Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-2003 ]

IKA Γ99/1/329 29.10.2003 Διαδικασία απογραφής α) αλλοδαπής επιχείρησης, που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και β) φυσικών προσώπων που απασχολούν από κοινού προσωπικό, χωρίς να έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο ή να αποτελούν κοινωνία.

(Διαδικασία απογραφής α) αλλοδαπής επιχείρησης, που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και β) φυσικών προσώπων που απασχολούν από κοινού προσωπικό, χωρίς να έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο ή να αποτελούν κοινωνία. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Γ99/1/329/ 29.10.2003 Διαδικασία απογραφής α) αλλοδαπής επιχείρησης, που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και β) φυσικών προσώπων που απασχολούν από κοινού προσωπικό, χωρίς να έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο ή να αποτελούν κοινωνία.


Α. Απασχόληση προσωπικού εντός των ορίων της Χώρας από αλλοδαπή επιχείρηση, που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα. Η απογραφή της ανωτέρω επιχείρησης γίνεται στο Υποκ/μα ΙΚΑ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπάγεται η κατοικία του εργαζομένου της.

Προϋπόθεση για την απογραφή του αλλοδαπού εργοδότη είναι μεταξύ των λοιπών στοιχείων να κατατεθεί επιστολή του, με την οποία θα γνωστοποιείται η συμφωνία εργοδότη και ασφαλισμένου, για ανάληψη από τον τελευταίο των εργοδοτικών υποχρεώσεων ως προς τη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου, εναντίον του οποίου θα στραφεί το ΙΚΑ για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σε περίπτωση δημιουργίας ασφαλιστικής διαφοράς (σχετ. εγκ. 25/97 και Ε40/46/15.4.98).

Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» υπογράφεται μόνο από τον ασφαλισμένο και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

- Στην ένδειξη «Επωνυμία ή Επώνυμο» αναγράφεται η επωνυμία της αλλοδαπής επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου.

- Στην ένδειξη «Νομική μορφή» αναγράφεται ο κωδικός «060».

- Σημειώνεαι Χ στην ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο».

- Δεν αναγράφεται ΑΦΜ ούτε αρμόδια ΔΟΥ.

- Οι ενδείξεις «Περιγραφή Δραστηριότητας» & «ΚΑΔ» συμπληρώνεται ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας που αναπτύσσει στην Ελλάδα για λογαριασμό της αλλοδαπής επιχείρησης ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.

- Στις ενότητες «Στοιχεία της έδρας του εργοδότη», «Στοιχεία υπευθύνων εργοδότη» & «Στοιχεία απασχολουμένων» αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του εργαζόμενου.

- Η ενότητα «Στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη» παραμένει κενή.

Η ΑΠΔ υποβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης χειρόγραφα, σε μαγνητικό μέσο ή μέσω διαδικτύου . Η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών γίνεται κάθε μήνα κατά τα γνωστά.

Εάν η ίδια αλλοδαπή επιχείρηση απασχολεί στην Ελλάδα περισσότερους εργαζόμενους θα πρέπει να γίνουν με την ίδια διαδικασία, ξεχωριστές απογραφές για κάθε ένα απ' αυτούς, οι οποίες δεν συσχετίζονται μεταξύ τους.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ανεξάρτητη απ' αυτήν της αλλοδαπής επιχείρησης (π.χ. έναρξη ατομικής επιχείρησης) ή απασχολήσει στην οικία του προσωπικό, που παρέχει την εργασία του σε ένα εργοδότη, θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή απογραφή του, ανεξάρτητη απ' αυτήν που έχει από κοινού με την αλλοδαπή επιχείρηση.

Β. Κοινή απασχόληση (συναπασχόληση) εργαζομένων από εργοδότες φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν συστήσει Νομικό Πρόσωπο και δεν αποτελούν κοινωνία (π.χ. απασχόληση υπαλλήλoυ γραφείου από συστεγαζόμενους δικηγόρους).

Η απογραφή θα γίνει στο Υποκ/μα ΙΚΑ στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου λαμβάνει χώρα η απασχόληση. Οι εν λόγω εργοδότες ευθύνονται έναντι του ΙΚΑ από κοινού και εις ολόκληρο για την ασφάλιση αυτών των εργαζομένων (παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 1902/90, εγκ. ΙΚΑ 79/90).

Το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» πρέπει να συνυπογράφεται από όλους τους εργοδότες, που απασχολούν από κοινού το συγκεκριμένο προσωπικό και συμπληρώνεται ως ακολούθως:

- Στην ένδειξη «Επωνυμία ή Επώνυμο» αναγράφεται η λέξη Συναπασχόληση και ακολουθούν τα ονοματεπώνυμα των από κοινού εργοδοτών.

- Στην ένδειξη «Νομική μορφή» αναγράφεται ο κωδικός «073».

- Σημειώνεται Χ στην ένδειξη «Μη φυσικό πρόσωπο»

- Δεν αναγράφεται ΑΦΜ ούτε αρμόδια ΔΟΥ.

- Οι ενδείξεις «Περιγραφή Δραστηριότητας» & «ΚΑΔ» συμπληρώνονται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.

- Στις ενότητες «Στοιχεία της έδρας του Εργοδότη», «Στοιχεία υπευθύνων εργοδότη» αναγράφεται ο τόπος της κοινής δραστηριότητας και τα πλήρη στοιχεία όλων των συναπασχολούντων εργοδοτών.

- Η ενότητα «Στοιχεία Παραρτημάτων Εργοδότη» παραμένει κενή.

Η ΑΠΔ υποβάλλεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο απασχόλησης χειρόγραφα, σε μαγνητικό μέσο ή μέσω διαδικτύου. Η καταβολή των αντίστοιχων εισφορών γίνεται κάθε μήνα κατά τα γνωστά.

Τυχόν άλλη δραστηριότητα, που αναπτύσσει ατομικά κάθε ένας από τους εν λόγω εργοδότες, δεν πρέπει να συσχετίζεται με την παρούσα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο