Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-2014 ]

Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.14/ οικ. 2292/29.1.2014 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 80016/ 24−02−2005 (ΦΕΚ 280 / Β΄/ 3−3−2005) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ορισμός μεγαλύτερης προθεσμίας στη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)»

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 80016/ 24−02−2005 (ΦΕΚ 280 / Β΄/ 3−3−2005) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ορισμός μεγαλύτερης προθεσμίας στη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)»)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/οικ. 2292

(ΦΕΚ Β' 204/03-02-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α΄) «Οργανισμός Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει.

2. Του Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α΄) «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1943/1991 και του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν με αυτές, του άρθρου 11 του Ν. 3230/2004 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α΄) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητικής διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

5. Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

6. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.».

7. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως ισχύει.

8. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ. 80016/24.2.2005 (ΦΕΚ 280/Β΄/3−3−2005) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ορισμός μεγαλύτερης προθεσμίας στη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)».

11. Την ανάγκη για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 80016/24.2.2005 (ΦΕΚ 280/Β΄/3−3−2005) Κ.Υ.Α. ως προς την περίπτωση 2 και ορίζουμε στις τριάντα (30) ημέρες την προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των ενδιαφερομένων πολιτών με τον Ο.Α.Ε.Δ., στα θέματα που αφορούν ειδικά εποχιακά βοηθήματα και παροχές οικογενειακών επιδομάτων.

Ο καθορισμός της ως άνω προθεσμίας γίνεται με γνώμονα την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις καθημερινές συναλλαγές τους με τη Διοίκηση και έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες είναι πλέον προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας και στην ανάπτυξη και χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο