Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2014 ]

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (απόφαση 10) 3/20.1.2014 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και καθορισμός αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

(Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και καθορισμός αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3/20-1-2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21-6-1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

β) Των N. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ. Α΄/01-03-2012) και 4225/2014 (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/7-1-2014).

γ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22-2-37 ΦΕΚ 34/τ. Β΄/1937).

2. Τη με αριθμ. πρωτ. Τ01/652/1/15-01-2014 εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων με θέμα: «Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και καθορισμός αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ».

3. Τη με αριθμό 216/Συν. 41/19-12-2013 απόφασή του.

4. Τις απόψεις των μελών.

5. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην του κ. Δ. Κουμπούρη, ο οποίος μειοψήφησε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου)

1. Οι εισφορές υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α που θα εισπράττονται από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αντιστοιχούν σε μισθολογική περίοδο από 1/12/2013 και εντεύθεν να αποδίδονται στο Ε.Τ.Ε.Α με το νέο σύστημα βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ισχύει.

2. Οι εισφορές του Ε.Τ.Ε.Α να αποδίδονται σ’ αυτό κάθε μήνα, αφού αφαιρεθεί η αποζημίωση που θα δικαιούται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. Καθορίζεται το ποσοστό αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις προσφερόμενες υπηρεσίες είσπραξης εισφορών στο Ε.Τ.Ε.Α., σε 2,5% στο σύνολο των από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπραττομένων εσόδων του Ε.Τ.Ε.Α.

4. Το ποσό αποζημίωσης θα παρακρατείται κάθε μήνα από το ποσό οφειλής εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς το Ε.Τ.Ε.Α ή θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα καθορισθεί.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο