Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2014 ]

Άρθρα Φορολογία αγροτών - Θέματα και προβληματισμοί

(Φορολογία αγροτών - Θέματα και προβληματισμοί)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».

Στον  οδηγό,  «Αγρότες - Συνοπτικός οδηγός φορολογίας και τήρησης λογιστικών βιβλίων», που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα,  προσπαθήσαμε να  παρουσιάσουμε  όλα τα φορολογικά αντικείμενα,  που άπτονται της υποχρέωσης της τήρησης λογιστικών βιβλίων από τους αγρότες.  Στο άρθρο αυτό προσπαθούμε να θίξουμε αφενός σημεία που χρήζουν διευκρινήσεων εκ μέρους της φορολογικής Διοίκησης   και αφετέρου να καταθέσουμε προτάσεις που στοχεύουν στην ομαλή μετάβαση των αγροτών στο νέο καθεστώς, πολλά εκ των οποίων είχαν ήδη θιγεί στον «Οδηγό»  .  Αφορμή για αυτό στάθηκε  η πληθώρα των τηλεφωνημάτων που δεχθήκαμε από  συναδέλφους λογιστές , αλλά και αγρότες.

1) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ « ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ»

Στις 14/1/2014, εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο το οποίο έχει ως εξής : «Μέχρι 20/2 η δήλωση μεταβολής εργασιών αγροτών και μέχρι 31/3 η δήλωση αποθεμάτων
 
Ενημέρωση του Γενικού γραμματέα Δημοσίων εσόδων κου Θεοχάρη προς τις Δ.Ο.Υ. για το θέμα των αγροτών. Σύμφωνα με την ενημέρωση η εγκύκλιος που αναμένεται να δοθεί σύντομα στην δημοσιότητα προβλέπει:
α) Την δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης μεταβολής εργασιών των αγροτών που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (εφόσον υπερβαίνουν τα κριτήρια της ΠΟΛ.1281/30.12.2013), μέχρι 20/2/2014 και της δήλωσης αποθεμάτων, μέχρι 31/3/2014.
β) Ότι δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια αυτοψίας στους χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας των εν λόγω αγροτών και
γ) Ότι οι Δ.Ο.Υ. πρέπει να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν δηλώσεις μεταβολής που υποβάλλονται από τους εν λόγω αγρότες.»
Γενικά όμως, είναι απαραίτητη και άκρως επιβοηθητική η έκδοση από την φορολογική Διοίκηση , μιας ολοκληρωμένης οδηγίας ( « Οδηγού » ), που θα αντιμετωπίζει αρμοδίως, τα θέματα μετάβασης , απογραφής, διακίνησης, δαπανών μισθοδοσίας κ.λ.π  θεμάτων , τα οποία εκτός των άλλων θα βοηθήσουν στην εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των αγροτών, των λογιστών και των φορολογικών αρχών.  Θυμίζουμε ένα  τέτοιον   « Οδηγό » (Farmer's Tax Guide) , τηρουμένων βέβαια των αναλογιών, εκδίδει το  IRS. (www.irs.gov/pub/irs-pdf ).

2)  ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
2.1 ΟΡΙΟ ΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ


Το όριο τήρησης των λογιστικών βιβλίων , φαίνεται να είναι χαμηλό και σε αρκετές περιπτώσεις , θα δημιουργήσει στους αγρότες χαμηλού εισοδήματος σοβαρές δυσχέρειες. Μια αύξηση του ορίου σε συνάρτηση με την ηλικία του αγρότη, θα βοηθούσε την κατάσταση, τουλάχιστον ως μεταβατικό στάδιο. Επίσης πρέπει να καθοριστούν τα έτη ή το έτος,   που κάποιος πρέπει να  έχει τα οριζόμενα κριτήρια  για την είσοδο και έξοδο των αγροτών από το ειδικό  στο κανονικό καθεστώς και αντίθετα. Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 41 του Ν. 2859/2000 , ισχύουν τα εξής : «7.Οι αγρότες μπορούν να μετατάσσονται από το ειδικό καθεστώς του άρθρου αυτού στο κανονικό με δήλωσή τους που υποβάλλεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.. Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η δήλωση υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη αυτής και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας. ……………». Προφανώς όμως,  αυτό ισχύει στις περιπτώσεις προαιρετικής μετάταξης από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς.

2.2  ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ », ΕΝΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.


Παρουσιάζονται περιπτώσεις, που κάποιος έχει   «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ », άνω του ορίου τήρησης ( 5.000 ευρώ ) , αλλά πολύ μικρή γεωργική δραστηριότητα.  Κατά την εκτίμηση μας,  τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να χρήζουν  απαλλαγής.

2.3 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

Πρόβλημα φαίνεται να δημιουργείται με τις περιπτώσεις δημόσιων υπάλληλων με αγροτικά εισοδήματα ή δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης  τέτοια, που υποχρεώνονται σε τήρηση βιβλίων σε σχέση με το ασυμβίβαστο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που υπάρχει με την υπηρεσία τους. «Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας» (άρθρο 31,παρ.3 του Υπαλληλικού Κώδικα  ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄)

2.4  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ Ο.Γ.Α

Ρύθμιση για πρέπει να γίνει για τους συνταξιούχος γεωργούς ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, που συνεχίζουν να καλλιεργούν τα κτήματά τους και έχουν αγροτικό εισόδημα, που υπερβαίνει το όριο τήρησης βιβλίων, σε σχέση με τυχόν προβλήματα με το ύψος της σύνταξης .  

3. ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2014 ( ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ) -20/2/2014 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ )


Αφορά κυρίως την ρύθμιση περιπτώσεων για τις οποίες έχουν γίνει πωλήσεις αγροτών στο 2014, με τιμολόγιο αγοράς  ενώ έχουν τα κριτήρια υπαγωγής στο κανονικό καθεστώς.

3.2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Χρειάζεται επικαιροποίηση  των ερμηνευτικών εγκυκλίων που αφορούν την απογραφή και αποτίμηση των αποθεμάτων ( Ν. 2859/2000, Άρθρο  41 ) που υπήρχαν στις 31/12/2013, του αγρότη που μετατάσσεται από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.
Ειδικότερα πρέπει να διευκρινισθούν :
- Τρόπος προσδιορισμού των τρεχουσών τιμών πώλησης.
- Τρόπος προσδιορισμού της αξίας των ηρτημένων  καρπών.
- Τρόπος προσδιορισμού της αξίας των καλλιέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη
- Σύνδεση της απογραφής  μετάταξης με τις δηλώσεις καλλιεργειών, που υποβάλλονται προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Πως θα καλύπτονται περιπτώσεις , κυρίως αγοράς επενδυτικών αγαθών, που χρήζουν διακανονισμού Φ.Π.Α, αλλά το πρωτότυπο φορολογικό στοιχείο δεν έχει διαφυλαχθεί από τον αγρότη ( τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με την υποχρέωση του προμηθευτή παγίου για παροχή  επικυρωμένου φωτοαντίγραφου, προς τον αγρότη  )
Πρέπει να τονιστεί ότι η ανωτέρω διαδικασία είναι πολύ σημαντική για τους αγρότες, αφού τους δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν με ένα ενδεχομένως, πολύ σημαντικό « απόθεμα »  Φ.Π.Α.

3.3  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ, ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/31.12.2013 Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας , η οποία εκδόθηκε πρόσφατα, ισχύουν τα εξής :  « Άρθρο 7. Δήλωση Μεταβολής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 1. Τα πρόσωπα του άρθρου 4 της παρούσας, υποχρεούνται, να ενημερώνουν τη Φορολογική Διοίκηση, για τις μεταβολές που αφορούν στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα ή το αντικείμενο της δραστηριότητας τους καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, που παρασχέθηκαν, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός δέκα (10) ημερών (σ.σ : εξαιρετικά για την συγκεκριμένη περίπτωση των αγροτών η  προθεσμία είναι  έως 20/2/2014 ), από το χρόνο που έγιναν οι μεταβολές ή από το χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης του Γ.Ε.ΜΗ., όπου απαιτείται. Τα φυσικά πρόσωπα, υποβάλλουν το έντυπο Μ2 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου» και τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποβάλλουν το έντυπο Μ3 « Δήλωση Έναρξης Εργασιών/ Μεταβολής Εργασιών μη Φυσικού Προσώπου», συμπληρώνοντας την ένδειξη «Μεταβολή». Με τη δήλωση μεταβολής, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά των άρθρων 5 και 6 της παρούσας.  Άρθρο 6 Δικαιολογητικά
Τα πρόσωπα του άρθρου 4 της παρούσας, κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συνυποβάλλουν υποχρεωτικά, τα παρακάτω δικαιολογητικά:   1. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, που μπορεί να είναι, τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α') περί δωρεάν παραχώρησης χώρου. Για τις εγκαταστάσεις εξωτερικού, απαιτείται η υποβολή του δικαιολογητικού προσδιορισμού της έδρας, όπως προβλέπεται στη χώρα εγκατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο. 2. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, εταίρους/μέλη Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων εταιρειών, Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και μέλη του Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιρειών, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία. 3. Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων, από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις…………………»
Η φορολογική Διοίκηση, πρέπει να  ελαχιστοποιήσει  και να  συγκεκριμενοποιήσει  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της περίπτωσης αυτής.
Σημειώνεται ότι  σύμφωνα με την ΠΟΛ.1036/13.2.2008 «Οδηγίες για τη δυνατότητα μετάταξης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό »,  ισχύουν τα εξής :
«4. Για την αποφυγή παρερμηνειών, λαμβάνοντας υπόψη και σχετικά ερωτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας, επισημαίνεται ότι οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η δε εγγραφή τους στο Μητρώο TAXIS αγροτών και η χορήγηση ΑΦΜ, σε όσους δε διαθέτουν ήδη ΑΦΜ, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής με την υποβολή του εντύπου Μ0. (άρθρο 36 παράγρ.8β, άρθρο 41 παράγρ.4 και 13)……………..
ΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εγγραφή στο Μητρώο αγροτών TAXIS, υποβάλλεται το έντυπο Μ0 «Αίτηση», για δε τη μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ή από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών, υποβάλλεται το έντυπο Μ2 «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου»   και για τον λόγο αυτό επιβάλλονται, οι ανωτέρω υποχρεώσεις των αγροτών για την ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

4.  ΘΕΜΑΤΑ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

4.1 ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ( ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) ΤΗΣ 31/12/2013.


Η  δυνατότητα υπολογισμού  της  απογραφής ( 31/12/2013),  στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα  των αγροτών ,  μάλλον  δεν καλύπτεται από  το  υφιστάμενο Νομοθετικό πλαίσιο,  και ο ενδεχόμενος μη υπολογισμός της,  θα οδηγήσει σε αρκετές περιπτώσεις  σε αδικίες, αφού η ενδεχόμενη μη δυνατότητα συμψηφισμού των αγορών/εξόδων που έγιναν τα προηγούμενα έτη , για  προϊόντα που θα πωληθούν το 2014,  θα οδηγήσει σε υπερφορολόγηση των προϊόντων αυτών. 
Εναλλακτική  λύση θα ήταν τα προϊόντα αυτά να φορολογηθούν με «τεκμαρτό τρόπο» .
Πάντως είναι πολύ λογικό, η απογραφή μετάταξης που γίνεται για τις ανάγκες του Φ.Π.Α , να αποτελέσει  την βάση της αρχικής απογραφής  ( 1/1/2014 ),  των λογιστικών βιβλίων των αγροτών.

4.2  ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ/ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ)  ΤΗΣ 31/12/2013.

Κατά την άποψη μας  πρέπει , στην αρχική απογραφή παγίων (μητρώο παγίων) , να καταγραφούν :
α)  Πάγια στοιχεία (αποθήκες, μηχανήματα κ.λ.π), και αυτά  τα οποία παρόλο δεν έχουν δικαίωμα συμψηφισμού τμήματος του Φ.Π.Α αγοράς τους  , εντούτοις έχουν αναπόσβεστη αξία (με βάση το έτος κτήσεως και τον συντελεστή απόσβεσης) και έτσι χρήζουν αποσβέσεων στα επόμενα έτη.
β)  Ζώα και φυτά/δέντρα πολυετούς καλλιέργειας για τα οποία διατέθηκαν,  στα προηγούμενα έτη  σημαντικά κονδύλια για την αγορά ή την ανάπτυξη τους.
Βέβαια αναγνωρίζοντας το κόστος και τις δυσκολίες λογιστικής αποτύπωσης των ανωτέρω, θα μπορούσε να επιτραπεί κάποιος αγρότης,  εναλλακτικά να   εφαρμόζει «κατ΄ αποκοπή» συντελεστή αποσβέσεων, για τα πάγια κτήσεως έως 31/12/2013, με βάση τις πωλήσεις του.

4.3   ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ.

Διευκρινήσεις θα πρέπει να δοθούν στα εξής  θέματα :
α) Διακινήσεις προϊόντων και αποθεμάτων γενικά,   για σκοπούς άλλους εκτός της πώλησης.  
β)  Θέματα έκδοσης Τιμολόγιου, σε περιπτώσεις  αγοράς ηρτημένων καρπών ορισμένου κτήματος και είσπραξης  επιδοτήσεων, οικονομικών  ενισχύσεων και αποζημιώσεων.
γ)  Θέματα έκδοσης Πιστωτικού  τιμολόγιου, κυρίως σε περιπτώσεις εκπτώσεων λόγω ποιότητας.  
δ)  Θέματα έκδοσης των καταλλήλων παραστατικών,   σε περιπτώσεις εκκαθαρίσεων και πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων ( π.χ μέσω Συνεταιρισμού ή Ομάδας Παραγωγών ) .
ε)  Θέματα εκδόσεως των κατάλληλων παραστατικών σε διάφορες περιπτώσεις  (Αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης κ.λ.π ).
στ) Θέματα έκδοσης αποδείξεων για λιανικές πωλήσεις και πωλήσεις σε λαϊκές ή άλλες οργανωμένες  αγορές πώλησης αγροτικών προϊόντων.
ζ) Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Περιπτώσεις και προϋποθέσεις έκδοσης .
η) Τιμολόγια αγοράς  αγροτών του κανονικού καθεστώτος από αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

4.4    ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Μεγάλες δυσκολίες θα υπάρξουν σε σχέση με τις νέες  υποχρεώσεις υποβολών  μηνιαίων και τριμηνιαίων  καταστάσεων . Δηλαδή τις εξής υποχρεώσεις :
α)  Μέχρι τη 15η ημέρα κάθε μήνα υποβάλλουν στο TAXIS (υπουργείο Οικονομικών), καταστάσεις για τα τιμολόγια εσόδων που έχουν εκδώσει τον προηγούμενο μήνα.
β)  Κάθε τρίμηνο υποβάλουν στο TAXIS (υπουργείο Οικονομικών) καταστάσεις με τα τιμολόγια που λαμβάνουν εντός του τριμήνου.
Σίγουρα, πρέπει να υπάρξουν εξαιρέσεις, έστω μεταβατικού χαρακτήρα.

5.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
5.1 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ


Χρειάζεται αναλυτική καταγραφή των περιπτώσεων εκείνων , οι όποιες υπόκεινται σε φορολόγηση.  Σίγουρα οι επιδοτήσεις αγοράς παγίων και αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, δεν πρέπει να φορολογούνται ως εισόδημα.

5.2  ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.

Πρέπει προς αποφυγή διενέξεων μεταξύ αγροτών και φορολογικής αρχής να καθοριστεί ένα ετήσιο τεκμαρτό ποσό, μικρού ύψους για τις περιπτώσεις αυτές.

6.  ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
6.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ


Είναι αναγκαία η σύνταξη ενός εξειδικευμένου καταλόγου, φορολογικά εκπτεστέων δαπανών των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, κυρίως εξόδων όπως τόκοι δανείων, ασφάλιστρα Ο.Γ.Α, αποσβέσεων κ.λ.π .

6.2  ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Ειδική ρύθμιση πρέπει να γίνει στις εξής περιπτώσεις :
α) Απαιτούμενα παραστατικά δαπάνης  στις περιπτώσεις απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση, μελών της οικογένειας του αγρότη, τα οποία είναι ασφαλισμένα στον Ο.Γ.Α  .  Στην περίπτωση αυτή, εκτιμούμε ότι  θα μπορούσε  να έχει εφαρμογή το    Άρθρο  16 του Ν. 4172/13. «Μείωση φόρου εισοδήματος», το οποίο προβλέπει τα εξής : « 1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 ( σ.σ : φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία)  μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.».  Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι,  για κάθε απασχόληση μελών του αγρότη στην αγροτική εκμετάλλευση ( ως οιονεί μισθωτών ), να υπάρχει η  ανωτέρω φορολογική απαλλαγή  και άρα να υπολογίζεται φόρος   όχι από το πρώτο ευρώ κέρδους της αγροτικής εκμετάλλευσης, αλλά μετά τις 5.000 ή 10.000 ευρώ, ανάλογα με τα άτομα.  
β)  Απαιτούμενα παραστατικά δαπάνης  και ασφάλισης στις περιπτώσεις απασχόλησης  αγροτών  ασφαλισμένων  στο Ο.Γ.Α  στην αγροτική εκμετάλλευση άλλου αγρότη.   Σε τέτοιες περιπτώσεις εκτιμούμε ότι ο ένας αγρότης πρέπει να εκδίδει προς τον άλλον Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

6.3   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ,
Αρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες : «Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:
α) ………….
β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής» .
 Αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού επαγγέλματος ( δυσκολία διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών και έκδοσης επιταγών ) ,  εκτιμούμε ότι πρέπει να δοθεί, έστω μεταβατικού χαρακτήρα εξαίρεση των αγροτών στο θέμα αυτό και οι δαπάνες τους, να αναγνωρίζονται ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής.

7.  ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α
7.1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ Φ.Π.Α


Με βάση το άρθρου 34 του Φ.Π.Α,  θεμελιώνεται  το δικαίωμα των αγροτών που εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α , για την δυνατότητα επιστροφής ποσού Φ.Π.Α που δεν μπορεί να συμψηφιστεί.
Η δυνατότητα και η διαδικασία της επιστροφής αυτής, πρέπει να καθοριστεί συγκεκριμένα και να περιλαμβάνει κατά προτεραιότητα αγρότες,  που πωλούν σε εξαγωγικές επιχειρήσεις , οι οποίες  έχουν απαλλαγή από την καταβολή του Φ.Π.Α  ή αγοράζουν επενδυτικά αγαθά.

7.2.  ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ( ΕΜΠΟΡΟ ) ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Φ.Π.Α στο Κανονικό καθεστώς συμψηφίζεται από αυτόν που τον πληρώνει. Αυτό σημαίνει ότι ο αγοραστής - έμπορος θα συμψηφίσει τον Φ.Π.Α που πληρώνει στον αγρότη με τον Φ.Π.Α που προκύπτει από τις δικές του πωλήσεις. Άρα η τιμή που συμφωνείται με τον έμπορο πρέπει να θεωρείται ότι δεν εμπεριέχει τον Φ.Π.Α.
Μια σημαντική δυσχέρεια στο ζήτημα αυτό μπορεί να προκύψει σε περιπτώσεις αγορών για τις οποίες οι αγοραστές /έμποροι τις εξοφλούν μετά την πάροδο σημαντικού χρονικού διαστήματος  (συνηθισμένη περίπτωση). 
Η αδυναμία των περισσοτέρων αγροτών να χρηματοδοτήσουν την πληρωμή του Φ.Π.Α των τιμολογίων πώλησης είναι εμφανής.  ( Π.χ έστω αγρότης  πωλεί  προϊόν σημαντικής αξίας στις 20/9/14 (είναι το κύριο καλλιεργούμενο  προϊόν) , με την συμφωνία να πληρωθεί μετά 2-3 μήνες.  Ο Φ.Π.Α που αντιστοιχεί στην πώληση αυτή ( μείον φυσικά το Φ.Π.Α  των αγορών  της περιόδου 1/7-30/9/14 ), θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 20/10/2014).
Μια πρόταση  για την εξομάλυνση τέτοιων καταστάσεων  και για την προσαρμογή των αγροτών στο νέο περιβάλλον,  θα μπορούσε να ήταν ο καθορισμός υποχρέωσης εκ μέρους του αγοραστή /εμπόρου, ο Φ.Π.Α   να καταβάλλεται στον αγρότη /πωλητή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του έως την λήξη προθεσμίας πληρωμής του  Φ.Π.Α  εκ μέρους του αγρότη.

9.   ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
9.1 . ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Στον υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αφορολογήτου ποσού ( 5.000 ευρώ κ.λ.π ), με βάση όσα αναπτύξαμε στο κεφ. «6.2  ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ »

9.2  ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ.
Με βάση το Άρθρο 69 του Ν. 4172/2013. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα, του Ν. 4172/2013, θα προκαταβάλλει και φόρο 55% επί του προκύπτοντος φόρου, για το επόμενο έτος, όπως ισχύει και για τις άλλες επιχειρήσεις.
Σίγουρα θα βοηθούσε στην ομαλή ενσωμάτωση των αγροτών στον νέο τρόπο φορολογίας, η ύπαρξη ενός μεταβατικού σταδίου στο οποίο το ποσοστό προκαταβολής θα είναι σημαντικά μικρότερο από το 55%.

10. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με τις εξαιρέσεις του Άρθρου  31, Ν.3986/2011, ισχύουν τα εξής : « Επιβολή τέλους επιτηδεύματος…3. Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.»
Από τα ανωτέρω προκύπτουν οι  εξής απαλλαγές : α) Σε όσους  ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους , ( αλήθεια στην ύπαιθρο (άρα < από 500 κατ.) ,δεν  ασκείται η δραστηριότητα του αγρότη ;  )  β) Σε όσους, δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών ( όπως αναφέρουμε και ανωτέρω στο κεφάλαιο 3.3  « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ, ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ » , η μετάταξη στο κανονικό καθεστώς θεωρείται και ως έναρξη εργασιών ) και  γ) Σε όσους υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής.
Άρα φαίνεται, ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία, τα οποία βοηθούν στην μη  υπαγωγή  των αγροτών στο « τέλος επιτηδεύματος » .

11. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Ο Ν. 4174/2013, Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013), καθορίζει υψηλά πρόστιμα  και πολλά από αυτά σίγουρα θα έχουν ως αιτία επιβολής την έλλειψη εμπειρίας και φορολογικών γνώσεων, εκ μέρους των υποχρεών αγροτών.  
Θα βοηθούσε , λοιπόν , στην ομαλή ενσωμάτωση των αγροτών στον νέο τρόπο φορολογίας, η ύπαρξη ενός μεταβατικού σταδίου στο οποίο τα πρόστιμα για τους αγρότες θα είναι σημαντικά μικρότερα.

Τελειώνοντας  θέλω , αφενός να τονίσω ότι η τήρηση  των  λογιστικών  βιβλίων και η σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων,  είναι αποκλειστικό  έργο των επαγγελματιών λογιστών-φοροτεχνικών και η χρησιμοποίηση τους θα ωφελήσει σημαντικά τους αγρότες στο δύσκολο αυτό ζήτημα και αφετέρου να ευχαριστήσω θερμά,  φορολογική και λογιστική πύλη ενημέρωσης Taxheaven.gr  και την εβδομαδιαία  εφημερίδα αγορών και οικονομίας της υπαίθρου  Agrenda,  που με την μεγάλη αναγνωσιμότητα  ( επισκεψιμότητα ) , που διαθέτουν ο καθένας στο δικό του τομέα ενημέρωσης,  με την διάδοση του οδηγού,  «Αγρότες - Συνοπτικός οδηγός φορολογίας και τήρησης λογιστικών βιβλίων »,  με  βοήθησαν να μετριάσω ένα δικό μου «χρέος » .


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο