Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Γ 5002142 ΕΞ 24.1.2014 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ5042838ΕΞ2013/12-12-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 3300/Β /24-12-2013)

(Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ5042838ΕΞ2013/12-12-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 3300/Β /24-12-2013))

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2014
Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ Γ5002142ΕΞ2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' Β' Γ'

Ταχ.Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10
Τ.Κ.:101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ.Προγουλάκη, Σ.Νικόπουλος,
Ε.Κερασιώτη
Τηλέφωνο:210 6987419,429,414
FAX:210 6987408
e-mail:[email protected]

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα : Κοινοποίηση της υπ' αριθμ.ΔΕΦΚ5042838ΕΞ2013/12-12-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 3300/Β /24-12-2013)


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ 5042838 ΕΞ 12.12.2013 ΑΥΟ, με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ' αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β/13-10-1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή». Η εν λόγω ΑΥΟ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3300/Β'/24-12-2013, ισχύει από δημοσιεύσεως της και έχει ΑΔΑ ΒΛΓ2Η-ΩΣΛ.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:

1. Αντικαθίστανται τα άρθρα 4, 5 και 6 της υπ' αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 ΑΥΟ στο σύνολο τους και υλοποιείται οριζόντια μείωση όλων των προβλεπόμενων ποσών των εγγυήσεων παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής και των ελάχιστων ορίων που προβλέπονται σε αυτή.

2. Επίσης, αναπροσαρμόζονται τα ενδιάμεσα ελάχιστα κλιμακωτά όρια για τους παραγωγούς αλκοολούχων ποτών, ώστε η παρεχόμενη εγγύηση να είναι αναλογικότερη σε σχέση με τη ποσότητα των αλκοολούχων υλών που επεξεργάζονται, για την ελάφρυνση ιδίως των μικρών παραγωγών που εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές.

3. Προκειμένου για τα καπνικά προϊόντα, μειώνεται η εγγύηση που απαιτείται στις περιπτώσεις που λειτουργεί φορολογική αποθήκη παραγωγού ή μεταποιητή εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, από το 100% σήμερα στο 50%, του φόρου που αναλογεί στα αποθηκευμένα κάθε φορά προϊόντα.

4. Όσον αφορά στα ενεργειακά προϊόντα, πέραν των γενικότερων μειώσεων στα ποσά των εγγυήσεων και στα ελάχιστα όρια αυτών, μειώνεται το ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης για τη φορολογική αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει βιοκαύσιμα, στις 20.000 ευρώ.

5. Επιπλέον καθορίζεται ότι σε περίπτωση που για την κάλυψη των κινδύνων της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων χρησιμοποιείται η εγγύηση που έχει κατατεθεί για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή, το ποσό της εγγύησης δεν θα υπολείπεται κάθε φορά του 75% του φόρου που αναλογεί στις εκκρεμείς διακινήσεις, που δεν έχουν περατωθεί κατά τα ισχύοντα (άρθρο 114 ν.2960/2001).

6. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα, όταν δεν έχει κατατεθεί εγγύηση για τη χορήγηση της άδειας του αποθηκευτή λόγω διαρκούς παρουσίας της Τελωνειακής Αρχής, οι κίνδυνοι της διακίνησης υπό καθεστώς αναστολής καθώς και της εξαγωγής, να καλύπτονται με πάγια εγγύηση που υπολογίζεται ως ποσοστό 8% επί του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που διακινήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, υπό τον όρο ότι και η εγγύηση αυτή δεν θα υπολείπεται κάθε φορά του 75% του φόρου που αναλογεί στις εκκρεμείς διακινήσεις.

7. Όσον αφορά στο άρθρο 6 της τροποποιούμενης ΑΥΟ, επέρχονται μειώσεις των εγγυήσεων που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή στους εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών και ορίζεται ότι η χρησιμοποίηση της εγγύησης αυτής για την κάλυψη της διακίνησης των προϊόντων Ε.Φ.Κ. γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 5 αυτής.

8. Τέλος επισημαίνεται ότι η μείωση των εγγυήσεων για τους ΑΕΟ και η ρύθμιση των θεμάτων των εφοδιαστών που είχαν πραγματοποιηθεί πρόσφατα δυνάμει της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ Γ5013824ΕΞ2013/8-04-2013 ΑΥΟ (ΦΕΚ 968/Β'), έχουν συμπεριληφθεί εκ νέου στην κοινοποιούμενη απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες σας.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο