Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-02-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 9505/3874/011/6.2.2014 Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ

(Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 06/02/2014
Αρ. πρωτ.:9505/3874/011
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ε Τ Ε Α
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ

Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 3275217
Fax.: 210 3275107
email: [email protected]

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: "Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ"

Σχετ: 1. "Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3405/1354/010/17.1.2014 έγγραφο μας"
2. "Το υπ' αριθμ. πρωτ. 7013/2933/024/29.1.2014 έγγραφο μας"

Σε συνέχεια των σχετικών εγγράφων μας και σχετικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του δημοσίου τομέα διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Από 01.12.2013 ως ασφαλιστέες αποδοχές, για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές του εργαζόμενου (παρ. 1, άρθρο 5, ν.4225/2014), εξαιρουμένων α) των εκτάκτων παροχών, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών της οικογένειάς του (παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992) και β) του Κινήτρου Απόδοσης (παρ. 6, άρθρ. 12, ν.3205/2003). 

ΟΜΑΔΑ Α                

Μισθωτοί του δημόσιου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ τα καθοριζόμενα από 01.12.2013 ποσοστά εισφορών για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (3% ο εργοδότης & 3% ο ασφαλισμένος) θα υπολογίζονται μέχρι 31.12.2015 επί των ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί, ως προς τις τιμές - ποσά τους, την 31.10.2011, πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.

Εξαιρούνται οι αποδοχές* που καταβάλλονται υπό την προϋπόθεση παροχής πρόσθετου έργου [π.χ. υπερωρίες, εφημερίες, επιτροπές (ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΕΦΕΤ, κ.ά.) κ.λπ.]. Οι εν λόγω αποδοχές είναι ασφαλιστέες αλλά με τα εκάστοτε καταβαλλόμενα (τρέχοντα) ποσά.

Συνεπώς, για το σύνολο των ασφαλισμένων αυτής της ομάδας, ρητώς από 01.12.2013:

α) Ασφαλιστέες αποδοχές είναι οι πάσης φύσεως αποδοχές εξαιρουμένων μόνο των προαναφερόμενων (παρ. 2, άρθρ. 22, ν.2084/1992 & παρ. 6, άρθρ. 12, ν.3205/2003).

β) Οι ασφαλιστέες αποδοχές υπολογίζονται μέχρι 31.12.2015 με τα ποσά όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.10.2011, πλην των αποδοχών που καταβάλλονται για πρόσθετο έργο, που υπολογίζονται με τα καταβαλλόμενα ποσά.

γ) Ισχύει το ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών των "νέων" ασφαλισμένων, δηλαδή 5.543,55€.

Ισχύει δηλαδή το καθεστώς των "νέων" ασφαλισμένων

→ Εάν στις καταβαλλόμενες (τρέχουσες) αποδοχές προστεθούν νέες σε σχέση με τις υφιστάμενες την 31.10.2011 (νέα επιδόματα κ.ά. - π.χ. ανθυγιεινό, τέκνων, κατηγορίας, θέσης ευθύνης, κ.λπ.), τότε οι νέες αποδοχές προστίθενται στις ασφαλιστέες αποδοχές, όχι με τα καταβαλλόμενα ποσά μέχρι 31.12.2015, αλλά με τα ποσά αυτών των αποδοχών της 31.10.2011.

Παραδείγματα

1. Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ προάγεται σε ανώτερη θέση (από Προϊστάμενος Τμήματος σε Προϊστάμενο Διεύθυνσης) μετά την 01.11.2011. Το νέο επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στον ανωτέρω υπάλληλο από την ημερομηνία προαγωγής, προστίθεται στις ασφαλιστέες αποδοχές του με την τιμή (ποσό) που αυτό είχε την 31.10.2011 και όχι με το καταβαλλόμενο ποσό.

2. Υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ προάγεται στην κατηγορία ΤΕ και αποκτά νέο (δεύτερο) τέκνο μετά την 01.11.2011. Ασφαλιστέες αποδοχές για τον ανωτέρω υπάλληλο νοούνται, από τις ημερομηνίες των ανωτέρω μεταβολών, οι αποδοχές της 31.10.2011 που αντιστοιχούσαν σε υπάλληλο α) της κατηγορίας ΤΕ και β) με δυο τέκνα.

3. Υπάλληλος του υπουργείου Οικονομικών που η πρόσθετη αμοιβή λόγω ΔΙΒΕΕΤ κατά τη μισθολογική περίοδο 10/2011, μετατράπηκε με το νέο μισθολόγιο σε «Προσωπική διαφορά - Υπερβάλλουσα μείωση». Η εν λόγω παροχή από 01.12.2013 συμπεριλαμβάνεται στις ασφαλιστέες αποδοχές με το καταβαλλόμενο ποσό.

Ακολουθούν παραδείγματα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τις περιόδους 11/2013 και 12/2013 για "παλαιούς" ασφαλισμένους της ομάδας Α. Τα παραδείγματα δεν αντιστοιχίζονται σε συγκεκριμένους ασφαλισμένους.

Τα αναγραφόμενα ποσά είναι τα ισχύοντα την 31.10.2011, πλην υπερωριών, εφημεριών κ.λπ. που είναι τα καταβαλλόμενα στις συγκεκριμένες περιόδους.

Τα ποσοστά εισφορών μέχρι 30.11.2013 για τους ασφαλισμένους στο τ. ΤΕΑΔΥ ήταν: 3% ο ασφαλισμένος & 3% ο εργοδότης επί των ασφαλιστέων αποδοχών και 2% ο ασφαλισμένος επί των πρόσθετων αποδοχών.

Παράδειγμα 1

Καθηγητής ΜΕ, κατηγορίας Π Ε, με Μ Κ 02, ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.626,00

 

1.626,00

 

12

ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

100,00

 

100,00

 

13

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ

35,00

 

35,00

 

14

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΩΔ/ΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ

288,14

 

288,14

 

15

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔ/ΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

85,01

 

85,01

 

16

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2.134,15

 

2.134,15

 

17

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕ! ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.626,00

[11]

2.034,15

[16-12]

18

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

48,78

[17 χ 3%]

61,02

[17 χ 3%]

19

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

48,78

[17 χ 3%]

61,02

[17 χ 3%]

20

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

408,15

[13+14+15]

0,00

 

21

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

8,16

[20 χ 2%]

0,00

 

22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

105,72

[18+19+21]

122,04

[18+19]Παράδειγμα 2

Νοσηλευτής, ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11 12

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

1.513,00 90,00

 

1.513,00 90,00

 

13

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΟΥ

35,00

 

35,00

 

14

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

47,00

 

47,00

 

15

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

52,62

 

52,62

 

16

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

279,31

 

279,31

 

17

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2.016,93

 

2.016,93

 

18

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.513,00

[11]

1.926,93

[17-12]

19

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

45,39

[18 χ 3%]

57,81

[18 χ 3%]

20

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

45,39

[18 χ 3%]

57,81

[18 χ 3%]

21

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

413,93

[13+14+15+16]

0,00

 

22

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

8,28

[21 χ 2%]

0,00

 

23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

99,06

[19+20+21]

115,62

[19+20]Παράδειγμα 3

Καθηγητής Πανεπιστημίου με ειδικό μισθολόγιο, ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.538,00

 

1.538,00

 

12

ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ (60%)

922,80

 

922,80

 

13

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚ/ΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

427,47

 

427,47

 

14

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ ΣΥΖΥΓΟΥ

35,00

 

35,00

 

15

ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

213,73

 

213,73

 

16

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

312,51

 

312,51

 

17

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

3.449,51

 

3.449,51

 

18

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕ! ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.666,00

[ΒΜ, ΠΕ-ΜΚ 1]

3.449,51

[17]

19

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

49,98

[18 χ 3%]

103,49

[18 χ 3%]

20

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

49,98

[18 χ 3%]

103,49

[18 χ 3%]

21

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

988,71

[13+14+15+16]

0,00

 

22

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

19,77

[21 χ 2%]

0,00

 

23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

119,73

[19+20+22]

206,98

[19+20]Παράδειγμα 4

Ιατρός ΕΣΥ με ειδικό μισθολόγιο, ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

2.054,00

 

2.054,00

 

12

ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ

1.232,40

 

1.232,40

 

13

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

173,72

 

173,72

 

14

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

364,32

 

364,32

 

15

ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

274,46

 

274,46

 

16

ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

75,00

 

75,00

 

17

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ* (ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ)

718,40

 

718,40

 

18

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

4.892,30

 

4.892,30

 

19

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.666,00

[ΒΜ, ΠΕ-ΜΚ 1]

4.892,30

[18-12]

20

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

49,98

[19 X 3%]

146,77

[19 χ 3%]

21

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

49,98

[19 χ 3%]

146,77

[19 χ 3%]

22

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.605,90

[13+14+15+16+17]

0,00

 

23

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

32,12

[22 χ 2%]

0,00

 

24

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

132,08

[20+21+23]

293,54

[20+21]Παράδειγμα 5

Υπάλληλος του υπ. Οικονομικών, ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

βασικος μισθος

1.308,00

 

1.308,00

 

12

προσωπικη διαφορα (υπερβαλλουσα μειωση)

893,60

 

893,60

 

13

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2.201,60

 

2.201,60

 

14

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.308,00

[11]

2.201,60

[13]

15

εισφορα εργοδοτη

39,24

[14 Χ 3%]

66,05

[13 χ 3%]

16

εισφορα ασφαλισμενου

39,24

[14 χ 3%]

66,05

[13 Χ 3%]

17

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

893,60

[12]

0,00

 

18

εισφορα ασφαλισμενου

17,87

[12 χ 2%]

0,00

 

19

συνολο εισφορας

96,35

[15+16+18]

132,10

[15+16]Παράδειγμα 6

Υπάλληλος ΝΠΔΔ (ΟΑΕΔ, Ταμεία), ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ

Ποσοστά εισφορών μέχρι 30.11.2013: 5% ο ασφαλισμένος & 2% ο εργοδότης.

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

βασικος μισθος

1.425,00

 

1.425,00

 

12

κινητρο αποδοσης

50,00

 

50,00

 

13

επιδομα οικογ. βαρων

35,00

 

35,00

 

14

προσωπικη διαφορα

142,49

 

142,49

 

15

επιδομα θεσης ευθυνης

52,62

 

52,62

 

16

υπερωρίες*

142,60

 

142,60

 

17

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1.847,71

 

1.847,71

 

18

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.425,00

[11]

1.797,71

[17-12]

19

εισφορα εργοδοτη

28,50

[18 Χ 2%]

53,93

[18x3%]

20

εισφορα ασφαλισμενου

71,25

[18x5%]

53,93

[18 χ 3%]

21

συνολο εισφορας

99,75

[19+20]

107,86

[19+20]Παράδειγμα 7

Υπάλληλος Δημοσίου (Υπ. Εργασίας, Γ.Γ.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε.) ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ

Ποσοστά εισφορών μέχρι 30.11.2013: 5% ο ασφαλισμένος & 0% ο εργοδότης.

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.412,00

 

1.412,00

 

12

ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

37,00

 

37,00

 

13

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ

35,00

 

35,00

 

14

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

142,49

 

142,49

 

15

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

52,62

 

52,62

 

16

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

161,92

 

161,92

 

17

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

238,00

 

238,00

 

18

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2.079,03

 

2.079,03

 

19

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.412,00

[11]

2.042,03

[18-12]

20

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

0,00

 

61,26

[19 χ 3%]

21

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

70,60

[19 χ 5%]

61,26

[19 χ 3%]

22

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

70,60

[20+21]

122,52

[20+21]Παράδειγμα 8

Υπάλληλος Ο ΓΑ με μισθολόνιο ΟΓΑ. ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ

Ποσοστά εισφορών μέχρι 30.11.2013: 5% ο ασφαλισμένος & 0% ο εργοδότης. Ασφαλιστέες αποδοχές ήταν και είναι οι καταβαλλόμενες


α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.049,01

 

1.049,01

 

12

ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ

629,41

 

629,41

 

13

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

104,90

 

104,90

 

14

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

157,35

 

157,35

 

15

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟ

42,78

 

42,78

 

16

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

7,13

 

7,13

 

17

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

4,28

 

4,28

 

18 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 99,63   99,63  

19

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2.094,49

 

2.094,49

 

20

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.678,42

[11+12]

2.094,49

[19]

21

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

0,00

 

62,83

[14 χ 3%]

22

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

83,92

[14 χ 5%]

62,83

[14 χ 3%]

23

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

83,92

[21+22]

125,66

[21+22]

 

Παράδειγμα 9

Μεταταχθείς υπάλληλος από ΝΠΔΔ, ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ

Ποσοστά εισφορών μέχρι 30.11.2013: 5% ο ασφαλισμένος & 5% ο εργοδότης.

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.003,00

 

1.003,00

 

12

ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

28,50

 

28,50

 

13

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ

82,00

 

82,00

 

14

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

142,49

 

142,49

 

15

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1.255,99

 

1.255,99

 

16

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕ! ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.003,00

[11]

1.227,49

[15-12]

17

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

50,15

[16x5%]

36,82

[16 χ 3%]

18

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

50,15

[16 χ 5%]

36,82

[16x3%]

19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

100,30

[17+18]

73,64

[17+18]Παράδειγμα 10

Υπάλληλος ΟΤΑ, ασφαλισμένος στο τ. ΤΑΔΚΥ

Ποσοστά εισφορών μέχρι 30.11.2013: 3% ο ασφαλισμένος & 0% ο εργοδότης.

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.176,00

 

1.176,00

 

12

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ

100,00

 

100,00

 

13

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

70,00

 

70,00

 

14

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

150,00

 

150,00

 

15

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ

100,00

 

100,00

 

16

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

40,00

 

40,00

 

17

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

170,00

 

170,00

 

18

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ (ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ)

177,98

 

177,98

 

19

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ

150,00

 

150,00

 

20

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2.133,98

 

2.133,98

 

21

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

2.133,98

[20]

2.133,98

[20]

22

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

0,00

 

64,02

[21 χ 3%]

23

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

64,02

[21 χ 3%]

64,02

[21 χ 3%]

24

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

64,02

[22+23]

128,04

[22+23] IΠαράδειγμα 11

Υπάλληλος ΟΤΑ, δεν διαφοροποιείται ο "παλαιός" από το "νέο" που ασφαλίζεται και στα ΒΑΕ (Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα).    

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

11ος/2013

12ος/2013

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΟΣΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

11

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

1.176,00

 

1.176,00

 

12

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ

100,00

 

100,00

 

13

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

70,00

 

70,00

 

14

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

150,00

 

150,00

 

15

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥ

100,00

 

100,00

 

16

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

40,00

 

40,00

 

17

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

170,00

 

170,00

 

18

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

177,98

 

177,98

 

19

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ

150,00

 

150,00

 

20

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

2.133,98

 

2.133,98

 

21

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

2.133,98

[20]

2.133,98

[20]

22

ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

0,00

 

64,02

[21Χ 3%]

23

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

64,02

[21 Χ 3%]

64,02

[21 Χ 3%]

24

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΑ ΒΑΕ

1.346,00

[11+17]

2.133,98

[20]

25

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

10,10

[24x0,75%]

16,00

[24 χ 0,75%]

26

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

16,83

[24 Χ 1,25%]

26,67

[24 χ 1,25%]

27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

90,94

[22+23+25+26]

170,72

[22+23+25+26]Παράδειγμα 12

Μόνιμος ιατρός που μετατάχθηκε το 1988 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ (άρθρο 38, ν.1813/1988) και ασφαλίζεται στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ.

Για την ομάδα αυτή των ασφαλισμένων, μέχρι 30.11.2013 υπόχρεος καταβολής του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (12%) ήταν ο ασφαλισμένος.

Από 01.12.2013, εντάσσονται ως μισθωτοί στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4225/2014 και για την ασφάλισή τους στο ΕΤΕΑ καταβάλλονται εισφορές 6% (3% ο ασφαλισμένος & 3% ο εργοδότης) επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως αυτές ορίζονται και στο παρόν έγγραφο.

Τονίζεται ότι ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών (ποσοστά και ασφαλιστέες αποδοχές) των "νέων" ασφαλισμένων παραμένει αμετάβλητος.

ΟΜΑΔΑ Β             

Μισθωτοί του δημόσιου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Οι ανωτέρω μισθωτοί καλύπτονται από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - κοινό καθεστώς, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, κ.λπ.).

Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι νεοπροσλαμβανόιιενοι στο δημόσιο ιιετά την 01.01.2011. οι οποίο ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς) για κύρια ασφάλιση.

Για όλους τους μισθωτούς της ομάδας Β οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με τα ποσοστά της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (3% ο ασφαλισμένος & 3% ο εργοδότης), επί των πραναατικά καταβαλλόμενων πάσης Φύσεως αποδοχών τους βάσει του νέου μισθολογίου, όπως αυτές διαμορφώνονται από 01.11.2011 και εφεξής (σχετ. το με ΑΔΑ: ΒΟΖΚΛ-ΖΒΖ έγγραφο του υπουργού Εργασίας).

Συνεπώς, για την ομάδα αυτή των μισθωτών, ισχύουν όλα τα ανωτέρω παραδείγματα ασφάλισης (1 έως 9), με μόνη διαφορά ότι οι αποδοχές τους είναι οι τρέχουσες κι όχι οι αντίστοιχες της 31.10.2011, όπως της ομάδας Α.

Συμπερασματικά από 01.12.2013, μεταξύ των δυο ανωτέρω ομάδων μισθωτών που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο (περιπτώσεις Α και Β):

1. Οι ασφαλιστέες αποδοχές (οι πάσης φύσεως αποδοχές με τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις) ταυτίζονται.

2. Διαφέρουν οι τιμές - ποσά των ασφαλιστέων αποδοχών. Για μεν την ομάδα Α, τα ποσά είναι τα ισχύοντα την 31.10.2011, "παγωμένα" μέχρι 31.12.2015, πλην των αποδοχών που καταβάλλονται υπό την προϋπόθεση παροχής πρόσθετου έργου, για δε την ομάδα Β τα ποσά είναι τα εκάστοτε καταβαλλόμενα (τρέχοντα) βάσει του νέου μισθολογίου.

Πλέον τούτων τονίζεται ότι προβλεπόμενες εισφορές από καταστατικές διατάξεις ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων, για "παλαιούς" και "νέους" ασφαλισμένους, πέραν των ασφαλιστικών εισφορών επί των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου, εξακολουθούν να ισχύουν, καθόσον οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4225/2014 αφορούν αποκλειστικά στις εισφορές για την ασφάλιση στο ΕΤΕΑ. Συνεπώς κάθε προβλεπόμενη εισφορά, που δεν σχετίζεται με θεμελίωση αντίστοιχου χρόνου ασφάλισης στο ΕΤΕΑ, διατηρείται

Τέλος επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4225/2014, η δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ εντάσσεται στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για όσους εκ των ανωτέρω μισθωτών υπάγονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την κύρια ασφάλισή τους (ειδικό καθεστώς ν.3163/1955).

Υπενθυμίζεται ότι στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάσσεται και η δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, για όσους εργαζόμενους υπάγονται στο κοινό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑ.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο απεικόνισης στην ΑΠΔ (πακέτα κάλυψης, κ.λπ.) της ασφάλισης στο ΕΤΕΑ όλων των ανωτέρω θα ανακοινωθούν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Ο Υποδιοικητής ΕΤΕΑ
Αθανάσιος Αθανασίου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο