Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-1998 ]

ΠΟΛ.1277/13.11.1998 Αναπροσαρμογή της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παρ.3 του άρθρου 51 του v.2238/1994 για τη χρήση 1998

(Αναπροσαρμογή της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παρ.3 του άρθρου 51 του v.2238/1994 για τη χρήση 1998 )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1127072/1980/Α0012

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΟΛ. 1277

ΘΕΜΑ: "Αναπροσαρμογή της επαγγελματικής αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, για τη χρήση 1998".

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α').
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994.
3. Το υπ' αριθ. 2062583/6841/0022/2.10.1998 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Αναπροσαρμόζουμε, για τη χρήση 1998, την επαγγελματική αμοιβή που ορίζεται στις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν.2238/1994, κατά το ποσοστό 2,5%, όπως δηλαδή ήταν η αύξηση της εισοδηματικής πολιτικής που χορηγήθηκε για το έτος 1998, με βάση την οποία αυξήθηκαν οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.
Τα μετά την αναπροσαρμογή ποσά επαγγελματικής αμοιβής, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη εκατοντάδα χιλιάδας, διαμορφώνονται ως εξής:
- Της υποπερ. αα' σε 3.300.000 δρχ.
- Των υποπερ. ββ', γγ', δδ' και εε' σε 2.300.000 δρχ.
- Της υποπερ. στστ' σε 3.300.000 δρχ.

2. Τα πιο πάνω αναπροσαρμοσμένα ποσά της επαγγελματικής αμοιβής ισχύουν για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου 1998.

3. Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο