Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2014 ]

Αριθ. πρωτ.: Π1/155/20.1.2014 Κανονισμός (EE) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής σχετικά με τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

(Κανονισμός (EE) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής σχετικά με τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 20/1/2014
Αριθ. Πρωτ. : Π1/155
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΑΤ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Θεοδωρακάκου
Δ. Μαυρίδου
Τηλέφωνο : 213-1514 565

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός (EE) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής σχετικά με τα κατώτατα όρια εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων»

Σας γνωρίζουμε ότι στις 14-12-2013 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L335) ο Κανονισμός (EE) αριθ. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για την «τροποποίηση των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» κατ' εφαρμογή του άρθρου 78 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (Π.Δ. 60/Α' 64/16-3-2007 όπως ισχύει), του άρθρου 69 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (Π.Δ. 59/Α' 63/16-3-2007 όπως ισχύει) και του άρθρου 68 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ.

Ο Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2014.

Με αυτόν τροποποιούνται

-τα άρθρα 16 και 61 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών,

-τα άρθρα 7, 8, 56, 63 και 67 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και

-το άρθρο 8 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύμβασης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τους Κανονισμούς 2083/2005, 1422/2007, 1177/2009 και 1251/2011
και αντικαθίστανται τα κατώτατα όρια εφαρμογής των ως άνω Οδηγιών. 

Ειδικότερα, τα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α'/16.3.2007) τροποποιούνται, ως εξής:

1. Για τις αναθέτουσες αρχές που είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές του Παραρτήματος IV του Π.Δ. 60/2007 και συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α Π.Δ. 60/2007) το κατώτατο όριο καθορίζεται στο ποσό των 134.000 ευρώ (αντί των 130.000 ευρώ).

2. Για τις αναθέτουσες αρχές άλλες από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα IV (δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές) και συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β' περίπτωση i του Π.Δ. 60/2007), το κατώτατο όριο καθορίζεται στο ποσό των 207.000 ευρώ (αντί των 200.000 ευρώ).

3. Για οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή (κεντρική κυβερνητική ή άλλη) που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις με αντικείμενο υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του Παραρτήματος II Α, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 ή/και υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα II Β (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β' περίπτωση iii του Π.Δ. 60/2007) το κατώτατο όριο καθορίζεται στο ποσό των 207.000 ευρώ (αντί των 200.000 ευρώ). Το ίδιο όριο ισχύει και στις περιπτώσεις του άρθρου 7 εδ. α' στοιχείο β' του Π.Δ. 60/2007 (συμβάσεις υπηρεσιών επιδοτούμενες άμεσα σε ποσοστό άνω του 50 %), κατά τα ειδικότερα στις ως άνω διατάξεις οριζόμενα.

Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας των ανωτέρω συμβάσεων βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό εκτός Φ.Π.Α. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Π.Δ. 60/2007. Σ' αυτόν λαμβάνεται υπόψη το εκτιμώμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων του τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως και των τυχόν παρατάσεων της σύμβασης.

Για τις συμφωνίες-πλαίσιο η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς Φ.Π.Α., του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο (παρ. 9 άρθρο 8 του Π.Δ. 60/2007).

Οι αποδέκτες της παρούσας παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και τους οργανισμούς που εποπτεύουν.

Η παρούσα εγκύκλιος και ο συνημμένος σ' αυτήν Κανονισμός (EE) 1336/2013 αναρτώνται στους δικτυακούς τόπους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (http://gge.gov.gr) και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (http://www.promitheus.gov.gr)
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο