Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-11-1998 ]

ΠΟΛ.1269/5.11.1998 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2530/1997

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2530/1997)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Aθήνα 5 Noεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ. : 1124681/1944/A' 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12) - ΤΜΗΜΑ : A'

ΠΟΛ. : 1269

ΘΕΜΑ : "Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2530/1997".

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α'/23.10.1997) ορίζεται ότι το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο ΑΕΙ από τις αμοιβές των μελών ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) πλήρους απασχόλησης, που εισπράττονται μέσω του "Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος", ορίζεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά
Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε 20% ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε 30% ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να τροποποιούνται τα ως άνω ποσοστά.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου, το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο ΤΕΙ από τις αμοιβές των μελών ΕΠ (Επιστημονικό Προσωπικό) πλήρους απασχόλησης, που εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού, για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος, ορίζεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε 20% ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε 30% ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να τροποποιούνται τα ως άνω ποσοστά.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου μόνου της υπ' αριθ. ΙΒ/10900/18.12.1997 κοινής απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζεται ότι οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και εισπράττονται μέσω του "Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος", αποτελούν εισόδημα Ζ' κατηγορίας και υπόκεινται στις φορολογικές ρυθμίσεις των εισοδημάτων αυτών. Για την παρακράτηση του ποσοστού της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8, αντίστοιχα, του Ν.2530/1997 εκδίδεται, στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, στο όνομα του μέλους ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, βεβαίωση από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος", η οποία καταχωρείται στα βιβλία του και αποτελεί το νόμιμο δικαιολογητικό της συγκεκριμένης δαπάνης.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 9 του ίδιου άρθρου αυτής της απόφασης, ορίζεται ότι οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά Προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και
Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και από κάθε είδους έργο, αποτελούν πρόσθετες αμοιβές από εξαρτημένη εργασία και εκδίδεται προς τούτο σχετική βεβαίωση από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος", για το ποσό που προκύπτει μετά την παρακράτηση του αντίστοιχου ποσοστού της παρ. 8 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2530/1997.

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.2238/1994, στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις και σε κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, η παρακράτηση φόρου ενεργείται κατά την καταβολή και ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή, ο οποίος ορίζεται σε 20%.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.2238/1994, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φόρος παρακρατείται από τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ, Κοινωφελή Ιδρύματα, οργανισμούς και
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα ή Πιστωτικούς Οργανισμούς, Συνεταιρισμούς και Ενώσεις τους, Συλλόγους, γενικά και Ενώσεις Προσώπων, ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, κατά την καταβολή των αμοιβών.

7. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι όσοι παρακρατούν φόρο, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57 και 58, υποχρεούνται ν' αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη ΔΟΥ της περιφέρειας στην οποία έγινε η καταβολή των ποσών, για τα οποία έγινε η παρακράτηση μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Μαρτίου, Μαϊου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, με προσωρινή δήλωση, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε.

8. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι εκτός από τις προσωρινές δηλώσεις, εκείνοι που έχουν υποχρέωση να παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 57, οφείλουν να επιδίδουν, μέσα στο μήνα Μάρτιο κάθε έτους, στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στην περιφέρεια της οποίας καταβλήθηκαν οι αμοιβές από τις οποίες ενεργείται η παρακράτηση, οριστική δήλωση, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικίας κάθε δικαιούχου, τον ΑΦΜ του, το ποσό των αμοιβών, το ποσό
του φόρου που αναλογεί επ' αυτών βάσει της κλίμακας του άρθρου 9, το ποσό του φόρου που οφείλεται μετά την έκπτωση από τον αναλογούντα φόρο του ποσοστού που ορίζεται με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57, το φόρο που παρακρατήθηκε για κάθε μισθωτό ή ημερομίσθιο ή συνταξιούχο, κατά περίπτωση, καθώς και το υπόλοιπο για καταβολή ποσό φόρου, το οποίο θα καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης.

9. Κατόπιν των ανωτέρω, όταν οι αναγραφόμενοι στην παρ. 3 του παρόντος υπόχρεοι παρακράτησης φόρου καταβάλλουν αμοιβές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2530/1997, σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος, υποχρεούνται οι ίδιοι να διενεργούν παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφουμε στην παρ. 6 του παρόντος (σχετικά τα υπ' αριθ. 1070396/1161/13.7.1998 και 1073367/1191/1998 έγγραφά μας).

10. Εξαιρετικά, γίνεται δεκτό ότι όταν οι αναγραφόμενοι στην παρ. 4 του παρόντος υπόχρεοι παρακράτησης φόρου καταβάλλουν αμοιβές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2530/1997, σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή ΕΠ των ΤΕΙ πλήρους απασχόλησης, που προκύπτουν από εξαρτημένη εργασία και αποτελούν πρόσθετες αμοιβές, δεν υποχρεούνται οι ίδιοι σε παρακράτηση φόρου. Στην περίπτωση αυτή, η παρακράτηση και απόδοση του φόρου θα διενεργείται από τον "Ειδικό Λογαριασμό για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος", σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφουμε στις παρ. 5, 7 και 8 του παρόντος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο