Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2014 ]

ΠΟΛ.1037/31.1.2014 Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών, λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλληνίας

(Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών, λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλληνίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014

(ΦΕΚ Β' 185/31-01-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
2.    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12)
Β. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α (Δ. 14)
Γ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ. 13)
Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε Φ.
Ε. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ. 15)
3.    ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

TAX. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΡ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10
ΤΚ : 101 84 ΑΘΗΝΑ

ΠΟΛ 1037/2014

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών, λόγω του σεισμού της 26% Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλληνίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 1284/1982 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α), όπως ισχύει, με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α – Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 53, 54, 55, 57, 58 και 59 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α−Κ.Φ.Δ.), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36, των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ.

6. Τις ΑΥΟ ΠΟΛ.1267/30.12.2011 (ΦΕΚ 44Β΄/23.1.2012), ΠΟΛ.1045/23.2.2012 (ΦΕΚ 565Β΄/2.3.2012) και ΠΟΛ.1127/25.9.2009 (ΦΕΚ 2180 Β΄/2.10.09), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 12,54,59,60 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 60,62,64 και 72 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 28.7.1931 (239Α΄) «Περί Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου», όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄)

11. Τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν. 4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄).

12. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις».

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ A’ 34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

14. Τις διατάξεις της αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β’ 130) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτή συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3317) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

15. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ /19.09.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2574 Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

16. Τo γεγονός ότι ο πρόσφατος σεισμός είχε ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στο νομό Κεφαλληνίας.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1) Παρατείνονται μέχρι και 30.04.2014 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και στο Τελωνείο Αργοστολίου οφειλών που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης καθώς και των οφειλών των φυσικών και μη προσώπων που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο νομό Κεφαλληνίας. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/ διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2) Αναστέλλεται μέχρι και 30.04.2014 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων καθώς και των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και στο Τελωνείο Αργοστολίου οφειλών.

3) Παρατείνονται μέχρι και 30.4.2014 οι προθεσμίες υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων των υποκειμένων που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στο νομό Κεφαλληνίας, των οποίων η προθεσμία λήγει μέχρι την ημερομηνία αυτή. Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων δύναται να γίνει και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η παρούσα απόφαση ισχύει ως προς τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο από την ημερομηνία υπογραφής της.

4) Παρατείνονται μέχρι και 30.04.2014 οι προθεσμίες υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων και καταβολής των φόρων που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω υπόχρεων. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών δύναται να γίνεται και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

5) Παρατείνονται μέχρι και 30.4.2014 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων και τελών κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, για τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.

6) Παρατείνεται, μέχρι και 30.4.2014, η προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014, για τις επιχειρήσεις που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστημα) στο Ν. Κεφαλληνίας.

7) Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), μέχρι και 30.4.2014, για τις επιχειρήσεις που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστημα) στο Ν. Κεφαλληνίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο