Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2014 ]

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (απόφαση 11) 3/20.1.2014 Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Τομέων του ΤΑΠΙΤ και των Τομέων και του Κλάδου ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ

(Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Τομέων του ΤΑΠΙΤ και των Τομέων και του Κλάδου ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3/20-1-2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 11

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 12 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21-6-1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

β) Του Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/7-1-2014).

γ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22-2-37 ΦΕΚ 34/τ. Β΄/1937).

2. Τη με αριθμ. πρωτ. Α20/251/2/15-1-2014 εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων με θέμα: «Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Τομέων του ΤΑΠΙΤ και των Τομέων και του Κλάδου ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ».

3. Τις απόψεις των μελών.

4. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πλην του κ. Δ. Κουμπούρη, ο οποίος μειοψήφησε.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
(με τη σύμφωνη γνώμη του Κυβερνητικού Επιτρόπου)

1. Από 1/12/2013 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και η βεβαίωση των εισφορών και η δια καταλογιστικών πράξεων είσπραξη των βεβαιωμένων εισφορών και προσθέτων τελών υπέρ των ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ , να πραγματοποιείται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , μαζί με τις υπέρ αυτού νομοθετημένες εισφορές και τις εισφορές που συνεισπράττει για άλλους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την ήδη ισχύουσα διαδικασία για τη βεβαίωση , είσπραξη και απόδοση των εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Ο εργοδότης που υποβάλλει Α.Π.Δ. στο ΟΠΣ/ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , υποχρεούται να δηλώνει από 1/12/2013 σε αυτήν και τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με τη διαδικασία εφαρμογής του θεσμού της Α.Π.Δ. ( Ν.2972/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4111/2013 ). Την υποχρέωση αυτή έχουν και οι ήδη αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ.

3. Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών να γίνεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ (ποσοστά εισφοράς ασφ/νου και εργοδότη, βάσει υπολογισμού των εισφορών) και με την διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η απεικόνιση δε στην ΑΠΔθα γίνει με ξεχωριστό πακέτο κάλυψης ( 2η εγγραφή).

4. Για την επίλυση όλων των αναφυομένων σχετικών ασφαλιστικών διαφορών και αμφισβητήσεων επί της βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών να ακολουθηθεί η ισχύουσα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαδικασία.

Επί των ενστάσεων εργοδοτών κατά των πάσης φύσεως αποφάσεων του αρμόδιου Διευθυντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αφορούν τον υπολογισμό και την καταβολή των εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, να αποφαίνονται οι αρμόδιες Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ( Τ.Δ.Ε.) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι ανωτέρω επιτροπές να αποφαίνονται και επί ενστάσεων ασφ/νων κατά αποφάσεων του αρμόδιου Διευθυντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αφορούν την ασφάλιση και τη διάρκεια της ασφαλιστικής σχέσης.

5. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ να συνεχίζονται στο όνομα των εν λόγω Ταμείων με την ισχύουσα διαδικασία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης – προμήθειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σχετικό έργο.

7. Εισφορές υπέρ των ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ που θα εισπράττονται από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και αντιστοιχούν σε μισθολογική περίοδο από 1/12/2013 και εντεύθεν να αποδίδονται στα ανωτέρω αναφερθέντα Ταμεία αντίστοιχα με το νέο σύστημα βεβαίωσης και είσπραξης εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ισχύει.

8. Οι εισφορές των ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ να αποδίδονται σε αυτά αντίστοιχα κάθε μήνα, αφού αφαιρεθεί η αποζημίωση που θα δικαιούται το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

9. Καθορίζεται το ποσοστό αποζημίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις πάσης φύσεως προσφερόμενες στο ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ υπηρεσίες είσπραξης εισφορών σε ποσοστό 2,5 % στο σύνολο των από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπραττομένων εσόδων των εν λόγω Ταμείων αντίστοιχα .

10. Το ποσό αποζημίωσης θα παρακρατείται κάθε μήνα από το ποσό οφειλής εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς το ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ αντίστοιχα ή θα κατατίθεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς που θα καθοριστούν.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή, πριν από την επικύρωση των πρακτικών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο