό, αποτελούν το δικαιολογητικό του συμψηφισμού του ειδικού φόρου.
Σε περίπτωση οριστικής διακοπής εργασιών, ο επιπλέον καταβληθείς ειδικός φόρος κινηματογράφων επιστρέφεται στο δικαιούχο. Για την επιστροφή αυτή υποβάλλεται εκτός των ανωτέρω στοιχείων και θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής δήλωσης διακοπής.
Εάν η κινηματογραφική επιχείρηση πρόκειται να εκδώσει θεωρηθέντα εισιτήρια σε τιμή ανώτερη από τη δηλωθείσα, υποχρεούται προηγουμένως να προσκομίσει όλα τα αδιάθετα εισιτήρια στην αρμόδια ΔΟΥ για επαναθεώρηση, καταβάλλοντας πριν την επαναθεώρηση τη διαφορά του ειδικού φόρου, διαφορετικά λογίζεται ως ανακριβής έκδοση εισιτηρίων.
Για την κατά τα ανωτέρω επαναθεώρηση θα υποβάλλεται νέα δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται η νέα ανώτερη τιμή.

2. Για τον υπολογισμό του επιστρεφόμενου στους δικαιούχους φόρου θα πρέπει να προκύπτει από τις μηχανογραφημένες καταστάσεις το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά το προηγούμενο έτος κατά τιμή και το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε κατά τιμή και κατά αίθουσα.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της να αρχίσει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο