Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-01-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1016004 ΕΞ 24.1.2014 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την μελέτη, επεξεργασία και τροποποίηση της απόφασης, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

(Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την μελέτη, επεξεργασία και τροποποίηση της απόφασης, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: Δ6Α 1016004 ΕΞ 24.1.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6)
ΤΜΗΜΑ Α’

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Β. Σταμούλη
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟN -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την μελέτη, επεξεργασία και τροποποίηση της απόφασης, που
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Των άρθρων 89 & 128 του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 & 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του π.δ 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε ΄΄Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας΄΄……» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

γ) Των διατάξεων του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και μας διατάξεις» (Α΄ 45 ).

δ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθ. 7 του ν. 3833/2010 (Α’ 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

2. Την αριθ. Δ6Α 1198349 ΕΞ 2013/31.12.2013 (Β΄3368) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» στους Προϊσταμένους των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Ελεγκτικών Κέντρων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, καθώς και των υφιστάμενων αυτών οργάνων»

3 Το από 24/01/2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που αφορά στην έκδοση σχετικής με το θέμα απόφασης.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συστήνουμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Ομάδα Εργασίας για την μελέτη, επεξεργασία και τροποποίηση της απόφασης, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ».

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη αυτής, ως εξής:

1. Γεώργιο Θεοδωρακόπουλο, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Συντονιστή.

2. Γεώργιο Αραμπατζάκη, που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

3. Ευθύμιο Σαϊτη, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Α΄ - Βιβλίων και Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

4. Θεόδωρο Τρυποσκούφη, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων, Ελέγχου και Αναγκαστικής Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

5. Γεωργία Μπούρα, υπάλληλο με βαθμό Β΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως μέλος.

6. Βασιλική Φουντά, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

7. Μυρσίνη Ιακώβου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος.

8. Χρυσάνθη Δουρή, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως μέλος.

9. Μαρία Παπαδοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Γ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου, ως μέλος.

10.Κωνσταντίνα Κούστα, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος.

11. Γεώργιο Καπόγλου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων, ως μέλος.

12. Χαρίκλεια Λιβιτσάνου, υπάλληλο με βαθμό Δ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως μέλος.

13. Κολιοπούλου Σοφία , υπάλληλο με βαθμό Ε΄ , του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας, ως μέλος.

14. Σοφία Σωμαρακάκη, υπάλληλο με βαθμό ΣΤ΄, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως μέλος. Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί το μέλος που θα ορίσει ο Συντονιστής της Ομάδας αυτής.

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η μελέτη, επεξεργασία και τροποποίηση της απόφασης που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4174/2013 (Α΄170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.  4223/2013 (Α΄287) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις».

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός του ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση σε κατάστημα του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της είναι μέχρι την Παρασκευή, 31/01/2014, οπότε θα υποβάλλει το πόρισμά της. Στα πλαίσια του έργου της η Ομάδα Εργασίας μπορεί να συνεργάζεται με υπηρεσίες και στελέχη υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


Ακριβές αντίγραφο


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο