Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-01-2014 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 8/20.1.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 5 του ν. 4225/2014, αναφορικά με την ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του Ε.Τ.Ε.Α.

(Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 5 του ν. 4225/2014, αναφορικά με την ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του Ε.Τ.Ε.Α.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 20/1/2014
Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ׃ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή
Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 237
FAX : 210 52 23 228
e – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. ׃ 8

ΘΕΜΑ ׃ «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 & 5 του ν. 4225/2014, αναφορικά με την ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του Ε.Τ.Ε.Α.»

ΣΧΕΤ. : α) εγκύκλιο 34/13 & Γ.Ε. Ε40/810/30.12.2013, Ε40/16/17.1.2014 της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ
β) Οι με αριθμ. πρωτ. Φ80020/οικ.36224/1182/7.1.2014, Φ80020/οικ.36225/1183/7.1.2014 εγκύκλιοι της Γ.Γ.Κ.Α.
γ) Το με αριθμ. πρωτ. 3405/1354/010/17.1.2014 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/7-1-2014 Α΄) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

Επίσης, σας κοινοποιούμε το με αριθμ. πρωτ. 3405/1354/010/17.1.2014 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. προς ενημέρωση - εφαρμογή και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω ׃

Α. ΕΝΤΑΞΗ στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου ο εργοδότης, για τους μισθωτούς του, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1-12-2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., στην Α.Π.Δ. που υποβάλλει για αυτούς στο ΟΠΣ / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.2972/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4111/2013).

Στην έννοια, «για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ», νοούνται οι μισθωτοί που ασφαλίζονται στους Κλάδους ή Φορείς, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει (σύνταξη, ασθένεια, συνεισπραττόμενα),

Την υποχρέωση αυτή δηλ., να δηλώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., που καταβάλλουν για λογαριασμό τους, στην Α.Π.Δ., έχουν και οι ήδη αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του Ε.Τ.Ε.Α. (Κρεοπώλες – Εκδοροσφαγείς, Χημικοί, Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης που είναι Ιδιοκτήτες Εκπαιδευτηρίων, Ηλεκτρολόγοι).

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου από 1-12-2013 εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφορών και οι ασφαλιστικές αποδοχές των μέχρι 31-12-1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών του Ε.Τ.Ε.Α., με τις ήδη ισχύουσες για τους από 1-1-1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς.

Επομένως, οι εισφοράς υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993, θα υπολογίζονται σε ποσοστό ׃

● 6% (3% ασφαλισμένου + 3% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται στον κλάδο ΜΙΚΤΑ,

● 8% (4,25% ασφαλισμένου + 3,75% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Β.Α.Ε., επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.3232/2004 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011.

Ως γνωστό, με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ. 6, περίπτωση 1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 εναρμονίστηκε το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» μισθωτών ασφαλισμένων, με εκείνο των «νέων» μισθωτών ασφαλισμένων και κατά συνέπεια, για όλους τους ασφαλισμένους των Φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, από 1-1-2013 οι εισφορές καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας επί αποδοχών μέχρι του 1/25 του οκταπλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.), αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, δηλ. μέχρι ημερήσιου μισθού : 221,742 ευρώ για 1 ημέρα ασφάλισης, 443,484 ευρώ (2Χ221,742) για 2 ημέρες ασφάλισης, κ.λ.π. και 5.543,55 ευρώ για 25 ημέρες ασφάλισης (εγκύκλιο 13/13 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Γ.Ε. Α40/20/13.6.2008).

Εξαίρεση ׃ Από την πλήρη εναρμόνιση των ασφαλιστέων αποδοχών των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Ε.Α., εξαιρούνται οι μισθωτοί του Δημοσίου, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί με τις παρ. 6β και 6γ του άρθρου 4 του ν.4151/2013, δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, τα ενιαία από 1.12.2013 ποσοστά εισφορών (3% εργοδότη + 3% ασφαλισμένου) για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, θα υπολογίζονται μέχρι 31-12-2015 επί των ασφαλιστέων – συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31-10-2011, πριν την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου (εγκύκλιο 29/12 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

2. Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 καθορίζονται ενιαία ποσοστά, από 1-12-2013, πρόσθετης ειδικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Ε.Α., ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993, ως εξής:

● ποσοστό 2% (1,25% ασφαλισμένου + 0,75% τον εργοδότη), για τους υπαγομένους σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα,

● ποσοστό 3% (1% ασφαλισμένου + 2% εργοδότη), για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων- λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της Δ.Ε.Η.

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ιδίου νόμου προβλέπεται ότι οι εισφορές των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο Ε.Τ.Ε.Α. (Κρεοπώλες - Εκδοροσφαγείς, Χημικοί, Εκπαιδευτικοί Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης που είναι Ιδιοκτήτες Εκπαιδευτηρίων, Ηλεκτρολόγοι), υπολογίζονται σε ποσοστό 6% (ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993), επί της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία καταβάλλουν εισφορές στον οικείο φορέα Κύριας Ασφάλισης (Ο.Α.Ε..Ε., τ.Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και βαρύνει τους ασφαλισμένους.

Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια αυτοτελώς απασχολούμενοι Ηλεκτρολόγοι νοούνται (οδηγίες έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 85/08 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σελ. 3-6) ׃

α) οι αυτοτελώς απασχολούμενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες,

β) τα μέλη της διοικήσεως των Επαγγελματικών Σωματείων των Ηλεκτροτεχνιτών ή Ενώσεων αυτών, κατά την διάρκεια της θητείας τους και εφόσον δεν ασφαλίζονται κατά τον αυτό χρόνο υποχρεωτικά στο τ.Τ.Ε.Α.Η.Ε., λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας, και είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε. μέχρι την 1-6-2008 (ημερομηνία ένταξης του Τ.Ε.Α.Η.Ε. στο τ.Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

Ως εκ τούτου, με την ανωτέρω ρύθμιση εναρμονίζονται από 1-12-2013 τα ποσοστά εισφορών και η βάση υπολογισμού, για όλους τους ήδη ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους του Ε.Τ.Ε.Α., ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι, όπως προκύπτει από την γραμματική διατύπωση του νόμου, η εν λόγω διάταξη αφορά μόνο τους αυτοαπασχολούμενους που είναι ήδη ασφαλισμένοι στους ενταχθέντες Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ.ΕΤΕΑΜ, τ.ΤΕΑΧ, τ.ΤΕΑΕΙΓΕ), καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 37 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. υπάγονται υποχρεωτικά οι νεοπροσλαμβανόμενοι μισθωτοί και οι ήδη ασφαλισμένοι των εντασσόμενων Ταμείων - Τομέων ή Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α.

Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας, τα οποία δεν είναι ήδη ασφαλισμένοι για επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α., δεν θα απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών ή Ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (Γ.Ε. Ε40/810/30.12.2013 & Ε40/16/17.1.2014).

Δ. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, δηλ. από 1-12-2013 καταργείται, για λόγους κωδικοποίησης και αποφυγή παρερμηνειών, το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 38 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄), για τις ασφαλιστικές εισφορές του Ε.Τ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλη αντίθετα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο διάταξη (γενική, ειδική ή καταστατική).

Προσοχή ׃ Επειδή, σύμφωνα και με τα ανωτέρω εκτεθέντα, από 1-12-2013, εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφορών και οι ασφαλιστικές αποδοχές των μέχρι 31-12-1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών του Ε.Τ.Ε.Α., με τις ήδη ισχύουσες για τους από 1-1-1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς και από την ίδια ημερομηνία καταργείται κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα διάταξη, οι ασφαλιστικές εισφορές, των «παλαιών» ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., που κατατίθενται στον λογαριασμό 85492799 της Εμπορικής Τράπεζας, για μισθολογική περίοδο απασχόλησης από 12/2013 και εντεύθεν, θα εισπράττονται (από 1-1-2014) μέσω των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή μέσω των Τραπεζικών Υποκαταστημάτων. Από 17-1-2014 ο ανωτέρω Λογαριασμός απενεργοποιείται.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 ορίζεται ότι, «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου και μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία, το ύψος της αποζημίωσης – προμήθειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σχετικό έργο, καθώς επίσης ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου».

Συνεπώς, μετά την έκδοση της ανωτέρω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης, θα δοθούν οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και ιδιαίτερα για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών και την συμπλήρωση της Α.Π.Δ.

Περαιτέρω διευκρινήσεις και οδηγίες επί των διατάξεων του Ε.Τ.Ε.Α. (υπαγωγή στην ασφάλιση, κ.λ.π.), θα παρέχονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του, Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, τηλ. 210 3275000


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο