Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2014 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ.: 1649/45/14.1.2014 Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας

(Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Οίκ.: 1649/45

(ΦΕΚ Β' 45/15-01-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α' 209),

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

3. Την υπ' αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β' 2234).

4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 24/2010 (Α' 56).

5. Το π.δ. 119/2013 « Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 153).

6. Την υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209)» (ΦΕΚ Β' 21), όπως ισχύει.

7. Την υπ' αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος» (ΦΕΚ Β' 964).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, εξειδικεύονται, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011, οι διαδικασίες γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις υποκατηγορίες 1 και 2 της Α' Κατηγορίας της υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 21), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται:

(α) Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων ή για την μετεγκατάσταση υφισταμένων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

(β) Για την ανανέωση ή την παράταση ισχύος Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση, τη βελτίωση ή την τροποποίηση περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, εφ' όσον απαιτείται η υποβολή νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 εδάφιο β περίπτωση (αα) και το άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο β περίπτωση (αα) του ν. 4014/2011.

(γ) Για την τροποποίηση, τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφισταμένων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης που δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους ή έχουν κατασκευασθεί κατά παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ν. 4014/2011, εφ' όσον απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

(δ) Για την διαδικασία δημοσιοποίησης του φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ, ή του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρo 5 παράγραφος 2 εδάφιο α και το άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο α του ν. 4014/2011.

(ε) Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης που εκτελούνται στο ελληνικό έδαφος και ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον είτε άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-12-2011 «Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» (L 26), είτε ενός συμβαλλόμενου μέρους της Σύμβασης «Για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια» που υπογράφηκε στο Εσπό της Φινλανδίας στις 25-2-1991 και κυρώθηκε με το ν. 2540/1997 (ΦΕΚ Α' 249). Εφαρμόζεται επίσης και για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της αυτής ως άνω Συμβάσεως και ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο ελληνικό έδαφος.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις της έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή: η διοικητική αρχή, η οποία είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

2. Γνώμη ή Γνωμοδότηση: η αιτιολογημένη άποψη που διατυπώνουν, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, οι γνωμοδοτούντες φορείς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η γνώμη ή η γνωμοδότηση είναι συμβουλευτική, εκτός από τις περιπτώσεις που ειδική διάταξη νόμου ορίζει διαφορετικά.

3. Ενημέρωση κοινού: η διαδικασία που αποβλέπει στην πληροφόρηση του κοινού.

4. Δημόσια διαβούλευση: η διαδικασία που αποβλέπει στην πληροφόρηση του κοινού και στη διατύπωση απόψεων εκ μέρους του ενδιαφερόμενου κοινού, σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των έργων ή δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

5. Περιβαλλοντική πληροφορία: οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης. Ειδικώς, όσον αφορά στα στοιχεία των φακέλων του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ και του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, αυτά συνιστούν περιβαλλοντική πληροφορία μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητάς τους από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 εδάφιο Α περιπτώσεις 2 και 3 και εδάφιο Β περιπτώσεις 2 και 3, του άρθρου 5 εδάφιο Α περίπτωση 3 και εδάφιο Β περιπτώσεις 2 και 3, του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 3 της υπ' αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 964).

6. Γνωμοδοτούντες φορείς:

(α) Οι δημόσιες αρχές, φορείς και υπηρεσίες της κεντρικής, της αποκεντρωμένης διοίκησης και της Περιφέρειας που ορίζονται στα άρθρα 2 παράγραφοι 4, 5 και 11 και 3 παράγραφος 3 του ν. 4014/2011 και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. Η.Π. 11764/653/2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δικαιοσύνης «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ 'για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφασης (Β'795)» (ΦΕΚ Β' 327) που γνωμοδοτούν, στο πλαίσιο της κατά νόμο αρμοδιότητάς τους και αναλόγως προς την υποκατηγορία και το είδος του υπό αδειοδότηση έργου ή της δραστηριότητας, όπως ειδικότερα αυτοί προσδιορίζονται στους πίνακες του Παραρτήματος Β της παρούσας απόφασης. Στους ως άνω πίνακες και με τις επιφυλάξεις των ακόλουθων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται οι φορείς των οποίων ζητείται η γνώμη εν γένει ή κατά περίπτωση.

Για έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται σε περισσότερες της μιας ομάδες ή σε διαφορετικές υποκατηγορίες της υπ' αριθμ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 21) όπως ισχύει, γνωμοδοτεί το σύνολο των φορέων που κατά τους ως άνω πίνακες αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα και υποκατηγορία.

Εφόσον απαιτείται από σχετική κανονιστική διάταξη, μετά από τεκμηριωμένη κρίση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής και λαμβάνοντας υπόψη το είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και τις δυνητικές επιπτώσεις αυτού, δύναται/νται να γνωμοδοτεί/ουν και άλλος/οι φορέας/εις πλην των αναφερομένων στους ως άνω πίνακες του Παραρτήματος Β.

Για την ανανέωση ή την παράταση ισχύος ΑΕΠΟ, τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση, τη βελτίωση ή την τροποποίηση περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτήτων που υπάγονται στο άρθρο 2, εδάφιο (β) της παρούσας, οι γνωμοδοτούντες φορείς εκ των αναφερομένων στους ως άνω πίνακες του Παραρτήματος Β, καθορίζονται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και περιορίζονται σε αυτούς που λόγω της ειδικής τους αρμοδιότητας σχετίζονται είτε με τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση, τη βελτίωση ή την τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας ή με τις ουσιαστικές διαφοροποιήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας λόγω της ανανέωσης ή της παράτασης ισχύος ΑΕΠΟ, ή λόγω εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης αυτού.

(β) Το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, ή, εφ' όσον το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει στα όρια περισσοτέρων Περιφερειών, τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια, το/α οποίο/α λαμβάνει/ουν υπ' όψη τις απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από την οικεία Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης που προβλέπεται από το άρθρο 178 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Για τη διατύπωση γνώμης, κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο, δύναται να συνεκτιμά επίσης τις γνωμοδοτήσεις των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων που υπάγονται στα διοικητικά όριά της οικείας Περιφέρειας, καθώς επίσης και εκείνες των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής, των Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης και των Συμβουλίων Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 73, 76 και 8 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), αντιστοίχως, και, τέλος, τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού.

7. Κοινό: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις, ομάδες αυτών, κλπ.) εκπροσώπησής τους.

8. Ενδιαφερόμενο κοινό: το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή το κοινό του οποίου διακυβεύονται έννομα συμφέροντα κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Άρθρο 4
Διαδικασία δημοσιοποίησης και διαβούλευσης φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)

1. Εάν ο φορέας ενός έργου ή μιας δραστηριότητας του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης επιλέξει να υποβάλει φάκελο ΠΠΠΑ και αυτός κριθεί πλήρης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 εδάφιο Α περιπτώσεις 2 και 3 και στο άρθρο 5 εδάφιο Α περίπτωση 3 της υπ' αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 964), ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

(α) Μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του κατά το άρθρο 18 του ν. 4014/2011 Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή καθιστά διαθέσιμο (ανοικτό στην πρόσβαση) το φάκελο ΠΠΠΑ στους γνωμοδοτούντες φορείς του άρθρου 3, εδάφιο 6, περιπτ. (α) και σύμφωνα με τους Πίνακες του Παρατήματος B της παρούσας απόφασης και προσκαλεί αυτούς να γνωμοδοτήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η εν λόγω πρόσκληση αναρτάται στο ΗΠΜ και απευθύνεται ηλεκτρονικά στους γνωμοδοτούντες φορείς. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και υποβάλλονται με την συμπλήρωση του εντύπου υπό στοιχεία Δ8 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης.

(β) Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή διαβιβάζει στους γνωμοδοτούντες φορείς του άρθρου 3 εδάφιο 6 περίπτ. (α) και σύμφωνα με τους Πίνακες του Παρατήματος B της παρούσας απόφασης, τον φάκελο ΠΠΠΑ, σε ψηφιακή μορφή, και προσκαλεί αυτούς να γνωμοδοτήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και υποβάλλονται με την συμπλήρωση του υπό στοιχεία Δ8 εντύπου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν οι απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις έχουν συγκεντρωθεί με επιμέλεια του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας έχει υποχρέωση να συμπεριλάβει στο φάκελο ΠΠΠΑ τις κατά τα ανωτέρω συγκεντρωθείσες γνωμοδοτήσεις, συνοδευόμενες από τοπογραφικό διάγραμμα ή οριζοντιογραφία ή κάτοψη ή άλλο κατάλληλο σχέδιο γενικής διάταξης, σε αντίστοιχη κλίμακα με εκείνην των σχεδίων και διαγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο φάκελο ΠΠΠΑ, θεωρημένα από κάθε γνωμοδοτούντα φορέα.

3. Για διάστημα δύο(2) ετών από την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται είτε να ψηφιοποιεί και να αναρτά σε αυτό τις γνωμοδοτήσεις που της αποστέλλονται σε έντυπη μορφή είτε να ζητά από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας να τις αναρτά ο ίδιος στο ΗΠΜ. Μετά τη λήξη της διετίας, όλες οι γνωμοδοτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΗΠΜ.

4. Η παράλειψη των φορέων της παραγράφου 1 να γνωμοδοτήσουν εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών, ανά υποκατηγορία έργου ή δραστηριότητας, δεν κωλύει την πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου ΠΠΠΑ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να διενεργήσει, με πρωτοβουλία και με δαπάνες του, δημόσιο διάλογο με το κοινό και το ενδιαφερόμενο κοινό, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο, όπως ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης, οργάνωση ημερίδων, αναρτήσεις στο διαδίκτυο ανακοινώσεων και στοιχείων που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας κ.λπ. Τα πορίσματα του δημοσίου διαλόγου λαμβάνονται υπ' όψη για τον περαιτέρω τεχνικό σχεδιασμό και για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας. Ο κατά τα ανωτέρω δημόσιος διάλογος δεν υποκαθιστά τη διαδικασία ενημέρωσης του κοινού και δημόσιας διαβούλευσης κατά το στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, που διενεργούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

Άρθρο 5
Διαδικασία Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

1. Εάν ο φάκελος ΜΠΕ που υποβάλει ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας κριθεί πλήρης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 εδάφιο Β περιπτώσεις 2 και 3 και στο άρθρο 5 εδάφιο Β περίπτωση 3 της υπ' αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 964), ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

1.1 Μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του κατά το άρθρο 18 του ν. 4014/2011 ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή:

(α) καθιστά διαθέσιμο (ανοικτό στην πρόσβαση) τον φάκελο ΜΠΕ στους φορείς του άρθρου 3 εδάφιο 6 περίπτωση (α) που γνωμοδοτούν σύμφωνα με τους Πίνακες του Παρατήματος Β της παρούσας απόφασης και προσκαλεί αυτούς να γνωμοδοτήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, συμπληρώνοντας το έντυπο υπό στοιχεία Δ9 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στο ΗΠΜ και απευθύνεται ηλεκτρονικά στους γνωμοδοτούντες φορείς. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και υποβάλλονται με την συμπλήρωση του υπό στοιχεία Δ9 εντύπου που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης.

(β) Ενημερώνει το Περιφερειακό Συμβούλιο της οικείας Περιφέρειας ή, εφ' όσον το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει στα όρια περισσοτέρων Περιφερειών, τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, διαβιβάζει σε αυτό/ά αντίγραφο του φακέλου της ΜΠΕ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και το/α καλεί να διεξαγάγει/ουν την αναφερόμενη στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου διαδικασία και να γνωμοδοτήσει/ουν, συμπληρώνοντας το έντυπο υπό στοιχεία Δ10 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης, το οποίο αναρτά/ούν στο ΗΠΜ. Η κατά τα ανωτέρω ανακοίνωση και πρόσκληση αναρτάται στο ΗΠΜ και απευθύνεται και ηλεκτρονικά στο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α.

1.2 Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή:

(α) διαβιβάζει στους φορείς του άρθρου 3 εδάφιο 6 περίπτωση (α) της παρούσας απόφασης που γνωμοδοτούν σύμφωνα με τους Πίνακες του Παρατήματος Β τον φάκελο της ΜΠΕ, σε ψηφιακή μορφή, καλώντας αυτούς να γνωμοδοτήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες και υποβάλλονται με την συμπλήρωση του εντύπου υπό στοιχεία Δ9 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης.

(β) Διαβιβάζει σε έντυπη και ψηφιακή μορφή το φάκελο της ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο της οικείας Περιφέρειας ή, εφ' όσον το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει στα όρια περισσοτέρων Περιφερειών, στα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια, το/α οποίο/α ενημερώνεται/ονται για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ και καλείται/ούνται να διεξαγάγει/ουν την αναφερόμενη στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου διαδικασία και να γνωμοδοτήσει/ουν με τη συμπλήρωση του εντύπου υπό στοιχεία Δ10 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης.

2. Οι κατά τα ανωτέρω διαβίβαση του φακέλου της ΜΠΕ και πρόσκληση στους γνωμοδοτούντες φορείς του άρθρου 3 εδάφιο 6 περίπτωση (α) της παρούσας απόφασης δεν απαιτείται εάν οι γνωμοδοτήσεις έχουν συγκεντρωθεί με επιμέλεια του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας κατά την υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ. Για τον σκοπό αυτό, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας έχει υποχρέωση να συμπεριλάβει στο φάκελο της ΜΠΕ τις κατά τα ανωτέρω συγκεντρωθείσες γνωμοδοτήσεις, συνοδευόμενες από τοπογραφικό διάγραμμα ή οριζοντιογραφία ή κάτοψη ή άλλο κατάλληλο σχέδιο γενικής διάταξης, σε αντίστοιχη κλίμακα με εκείνην των σχεδίων και διαγραμμάτων που περιλαμβάνονται στο φάκελο της ΜΠΕ, θεωρημένο από κάθε γνωμοδοτούντα φορέα.

3. Για διάστημα δύο(2) ετών από την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται είτε να ψηφιοποιεί και να αναρτά σε αυτό τις γνωμοδοτήσεις που της αποστέλλονται σε έντυπη μορφή είτε να ζητά από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας να τις αναρτά ο ίδιος στο ΗΠΜ. Μετά τη λήξη της διετίας, όλες οι γνωμοδοτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ΗΠΜ.

4. Η παράλειψη των φορέων του άρθρου 3 εδάφιο 6 περίπτωση (α) να γνωμοδοτήσουν εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών, ανά υποκατηγορία έργου ή δραστηριότητας δεν κωλύει την πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου της ΜΠΕ από την τελευταία.

5. Το/α Περιφερειακό/ά Συμβούλιο/α της/ων οικείας/ων Περιφέρειας/ών, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του/ους για την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης:

(α) Αναρτά/ούν στην τηρούμενη από την/ις Περιφέρεια/ες ιστοσελίδα, στο/α οικείο/α κατάστημα/τα και δημοσιεύει ανακοίνωση με έξοδα του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας σε μια τουλάχιστον ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα από αυτές που περιλαμβάνονται κατ' έτος στον κατάλογο του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) ή σε μια καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
-τον τίτλο, την υποκατηγορία, την ομάδα και τον αύξοντα αριθμό με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 21).
-τη θέση του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και την Περιφέρεια, το Δήμο και τη Δημοτική Ενότητα, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η θέση αυτή.
-τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. -την αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή.
-την/τις υπηρεσία/ες της/ων Περιφέρειας/ών που είναι αρμόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού και τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της/ων.
- την ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης.
-τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού.
-γνωστοποίηση της/ων εφημερίδας/ων και του συνδέσμου (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης.

(β) Καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο επόμενο άρθρο, θέτοντας στη διάθεσή του κάθε περιβαλλοντική πληροφορία.

(γ) Καλεί το/ά οικείο/α δημοτικό/ά συμβούλιο/α, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης.

Τα αποδεικτικά της κατά τα ανωτέρω δημοσίευσης της ανακοίνωσης, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις των οργάνων του παρόντος εδαφίου και οι απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού που κατατέθηκαν διαβιβάζονται από τον/τους Δήμο/ους στην οικεία Περιφέρεια εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Η παραπάνω ανακοίνωση/πρόσκληση αναρτάται στο ΗΠΜ μετά τη λειτουργία του, με ευθύνη του/ων Περιφερειακού/ών Συμβουλίου/ων.

6. Η/Οι οικεία/ες Περιφέρεια/ες διαβιβάζει/ουν μέσα στη νόμιμη προθεσμία στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή πλήρη φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει:
-τη γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 178 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) επί της ΜΠΕ του έργου ή της δραστηριότητας, που συντάσσεται σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ10 του Παραρτήματος Α της παρούσας απόφασης
-τις διατυπωθείσες γνώμες του/ων οικείου/ων Δημοτικού/ών Συμβουλίου/ων, της/ων Επιτροπής/ών Ποιότητας Ζωής, της/ων Δημοτικής/ών Επιτροπής/ών Διαβούλευσης, του/ων Συμβουλίου/ων Τοπικής ή Δημοτικής Ενότητας,
-τις συγκεντρωθείσες έγγραφες απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού.

7. Η παράλειψη του/ων Περιφερειακού/ων Συμβουλίου/ ων, ή της Περιφερειακής/ων Επιτροπής/ων, ή/και του ενδιαφερόμενου κοινού ή/και του δημοτικού/ών συμβουλίου/ων, ή/και της/ων Επιτροπής/ών Ποιότητας Ζωής, ή/και της/ων Δημοτικής/ών Επιτροπής/ων Διαβούλευσης ή/και του/ων Συμβουλίου/ων Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας, να γνωμοδοτήσουν εντός των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία προθεσμιών δεν κωλύει την πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου της ΜΠΕ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

Άρθρο 6
Διαδικασία δημοσιοποίησης φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ ή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ

1. Εάν ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ ή ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ που υποβάλει ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας κριθεί πλήρης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, σύμφωνα με όσα ορίζονται αντίστοιχα στο άρθρο 6 παραγράφους 2 και 3 ή στο άρθρο 7 παραγράφους 2 και 3 της υπ' αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α' 964), για τη δημοσιοποίησή του στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού χωρίς να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

1.1 Μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του κατά το άρθρο 18 του ν. 4014/2011 ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή:

Καθιστά διαθέσιμο (ανοικτό στην πρόσβαση) τον φάκελο ανανέωσης ΑΕΠΟ ή τον φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ και καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο της οικείας Περιφέρειας ή, εφ' όσον το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει στα όρια περισσοτέρων Περιφερειών, τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια να διεξαγάγει/ουν την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διαδικασία, διαβιβάζοντας σε αυτό/α με το έντυπο υπό στοιχείο Δ6 της υπ' αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α' 964) αντίγραφο του φακέλου σε έντυπη μορφή. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση αναρτάται στο ΗΠΜ και απευθύνεται και ηλεκτρονικά στο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α.

1.2 Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή:

Διαβιβάζει με το έντυπο υπό στοιχείο Δ6 της υπ' αριθμ. 167563/ΕΥΠΕ/15.4.2013 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 964), στο Περιφερειακό Συμβούλιο της οικείας Περιφέρειας ή, εφ' όσον το έργο ή η δραστηριότητα εμπίπτει στα όρια περισσοτέρων Περιφερειών, στα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια, τον φάκελο ανανέωσης ΑΕΠΟ ή τον φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και το /α καλεί να διεξαγάγει/ουν την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διαδικασία.

2. Το/α Περιφερειακό/ά Συμβούλιο/α της/ων οικείας/ ων Περιφέρειας/ών, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ ή του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, ενημερώνει το κοινό ως ακολούθως:

(α) Αναρτά/ούν στην τηρούμενη από την/ις Περιφέρεια/ες ιστοσελίδα, στο/α οικείο/α κατάστημα/τα και δημοσιεύει ανακοίνωση με έξοδα του φορέα του έργου ή στης δραστηριότητας σε μια τουλάχιστον ημερήσια νομαρχιακή εφημερίδα από αυτές που περιλαμβάνονται κατ' έτος στον κατάλογο του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) ή σε μια καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας. Η ανακοίνωση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
-το είδος του φακέλου που διαβιβάστηκε από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και ειδικότερα αν αφορά σε φάκελο ανανέωσης ΑΕΠΟ ή σε φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ
-τον τίτλο, την υποκατηγορία, την ομάδα και τον αύξοντα αριθμό με το είδος του έργου ή της δραστηριότητας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1958/13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β' 21).
-τη θέση του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και την Περιφέρεια, το Δήμο και τη Δημοτική Ενότητα, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων η θέση αυτή βρίσκεται
-τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας -την αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή
-την/τις υπηρεσία/ες της/ων Περιφέρειας/ών που είναι αρμόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών και τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της/ων.
-τον αριθμό Πρωτοκόλλου ή τον ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται ή ανανεώνεται
-γνωστοποίηση της/ων εφημερίδας/ων και του συνδέσμου (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης.

(β) Καλεί το κοινό να ενημερωθεί, θέτοντας στη διάθεσή του κάθε περιβαλλοντική πληροφορία

(γ) Αποστέλλει την ανακοίνωση του παραπάνω εδαφίου (α) στο/ά οικείο/α δημοτικό/ά συμβούλιο/α, καθώς και στην/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, στην/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και στα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας.

Άρθρο 7
Ενημέρωση του κοινού και συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού

1. Το κοινό που ενημερώνεται και το ενδιαφερόμενο κοινό που συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση, έχει το δικαίωμα εντός των προθεσμιών που έχουν οριστεί για τη δημόσια διαβούλευση, να λάβει γνώση των περιβαλλοντικών πληροφοριών που αφορούν ένα έργο ή μια δραστηριότητα, απευθυνόμενο είτε στην οικεία Περιφέρεια, είτε στον οικείο Δήμο είτε, τέλος, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1,2 και 3 της με αριθμό 11764/653/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ κ.λπ.» (ΦΕΚ Β 327).
Εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί για τη δημόσια διαβούλευση, το ενδιαφερόμενο κοινό έχει το δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις και σχόλια, σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον του υπό αδειοδότηση έργου ή της δραστηριότητας, κάνοντας χρήση του εντύπου υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Οι απόψεις αυτές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικώς, κατά προτίμηση, στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Οι κατά τα ανωτέρω απόψεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται εγγράφως και μετά τη λειτουργία του ΗΠΜ.

Άρθρο 8
Έργα και δραστηριότητες διασυνοριακού χαρακτήρα

1. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, όταν γνωρίζει ότι η πραγματοποίηση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας στο ελληνικό έδαφος ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή όταν το ζητήσει ένα κράτος μέλος της ΕΕ που ενδέχεται να πληγεί σοβαρά, ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Εσπό (Espoo) που κυρώθηκε με το ν. 2540/1997 (εφεξής θιγόμενο κράτος μέλος και θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος, αντιστοίχως) προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) κοινοποιεί στο θιγόμενο κράτος μέλος ή στο θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος, εντός δύο(2) εργασίμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρότητας του φακέλου ΠΠΠΑ ή της ΜΠΕ και, πάντως, όχι αργότερα από την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της τελευταίας, κάθε περιβαλλοντική πληροφορία στην αγγλική γλώσσα, σχετικά με την περιγραφή και τις ενδεχόμενες διασυνοριακές επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας και τη φύση της απόφασης που θα ληφθεί,

(β) διασφαλίζει ότι το θιγόμενο κράτος μέλος ή το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος έχει στη διάθεσή του εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να δηλώσει αν θα συμμετέχει στη διαδικασία διαβούλευσης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας.

2. Εάν το θιγόμενο κράτος μέλος ή το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος δηλώσει ότι προτίθεται να συμμετέχει στην διαδικασία διαβούλευσης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) διαβιβάζει σε αυτό πλήρη φάκελο της ΜΠΕ στην αγγλική γλώσσα με όλες τις πληροφορίες και

(β) διαθέτει στις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές και το κοινό του ιδίου κράτους εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου οι αρχές αυτού να ενημερωθούν και να διαβιβάσουν στην αρμόδια εθνική περιβαλλοντική αρχή τις απόψεις τους καθώς και τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού.

3. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο διατυπωθείσες γνώμες και απόψεις χρησιμεύουν ως βάση των διασυνοριακών διαβουλεύσεων, τα αποτελέσματα των οποίων λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της έγκρισης ή μη περιβαλλοντικών όρων του έργου ή της δραστηριότητας.

4. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ή της απόφασης μη έγκρισης του έργου ή της δραστηριότητας, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή ενημερώνει το θιγόμενο κράτος μέλος ή το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο έχει συμμετάσχει στις κατά την προηγούμενη παράγραφο διαβουλεύσεις, για το περιεχόμενο της απόφασης και τους όρους που την συνοδεύουν, καθώς και για τους κύριους λόγους στους οποίους αυτή βασίσθηκε.

5. Όταν ένα έργο ή μια δραστηριότητα προγραμματίζεται στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους και ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ελληνικό έδαφος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Μεριμνά ώστε οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρονται στην περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας, στις ενδεχόμενες διασυνοριακές επιπτώσεις και στη φύση των αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν, να τεθούν στη διάθεση των συναρμόδιων αρχών και των γνωμοδοτούντων φορέων, καθώς επίσης και στη διάθεση του κοινού και του ενδιαφερόμενου κοινού.

(β) Διασφαλίζει ότι οι γνωμοδοτούντες φορείς και το ενδιαφερόμενο κοινό θα έχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουν την γνώμη ή τις απόψεις τους επί του περιεχομένου των πληροφοριών του προηγουμένου εδαφίου, στον χρόνο που θα ορίσει το κράτος μέλος ή το συμβαλλόμενο μέρος που προγραμματίζει το έργο ή την δραστηριότητα.

Άρθρο 9
Έγκριση τυποποιημένων εντύπων

1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα Α και τα ηλεκτρονικά ή μη έντυπα υπό στοιχεία Δ8, Δ9, Δ10 και Δ11, με τα οποία τυποποιείται ο τρόπος γνωμοδότησης, διατύπωσης απόψεων και δημόσιας διαβούλευσης κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

2. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα Β, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι είκοσι έξι (26) πίνακες που τυποποιούν τους γνωμοδοτούντες φορείς ανά υποκατηγορία και είδος έργου ή δραστηριότητας και βάσει των ειδικότερων συνθηκών τους.

Πίνακας 1.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 1 «Εργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών».
Πίνακας 1.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 1 «Εργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών».
Πίνακας 2.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 2 «Υδραυλικά έργα».
Πίνακας 2.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 2 «Υδραυλικά έργα».
Πίνακας 3.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 3 «Λιμενικά έργα».
Πίνακας 3.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 3 «Λιμενικά έργα».
Πίνακας 4.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 4 «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών».
Πίνακας 4.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 4 «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών».
Πίνακας 5.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες».
Πίνακας 5.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 5 «Εξορυκτικές δραστηριότητες».
Πίνακας 6.1.α: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής αναψυχής, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» και ειδικότερα των έργων και δραστηριοτήτων με α.α. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 και 18.
Πίνακας 6.2.α: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής αναψυχής, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» και ειδικότερα των έργων και δραστηριοτήτων με α.α. 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12 και 18.
Πίνακας 6.1.β: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής αναψυχής, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» και ειδικότερα των έργων και δραστηριοτήτων με α.α. 16, 24 και 26.
Πίνακας 6.2.β: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 6 «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής αναψυχής, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» και ειδικότερα των έργων και δραστηριοτήτων με α.α. 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25
Πίνακας 7.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 7 «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».
Πίνακας 7.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 7 «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».
Πίνακας 8.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 8 «Υδατοκαλλιέργειες».
Πίνακας 8.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 8 «Υδατοκαλλιέργειες».
Πίνακας 9.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 9 «Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις».
Πίνακας 9.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 9 «Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις».
Πίνακας 10.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 10 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
Πίνακας 10.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 10 «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».
Πίνακας 11.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 11 «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών».
Πίνακας 11.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 11 «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών».
Πίνακας 12.1: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Ομάδας 12 «Ειδικά έργα και δραστηριότητες».
Πίνακας 12.2: Φορείς γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Ομάδας 12 «Ειδικά έργα και δραστηριότητες»

3. Τα έντυπα του Παραρτήματος Α αναρτώνται σε επεξεργασμένη μορφή στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (www.ypeka.gr), στη θεματική ενότητα περιβάλλον.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις

Για τους φακέλους ΠΠΠΑ και ΜΠΕ που αφορούν έργα και δραστηριότητες του άρθρου 1 και έχουν υποβληθεί στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή έως την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η διαδικασία γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση διεξάγεται και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεις.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η απόφαση με αριθμ. 37111/2021/2003 των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του N. 3010/2002» (ΦΕΚ Β΄ 1391).

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Συνημμένα



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο