Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2014 ]

Αριθμ. Δ33Δ 5000853 ΕΞ 3.1.2014 Εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους όλων των εμπορευμάτων

(Εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους όλων των εμπορευμάτων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2014
Αρ. πρωτ.: Δ33Δ 5000853/ΕΞ/2014

(ΦΕΚ Β' 68/17-01-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 33Η - ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Τμήμα Δ’
Δ/ΝΣΗ 17Η - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
Τμήματα Α’, Γ’, Ε’
Δ/ΝΣΗ 18Η - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τμήματα Α’, Β’, Γ’
Δ/ΝΣΗ 19η - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τμήματα Α’, Γ’
Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Τμήματα Α’, Β’,Γ’

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
FAX: 210-7259251
Email: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή της Ανάλυσης Κινδύνου στους τελωνειακούς ελέγχους όλων των εμπορευμάτων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 26, 13 παρ. 2, 61, 68, 71 και 73 Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 «περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και των άρθρων 4στ, παρ. 1, 2, 222 έως 224, 247, 592α, 592ζ, 786 παρ. 2β και επόμενα του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 «περί διατάξεων εφαρμογής του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 και 33 παράγραφος 3 σημείο β) του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν.2960/2001).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2096/52 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Τελωνειακού Κώδικα και άλλων τινών διατάξεων».

4. Τις διατάξεις του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/14/02/2012) «Μνημόνιο Συνεννόησης για τη διάσωση της εθνικής οικονομίας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 203/2000 (ΦΕΚ 183/21−08−2000) «περί σύστασης Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνου στην Δ/νση Ελέγχου Τελωνείων».

6. Τις διατάξεις της Δ33Δ 5036742 ΕΞ 14.10.2013 (ΦΕΚ 2676/Β΄/21−10−2013) Α.Υ.Ο, για τη «Διαχείριση αποτελεσμάτων Ανάλυσης κινδύνου του πληροφοριακού συστήματος τελωνείων (ΟΠΣΤ) και οποιουδήποτε Νέου ή διάδοχου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων, από τις τελωνειακές αρχές της χώρας − Τροποποίηση της AYO Τ6507/8127/22.12.2000»

7. Τις διατάξεις της Τ1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β΄/2−05−2003) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ».

8. Την ανάγκη άμεσης προώθησης και εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί και περιγράφεται στην Εθνική Στρατηγική & Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου.

9. Την ανάγκη διενέργειας επιλεκτικών φυσικών ελέγχων και ελέγχων εγγράφων κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ή τυχαίου δείγματος, μέσω της εφαρμογής του υποσυστήματος Ανάλυσης Κινδύνου.

10. Το ότι σύμφωνα με τις Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις, έχουν θεσπιστεί και διενεργούνται μετά την έκδοση της άδειας παράδοσης, εκ των υστέρων έλεγχοι ή επανεξέταση των διασαφήσεων με έλεγχο των παραστατικών και εμπορικών στοιχείων των σχετικών με τις πράξεις εισαγωγής ή εξαγωγής των εμπορευμάτων, καθώς και με τις μεταγενέστερες εμπορικές πράξεις που αφορούν τα ίδια εμπορεύματα, καθώς και εξέταση των εμπορευμάτων όταν αυτά είναι ακόμα δυνατόν να προσκομιστούν, τόσο στα Τελωνεία, όσο και στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων.

11. Την ανάγκη λήψης μέτρων προς υποστήριξη του παραπάνω υποσυστήματος που στοχεύει στην ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών και διατυπώσεων προς όφελος των νομίμων συναλλαγών.

12. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/24−09−2012).

13. Την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3317/Β΄/27−12−2013) με την οποία συμπληρώνεται η Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/28−01−2013).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/22−04−2005),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι τελωνειακοί έλεγχοι κατά την εξαγωγή όλων των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ειδών που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, καθώς και οι τελωνειακοί έλεγχοι στις περιπτώσεις εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών κλπ, καθορίζονται με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και υποδεικνύονται από το πληροφοριακό σύστημα τελωνείων.

2. Δυνατότητα αναβάθμισης του αποτελέσματος που υποδεικνύει το πληροφοριακό σύστημα, παρέχεται στις Τελωνειακές Αρχές σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της αρμόδιας για τους ελέγχους Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

Άρθρο 2

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική κανονιστική διάταξη που αντίκειται στα ρυθμιζόμενα, με την παρούσα, θέματα.

4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της Απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο