Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2018 ]

Άρθρα (Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις

((Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ

Συνοπτική παρουσίαση ερωτήσεων και λοιπών βοηθημάτων για την υποβολή των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής- φοροτεχνικός


Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 18.04.2018 (δημοσίευση
της ΠΟΛ.1065/2018 για την παράταση της προθεσμίας υποβολής καταστάσεων έτους 2017 μέχρι και την Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018 που ακολούθησε το δελτίου τύπου της Α.Α.Δ.Ε.)

I. Βοηθητικοί πίνακες

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
(έσοδα – εκροές)
Είδος
στοιχείου
Α.Φ.Μ. Πλήθος
στοιχείων
Αξία
συναλλαγής
Φ.Π.Α.
Τιμολόγια
(«χρεωστικά»)
ανά Α.Φ.Μ.
πελάτη
πλήθος ανά
ΑΦΜ πελάτη
αξία προ
Φ.Π.Α.
ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών
Τιμολόγια
(πιστωτικά)
ανά Α.Φ.Μ.
πελάτη
πλήθος ανά
ΑΦΜ πελάτη
αξία προ
Φ.Π.Α.
ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών
Αποδείξεις Λιανικής
(Φ.Η.Μ.)

Ειδικά για το έτος 2014, οι αποδείξεις αυτές μπορεί να καταχωρούνται μαζί με τις λοιπές αποδείξεις, χωρίς αναγραφή του αριθμού μητρώου της Φ.Τ.Μ.

Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της περίπτωσης β'.

αξία προ
Φ.Π.Α.
ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών
Αποδείξεις Λιανικής
(ΕΑΦΔΣΣ - χειρόγραφες)

Αποδείξεις Επιστροφής

Στοιχεία Αυτοπαράδοσης

● δεν καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. του πελάτη και το πλήθος των στοιχείων

● διενεργείται συγκεντρωτική εγγραφή, για όλα τα συγκεκριμένα παραστατικά

αξία προ
Φ.Π.Α.
ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
(έξοδα – εισροές)
Είδος
στοιχείου
Α.Φ.Μ. Πλήθος
στοιχείων
Αξία
συναλλαγής
Φ.Π.Α. Ένδειξη
αντισυμβαλλόμενου
Τιμολόγια
(«χρεωστικά»)

Τίτλοι κτήσης
(«χρεωστικοί»)
(όταν ο αντισυμβαλλόμενος
κατέχει Α.Φ.Μ.)

ανά Α.Φ.Μ.
προμηθευτή
πλήθος
ανά ΑΦΜ
προμηθευτή
αξία προ
Φ.Π.Α.
ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών
μη υπόχρεος

(μόνο στις περιπτώσεις
τίτλων κτήσης προς μη
υπόχρεους απεικόνισης
συναλλαγών)

Τιμολόγια
(πιστωτικά)

Τίτλοι κτήσης
(πιστωτικοί)
(όταν ο αντισυμβαλλόμενος
κατέχει Α.Φ.Μ.)

ανά Α.Φ.Μ.
προμηθευτή
πλήθος
ανά ΑΦΜ
προμηθευτή
αξία προ
Φ.Π.Α.
ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών
μη υπόχρεος

(μόνο στις περιπτώσεις
τίτλων κτήσης προς μη
υπόχρεους απεικόνισης
συναλλαγών)

Αποδείξεις Λιανικής

Αποδείξεις Επιστροφής

Παραστατικά στο όνομα
τρίτου (π.χ. λογαριασμοί)

Τίτλοι κτήσης
(όταν ο αντισυμβαλλόμενος
στερείται Α.Φ.Μ.)

● δεν καταχωρείται ο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή και το πλήθος των στοιχείων

● διενεργείται συγκεντρωτική εγγραφή, για όλα τα συγκεκριμένα παραστατικά


Εξαιρετικά, τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.

αξία προ
Φ.Π.Α.
ο Φ.Π.Α. των
συναλλαγών

(όταν ο Φ.Π.Α. δεν
εκπίπτει μπορεί να
καταχωρείται μαζί
με την αξία)

δεν
καταχωρείται


Έσοδα - Πωλήσεις

Εταιρίες που τηρούν είτε απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία.

Σχόλια - Επεξηγήσεις

Τιμολόγια Πωλήσεων - Πιστωτικά τιμολόγια πωλήσεων [groupedRevenues]

Υποβολή ανά Α.Φ.Μ. και ανά
ΤΡΙΜΗΝΟ

 • Τύπος πράξης - Action:replace / incremental
 • Α.Φ.Μ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΥ
 • Αξία προ ΦΠΑ
 • Φ.Π.Α.
 • ΠΛΗΘΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
 • Τύπος (normal/credit)(κανονικό/πιστωτικό)
 • Ημ/νία αναφοράς
[Περίοδος αναφοράς: τρίμηνο.
Οι συναλλαγές μπορεί να υποβάλλονται είτε στον κάθε μήνα, είτε στον τελευταίο μήνα του τριμήνου (συγκεντρωτικά) και οι δύο προηγούμενοι να είναι κενοί]


Τύπος πράξης
- Action:
[Δηλώνεται με Replace για να προηγηθεί καθαρισμός των τιμολογίων και επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.
Δηλώνεται Incremental για να γίνει τμηματική ενημέρωση των τιμολογίων με βάση Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλομένου ]
[Βλέπε και ερωτήσεις 41 έως 45]

Τύπος (υποχρεωτικά ξεχωριστές αθροίσεις):

credit: πιστωτικές συγκεντρωτικές, normal: χρεωστικές συγκεντρωτικές. [Βλέπε και ερώτηση 20]

Λιανικές πωλήσεις[groupedCashRegisters]

Υποβολή ανά ταμειακή και ανά
ΤΡΙΜΗΝΟ

 • Τύπος πράξης - Action :replace / incremental
 • Id ταμειακής μηχανής στο taxis
 • Αξία προ ΦΠΑ
 • ΦΠΑ
 • Ημ/νία αναφοράς
[Περίοδος αναφοράς: τρίμηνο.
Οι συναλλαγές μπορεί να υποβάλλονται είτε στον κάθε μήνα, είτε στον τελευταίο μήνα του τριμήνου
(συγκεντρωτικά) και οι δύο προηγούμενοι να είναι κενοί]

Τύπος πράξης -action : [Δηλώνεται με Replace για να προηγηθεί καθαρισμός των συγκεντρωτικών και επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.
Δηλώνεται Incremental για να γίνει τμηματική ενημέρωση των συγκεντρωτικών ανάλογα με το id ταμειακής στην περίοδο αναφοράς]

Ζητούνται υποχρεωτικά ανά ταμειακή. Για ένα διάστημα προσαρμογής, θα γίνονται δεκτές και συγκεντρωτικές δηλώσεις.[Βλέπε ερώτηση 13, 14]

Λιανικές συναλλαγές με
χειρόγραφα παραστατικά,
λιανικές πωλήσεις με ΕΑΦΔΣΣ,
πιστωτικές ΑΠΥ, αποδείξεις
επιστροφής, λιανικές από
ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ,
[groupedCashRegisters]

Υποβολή ανά ταμειακή και ανά
ΤΡΙΜΗΝΟ

 • Τύπος πράξης - Action :replace / incremental
 • Id ταμειακής μηχανής κενό
 • Αξία προ ΦΠΑ
 • ΦΠΑ
 • Ημ/νία αναφοράς

[Περίοδος αναφοράς: τρίμηνο.
Οι συναλλαγές μπορεί να υποβάλλονται είτε στον κάθε μήνα, είτε στον τελευταίο μήνα του τριμήνου
(συγκεντρωτικά) και οι δύο προηγούμενοι να είναι κενοί]

Υ
ποβάλλονται με ένδειξη "Χωρίς ταμειακή".

Βλέπε ερωτήσεις 15,16,17

Δυνατότητα αναλυτικής υποβολής. (Υποβολή ανά παραστατικό)
Τιμολόγια αναλυτικά [revenueInvoices]

Αναλυτική υποβολή ανά παραστατικό

 • Τύπος πράξης - Action :replace / incremental
 • Α.Φ.Μ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
 • Αριθμός παραστατικού [unique_id]
 • Αξία προ ΦΠΑ
 • ΦΠΑ
 • Τύπος (normal/credit)(χρεωστικό/πιστωτικό)
 • Ημερομηνία παραστατικού
Τύπος πράξης - Action : [Δηλώνεται με Replace για να προηγηθεί καθαρισμός των τιμολογίων και επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.
Δηλώνεται Incremental για να γίνει τμηματική ενημέρωση των τιμολογίων με βάση τον Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου]
[Βλέπε και ερωτήσεις 41 έως 45]

Τύπος (υποχρεωτικά ξεχωριστές αθροίσεις):

credit: πιστωτικές συγκεντρωτικές, normal: χρεωστικές συγκεντρωτικές

Έξοδα- Αγορές

Εταιρίες που τηρούν είτε απλογραφικά είτε διπλογραφικά βιβλία.

Σχόλια - Επεξηγήσεις

Τιμολόγια αγορών - Πιστωτικά
τιμολόγια αγορών
[groupedExpenses]

Συγκεντρωτική υποβολή ανά Α.Φ.Μ. και ανά τρίμηνο

 • Τύπος πράξης - Action :replace / incremental
 • Α.Φ.Μ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
 • Αξία προ ΦΠΑ
 • ΦΠΑ
 • Πλήθος τιμολογίων
 • Τύπος: (normal/credit)(κανονικό/πιστωτικό)
 • Obligation : 0 (υπόχρεος)
 • Ημ/νία αναφοράς
[Περίοδος αναφοράς: τρίμηνο.
Οι συναλλαγές μπορεί να υποβάλλονται είτε στον κάθε μήνα, είτε στον τελευταίο μήνα του τριμήνου
(συγκεντρωτικά) και οι δύο προηγούμενοι να είναι κενοί]

Τύπος πράξης - Action : [Δηλώνεται με Replace για να προηγηθεί καθαρισμός των τιμολογίων και επαναφόρτωση στην περίοδο αναφοράς.
Δηλώνεται Incremental για να γίνει τμηματική ενημέρωση των τιμολογίων με βάση τον Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου]

Τύπος (υποχρεωτικά ξεχωριστές αθροίσεις):

credit: συγκεντρωτικές αντίστροφης αξίας (λήψη πιστωτικών τιμολογίων),

normal: κανονικές συγκεντρωτικές (λήψη χρεωστικών τιμολογίων)

 

Τιμολόγια αγορών από ιδιώτη. [groupedExpenses]

Συγκεντρωτική υποβολή ανά Α.Φ.Μ. και
ανά τρίμηνο

 • Τύπος πράξης - Action :replace / incremental
 • Α.Φ.Μ. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
 • Αξία προ ΦΠΑ
 • ΦΠΑ
 • Πλήθος τιμολογίων
 • Τύπος: (normal/credit)(κανονικό/πιστωτικό)
 • Obligation : 1 (μη υπόχρεος)
 • Ημ/νία αναφοράς

 

[Περίοδος αναφοράς: τρίμηνο.
Οι συναλλαγές μπορεί να υποβάλλονται είτε στον κάθε μήνα, είτε στον τελευταίο μήνα του τριμήνου
(συγκεντρωτικά) και οι δύο προηγούμενοι να είναι κενοί]

Τύπος: credit: συγκεντρωτικές αντίστροφης αξίας, normal: χρεωστικές συγκεντρωτικές

Obligation : συμπληρώνεται η ένδειξη "μη υπόχρεου" ώστε να μην γίνει διασταύρωση. Βλέπε ερωτήσεις 28, 29

Έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα (αφορά μόνο τη Δ.Ε.Η.), ύδατα μη ιαματικά (Ε.ΥΔ.Α.Π. και άλλες εταιρείες ύδρευσης), τηλεπικοινωνίες (σταθερή και κινητή τηλεφωνία).
Έξοδα μέχρι 100,00€ και έξοδα βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου αξίας μέχρι 300,00€
με αποδείξεις από Φ.Η.Μ. όπως ορίζει ο Κ.Φ.Α.Σ. ή τα Ε.Λ.Π.
Έξοδα με οποιοδήποτε
παραστατικό το οποίο δεν περιέχει στοιχεία αντισυμβαλλομένου.
[otherExpenses]

Συγκεντρωτική υποβολή ανά Περίοδο

Συμπεριλαμβάνονται συγκεντρωτικά ανά
τρίμηνο, σε μία εγγραφή
δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο και δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.

 • Αξία προ ΦΠΑ
 • ΦΠΑ
 • Ημ/νία αναφοράς

 

[Περίοδος αναφοράς: τρίμηνο.
Οι συναλλαγές μπορεί να υποβάλλονται είτε στον κάθε μήνα, είτε στον τελευταίο μήνα του τριμήνου
(συγκεντρωτικά) και οι δύο προηγούμενοι να είναι κενοί]

Βλέπε ερώτηση 18

Η κατηγορία αυτή [otherExpenses]
αντιμετωπίζεται πάντα με τη λογική το full
replace για την περίοδο που αφορά (είναι το
μόνο που δεν υποστηρίζει action)

Βλέπε ερώτηση 46

 


II. Υπόχρεοι στην υποβολή των συγκεντρωτικών

α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική του εξυπηρέτηση. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής του από αυτά, καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (υποκείμενοι που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.).

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, αποκτούν και οι αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που υπάγονται είτε στο ειδικό είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.. Επισημαίνεται ότι, κατά ρητή διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (άρθρο 41 του ν.2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις πελατών (μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους) και προμηθευτών, ανεξάρτητα της απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίων με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ./Ε.Λ.Π..

Στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

β) Κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, κατά την έννοια των διατάξεων των περιπτώσεων γ' και δ' του άρθρου 2 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) και των περιπτώσεων γ' και δ' του άρθρου 3 του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), για τα φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων αυτών. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση αυτή αφορά κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ανεξάρτητα της κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής από αυτά, καθώς και της υπαγωγής ή μη στις διατάξεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (υποκείμενοι που διενεργούν φορολογητέες ή απαλλασσόμενες πράξεις με ή χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών κ.λπ.).

Περιλαμβάνονται, συνεπώς, όλα τα νομικά πρόσωπα και όλες οι νομικές οντότητες, ανεξαρτήτως κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, όπως Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, λοιπά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα κ.λπ..

γ) Οι μη εγκαταστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο Φ.Π.Α., οι οποίοι διαθέτουν Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον Α.Φ.Μ. αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας (δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.2859/2000).

 

III. Τρόπος Υποβολής

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

IV. Χρόνος υποβολής

Ο χρόνος υποβολής ορίζεται με την ΠΟΛ.1022/2.7.2014, ωστόσο κάθε χρόνο δίδεται παράταση.
 

1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων, υποβάλλονται ΠΑΓΙΩΣ υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο από το ημερολογιακό έτος 2017 και επόμενα , ως εξής:
 

Περιπτώσεις α',β',γ',δ' ΠΟΛ.1022/2014

α) από τους εκδότες,
 τριμηνιαίως ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα  από το τρίμηνο που αφορούν,

β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν:

βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν

ββ) απλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,

γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα, που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.

δ) από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που αφορούν.
 

Μέχρι το τέλος Μαρτίου  του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

 


Περίοδοι υποβολής από το 2014 και μετά μαζί με τις παρατάσεις που έχουν δοθεί .

 

Πίνακας υποβολής των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών για το 2014

Κατάσταση πελατών (έσοδα)

Υπόχρεοι Περίοδοι Υποβάλλονται

Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.(με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία)

Α' τρίμηνο 2014

Β' τρίμηνο 2014

Γ' τρίμηνο 2014

Δ' τρίμηνο 2014

Υποβάλλονται μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2016

Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.(φυσικά πρόσωπα)
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.*(φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων) Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.

* Μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους

 


Κατάσταση προμηθευτών (έξοδα)

Υπόχρεοι Περίοδοι Υποβάλλονται

Υπόχρεοι υποβολής
περιοδικής δήλωσης
Φ.Π.Α.
(με διπλογραφικά ή
απλογραφικά βιβλία)

Α' τρίμηνο 2014

Β' τρίμηνο 2014

Γ' τρίμηνο 2014

Δ' τρίμηνο 2014

Υποβάλλονται μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2016

 

Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
(φυσικά πρόσωπα)
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.*
(φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
(ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων)
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.

Ετήσια (όλο το 2014)

Υποβάλλονται μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2016

 

Διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις προμηθευτών)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
20.2.2016


 

Πίνακας υποβολής των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών για το 2015

Κατάσταση πελατών (έσοδα)

Υπόχρεοι Περίοδοι Υποβάλλονται

Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.(με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία)

Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.(φυσικά πρόσωπα)
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.*(φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων) Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.

* Μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους

Α' τρίμηνο 2015

Β' τρίμηνο 2015

Γ' τρίμηνο 2015

Δ' τρίμηνο 2015

  12 Οκτωβρίου 2016


Κατάσταση προμηθευτών (έξοδα)

Υπόχρεοι Περίοδοι Υποβάλλονται

Υπόχρεοι υποβολής
περιοδικής δήλωσης
Φ.Π.Α.
(με διπλογραφικά ή
απλογραφικά βιβλία)

Α' τρίμηνο 2015

Β' τρίμηνο 2015

Γ' τρίμηνο 2015

Δ' τρίμηνο 2015

12 Οκτωβρίου 2016

 

Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.
(φυσικά πρόσωπα)
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.*
(φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.
(ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων)
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.

Ετήσια (όλο το 2015)

12 Οκτωβρίου 2016

 

Διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις προμηθευτών)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
30.11.2016

 

Πίνακας υποβολής των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών για το 2016

 

Συναλλαγές πελατών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του 2016 28 Φεβρουαρίου 2017
(Παράταση έως 31.3.2017 με την ΠΟΛ.1026/2017)
(Παράταση έως 08.5.2017 με την ΠΟΛ.1051/2017)
 
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)

Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 
     

 

Συναλλαγές προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του 2016 28 Φεβρουαρίου 2017
(Παράταση έως 31.3.2017 με την ΠΟΛ.1026/2017)
(Παράταση έως 08.5.2017 με την ΠΟΛ.1051/2017)
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα) Ένα αρχείο για όλο το 2016
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων)

 

 

Συναλλαγές προμηθευτών - πελατών

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις, υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους, που αφορούν. Ένα αρχείο για όλο το 2016 30.4.2017 (2.5.2017)

 

Διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις προμηθευτών)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
30.4.2017 (2.5.2017) -  (Παράταση έως 08.5.2017 με την ΠΟΛ.1051/2017)

 

Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα υποδέχεται και αναλυτικά στοιχεία ανά παραστατικό και δημιουργεί τα συγκεντρωτικά, ενώ δίνονται πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, φόρμα για χειροκίνητη υποβολή, χρήση αναβαθμισμένου οδηγού ΕΑΦΔΣΣ) ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις.
 

 

Πίνακας υποβολής των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών για το 2017

 

 

Συναλλαγές πελατών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του 2017 28 Φεβρουαρίου 2018 (Τετάρτη)
έως 31.3.2018
(2.4.2018 λόγω αργιών)
(Αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)

Βάσει της ΠΟΛ.1065/2018, παράταση υποβολής καταστάσεων μέχρι και την Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις Ένα αρχείο για όλο το 2017 30.4.2018 (Δευτέρα)
έως 31.3.2018
(2.4.2018 λόγω αργιών)
(Αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)

Βάσει της ΠΟΛ.1065/2018, παράταση υποβολής καταστάσεων μέχρι και την Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018
     

 

Συναλλαγές προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων)

Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του 2017 28 Φεβρουαρίου 2018 (Τετάρτη)
έως 31.3.2018
(2.4.2018 λόγω αργιών)
(Αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)

Βάσει της ΠΟΛ.1065/2018, παράταση υποβολής καταστάσεων μέχρι και την Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων) Ένα αρχείο για όλο το 2017
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις Ένα αρχείο για όλο το 2017 30.4.2018 (Δευτέρα)
έως 31.3.2018
(2.4.2018 λόγω αργιών)
(Αλλαγή προθεσμίας με την
ΠΟΛ.1033/2018)

Βάσει της ΠΟΛ.1065/2018, παράταση υποβολής καταστάσεων μέχρι και την Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

 

Διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις προμηθευτών)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
30.4.2018 15.5.2018
(Αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)

 


Διορθωτικές συγκεντρωτικές καταστάσεις


Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των ως άνω αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία των αποκλίσεων ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1017/15.1.2015 ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου 2015.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1053/ 27.2.2015, ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/22.1.2016, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 22/02/2016 ενώ με την ΠΟΛ.1240/29.10.2015, για το ημερολογιακό έτος 2015, θα υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1051/25.4.2016, για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα το ημερολογιακό έτος 2016, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1033/27.2.2018, για τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.


VII. Όριο αξίας στοιχείων για την ενσωμάτωσή τους στην συγκεντρωτική υποβολή


-Δεν υπάρχει όριο . Τα στοιχεία αξίας (είτε εκδοθέντα είτε ληφθέντα) θα συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές. Ωστόσο σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/7.1.2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

 

VIII. Περιπτώσεις συναλλαγών


Διάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων

Κατωτέρω παρέχονται διευκρινίσεις για τον τρόπο καταχώρησης στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών ορισμένων περιπτώσεων συναλλαγών. Ειδικότερα:

Επιχειρήσεις τουριστικών - ταξιδιωτικών γραφείων (υπηρεσίες «πακέτο»)


Για τα τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία που παρέχουν υπηρεσίες «πακέτο», για τις οποίες ο αποδοτέος Φ.Π.Α. υπολογίζεται κατ' ειδικό τρόπο (άρθρο 43 του ν.2859/2000), οι καταστάσεις για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, υποβάλλονται τόσο από τον παρέχοντα την υπηρεσία (τουριστικό - ταξιδιωτικό γραφείο) όσο και από τον λήπτη αυτής, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, για τη συνολική αξία που εμφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο.

Επιχειρήσεις μεταπώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων


Για τις επιχειρήσεις μεταπώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, για τις οποίες ο αποδοτέος Φ.Π.Α. υπολογίζεται κατ' ειδικό τρόπο (άρθρο 45 του ν.2859/2000), οι καταστάσεις για τις συγκεκριμένες συναλλαγές, υποβάλλονται τόσο από τον πωλητή των αγαθών (επιχείρηση μεταπώλησης) όσο και από τον αγοραστή αυτών, για τη συνολική αξία που εμφανίζεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο.

Εκτελωνιστές

Το ποσό της δαπάνης που τυχόν αναγράφεται στο τιμολόγιο του εκτελωνιστή, με βάση την κατάσταση που συντάσσει για μικροδαπάνες που ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη του, δεν περιλαμβάνεται στην αξία της συναλλαγής που καταχωρείται στις καταστάσεις πελατών του εκτελωνιστή, δηλαδή ο εκτελωνιστής καταχωρεί στις καταστάσεις πελατών μόνο την προμήθεια που λαμβάνει από τον πελάτη.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις, που οι δαπάνες που πραγματοποιεί ο εκτελωνιστής για λογαριασμό του πελάτη του βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί στο όνομα του πελάτη, αυτές θα καταχωρηθούν στις καταστάσεις προμηθευτών του πελάτη, διακεκριμένα, κατά εκδότη των στοιχείων αυτών, όπως και η προμήθεια που καταβάλει στον εκτελωνιστή, ενώ οι λοιπές δαπάνες που βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία στα οποία δεν αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του πελάτη, καταχωρούνται, από αυτόν (τον πελάτη), συγκεντρωτικά μαζί με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται μόνον με ποσά Φ.Π.Α.

Τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται μόνο με ποσά Φ.Π.Α., στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (π.χ. πιστωτικά τιμολόγια που λαμβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι πρεσβείες και λοιποί απαλλασσόμενοι από τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2859/2000), καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλομένου.

Πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου, από πρατήρια υγρών καυσίμων

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, για τις πωλήσεις βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και υγραερίου, προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, τους δήμους κ.λπ., αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, μπορεί να εκδίδουν αποδείξεις (με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου) οι οποίες καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη όσο και τον λήπτη, συγκεντρωτικά με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Φορολογικός αντιπρόσωπος

Ο φορολογικός αντιπρόσωπος με εντολέα είτε από κοινοτική χώρα είτε από τρίτη χώρα, δεν υποβάλλει καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, για τις συναλλαγές των εντολέων του με πελάτες τους στο εσωτερικό της χώρας, ανεξάρτητα αν τυχόν εκδίδει ο ίδιος τα φορολογικά στοιχεία για την απόδοση του Φ.Π.Α. των εντολέων του ή δέχεται στοιχεία δαπανών που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εντολέων του. Ομοίως, δεν υποβάλλει καταστάσεις πελατών για την τυχόν προμήθειά που λαμβάνει από τους εντολείς του (αλλοδαπά πρόσωπα).

Ασφαλιστικοί σύμβουλοι

Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι, από 1.1.2014, υποβάλλουν καταστάσεις πελατών και προμηθευτών και για τις αμοιβές - προμήθειες που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους ασφαλιστικούς πράκτορες, τους μεσίτες ασφαλειών κ.λπ.. Σημειώνεται ότι, για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του ημερολογιακού έτους 2013 εφαρμόζεται το ισχύον καθεστώς, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα - ασφαλιστικοί σύμβουλοι, για το ημερολογιακό έτος 2013 δεν υποβάλλουν καταστάσεις πελατών, για τις προμήθειες που λαμβάνουν από ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ. ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι επαγγελματική εγκατάσταση.

Αξία εγγυοδοσίας

Όπως προαναφέρθηκε, η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών δεν καταχωρείται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:

Στις περιπτώσεις που η αξία της εγγυοδοσίας των παραδιδόμενων στους πελάτες κενών φιαλών, κιβωτίων κ.λπ. αναγράφεται στο τιμολόγιο, ως ουδέτερο στοιχείο, χωρίς να χρεώνεται Φ.Π.Α. στην αξία αυτή, το ποσό της εγγυοδοσίας δεν καταχωρείται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή η αξία της εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη συνολική (φορολογητέα) αξία του τιμολογίου, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών καταχωρείται η αξία της συναλλαγής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της εγγυοδοσίας.

Ενυπόγραφες αποδείξεις ασφαλιστικών αποζημιώσεων

Με την ΠΟΛ.1036/29.1.1993 έχει γίνει δεκτό ότι, παρέλκει η έκδοση τιμολογίων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. - νυν παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (αποζημιώσεων, ανόργανων εσόδων κ.λπ.) από τους δικαιούχους ασφαλιστικών αποζημιώσεων, υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εφόσον εκδίδονται από τις τελευταίες ενυπόγραφες αποδείξεις καταβολής της αποζημίωσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.176/23.6.1977.

Στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή την καταβολή αποζημιώσεων από ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, οι αντισυμβαλλόμενοι καταχωρούν και τις αποζημιώσεις αυτές, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

Διάθεση εφημερίδων και περιοδικών

Για τη διάθεση εφημερίδων και περιοδικών από τις εκδοτικές επιχειρήσεις ή τα πρακτορεία μέσω τρίτων (υποπρακτόρων, εκμεταλλευτών περιπτέρων κ.λπ.), οι εκδοτικές επιχειρήσεις ή οι πράκτορες συμπεριλαμβάνουν στην κατάσταση προμηθευτών τις αξίες των προμηθειών που εμφανίζονται στις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν. Τις ίδιες δε αξίες, με βάση τις ληφθείσες εκκαθαρίσεις εμφανίζουν οι τρίτοι (υποπράκτορες, εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.) στην κατάσταση πελατών.

Για τη διάθεση εφημερίδων και περιοδικών από τους υποπράκτορες - εφημεριδοπώλες μέσω τρίτων - σημείων λιανικής πώλησης (εκμεταλλευτές περιπτέρων κ.λπ.), οι υποπράκτορες - εφημεριδοπώλες συμπεριλαμβάνουν στην κατάσταση προμηθευτών τις αξίες των προμηθειών που εμφανίζονται στις εκκαθαρίσεις που εκδίδουν οι ίδιοι. Τις ίδιες δε αξίες, με βάση τις ληφθείσες εκκαθαρίσεις εμφανίζουν οι εκμεταλλευτές περιπτέρων, ψιλικών κ.λπ. (σημεία λιανικής διάθεσης) στην κατάσταση πελατών.

Επισημαίνεται ότι, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται για τη πώληση εφημερίδων και περιοδικών, δεν απαιτείται να καταχωρούνται στις καταστάσεις πελατών του εκδότη των αποδείξεων.

Ακόμη, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών καταχωρούνται και οι συνδρομές εφημερίδων και περιοδικών, αναλυτικά, ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ. και συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, όταν ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης.

Συναλλαγές του ΕΛ.ΤΑ., απευθείας ή μέσω τρίτων

Για την υποβολή καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρέχουν οι ταχυδρομικοί πράκτορες του ΕΛ.ΤΑ για λογαριασμό του, καθώς και για την διάθεση γραμματοσήμων, από τον ΕΛ.ΤΑ σε τρίτους, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1006/10.1.2000.

Τρόπος εμφάνισης των αμοιβών των συμβολαιογράφων

Οι συμβολαιογράφοι και οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών πελάτες τους υποβάλλουν τις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1137/15.11.2007, δηλαδή στις καταστάσεις πελατών, οι συμβολαιογράφοι και στις καταστάσεις προμηθευτών, οι υπόχρεοι πελάτες τους καταχωρούν ως έσοδο και δαπάνη, αντιστοίχως, το «καθαρό» ποσό που προκύπτει ως διαφορά του συνολικά εισπραττόμενου ποσού με τα δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Τ.Α.Σ., το οποίο αποτελεί και την αμοιβή του συμβολαιογράφου.

Πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτου, ο παραγγελιοδόχος (αντιπρόσωπος) εκδίδει δικά του φορολογικά στοιχεία για την πώληση των αγαθών, ενώ εκδίδει εκκαθάριση προς τον παραγγελέα (εντολέα) στην οποία αναγράφονται οι πωλήσεις που διενεργήθηκαν για λογαριασμό του παραγγελέα (εντολέα), καθώς και η προμήθεια του παραγγελιοδόχου (αντιπροσώπου).

Οι καταστάσεις πελατών και προμηθευτών σ' αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλονται, από τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπο) και τον παραγγελέα (εντολέα) ως εξής:

α) Παραγγελιοδόχος (αντιπρόσωπος)

Κατάσταση πελατών: Καταχωρούνται, αναλυτικά όπου απαιτείται, τα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια και αποδείξεις) που έχουν εκδοθεί για τις πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου, τα οποία δεν αποτελούν έσοδα του παραγγελιοδόχου (αντιπροσώπου), καθώς και η προμήθεια, που αναγράφεται στην εκκαθάριση που εκδίδεται προς τον παραγγελέα (εντολέα).

Κατάσταση προμηθευτών: Καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, οι πωλήσεις για λογαριασμό τρίτου που εμφανίζονται στην εκδιδόμενη εκκαθάριση, με αντισυμβαλλόμενο τον παραγγελέα (εντολέα).

β) Παραγγελέας (εντολέας)


Κατάσταση πελατών: Καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, οι πωλήσεις για λογαριασμό του που εμφανίζονται στη ληφθείσα εκκαθάριση, με αντισυμβαλλόμενο τον παραγγελιοδόχο (αντιπρόσωπος).

Κατάσταση προμηθευτών: Καταχωρείται η προμήθεια του παραγγελιοδόχου, που αναγράφεται στη ληφθείσα εκκαθάριση.

Αντικατάσταση απόδειξης λιανικών συναλλαγών με τιμολόγιο

Στις περιπτώσεις αντικατάστασης της απόδειξης λιανικών συναλλαγών με τιμολόγιο, στο οποίο (τιμολόγιο) επισυνάπτεται η εκδοθείσα απόδειξη, ο λήπτης του τιμολογίου καταχωρεί στην κατάσταση προμηθευτών το ληφθέν τιμολόγιο, ενώ ο εκδότης καταχωρεί στην κατάσταση πελατών το εκδοθέν τιμολόγιο, αντιλογίζοντας την αξία της αντικαθιστώμενης απόδειξης από τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, για την ακύρωση της λιανικής συναλλαγής και την εκ των υστέρων έκδοση του τιμολογίου, ο λήπτης του τιμολογίου καταχωρεί στην κατάσταση προμηθευτών το ληφθέν τιμολόγιο, ενώ ο εκδότης καταχωρεί στην κατάσταση πελατών την απόδειξη λιανικών συναλλαγών συμψηφισμένη με την αντίστοιχη απόδειξη επιστροφής, καθώς και το τιμολόγιο που εκδόθηκε σε αντικατάσταση της απόδειξης λιανικών συναλλαγών.

Αυτοτιμολόγηση - Ανάθεση τιμολόγησης

Στις περιπτώσεις αυτοτιμολόγησης, δηλαδή στην έκδοση τιμολογίων από τον πελάτη αντί του αρχικά υπόχρεου σε έκδοση τιμολογίων, ο πελάτης καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου) τα τιμολόγια αυτά στην κατάσταση προμηθευτών, ενώ ο αρχικά υπόχρεος σε έκδοση των τιμολογίων, καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου) τα τιμολόγια αυτά στην κατάσταση πελατών. Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών στις περιπτώσεις αυτοτιμολόγησης, υπάρχει μόνον όταν ο πελάτης διαθέτει Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, ενώ δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, όταν ο πελάτης είναι πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα.

Στις περιπτώσεις ανάθεσης τιμολόγησης, δηλαδή στην έκδοση τιμολογίων από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του αρχικά υπόχρεου σε έκδοση τιμολογίων, ο τρίτος δεν καταχωρεί τα τιμολόγια αυτά στην κατάσταση προμηθευτών, δεδομένου ότι, έχουν εκδοθεί με το Α.Φ.Μ. του αναθέτοντα, ενώ ο αρχικά υπόχρεος σε έκδοση των τιμολογίων (αναθέτων), καταχωρεί, αναλυτικά (ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου) τα τιμολόγια αυτά στην κατάσταση πελατών. Επισημαίνεται ότι, υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών στις περιπτώσεις ανάθεσης τιμολόγησης, υπάρχει μόνον όταν ο πελάτης διαθέτει Α.Φ.Μ. στο εσωτερικό της χώρας, ενώ δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση, όταν ο πελάτης είναι πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα.

Έξοδα κίνησης υπαλλήλων επιχειρήσεων

Οι δαπάνες (έξοδα κίνησης) που πραγματοποιούν υπάλληλοι επιχειρήσεων και βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης, καταχωρούνται στις καταστάσεις προμηθευτών της επιχείρησης, διακεκριμένα, κατά εκδότη των στοιχείων αυτών, ενώ οι λοιπές δαπάνες που βασίζονται σε φορολογικά στοιχεία, όπως αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, στα οποία δεν αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης καταχωρούνται, συγκεντρωτικά, μαζί με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων-οικονομικών ενισχύσεων

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί τιμολόγιο για την είσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων-οικονομικών ενισχύσεων, παρότι δεν προβλέπεται έκδοση αυτού από τις σχετικές διατάξεις του ν.4308/2014, υφίσταται υποχρέωση υποβολής του στις υπόψη καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη αυτού όσο και από τον λήπτη αντίστοιχα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014. (δείτε την απάντηση της Γ.Γ.Δ.Ε. στο σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1067357 ΕΞ 2016 "Παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών που αφορούν αγροτικές επιδοτήσεις-ενισχύσεις").

Δεν υποβάλλονται


• Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παροχές ή λήψεις υπηρεσιών, πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή στις οποίες επιβάλλεται Φ.Π.Α. ημεδαπής).

• Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., όπως η μίσθωση χώρων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2859/2000, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

• Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι' αυτά.

• Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.

• Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.

• Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας κ.λπ..

• Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

• Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.

• Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.).

• Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.

• Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι κ.λπ. στα μέλη τους.

• Τα τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.

• Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρούνται, οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

• Οι κοινόχρηστες δαπάνες.

• Οι πωλήσεις λαχείων.

Τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.


Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015 για παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

Με την ΠΟΛ.1026/2018, που εκδόθηκε σε συνέχεια της ΠΟΛ.1252/2015, διευκρινίστηκε ότι, για οποιαδήποτε μεταβολή στις καταστάσεις που επέρχεται μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής τους, το πρόστιμο των 100 ευρώ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, επιβάλλεται για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση, ανεξάρτητα από το πλήθος των μεταβαλλόμενων στοιχείων. Επίσης διευκρινίστηκε ότι, δεδομένου ότι η υποχρέωση υποβολής των υπόψη καταστάσεων, που αφορούν περιόδους από 1.1.2014 και μετά είναι τριμηνιαία, επιβάλλεται ξεχωριστό πρόστιμο για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή εκάστου τριμήνου, έστω και εάν συμπίπτει η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής τους.

Δείτε επίσης την απόφαση της Δ.Ε.Δ η οποία επικύρωσε πρόστιμο 100,00 ευρώ ανά κατάσταση περιόδου (τρίμηνη ή ετήσια).


IX. Παράρτημα Ι

Κωδικοποιημένη αρχική απόφαση και αποφάσεις με οδηγίες, τροποποιήσεις και παρατάσεις:

ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (Κωδικοποιημένη)
 
ΠΟΛ.1072/19.03.2014
 
ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (οδηγίες)
 ΠΟΛ.1149/22.05.2014
 ΠΟΛ.1176/14.07.2014
 ΠΟΛ.1201/23.09.2014
 ΠΟΛ.1207/30.09.2014
 ΠΟΛ.1017/17.02.2015
 ΠΟΛ.1053/27.2.2015
 ΠΟΛ.1092/17.4.2015
 ΠΟΛ.1206/15.9.2015
 ΠΟΛ.1240/29.10.2015
 ΠΟΛ.1254/08.12.2015
 ΠΟΛ.1267/21.12.2015
 ΠΟΛ.1278/31.12.2015
 ΠΟΛ.1011/22.01.2016
 ΠΟΛ.1051/28.04.2016
 ΠΟΛ.1145/05.10.2016
 ΠΟΛ.1150/12.10.2016
 ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 2015
 ΠΟΛ.1033/27.2.2018
 ΠΟΛ.1065/18.4.2018

X. Παράρτημα 2

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η πιλοτική εφαρμογή είναι διαθέσιμη για δοκιμές στο https://www1.gsis.gr/myf/web/pages/

Είσοδος με τους κωδικούς taxisnet, μπορείτε να δημιουργήσετε εγγραφές για όποιον επιθυμείτε χωρίς συνέπειες, μια και όλες θα διαγραφούν στο τέλος Ιανουαρίου 2014.

Επίσης, οδηγίες κλήσης και δείγμα κώδικα ως βοήθημα για την υλοποίηση client για το REST web service υποβολών.
Κλήση REST Service

Οι παρατηρήσεις για το σύστημα είναι ευπρόσδεκτες στο [email protected]

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

(Ενημερωμένες 20-02-2017)

Για τις συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από 1.1.2014 υπάρχει η υποχρέωση για τις επιχειρήσεις και τους επιτηδευματίες να υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/7.1.2014.

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ) για τις καταστάσεις αυτές και το σύστημα υποδοχής και ανάρτησής τους.

ΓΕΝΙΚΑ

1. Ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των καταστάσεων;


Η κατάσταση περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει: ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, Περίοδο που Αφορά, Πλήθος Τιμολογίων, Καθαρή Αξία, ΦΠΑ, ενώ οι εγγραφές λιανικών συναλλαγών και δαπανών είναι παρόμοιες, χωρίς ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου.

2. Θα υπάρχει όριο αξίας πάνω από το οποίο θα ισχύει η υποχρέωση υποβολής;

Όλες οι συναλλαγές ανεξαρτήτως αξίας πρέπει να υποβάλλονται.

3. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία στην οποία θα υποβάλλονται οι καταστάσεις αυτές;

Δείτε την κωδικοποιημένη εγκύκλιο
ΠΟΛ.1022/7.1.2014

4. Καταργείται η μέχρι τώρα διαδικασία ετήσιας υποβολής αρχείου συγκεντρωτικών καταστάσεων (Δ1-Δ2) με τις προδιαγραφές που ίσχυαν έως τώρα;

Παραμένει η υποχρέωση ετήσιας συγκεντρωτικής για τις συναλλαγές του 2013 στο παλαιό σύστημα (Δ1-Δ2) και με το παλαιό μορφότυπο. Για τις συναλλαγές του 2014 και των επομένων ετών προφανώς καταργείται η ετήσια διαδικασία.

5. Οι χονδρικές συναλλαγές θα καταχωρούνται αναλυτικά ανά Α.Φ.Μ., δηλαδή κάθε παραστατικό ξεχωριστά ή συγκεντρωτικά;


Η υποχρέωση για τις χονδρικές συναλλαγές είναι συγκεντρωτικές εγγραφές ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. πιστωτικά τιμολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ. Στα έσοδα είναι πάντα ανά ΑΦΜ και ανά μήνα, αλλά στα έξοδα, και μόνο για όσους έχουν απλογραφικά, είναι δυνατόν να υποβληθεί μια εγγραφή ανά ΑΦΜ και ανά τρίμηνο. Το σύστημα υποδέχεται και αναλυτικά στοιχεία ανά παραστατικό και δημιουργεί τα συγκεντρωτικά. τα πιστωτικά τιμολόγια σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ επιλέγοντας «Πιστωτικό». Το σύστημα υποδέχεται και αναλυτικά στοιχεία ανά παραστατικό μόνο για την κατηγορία «Τιμολόγια Εσόδων» και δημιουργεί τα συγκεντρωτικά.

6. Ποιοι είναι οι τρόποι υποβολής; Μπορεί να γίνει αυτόματα;

Δίνονται πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, φόρμα για χειροκίνητη υποβολή, χρήση αναβαθμισμένου οδηγού ΕΑΦΔΣΣ) ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις. Όποιον τρόπο και να επιλέξει για τη διαβίβαση των συναλλαγών, συνιστάται να μπαίνει ο διαχειριστής ή ο εξουσιοδοτημένος λογιστής τακτικά στο σύστημα για να ελέγχει και να τροποποιεί την κατάστασή της ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις με τους αντισυμβαλλόμενους.

7. Αν επιθυμώ να την υποβάλλει ο λογιστής μου, πρέπει να του δώσω τους κωδικούς μου;

Ισχύει η ίδια εξουσιοδότηση μέσω taxisnet όπως για τις ετήσιες συγκεντρωτικές καταστάσεις, δηλαδή “Διαχείριση Δηλώσεων Κ.Β.Σ” (έντυπα Δ1-Δ2), μεταβαίνοντας δηλαδή στην διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου/Εξουσιοδοτήσεις/Διαχείρηση δηλώσεων Κ.Β.Σ.

8. Εάν κάποιος επαγγελματίας ή εταιρία δεν εκδώσει τιμολόγια για κάποια περίοδο, δηλώνει μηδενική μηνιαία κατάσταση ή δεν υποβάλλει καθόλου;


Δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβάλλει μηδενική δήλωση αν δεν έχει εκδώσει τιμολόγια και δεν έχει λιανικές πωλήσεις. Συνίσταται να ελέγχει στην εφαρμογή αν οι αντισυμβαλλόμενοί του δημιουργήσουν συναλλαγές στο Α.Φ.Μ. του.

9. Με ποιον τρόπο θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες ή διορθωτικές καταστάσεις;


Το σύστημα επιτρέπει την υποβολή εκπρόθεσμων καταστάσεων. Η υποβολή πραγματοποιείται με όμοιο τρόπο με την υποβολή των εμπροθέσμων.

10. Θα υπάρχουν ακυρωτικές εγγραφές;

Δεν υπάρχουν ακυρωτικές, θα πρέπει απλά να τροποποιούνται ή να διαγράφονται οι ανάλογες εγγραφές. (βλέπε ερώτηση 12 του παρόντος).

11. Αν μια εταιρία απαλλάσσεται από ΦΠΑ, θα υποβάλλει στοιχεία; Και τι πρέπει να κάνουν οι αντισυμβαλλόμενοί της;


Ναι θα υποβάλλει, η υποχρέωση υποβολής είναι ανεξάρτητη της απαλλαγής ΦΠΑ. Οι αντισυμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι αναγράφεται στα ανάλογα παραστατικά.

12. Πώς μπορώ να τροποποιήσω ή και να διαγράψω λανθασμένες εγγραφές μέσα από την εφαρμογή (μέσω φόρμας);
 
Οι  εγγραφές  μπορούν  να  τροποποιηθούν  μέσα  στην  εφαρμογή  επιλέγοντας  περίοδο  και “Εγκεκριμένα”  σε  κάθε  κατηγορία  και  πατώντας  στο  εικονίδιο  τροποποίησης  δίπλα  από  την  κάθε εγγραφή. Για διαγραφή αρκεί να μηδενιστούν οι αξίες (καθαρό ποσό και ΦΠΑ) σε κάθε κατηγορία. Για διαγραφή συγκεντρωτικών τιμολογίων, μηδενίζετε τις αξίες για τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο και  εισάγετε  πλήθος  παραστατικών  1  (κατά  σύμβαση).  Δεν  υπάρχει  πρόβλημα  αν  παραμένουν εγγραφές αντισυμβαλλόμενων με μηδενικές αξίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή μέσα από την εφαρμογή (μέσω φόρμας), δεν υποστηρίζει την εισαγωγή υποκαταστήματος. Επομένως αν ήδη έχετε υποβάλλει μέσω αρχείου τις εγγραφές ξεχωριστά ανά υποκατάστημα και στη συνέχεια υποβάλλετε μέσω φόρμας οποιαδήποτε εγγραφή, τότε στο πεδίο «Υποκατάστημα» στα «Εγκεκριμένα» θα συμπληρωθεί αυτόματα το κενό, με συνέπεια να σβηστούν όλες οι εγκεκριμένες εγγραφές που είχατε υποβάλλει, αφού το κενό στο πεδίο «Υποκατάστημα» θεωρείται μία συνολική υποβολή (για την έδρα μαζί με όλα τα υποκαταστήματα).

Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

1. Τροποποίηση ή/και διαγραφή μιας ή περισσοτέρων εγγραφών μιας περιόδου

2. Διαγραφή όλων των λανθασμένων εγγραφών μιας περιόδου

3. Διαγραφή όλων των λανθασμένων εγγραφών μιας περιόδου και ταυτόχρονη εισαγωγή νέων εγγραφών

Αναλυτικά:

1. Η τροποποίηση ή/και διαγραφή μιας ή περισσοτέρων εγγραφών μιας περιόδου μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ως εξής :
α΄ τρόπος: Επιλέγοντας «Κατηγορία», «Περίοδο» και «Κατάσταση: Εγκεκριμένα» και πατώντας στο εικονίδιο τροποποίησης δίπλα από την κάθε εγγραφή, εισάγουμε τις συνολικές αξίες και πλήθος*. Για διαγραφή αρκεί να μηδενιστούν οι αξίες (καθαρό ποσό και ΦΠΑ) και εισάγουμε πλήθος* παραστατικών 1. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν παραμένουν εγγραφές με μηδενικές αξίες.
β΄ τρόπος: Επιλέγοντας «Κατηγορία», «Περίοδο» και «Κατάσταση: Πρόχειρα», εισάγουμε νέες εγγραφές με το συνολικό ποσό και πλήθος*. Για διαγραφή αρκεί να εισάγουμε εγγραφές με μηδενικές αξίες και πλήθος* 1, οι οποίες για το ίδιο ΑΦΜ και περίοδο, θα αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες εγγραφές. Στη συνέχεια επιλέγοντας «Υποβολή», στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέγουμε «Επιβεβαίωση», χωρίς να επιλέξουμε την φράση «Διαγραφή και Εισαγωγή όλων των υποβληθέντων» η οποία διαγράφει όλες τις ήδη εγκεκριμένες εγγραφές της περιόδου.

2. Η διαγραφή όλων των λανθασμένων εγγραφών μιας περιόδου (περιπτώσεις με μεγάλο πλήθος) μπορεί να γίνει πιο εύκολα μέσα από την εφαρμογή ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ως εξής :
--> Επιλέγοντας «Κατηγορία», «Περίοδο» και «Κατάσταση: Πρόχειρα», εισάγουμε μία εγγραφή με αξίες 0 και πλήθος* 1 με αντισυμβαλλόμενο** το ίδιο το ΑΦΜ του υποβάλλοντος. Στη συνέχεια επιλέγοντας «Υποβολή», στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέγουμε την φράση «Διαγραφή και Εισαγωγή όλων των υποβληθέντων» η οποία διαγράφει όλες τις ήδη εγκεκριμένες εγγραφές της περιόδου και τέλος επιλέγουμε «Επιβεβαίωση».

3. Η διαγραφή όλων των λανθασμένων εγγραφών μιας περιόδου και η ταυτόχρονη εισαγωγή νέων εγγραφών, μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ως εξής :
--> Επιλέγοντας «Κατηγορία», «Περίοδο» και «Κατάσταση: Πρόχειρα, εισάγουμε όλες τις σωστές εγγραφές με τις συνολικές αξίες και πλήθος*. Στη συνέχεια επιλέγοντας «Υποβολή», στο μήνυμα που εμφανίζεται επιλέγουμε την φράση «Διαγραφή και Εισαγωγή όλων των υποβληθέντων» και τέλος επιλέγουμε «Επιβεβαίωση».
Παρατήρηση: - Έπειτα από κάθε έγκριση μιας υποβολής, ελέγχουμε τι έχουμε συγκεντρωτικά υποβάλει μέχρι εκείνη την στιγμή, επιλέγοντας «Κατηγορία», «Περίοδο» και «Κατάσταση: Εγκεκριμένα».
------------------------------------------------------------
* Στην κατηγορία «Λιανικές Συναλλαγές» και «Δαπάνες» δεν υπάρχει προς καταχώρηση πεδίο «Πλήθος»
** Στην κατηγορία «Λιανικές Συναλλαγές» και «Δαπάνες» δεν υπάρχει προς καταχώρηση πεδίο «ΑΦΜ»
→ Για τις αντίστοιχες τροποποιήσεις ή και διαγραφές με υποβολή αρχείου, ενημερωθείτε με τις ερωτήσεις Β5 έως και Β14 της ενότητας B. Αποστολή Στοιχείων και Μορφότυπος Αρχείου στις συχνές ερωτήσεις (FAQ)
.


13. Όσον αφορά στις λιανικές πωλήσεις, στην περίπτωση που μια επιχείρηση έχει περισσότερες από μία ταμειακές μηχανές, τα στοιχεία θα αποστέλλονται ανά εταιρεία συγκεντρωτικά ή ανά ταμειακή μηχανή;


Ζητούνται υποχρεωτικά ανά ταμειακή. Για ένα διάστημα προσαρμογής, θα γίνονται δεκτές και συγκεντρωτικές δηλώσεις. Βλέπε ΠΟΛ.1078/17.3.2014.

Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), καταχωρούνται με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της περίπτωσης 2β' του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1022/7.1.2014. (Βλέπε σχετικά την παρ. 1. της ΠΟΛ.1092/17.4.2015).

14. Πώς υποβάλλονται οι λιανικές πωλήσεις;


Υποβάλλονται διακριτά μηνιαία αθροίσματα με τον κωδικό της Ταμειακής (ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ κλπ.) όπως αυτός είναι δηλωμένος στο taxis (χωρίς κενά). Οι λιανικές μέσω ΕΑΦΔΣΣ και από ταξίμετρα συναθροίζονται σε διακριτό πεδίο με χειρόγραφα και αποδείξεις επιστροφής και υποβάλλονται με ένδειξη "Χωρίς ταμειακή" στο site της εφαρμογής (cashreg_id κενό στο αρχείο).

Μεταβατικά, θα επιτραπεί να υποβάλλονται οι λιανικές πωλήσεις από το σύνολο των ταμειακών με την τιμή "Όλες οι ταμειακές" στο site της εφαρμογής (cashreg_id "0" στο αρχείο)

Αν γίνει η συνολική υποβολή, δε θα επιτρέπεται να υποβάλλονται ταυτόχρονα και αναλυτικά ανά ταμειακή και αντίστροφα.


Οι λιανικές πωλήσεις υποβάλλονται μέσω φόρμας ως εξής:
α) Για τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων), συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, καθώς και φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών, υποβάλλονται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου στην επιλογή «Χωρίς ταμειακή».
β) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), υποβάλλονται ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της ανωτέρω περίπτωσης α) στην επιλογή «Όλες οι ταμειακές» ή «Χωρίς ταμειακή». (Βλέπε σχετικά την παρ. 1. της ΠΟΛ.1092/17.4.2015).


15. Πώς υποβάλλονται οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών σε ιδιώτες;


Πρόκειται για λιανικές συναλλαγές και υποβάλλονται με τον ανάλογο τρόπο. (βλέπε ερώτηση 14).

16. Οι πιστωτικές ΑΠΥ πού υποβάλλονται; Οι λιανικές πωλήσεις από ΕΑΦΔΣΣ πού υποβάλλονται;

Και οι δύο περιπτώσεις συμψηφίζονται με τις χειρόγραφες και εκτός ταμειακής συναλλαγές και υποβάλλονται με ένδειξη "Χωρίς ταμειακή".

Επειδή πρόκειται για λιανικές συναλλαγές, οι πιστωτικές ΑΠΥ συμψηφίζονται με τις χειρόγραφες και τις εκτός ταμειακής συναλλαγές και υποβάλλονται στην επιλογή «(Χωρίς ταμειακή)».

A17. Που υποβάλλονται οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών προς ιδιώτες από ελεύθερο επαγγελματία;

Αθροίζονται μαζί με τις λιανικές συναλλαγές.


17. Όσον αφορά τα έξοδα που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π., τηλεπικοινωνίες, και άλλες Δ.Ε.Κ.Ο. θα συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις και με ποιο τρόπο;

Δείτε  (παράγραφος  1γ).  της  ΠΟΛ  1072/2014   Τροποποίηση  της  απόφασης  Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014  (ΦΕΚ  179  Β΄)  «Υποβολή  καταστάσεων  φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». και ΠΟΛ.1149/16.5.2014
Τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών  που  υποβάλλουν  οι  εκδότες  αυτών,  ενώ  οι  λήπτες,  υποβάλλουν  στην  κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη),  στις  οποίες,  επίσης,  δεν  καταχωρούνται  το  Έκτακτο  Ειδικό  Τέλος  Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων  Επιφανειών  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.),  καθώς    και  το  Έκτακτο  Ειδικό  Τέλος  Ακινήτων  (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.».


18. Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιμολόγιο καθυστερημένα (πχ λόγω ταχυδρομείου), με τι περίοδο αναφοράς το καταχωρεί στο σύστημα;

Ο  κανόνας  είναι  ότι  το  παραστατικό  πρέπει  να  καταχωρηθεί  στην  περίοδο  σύμφωνα  με  την ημερομηνία έκδοσης.

19. Μπορεί ένας υπόχρεος να επιλέξει να μη στέλνει πιστωτικά (credit εγγραφές), αλλά να βάζει απευθείας την καθαρή θέση με κάθε αντισυμβαλλόμενο;

Όχι, υποχρεωτικά τα παραστατικά αντίστροφης αξίας αθροίζονται ξεχωριστά σε διακριτή εγγραφή.

20. Σε περιπτώσεις τιμολογίων με εισφορές, παρακρατήσεις ή άλλους φόρους, τι «καθαρό ποσό» δηλώνεται;


Δείτε εγκύκλιο ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (παράγραφος 2)

21. Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από το ΦΠΑ που τελικά εκπίπτει ο λήπτης. Τι συμπληρώνεται στην κατάσταση, δεδομένου ότι θα υπάρχει διασταύρωση με τις δηλώσεις ΦΠΑ;

Για τις χονδρικές πρώτα ζητείται η συμφωνία των αντισυμβαλλομένων και μετά η συμφωνία με τη δήλωση ΦΠΑ. Άρα όπου διασταυρώνεται πληροφορία στο σύστημα Μ.Υ.Φ., συμπληρώνεται αυτό που γράφει το παραστατικό, ενώ αυτό που εκπίπτει δηλώνεται στην περιοδική Φ.Π.Α.. Στην εγγραφή δαπανών που δε διασταυρώνεται η Μ.Υ.Φ., συμπληρώνεται αυτό που εκπίπτει.

22. Υπάρχει οριστικοποίηση της κατάστασης; 
 
Η κατάσταση δεν οριστικοποιείται, αλλά δύναται να τροποποιείται. 

23. Αυτοτιμολόγηση, όπου εκδότης είναι ο ίδιος ο λήπτης που εκδίδει τιμολόγιο για λογαριασμό του προμηθευτή του. Ποιος δηλώνει και τι;


Δείτε εγκύκλιο ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (παράγραφος 3.3).

24. Περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης, πχ ελληνικό υποκατάστημα πολυεθνικής που δεν τιμολογεί απευθείας, αλλά εκδίδει τιμολόγια μέσω της μητρικής (με τη διαδικασία της ανάθεσης). Παραμένει η υποχρέωση υποβολής;

Δείτε εγκύκλιο ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (παράγραφος 3.3). 

25. Εταιρίες που αποτελούν Φορολογικούς Αντιπρόσωπους εταιριών του εξωτερικού; Ειδικότερα στις περιπτώσεις που εκδίδονται τιμολόγια από φορολογικό αντιπρόσωπο για πωλήσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα για λογαριασμό πελάτη τους πώς θα διαχωρίζονται τα έσοδα του φορολογικού αντιπροσώπου από τα έσοδα του πελάτη τους;

Βλέπε ΠΟΛ.1078/17.3.2014.

26. Εταιρίες που είναι VAT registered στην Ελλάδα κατά ΠΟΛ.1113/22.5.2013 είναι υπόχρεοι;

Ναι.

27. Σε ποιους αφορά η ένδειξη "Μη Υπόχρεου" που δηλώνεται στα έξοδα;

Αφορά συναλλαγές με μη υπόχρεους υποβολής κατάστασης πελατών.

28. Τιμολόγια αγορών από ιδιώτες: περιλαμβάνονται κανονικά στα έξοδα με το Α.Φ.Μ. του ιδιώτη;

Ναι, με την ένδειξη "Μη Υπόχρεου".

29. Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, όπου τα τιμολόγια που εκδίδονται προσμετρούνται και στις αποδείξεις λιανικής (εκδίδονται σε αντικατάσταση των αποδείξεων).

Δείτε εγκύκλιο ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (παράγραφος 3.3). Θα δηλωθούν μια φορά στη χονδρική και θα αφαιρεθούν από τη λιανική (από το πεδίο που αθροίζονται οι χειρόγραφες λιανικές).

30. Θα διατηρηθεί η δυνατότητα υποβολής ανά υποκατάστημα;

Ναι, μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει ανά υποκατάστημα εφόσον το επιλέξει, αποκλειστικά με μεταφόρτωση αρχείου - upload xml. Εφόσον κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας, δε θα μπορεί να υποβάλλει συνολικά.

31. Υποβάλλονται συναλλαγές με αντισυμβαλλόμενους στο εξωτερικό;

Όχι, υποβάλλονται χονδρικές συναλλαγές μόνο με ελληνικά ενεργά Α.Φ.Μ.

32. Στο Ιστορικό εμφανίζονται πολλές εγκεκριμένες και απορριπτέες υποβολές, ποιά είναι η κατάσταση που ισχύει; Πώς βλέπω ποιες εγγραφές έχει κρατήσει το σύστημα αν έχω κάνει λάθος ή έχω υποβάλλει πολλές φορές το ίδιο;
 
Η κατάσταση που έχει σημασία και είναι έγκυρη φορολογικά προκύπτει μόνο από τις “Εγκεκριμένες” εγγραφές σε κάθε κατηγορία (έσοδα-έξοδα-λιανικές-δαπάνες) ανεξαρτήτως υποβολών. Οι τρέχουσες “Εγκεκριμένες”  εγγραφές  σε  έσοδα-έξοδα  είναι  και  οι  μόνες  που  γίνονται  ορατές  στους αντισυμβαλλόμενούς σας. 

33. Εξαιρούνται οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους από την υποβολή καταστάσεων;

Ναι εξαιρούνται οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1201/4.9.2014.

34. Έχω επιλέξει στην κατηγορία «Λιανικές Συναλλαγές» υποβολή ανά αριθμό μητρώου της ταμειακής για Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων. Μπορώ;

Όχι, οι Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ή ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, υποβάλλονται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου στην επιλογή «Χωρίς ταμειακή» και όχι ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. (παρ.3.1.2.β της ΠΟΛ.1078/17.3.2014)
Οι παρακάτω συχνές ερωτήσεις αφορούν όσους δημιουργούν αρχείο για τις υποβολές τους. Αν χρησιμοποιείτε τη φόρμα εισαγωγής μέσα στη διαδικτυακή εφαρμογή, μπορείτε ασφαλώς να αγνοήσετε την παρακάτω ενότητα.

1. Τι είδος αρχείου γίνεται δεκτό; Υπάρχουν περιορισμοί;

Ο μόνος τύπος αρχείου που γίνεται δεκτός από την εφαρμογή είναι xml. Το σύστημα υποστηρίζει συμπίεση zip, συγκεκριμένα:
-    Web Service: υποστηρίζεται μόνο zip (με ένα xml αρχείο μέσα στο zip).
-    Web Upload: υποστηρίζεται και xml αρχείο και zip (με ένα xml αρχείο μέσα στο zip). Το μέγιστο μέγεθος αρχείου που υποστηρίζεται είναι 4ΜΒ.

2. Ο υπόχρεος μπορεί να στείλει στοιχεία αποσπασματικά με διαφορετικά αρχεία (πχ. χωριστά τα στοιχεία πωλήσεων και με άλλο αρχείο τα στοιχεία αγορών);


Ναι, χωρίς περιορισμούς.

3. Κάθε αρχείο μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα πακέτα-packages, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα (πχ με μηδενικές τιμές);

Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες συναλλαγών.

4. Υποστηρίζεται «υβριδική» ενημέρωση, όπου ο ίδιος υπόχρεος μπορεί να στέλνει αναλυτικά στοιχεία για ένα αντισυμβαλλόμενο και συγκεντρωτικά για έναν άλλο;


Ναι, με χρησιμοποίηση ξεχωριστών αρχείων.

5. Τι συμβαίνει σε ήδη απεσταλμένες εγγραφές του ίδιου μήνα όταν αποστέλλεται εγγραφή με action "replace";


Το replace διαγράφει όλες τις εγγραφές στην κατηγορία που εξασκείται (revenuelnvoices, groupedRevenues, groupedExpenses, groupedCashRegisters) για την περίοδο, και άρα στο replace πρέπει να συμπεριληφθούν όλες οι εγγραφές της κατηγορίας για την περίοδο ξανά, έστω κι αν χρειάζεται να διορθωθεί μόνο μια εγγραφή.

Αν χρησιμοποιείται η δυνατότητα ξεχωριστής υποβολής ανά υποκατάστημα, το replace θα διαγράψει μόνο τις εγγραφές στην περίοδο που αφορούν στο συγκεκριμένο υποκατάστημα.

6. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή "replace" για να αποσταλούν εγγραφές συνολικά (συγκεντρωτικά ή αναλυτικά) για πρώτη φορά για μια περίοδο;

Ναι.

7. Τι συμβαίνει σε ήδη απεσταλμένες εγγραφές του ίδιου μήνα όταν αποστέλλεται εγγραφή με action "incremental";

Το incremental εκτελεί τροποποίηση εσόδων ή εξόδων μόνο για τα Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενων που υπάρχουν στο xml αρχείο που περιέχεται, επομένως δε τροποποιεί το σύνολο των εγγραφών της κατηγορίας για την οποία εξασκείται στην περίοδο αναφοράς. Στην περίπτωση του incremental όταν επιθυμούμε να υποβάλλουμε νέα τιμολόγια για ένα Α.Φ.Μ., θα πρέπει να συμπεριλάβουμε/συναθροίσουμε για το συγκεκριμένο Α.Φ.Μ. ξανά όλα τα τιμολόγια στην περίοδο αναφοράς. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί το incremental και για τις λιανικές πωλήσεις - groupedCashRegisters (όπου αντί για Α.Φ.Μ., βάση είναι ο κωδικός ταμειακής), αλλά και για τα αναλυτικά τιμολόγια - revenuelnvoices.

8. Σε περίπτωση που από λάθος έχει κατατεθεί ένα τιμολόγιο για έναν αντισυμβαλλόμενο, ενώ θα έπρεπε να μην υπάρχει εγγραφή γι' αυτόν, πώς διορθώνεται;

Μπορείτε να υποβάλετε νέα συγκεντρωτική του ίδιου τύπου (έσοδο ή έξοδο) με action "incremental", μηδενικές αξίες για τον συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο και πλήθος παραστατικών 1 (κατά σύμβαση). Δεν υπάρχει πρόβλημα αν παραμένουν εγγραφές αντισυμβαλλόμενων με μηδενικές αξίες.

9. Ένα αρχείο μπορεί να περιέχει το σύνολο των εγγραφών για μια περίοδο με λογική replace ώστε να γίνεται εξ αρχής ενημέρωση και ταυτόχρονα να έχει ένα package για άλλη περίοδο που να είναι incremental;

Όχι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο αρχείο για διαφορετική περίοδο.

10. Το otherExpenses αντιμετωπίζεται πάντα με τη λογική το full replace για την περίοδο που αφορά (είναι το μόνο που δεν υποστηρίζει action);

Ναι.

11. Στην περίπτωση αποστολής αναλυτικών στοιχείων, θεωρητικά μπορεί να προκύψει η περίπτωση να συμπίπτει το unique_id διαφορετικών παραστατικών στην ίδια περίοδο (πχ έκδοση από 2 διαφορετικά υποκαταστήματα ή ακόμα μπορεί να συμπίπτει ο αριθμός ενός τιμολογίου με ένα τιμολόγιο / δελτίο αποστολής). Είναι αποδεκτό ή πρέπει να το αντιμετωπίσει ο αποστολέας;

Είναι αποδεκτό, το unique_id είναι απλά πληροφοριακό στοιχείο για τον υπόχρεο, δεν αξιοποιείται ούτε ελέγχεται από το σύστημα.

12. Πότε και πώς συμπληρώνεται το πεδίο υποκατάστημα;

Το υποκατάστημα συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η δυνατότητα, αλλιώς αφήνεται κενό (που σημαίνει συνολική υποβολή για το Α.Φ.Μ.). Υποβολή ανά υποκατάστημα αποκλείει τη συνολική υποβολή και αντίστροφα.

Εφόσον συμπληρώνεται, το περιεχόμενο είναι ένας αριθμός από 0 (που σημαίνει έδρα) έως 9999, όπως τα έχει δηλώσει η επιχείρηση στο taxis (το λογιστήριο οφείλει να γνωρίζει), και όπως τα υπέβαλλε και στην ετήσια κατάσταση πελατών-προμηθευτών. Σημειώνεται ότι μπορεί να μην είναι συνεχόμενοι αριθμοί, εφόσον ορισμένα υποκαταστήματα μπορεί να απενεργοποιηθούν.

Προσοχή!

Αν ήδη έχετε υποβάλλει μέσω αρχείου τις εγγραφές για τα υποκαταστήματά σας και μετά υποβάλετε μέσω φόρμας οποιαδήποτε εγγραφή, στο πεδίο υποκατάστημα θα έχει κενό αφού στην φόρμα δεν υποστηρίζεται η εισαγωγή υποκαταστήματος, με συνέπεια να σβηστούν όλες οι άλλες εγγραφές που έχετε υποβάλλει, αφού το κενό στο πεδίο υποκατάστημα θεωρείται συνολική υποβολή.


ΠΡΟΣΟΧΗ:  Η  υποβολή  μέσα  από  την  εφαρμογή  (μέσω  φόρμας), δεν  υποστηρίζει  την  εισαγωγή υποκαταστήματος.  Επομένως  αν  ήδη  έχετε  υποβάλλει  μέσω  αρχείου  τις  εγγραφές  ξεχωριστά  ανά  υποκατάστημα  και  στη  συνέχεια  υποβάλλετε  μέσω  φόρμας  οποιαδήποτε  εγγραφή,  τότε  στο  πεδίο «Υποκατάστημα»  στα  «Εγκεκριμένα»   θα  συμπληρωθεί  αυτόματα  το  κενό,  με  συνέπεια      να σβηστούν  όλες  οι  εγκεκριμένες  εγγραφές  που  είχατε  υποβάλλει,  αφού  το κενό  στο  πεδίο «Υποκατάστημα» θεωρείται μία συνολική υποβολή (για την έδρα μαζί με όλα τα υποκαταστήματα). 

13. Πώς μπορώ να δοκιμάσω αν το αρχείο μου είναι αποδεκτό;

Δεν παρέχεται περιβάλλον δοκιμών. Μπορείτε να υποβάλετε αν θέλετε δοκιμαστικά στο παραγωγικό με τους κωδικούς σας taxisnet, και μετά να διαγράψετε τις αποδεκτές εγγραφές όπως παρακάτω. Οι απορριφθείσες δοκιμαστικές υποβολές δεν έχουν σημασία.

14. Πώς μπορώ να διαγράψω όλες τις εγγραφές μιας περιόδου;


Αρκεί να στείλετε ένα αρχείο με action replace σε όλες τις κατηγορίες και με μηδενικές εγγραφές. Στα έσοδα και στα έξοδα που απαιτείται αντισυμβαλλόμενος, μπορείτε να βάλετε κατά σύμβαση μια εγγραφή με αντισυμβαλλόμενο το Α.Φ.Μ. του ίδιου του υπόχρεου, πλήθος παραστατικών 1, και μηδενικές αξίες.

15. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το Web Service για να υποβάλλω;

Ο κάθε υπόχρεος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει κάνοντας χρήση του REST Web Service πρέπει να εκδώσει ψευδοκωδικούς ειδικούς κωδικούς, δηλαδή ειδικά username/password συσχετισμένα με τον ΑΦΜ του και μόνο γι' αυτή τη χρήση: τις "Υποβολές ΜΥΦ".

Η έκδοση των ψευδοκωδικών ειδικών κωδικών γίνεται από την ιστοσελίδα "Διαχείριση Ειδικών Κωδικών", στην οποία συνδέεται με τους κωδικούς TAXISnet που διαθέτει: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/tokenservices

Στην περίπτωση Φυσικού Προσώπου, η έκδοση των ψευδοκωδικών ειδικών κωδικών γίνεται από τον ίδιο τον υπόχρεο ενώ στην περίπτωση Νομικού Προσώπου γίνεται αποκλειστικά από Φυσικό Πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί ως «Εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου» μέσω της εφαρμογής εξουσιοδοτήσεων TAXISnet: https://www1.gsis.gr/taxisnet/mytaxisnet

Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής εξουσιοδοτήσεων TAXISnet, ένα Νομικό Πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει περισσότερα από ένα Φυσικά Πρόσωπα ως εκπροσώπους του, εκχωρώντας τους πλήρη πρόσβαση στις φορολογικές υποχρεώσεις του Νομικού Προσώπου στην εφαρμογή TAXISnet. Η ανάκληση αυτής της εξουσιοδότησης δεν επηρεάζει την ισχύ των ψευδοκωδικών ειδικών κωδικών ΜΥΦ που έχουν ήδη εκδοθεί.

Τα Νομικά Πρόσωπα μπορούν μόνο να δουν το username (αλλά όχι το password) του ζεύγους των ψευδοκωδικών ειδικών κωδικών που έχει εκδοθεί για λογαριασμό τους, από τους εκπροσώπους τους, μέσω της εφαρμογής Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών στην ενότητα Υφιστάμενοι Ειδικοί Κωδικοί.

Από κάθε υπόχρεο, κάθε χρονική στιγμή, μπορεί να είναι ενεργός ένας μόνο ψευδοκωδικός ειδικός κωδικός για τις "Υποβολές ΜΥΦ". Ο ψευδοκωδικός ειδικός κωδικός αυτός μπορεί να ανακληθεί και να εκδοθεί νέος όποτε κριθεί απαραίτητο μέσω της "Διαχείρισης Ειδικών Κωδικών". Η ανάκληση μπορεί να γίνει μόνο από εκείνον που μπορεί να εκδόσει για το εν λόγω ΑΦΜ ένα νέο ψευδοκωδικό ειδικό κωδικό, όπως ήδη περιγράφηκε.

Μ' ένα ζεύγος ψευδοκωδικών ειδικών κωδικών μπορεί να υποβάλει ΜΥΦ με κλήση του REST Service μόνο ο ΑΦΜ για τις ανάγκες του οποίου έχουν εκδοθεί οι ψευδοκωδικοί ειδικοί κωδικοί. Δεν είναι δυνατόν μ' ένα ζεύγος ψευδοκωδικών ειδικών κωδικών να υποβάλουν δύο υπόχρεοι, καθώς μέσω του ειδικού ψευδοκωδικού ειδικού κωδικού προκύπτει μοναδικά ποιος είναι ο υπόχρεος - ΑΦΜ- που κάνει κλήση του REST Service.

Το username του ψευδοκωδικού ειδικού κωδικού επιτρέπει να δοθούν μικρά γράμματα, όμως κατά την αποθήκευση μετατρέπονται αυτόματα σε κεφαλαία. Το username για να χρησιμοποιηθεί σωστά πρέπει να περιέχει όλα τα γράμματα κεφαλαία, όπως δηλαδή εμφανίζονται στην οθόνη Υφιστάμενοι Ειδικοί Κωδικοί. Για το password δεν ισχύει αυτή η ιδιαιτερότητα, μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν και μικροί και κεφαλαίοι χαρακτήρες.

16. Πώς υποβάλλονται οι λιανικές πωλήσεις μέσω αρχείου;


Οι λιανικές πωλήσεις υποβάλλονται μέσω αρχείου ως εξής:
α) Για τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων), συμψηφισμένα με τις αποδείξεις επιστροφής, καθώς και φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για αυτοπαραδόσεις αγαθών ή ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών, υποβάλλονται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, όπου cashreg_id κενό στο αρχείο.
β) Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών, που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), υποβάλλονται ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της ανωτέρω περίπτωσης α) όπου cashreg_id κενό στο αρχείο ή με cashreg_id “0” /μηδέν στο αρχείο, που αντιστοιχεί στην τιμή «Όλες οι ταμειακές» κατά την υποβολή μέσω φόρμας.
(Βλέπε σχετικά την παρ. 1. της ΠΟΛ.1092/17.4.2015).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν γίνει η υποβολή με την τιμή «Όλες οι ταμειακές» (cashreg_id “0”/μηδέν στο αρχείο), δε θα επιτρέπεται να υποβάλλονται ταυτόχρονα και αναλυτικά ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. και αντίστροφα.


 
Ο μορφότυπος των αρχείων που υποδέχεται (Συνεχώς ενημερωμένο)


XSD

Παράδειγμα ΜΥΦ XML

Παράδειγμα ΜΥΦ XML με Cas Εισπράξεις – Cas Πληρωμές (Ειδικού Καθεστώτος του Άρθρου 39β του Κώδικα Φ.Π.Α. – Cash Accounting Scheme)

Excel (βοήθημα για δημιουργία αρχείου - δεν υποστηρίζονται Cas Εισπράξεις/Cas Πληρωμές)

Επίσης, οδηγίες κλήσης και δείγμα κώδικα ως βοήθημα για την υλοποίηση client για το REST web service υποβολών.
Κλήση REST ServiceΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  Up
  Close
  Close
  Κλείσιμο