Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 01/22.01.2014 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία–Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αριθμ. ΟΙΚ. 03/12.6.2013 (Β΄ 1423), ΟΙΚ. 05/19.6.2013 (Β΄ 1483), ΟΙΚ. 06/ 8.7.2013 (Β΄ 1675) κοινές υπουργικές αποφάσεις, την παράγραφο 3.α του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), τις παραγράφους 3−6 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287/31.12.2013)

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία–Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αριθμ. ΟΙΚ. 03/12.6.2013 (Β΄ 1423), ΟΙΚ. 05/19.6.2013 (Β΄ 1483), ΟΙΚ. 06/ 8.7.2013 (Β΄ 1675) κοινές υπουργικές αποφάσεις, την παράγραφο 3.α του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), τις παραγράφους 3−6 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287/31.12.2013))

Κατηγορία: Λοιπά

Aριθ. ΟΙΚ. 01/22.01.2014

(ΦΕΚ Β' 133/27-01-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. α) Του άρθρου 14Β του Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31).

β) Του Ν.1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ−Α.Ε.)» (Α΄ 145).

γ) Του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α΄ 222), όπως ισχύει.

2. Του άρθρου 60 του Ν.2362/1995 (Α΄ 247).

3. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.2012) περί διορισμού Υπουργών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Του Π.Δ 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5.7.2012) περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργού.

5. Της υπ’ αριθ. Υ307/2−07−2013 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Παντελεήμονα Καψή» (Β΄ 1635).

6. Της υπ’ αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) «Κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.)»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ. οικ. 03/12.6.2013 κοινή απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1423) και την υπ’ αριθμ. οικ. 5/19.6.2013 (Β΄ 1483) και οικ. 6/8.7.2013 (Β΄ 1675), καθώς και της παραγράφου 3. α του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), των παραγράφων 3−6 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287/31.12.2013).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 Α της υπ’αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 ΚΥΑ (Β΄ 1414), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με σύμβαση του ειδικού διαχειριστή και του νέου φορέα ανατίθενται στον εν λόγω φορέα η διοίκηση και διαχείριση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του αναγκαίου προσωπικού, σε συμμόρφωση προς το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 236/2013 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. Για την εκτέλεση της σύμβασης ο νέος ραδιοτηλεοπτικός φορέας δεν δικαιούται αμοιβής, το δε Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την εκτέλεσή της και τη συμμόρφωσή του προς την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση.»

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο