Σχόλια

Βλέπε και κ.υ.α. 8055/192/13.3.2014 "Συμπλήρωση-τροποποίηση της με αριθμ. 3411/90/3-2-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014 (ΦΕΚ Β 206)."

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3411/90/3.2.2014 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014

(Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 3-2-2014
Αριθ. Πρωτ. 3411/90

(ΦΕΚ Β' 206/04-02-2014)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Τμήμα ΙΙΙ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110
FAX: 210 8809748
THΛ: 2131516092
E.mail: [email protected]
Πληρ.: Μ. Χατζηπαναγιώτου

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2014


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 και των άρθρων 16 και 16A του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212/Α/23.8.2005) όπως ισχύουν.

2. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ. 163/Α/16−6−1989).

4. Την υπ’ αριθμ. 27846/11.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών − Οικονομίας και Οικονομικών − Εξωτερικών − Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας − Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2608/Β΄/23−12−08) με την οποία συμπληρώθηκε η υπ’ αριθμ. 12311/08 κοινή υπουργική απόφαση για τον «Καθορισμό των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 3386/2005 καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση και εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών» (ΦΕΚ 1063/Β΄/9−6−08), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17590/09/2.7.2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1423/Β/16.7.2009) και τις υπ’ αριθμ. 12154/12.5.2011 (ΦΕΚ 826 Β) και 66881/16.12.2013 (ΦΕΚ 3300 Β) όμοιες.

5. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5.7.2013 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Βασιλείου Κεγκέρογλου» (ΦΕΚ Β 1667).

6. Την υπ’ αριθμ.Υ 305/1−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου». (ΦΕΚ Β/1628/1−7−2013).

7. Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010).

8. α) την από 10−12−2013 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν. 3386/2005 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 14649/24−12−2013 έγγραφό τους.
β) την από 9−12−2013 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν. 3386/2005 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 19105/11−12−2013 έγγραφό τους.
γ) την από 16−12−2013 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν. 3386/2005 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 13294/9.01.2014 έγγραφό τους.
δ) την από 16−12−2013 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν. 3386/2005 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 4749/27−12−2013 έγγραφό τους.
ε) τις από 19−12−2013 και 26−11−2013 εκθέσεις της Επιτροπής του άρθρου 14 παράγραφος 3 του Ν. 3386/2005 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι οποίες διαβιβάστηκαν αντίστοιχα με τα υπ’ αριθμ. 13298/19−12−2013 και 4145/11−12−2013 έγγραφά τους.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 78 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:


ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

32

 

ΣΥΝΟΛΟ

32

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

3

 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανιματέρ (Σέρβος)

1

 

Ανιματέρ (Ουκρανοί)

2

Μασέρ Ayuverda

5

ΣΥΝΟΛΟ

8

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

4

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Δερματοστικτοποιός

2

 

Μασέρ Ayuverda

10

ΣΥΝΟΛΟ

12

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1


ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνίτης μωσαϊκών

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπάλληλος γραφείου

Ρωσσικής-ουκρανικής

γλώσσας

2

 

Βοηθός εκπαιδευτής καταδύσεων

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

3

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

12

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1Β. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 4494, οι οποίες κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

43

 

ΣΥΝΟΛΟ

43

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες

4

 

και εκτακτες αναγκες.

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

715

 

ΣΥΝΟΛΟ

715

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες

71

 

και εκτακτες αναγκες.

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

76

 

ΣΥΝΟΛΟ

76

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες

8

 

και εκτακτες αναγκες.

 


νομος Αιτωλοακαρνανίας

μορφη εργασιας

ειδικοτητα

αριθμος θεσεων

εξαρτημενη εργασια

Εργάτες γης

1

 

συνολο

1

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

αλιεργατες

Αλιεργάτες

4

 

συνολο

4

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-νομος ηλειας

μορφη εργασιας

ειδικοτητα

αριθμος θεσεων

εξαρτημενη εργασια

Θεραπευτές AYUVERDA

5

 

συνολο

5

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

εποχιακη εργασια

Εργάτες γης

3.061

 

συνολο

3.061

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

306

αλιεργατεσ

Αλιεργάτες

9

 

συνολο

9

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

νομος κορινθιας

μορφη εργασιας

ειδικοτητα

αριθμος θεσεων

εξαρτημενη εργασια

Εργάτες γης

2

 

Ειδικευμένος Ζαχαροπλάστης

1

 

συνολο

3

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες

-

 

και εκτακτες αναγκες.

 

αλιεργατεσ

Αλιεργάτες

9

 

συνολο

9

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες

1

 

και εκτακτες αναγκες.

 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

1

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

2

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

26

 

ΣΥΝΟΛΟ

26

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

3ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οικιακοί Βοηθοί

1

 

Εργάτες γης

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

3

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

42

 

ΣΥΝΟΛΟ

42

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

4


ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

5

 

Εργάτες γης

8

 

ΣΥΝΟΛΟ

13

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

5

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

2

 

Εργάτες γης

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

6

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

14

 

ΣΥΝΟΛΟ

14

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣ7ΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

5

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεραπευτές AYUVERDA

5

 

Ειδικούς θεραπευτές για μέθοδο lulur

6

 

Ειδικός Εδεσματολόγος (Σερβόφωνος)

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υπάλληλος ξενοδοχειακής μονάδας (Σερβόφωνος)

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

1

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

34

 

ΣΥΝΟΛΟ

34

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

3Γ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 669 και κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:


ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

Εργάτες Μελισσοκομίας

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

3

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

2

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

70

 

ΣΥΝΟΛΟ

70

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

7ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

32

 

Εργάτης θερμοκηπίου

1

 

Υπεύθυνος Εβραϊκής επιμόρφωσης

1

 

Μάγειρας Φιλιππινέζικης & Μογγολικής κουζίνας

1

 

Εσωτερικές Οικιακές βοηθοί

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

37

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

4

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

24

 

ΣΥΝΟΛΟ

24

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2


ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

3

 

Εργάτες πτηνοτροφίας

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

4

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

4

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

16

 

ΣΥΝΟΛΟ

16

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2


νομος ευβοιας

μορφη εργασιας

ειδικοτητα

αριθμος θεσεων

εξαρτημενη εργασια

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

Εσωτερική Οικιακοί βοηθός

1

συνολο

2

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

αλιεργατεσ

Αλιεργάτες

406

 

συνολο

406

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

41

 

νομος Φθιώτιδας

μορφη εργασιας

ειδικοτητα

αριθμος θεσεων

εξαρτημενη εργασια

Εργάτες κτηνοτροφίας

7

 

συνολο

7

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

εποχιακη εργασια

Εργάτες γης

1

συνολο

1

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

-

αλιεργατες

Αλιεργάτες

14

 

συνολο

14

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

νομος φωκιδας

μορφη εργασιας

ειδικοτητα

αριθμος θεσεων

εξαρτημενη εργασια

Εργάτης πτηνοτροφείου

1

 

συνολο

1

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

αλιεργατες

Αλιεργάτες

18

 

συνολο

18

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

1


Δ. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 465, οι οποίες κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

11

 

Εργάτες γης

1

 

Εκτροφείς πατρογονικών ορνιθών

2

 

Εργάτες Πτηνοτροφείου

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

16

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

2

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

13

 

Ιχθυεργάτες

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

14

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες

1

 

και εκτακτες αναγκες.

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

2

 

Εργάτες γης

10

 

ΣΥΝΟΛΟ

12

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες

1

 

και εκτακτες αναγκες

 


ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

1

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

2

 

Ιχθυεργάτες

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

4

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

2

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

16

 

Μετατοπιστές ξυλείας

2

 

Εκδοροσφαγείς

3

 

Σπερματοχύτης-Σπερματολήπτης Γουνοφόρων ζώων

1

 

Εσωτερική οικιακή βοηθός

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

133

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

4

 

ΣΥΝΟΛΟ

137

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

14


ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

13

Εργάτες γης

1

 

Εργάτες εκτροφείου γουν. ζώων

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

16

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

2


ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

62

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

11

ΣΥΝΟΛΟ

73

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

7ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ

Εργάτες κτηνοτροφίας

8

 

ΣΥΝΟΛΟ

8

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

13

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

1

 

Εργάτες ξυλοκάρβουνου

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

19

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες

2ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες κτηνοτροφίας

14

 

Εργάτες γης

6

 

ΣΥΝΟΛΟ

20

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες

2

 

και εκτακτες αναγκες.

 

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

74

 

Εργάτες κτηνοτροφίας

3

 

ΣΥΝΟΛΟ

77

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες

8

 

και εκτακτες αναγκες.

 


Ε. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εργασία έτους 2014 στις 163, οι οποίες κατανέμονται ανά περιφερειακή ενότητα και νομό ως εξής:


ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

48

 

ΣΥΝΟΛΟ

48

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

5ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Οικιακοί βοηθοί (εσωτερικοί)

2

 

Υπάλληλος καταστήματος

1

 

Μάγειρες εξειδικευμένοι στην Κινέζικη Κουζίνα

2

 

ΣΥΝΟΛΟ

5

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θεραπευτές άνευ φαρμάκων

3

 

ΣΥΝΟΛΟ

3

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

15

 

ΣΥΝΟΛΟ

15

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

1

 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μάγειρας Ιαπωνικής κουζίνας

2

 

Εσωτερική οικιακή βοηθός

1

 

Υπάλληλος τουριστικού γραφείου

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

4

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

-

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

75

 

ΣΥΝΟΛΟ

75

 

Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες.

7ΣΤ. Η χρονική διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών θα είναι ετήσια. Όσον αφορά τους εποχιακά απασχολούμενους η άδεια διαμονής τους θα εκδίδεται για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες. Η χρονική διάρκεια της άδειας διαμονής των αλιεργατών δεν μπορεί να υπερβεί τους δέκα (10) μήνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο