Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-2014 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/16/17.1.2014 Διαδικασία απογραφής των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ

(Διαδικασία απογραφής των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 17 /1 / 2014
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία απογραφής των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων του ΕΤΕΑ»

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ Ε40/810/30.12.2013 Γενικό Έγγραφο μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού Γενικού Εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΓΕΝΙΚΑ

Στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, από 1/12/2013 οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), υποχρεούνται να δηλώνουν, τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν στο φορέα αυτό για λογαριασμό τους, στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.

Υπαγόμενα πρόσωπα είναι οι αυτοαπασχολούμενοι Κρεοπώλες, Χημικοί, Ιδιωτικοί Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρολόγοι.

Ως εκ τούτου τα εν λόγω πρόσωπα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν

α) Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), για να γίνει αποδεκτή η καταχώρηση των στοιχείων ασφάλισης στην Α.Π.Δ, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω Γενικό Έγγραφο

β) Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) για να έχουν τη δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ, όπως περιγράφεται παρακάτω, προβαίνοντας οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους στις ακόλουθες ενέργειες:

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για την απογραφή εργοδότη θα πρέπει ο αυτοαπασχολούμενος να προσέρχεται στην Υπηρεσία Εσόδων του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η κατοικία του, προσκομίζοντας πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο απογραφής εργοδότη ειδικών κατηγοριών ασφάλισης, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται και η Ειδική Κατηγορία στην οποία ανήκει

• Κρεοπώλης Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
• Χημικός Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
• Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός Ιδιοκτήτης Αυτοαπασχολούμενος ΕΤΕΑ
• Ηλεκτρολόγοι Αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ

Συνυποβάλλοντας βεβαίωση από τον φορέα ( τ. ΤΕΑΧ, τ. ΤΕΑΕΙΓΕ ) ότι ο αιτών αυτοαπασχολούμενος έχει υποχρέωση απογραφής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ βάσει των ανωτέρω διατάξεων, με τα στοιχεία απογραφής του στον φορέα και οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η ιδιότητά του, ο Α.Φ.Μ., η διεύθυνση της έδρας του και τα στοιχεία ταυτότητας(ταυτότητα η άλλο στοιχείο).

Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει όλοι οι ανωτέρω αυτοαπασχολούμενοι να απευθυνθούν στα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διαδικασία της απογραφής τους, χωρίς πρόσκληση , προσκομίζοντας τα παραπάνω έγγραφα.

Από την ανωτέρω διαδικασία απογραφής (νέα απογραφή) εξαιρούνται οι κρεοπώλες που είναι ήδη απογεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοδοτών με Α.Μ.Ε ειδικής κατηγορίας ασφάλισης.

Επισημαίνεται ότι για την κατηγορία «Ηλεκτρολόγοι αυτοαπασχολούμενοι ΕΤΕΑ» δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα για την απογραφή, καθώς έχουν ήδη απευθυνθεί στο αρμόδιο Υποκατάστημα για την ασφαλισή τους (Εγκ. 85/2008 ΙΚΑ ΕΤΑΜ ).

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα σε όλα τα Υποκαταστήματα του Ιδρύματος καθώς και στο διαδικτυακό μας τόπο (www.ika.gr/ Άντληση εντύπων / Εργαλεία).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ)

Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες των Υποκαταστημάτων για τη διαδικασία απογραφής θα πρέπει το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα δραστηριότητας του αυτοαπασχολουμένου, να προβεί στην απογραφή σύμφωνα με τα ανωτέρω προσκομιζόμενα έγγραφα.

Η απογραφή θα καταχωρείται από την οθόνη Ειδικές Κατηγορίες Ασφάλισης, με επιλογή μιας από τις ανωτέρω κατηγορίες αυτοαπασχολούμενων και τα λοιπά στοιχεία απογραφής κατά τα γνωστά.

Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια Αυτοτελώς Απασχολούμενοι Ηλεκτρολόγοι νοούνται ( Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 85/2008 ,σελ. 3-6 ) ׃

α) οι αυτοτελώς απασχολούμενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες,

β) τα μέλη της διοικήσεως των Επαγγελματικών Σωματείων των Ηλεκτροτεχνιτών ή Ενώσεων αυτών κατά την διάρκεια της θητείας τους και εφόσον δεν ασφαλίζονται κατά τον αυτό χρόνο υποχρεωτικά στο Ταμείο λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας και είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του τ. Τ.Ε.Α.Η.Ε. μέχρι την 1-6-2008 (ημερομηνία ένταξης του Τ.Ε.Α.Η.Ε. στο τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)

Επειδή για τα εν λόγω πρόσωπα δεν είχε γίνει ένταξη στην εφαρμογή του Ο.Π.Σ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απεικόνιση της ασφάλισης - καταβολή των εισφορών, συναλλάσσονται με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με χειρόγραφη διαδικασία (τήρηση πινακίδας, γραμμάτιο είσπραξης, κ.λ.π.), θα πρέπει με ευθύνη των Προϊσταμένων των κατά τόπο Υπηρεσιών Εσόδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ να αναζητηθούν τα εν λόγω πρόσωπα και να ενημερωθούν για την υποχρέωση απογραφής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4225/2014.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω Ειδικές Κατηγορίες Ασφάλισης θα έχουν τις δυνατότητες των Α.Μ.Ε των Κοινών Επιχειρήσεων (υποβολή Α.Π.Δ, πιστοποίηση για την υποβολή μέσω διαδικτύου, Ελέγχου, Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης κ.λ.π.) και θα αποκτούν αυτόματα (χωρίς καταχώρηση σε ειδικό πεδίο) Κωδικό Νομικής Μορφής 083: «φυσικό πρόσωπο»

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής θα ανοίγεται ΒΕΕ και θα καταχωρούνται όλα τα προσκομισθέντα στοιχεία. Ευνόητο είναι ότι κατά την απογραφή των εν λόγω αυτοαπασχολούμενων δεν θα χορηγείται Ε.Β.Κ.Ν.Π.

Αναλυτικές οδηγίες για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων στη Α.Π.Δ θα δοθούν με νεότερο έγγραφό μας.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο