Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2014 ]

Σχέδιο νόμου - Αιτιολογική έκθεση «Διοικητικές απλουστεύσεις - καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα - τροποποιήση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

(«Διοικητικές απλουστεύσεις - καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα - τροποποιήση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ-ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Άρθρο 1
Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων

1. Το άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') τροποποιείται ως εξής:
«Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.»

2. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') καταργούνται και η παρ. 2 του ιδίου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται στο Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ.
β) Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ', που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α'.
Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή. Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου εν συνεχεία κοινοποιούνται στην καθύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 και που επιβάλλονται στον υπεύθυνο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως. γ. Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής (όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2690/1999 -ΦΕΚ 45 Α') που το εξέδωσε, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος. Αντίγραφα των ανωτέρω επικυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους.
Ομοίως, οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή, μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
δ. Η απαίτηση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α', όταν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, καταργείται με την παρέλευση τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κάθε φορά αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, η διατήρηση της απαίτησης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων σε διαδικασίες, εφόσον το επιβάλλουν εξαιρετικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.
ε. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ', από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε ειδική ή γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού.»

Άρθρο 2
Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ

1. Όπου στην κείμενη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις στ', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. είτε πράξης ή στοιχείου είτε ανακοίνωσης περί της καταχώρισης πράξης ή στοιχείου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η σχετική υποχρέωση καταργείται από την 01.ΧΧ.2014, ανεξάρτητα αν η δημοσίευση πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ ή με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια του υπόχρεου, αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

2. Προθεσμίες που ρητά εκ του νόμου συνδέονταν με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΤΑΕ- ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν κατά περίπτωση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο Γ.Ε.ΜΗ..

3. Από την 01.07.2014 καταργούνται α) το άρθρο 13 του ν. 3419/2005 και
β) η περίπτωση γγ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005 4. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3469/2006 Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα».

Άρθρο 3
Απλούστευση διαδικασιών Προμηθειών Δημοσίου

Η περίπτωση 1.β του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α') «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος, - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου κατάσταση.
iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος.
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητικής αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»

Άρθρο 4
Απλούστευση αδειοδότησης παραγωγών

Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ, της παραγράφου 1 «Δικαιούχοι παραγωγικών Αδειών» του άρθρου 3 «Παραγωγικές, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών» του Π .Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53 Α') «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», όπως ισχύει, προστίθεται το εξής:
«Ειδικά για τις περιπτώσεις των παραγωγών αλιέων και των ιχθυοκαλλιεργητών, η παραγωγική άδεια ισχύει για δώδεκα (12) μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, περισσότερες φορές.»

Άρθρο 5
Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης επάρκειας για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε φροντιστήρια

1. Η φράση «μετά γνώμην του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως» της παρ. 4 του άρθρου 70 του Α.Ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων-φροντιστηρίων και οικοτροφείων» καταργείται.

2. Το παράβολο των πενήντα (50) ευρώ για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων γλωσσών υπέρ Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ), καταργείται.
Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρχίζει η ισχύς της παρούσας παραγράφου και παύουν να ισχύουν όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του ανωτέρω Συμβουλίου καθώς και εκείνες που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 6
Κατάργηση της Ανώνυμης Εταιρίας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων» και το διακριτικό τίτλο Τ.Ε.Ο. Α.Ε. (εφεξής η Εταιρία), η οποία ιδρύθηκε με το Ν. 2938/2001 καταργείται.

2. Από την κατάργηση της Εταιρίας οι αρμοδιότητές της μεταβιβάζονται ως ακολούθως:
α. Είσπραξη διοδίων
αα. Η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στον σταθμό των Μαλγάρων μεταβιβάζεται στην εταιρία Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία θα προβαίνει στη σχετική είσπραξη για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και ως εντολοδόχος του ΤΑΙΠΕΔ. ββ. Η αρμοδιότητα είσπραξης διοδίων τελών στον σταθμό του Ακτίου και οι σχετικοί πόροι μεταβιβάζονται στην Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ ΑΕ και στην κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-ΒΕΕ TECH Α.Ε.- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΚΤΙΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ-ΒΕΕ-ΤΕ^-ΔΙΟΔΙΑ ΑΚΤΙΟΥ», η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του από 30/12/2008 Συμφωνητικού Σύστασης και Καταστατικού Κοινοπραξίας. β. Βεβαίωση παραβάσεων
Η αρμοδιότητα βεβαίωσης παραβάσεων που αφορούν στη μη καταβολή διοδίων και επιβολή προστίμων μεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε. γ. Λειτουργία και συντήρηση ΠΑΘΕ και κλάδων αυτού
Η αρμοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του τμήματος ΠΑΘΕ από Κλειδί έως Ευζώνους μεταβιβάζεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε. Όλα τα υπόλοιπα οδικά τμήματα, για τα οποία έχει αρμοδιότητα η Εταιρία μεταφέρονται στην ΕΥΔΕ Σ.Α. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. δ. Είσπραξη τελών μηχανημάτων
Η αρμοδιότητα είσπραξης τελών μηχανημάτων έργου μεταβιβάζεται στη Διεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών και Μηχανικού Εξοπλισμού (Δ13) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. ε. Διαχείριση κυκλοφοριακών συνδέσεων
Η αρμοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων περιλαμβανομένων της είσπραξης των μισθωμάτων από νόμιμες και των αποζημιώσεων για αυθαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις και οι σχετικοί πόροι μεταβιβάζονται στις κατά τόπους Περιφέρειες.
στ. Κέντρο παρακολούθησης διοδίων
Ο εξοπλισμός και το λογισμικό του Κέντρου Ελέγχου Παρακολούθησης Διοδίων (SCADA) μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Δημόσιο και η λειτουργία του ανατίθεται στην ΕΥΔΕ Λειτουργίας και Συντήρησης Έργων Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ζ. Μισθώσεις
Η Εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των συμβάσεων μίσθωσης, στις οποίες συμβάλλεται ως εκμισθώτρια από την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., η οποία υπεισέρχεται στο σύνολο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της Εταιρίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται οι συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου
η. Λειτουργία και συντήρηση υποθαλάσσιας αρτηρίας Ακτίου-Πρέβεζας Η αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου- Πρέβεζας μεταφέρεται στην Εγνατία Οδός Α.Ε. η οποία και υποκαθιστά την ΤΕΟ ΑΕ και στην κοινοπραξία με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΟ Α.Ε.-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΟ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Ε.-ΑΚΤΙΟ/ΠΡΕΒΕΖΑ», η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του από 80/80/2013 Συμφωνητικού Σύστασης Κοινοπραξίας. θ. Εισφορά υπέρ ΤΕΟ Α.Ε. από ασφάλιστρα
Η επιβληθείσα υπέρ του ΤΕΟ με τη με αριθ. Κ4-1123/27.08.1977 ΥΑ εισφορά 1% επί των καθαρών ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων καταργείται. Αντ' αυτής επιβάλλεται εισφορά 0,6% υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου για την εκπλήρωση των σκοπών του.
ι. Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες-Συμβάσεις
Το σύνολο των κοινοπραξιών, στις οποίες μετέχει η Εταιρία πλην των αναφερόμενων στις παρ. 1 εδ. β και 8 του παρόντος άρθρου λύονται δια του παρόντος αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο.
Το σύνολο των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με την Εταιρία καταγγέλλονται δια του παρόντος και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. ια. Εκκρεμείς δίκες
Εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση με το Ελληνικό Δημόσιο. Η μη παράδοση ή μη έγκαιρη παράδοση από τους πληρεξουσίους της καταργούμενης εταιρίας των σχετικών δικαστικών φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες το Ν.Σ.Κ. κατά το χρόνο συζήτησης κάθε υποθέσεως ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου αποτελεί λόγο υποχρεωτικής αναβολής της συζήτησης αυτής για μία φορά. ιβ. Διαχείριση εκτελούμενων συμβάσεων Εθνικού Οδικού Δικτύου Η αρμοδιότητα της διαχείρισης και χρηματοδότησης των εκτελούμενων συμβάσεων συντήρησης και έργων του Εθνικού Οδικού Δικτύου μεταφέρεται στη Διεύθυνση Δ3 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ιγ. Εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκού φορείς εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων
Μέχρι τη σύσταση ένωσης των φορέων εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων την εκπροσώπηση της χώρας στις αντίστοιχες διεθνείς ενώσεις, η οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ανήκε στις δραστηριότητες της Εταιρίας, ανατίθεται στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε., η οποία και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τις διεθνείς ενώσεις και να μεριμνήσει για την ομαλή συνέχεια ως προς την εκπροσώπηση της χώρας στους φορείς.

3. Από την κατάργηση της Εταιρίας:
α. Το σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης, που υπηρετεί στους σταθμούς διοδίων των Μαλγάρων και του Ακτίου μεταφέρεται και εντάσσεται αυτοδίκαια στην εταιρία με την επωνυμία Εγνατία Οδός Α.Ε. σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητας. Το εν λόγω προσωπικό κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές, ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας και προσωπικές διαφορές δεν διατηρούνται. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
β. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης της παρούσας παραγράφου, ως προς το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην εταιρεία, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κατωτέρω στο άρθρο 18 παρ. 1 περ. α διατάξεις.
γ. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, το προσωπικό του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 2938/2001 που υπηρετεί στην εταιρεία τίθεται σε διαθεσιμότητα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, πλην όσων υπαλλήλων εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ' του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, οι οποίοι μεταφέρονται αυτοδικαίως με το ίδιο εργασιακό καθεστώς στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις, κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα. Σε περίπτωση μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. α. Από την κατάργηση της Εταιρίας το σύνολο της περιουσίας αυτής περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο άνευ ανταλλάγματος. Οι μεταβιβάσεις και μεταβολές του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου.
β. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την κατάργηση της Εταιρίας, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ. Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο, η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας δύναται να ανατεθεί στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.
δ. Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση κάθε στοιχείου της κινητής περιουσίας της Εταιρίας που περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο ανήκει στον φορέα στον οποίο μεταβιβάζονται με τον παρόντα νόμο οι σχετικές αρμοδιότητες, άλλως στο εποπτεύον την ΤΕΟ Α.Ε. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που έχει στο εξής την ευθύνη για τη διαφύλαξη αυτών καθώς και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
ε. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της ΤΕΟ Α.Ε. μεταφέρονται σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου ή του φορέα που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις.

5. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας οφείλει εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να συντάξει τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία και απαλλάσσονται τα μέλη του πάσης ευθύνης έναντι της Εταιρίας.

6. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται η ΤΕΟ ΑΕ νοείται ότι αναφέρεται κατά περίπτωση ο φορέας, στον οποίο έχει περιέλθει η σχετική αρμοδιότητα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7
Κατάργηση της ανώνυμης εταιρείας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ Α.Ε.) και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της

1. α) Η Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α' 138), με την αριθ. 69163/21-6-1995 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 551), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , καταργείται. β) Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες της εν λόγω εταιρίας, όπως προκύπτουν από τον ιδρυτικό της νόμο, τις λοιπές κείμενες διατάξεις και το οικείο καταστατικό της, επιδιώκονται εφεξής και ασκούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Έργων της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των υφιστάμενων τμημάτων της Δ/νσης υποδοχής. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες διαγωνισμών ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Έργων της Γενικής Γραμματείας
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η ΕΑΧΑ Α.Ε. νοείται εφεξής το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος αυτού νοείται ο Υπουργός και όπου αναφέρεται ο Διευθυντής νοείται ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη ή εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΑΧΑ Α.Ε. για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, η γνώμη ή η εισήγηση αυτή δεν απαιτείται.

2. Το σύνολο των στοιχείων του παθητικού της ΕΑΧΑ Α.Ε., της ακίνητης περιουσίας αυτής, καθώς και οι χρηματικές απαιτήσεις της κατά τρίτων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών.
Το σύνολο της κινητής περιουσίας της ΕΑΧΑ Α.Ε., στην οποία συμπεριλαμβάνονται σήματα, πνευματικά και κάθε άλλου είδους δικαιώματα, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, άδειας ή έγκρισης στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, με τη αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους να ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο έχει στο εξής την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου Η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΕΑΧΑ Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. γ) Εκκρεμείς δίκες με διάδικο την ΕΑΧΑ Α.Ε. συνεχίζονται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου, ως διαδόχου της ΕΑΧΑ Α.Ε., χωρίς άλλη διατύπωση. Η μη παράδοση ή μη έγκαιρη παράδοση από τους πληρεξουσίους της καταργούμενης εταιρίας των σχετικών δικαστικών φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες το Ν.Σ.Κ. κατά το χρόνο συζήτησης κάθε υποθέσεως ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου αποτελεί λόγο υποχρεωτικής αναβολής της συζήτησης αυτής για μία φορά.

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία σχετικά με την κατάργηση της ΕΑΧΑ Α.Ε. και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Έργων της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 8
Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) που συστάθηκε με το άρθρο 88 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καταργείται. Μεταφέρονται και ασκούνται ως αρμοδιότητες:
α) από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οι περιπτώσεις α', δ' και ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του ν.3996/2011 και οι περιπτώσεις α', β', δ', ε', στ' ζ' και η' της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, με πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με συγχώνευση ή διάσπαση των υφιστάμενων ή με τη δημιουργία νέων και να καθορίζονται ή να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η κατανομή των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου μεταξύ των τμημάτων των υφιστάμενων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας γίνεται με απόφαση του οικείου Υπουργού. β) από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) οι περιπτώσεις β', γ', στ', ζ' και η' της παραγράφου 2 του παραπάνω άρθρου και οι περιπτώσεις γ', θ', ι', ια', ιβ', ιγ', ιδ', ιε', ιστ', ιζ', ιη', ιθ', κ' και κα' της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου.
Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, με πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και κατόπιν προηγούμενης εισήγησης του Δ. Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να αναδιαρθρώνονται οι οργανικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. με συγχώνευση ή διάσπαση των υφιστάμενων ή με τη δημιουργία νέων και να καθορίζονται ή να ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η κατανομή των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου μεταξύ των τμημάτων των υφιστάμενων Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ γίνεται με απόφαση του Διοικητή αυτού.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. καθίσταται καθολικός διάδοχος που υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του καταργούμενου Ε.Ι.Ε.Α.Δ.. Οι πόροι του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 εξακολουθούν να αποτελούν πόρους του Ο.Α.Ε.Δ., εκτός της περίπτωσης γ'.

2. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στον Ο.Α.Ε.Δ. και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στον Ο.Α.Ε.Δ., με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλακείων. Η ακίνητη περιουσία του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μεταβιβάζεται στον Ο.Α.Ε.Δ. από την ημερομηνία μεταγραφής των πράξεων μεταβίβασής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου/ Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ η κινητή από την ημερομηνία παράδοσής της στον Ο.Α.Ε.Δ.
Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μεταφέρονται στον Ο.Α.Ε.Δ., ο οποίος λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος αυτού. Ο Ο.Α.Ε.Δ. καθίσταται δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. Μισθώσεις ακινήτων, εκκρεμείς διαδικασίες του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, μισθώσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και κάθε είδους διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί για πάσης φύσεως έργα, εργασίες, μελέτες και είναι σε εξέλιξη κατά την κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σχετικής προκήρυξης και ολοκληρώνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ..
Οι πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από Τεχνικά Δελτία συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία το καταργούμενο Ν.Π.Ι.Δ. υπεισέρχεται ως τελικός δικαιούχος ή ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, καθώς και από τα έργα που θα προκύψουν από την επιτελική αρμοδιότητα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. προκειμένου να διασφαλισθεί η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των έργων.

3. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση αναφέρεται το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) νοείται ότι αναφέρεται ο Ο.Α.Ε.Δ.. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. μεταφέρονται στον Ο.Α.Ε.Δ.. Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. συνεχίζονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους. Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ. συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του Οργανισμού. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις σε λογαριασμό του Ο.Α.Ε.Δ. που θα υποδειχθεί από αυτόν.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Άρθρο 9
Κατάργηση του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του

1. α) Το «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 9 του ν. 2273/1994 (ΦΕΚ Α' 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται. β) Οι αρμοδιότητες του Ε.ΚΕ.ΒΙ., όπως προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2273/1994, ασκούνται εφεξής από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 2026/1992 ως Ίδρυμα
Ελληνικού Πολιτισμού, μετονομάστηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2524/1997 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με απόφαση του Διοικητή του Ελληνικού Ίδρυματος Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των υφιστάμενων οργανικών μονάδων του φορέα υποδοχής.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ε.ΚΕ.ΒΙ. νοείται εφεξής το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Ε.ΚΕ.ΒΙ. νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ίδρυματος Πολιτισμού και όπου αναφέρεται ο Διευθυντής Ε.ΚΕ.ΒΙ. νοείται ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ίδρυματος Πολιτισμού.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται γνώμη ή εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΒΙ. για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων, απαιτείται πλέον γνώμη ή εισήγηση του Δ.Σ. του Ελληνικού Ίδρυματος Πολιτισμού.

2. Τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, στο οποίο ανήκει και η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, απαλλασσόμενου παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου ή άλλου τέλους εισφοράς δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ υποθηκοφυλακείων/κτηματολογικών γραφείων.
Η ακίνητη περιουσία του Ε.ΚΕ.ΒΙ. μεταβιβάζεται στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού από την ημερομηνία μεταγραφής των πράξεων μεταβίβασής της στα βιβλία μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου / Κτηματολογικού Γραφείου, ενώ η κινητή από την ημερομηνία παράδοσής της στον Ο.Α.Ε.Δ.
Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις του Ε.ΚΕ.ΒΙ. μεταφέρονται στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος αυτού. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού καθίσταται δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν εκπονηθεί καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
Μισθώσεις ακινήτων, εκκρεμείς διαδικασίες του Ε.ΚΕ.ΒΙ. που αφορούν τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, μισθώσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και κάθε είδους διαγωνισμοί που έχουν προκηρυχθεί για πάσης φύσεως έργα, εργασίες, μελέτες και είναι σε εξέλιξη κατά την κατάργηση του Ε.ΚΕ.ΒΙ. εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο της σχετικής προκήρυξης και ολοκληρώνονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Οι πάσης φύσεως νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από Τεχνικά Δελτία συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία το καταργούμενο Ν.Π.Ι.Δ. υπεισέρχεται ως τελικός δικαιούχος ή ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης, καθώς και από τα έργα που θα προκύψουν από την επιτελική αρμοδιότητα του Ε.ΚΕ.ΒΙ., μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προκειμένου να διασφαλισθεί η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των έργων.

3. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση καταβολής του ΕΕΤΗΔΕ και του φόρου ακίνητης περιουσίας, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ε.ΚΕ.ΒΙ. μεταφέρονται στο
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Οι εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. συνεχίζονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους.
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του Ιδρύματος. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Ε.ΚΕ.ΒΙ. καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις σε λογαριασμό του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού που θα υποδειχθεί από αυτόν. 5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Άρθρο 10
Κατάργηση του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών και μετατροπή του σε εργαστήριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Ε.Κ.Π.Α.

1. Το Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών, Ν.Π.Ι.Δ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ιδρύθηκε διά του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αρ. 270/1989 (Φ.Ε.Κ. 129 τ. Α' 22.5.1989) υπό τον τίτλο «Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης», μετονομάσθηκε δε σε Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών δια του Προεδρικού Διατάγματος υπ' αρ. 218/1998 (Φ.Ε.Κ. 218 τ. Α' 24.9.1998,) καταργείται, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, και μετατρέπεται σε Εργαστήριο, υπό τον τίτλο «Εργαστήριο Συνταγματικού Δικαίου», εντασσόμενο στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποκείμενο στη νομοθεσία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων.

2. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (βιβλία, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός) του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών περιέρχονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανήκουν στην αποκλειστική χρήση, ως περιουσιακό σύνολο, του «Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών» για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα υφίσταται. Μεταβολή της χρήσης του ως άνω περιουσιακού συνόλου ή μέρους του μπορεί να λάβει χώρα μόνο με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών» και σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής.

3. α) Το «Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και τον Αναπληρωτή Διευθυντή, οι οποίοι είναι εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθμίδας στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και τρείς καθηγητές του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του «Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών» προτείνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διορίζονται δε για τετραετή θητεία με απόφαση της Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Τη λειτουργία του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών ορίζει Κανονισμός, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έπειτα από πρόταση της Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Από το χρονικό σημείο της μετατροπής του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών σε Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών, Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία είχαν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών.

6. Το χρηματικό υπόλοιπο στον λογαριασμό του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών κατά το χρονικό σημείο της κατάργησής του και της μετατροπής του σε Εργαστήριο Συνταγματικών Ερευνών μεταφέρεται σε λογαριασμό του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών, ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το εν λόγω υπόλοιπο μηδενισθεί.
Οφειλές εκ της λειτουργίας του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών εξοφλούνται κατά προτεραιότητα από το ως άνω χρηματικό υπόλοιπο.

7. Τα έξοδα στέγασης, εάν δεν προσφέρεται χώρος σε ακίνητο που ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και λειτουργίας του Εργαστηρίου Συνταγματικών Ερευνών βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 11
Κατάργηση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών και μετατροπή του σε εργαστήριο της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

1. Το Ν.Π.Ι.Δ. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» [Ι.Δ.Μ.Ε. -Ν.Π.Ι.Δ. μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα - του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών] το οποίο ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αρ. 588/1984 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' αρ. 210/27.12.1984) υπό την εποπτεία του Υπουργείου Τεχνολογίας και Έρευνας υπό τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών», μετατράπηκε δε σε Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνδέθηκε με το Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' αρ. 101/31.7.1990) καταργείται, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, και μετατρέπεται σε Εργαστήριο, υπό τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» εντασσόμενο στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και υποκείμενο στη νομοθεσία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων.

2. Το σύνολο των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων (βιβλία, έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπός εξοπλισμός) του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών περιέρχονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ανήκουν στην αποκλειστική χρήση, ως περιουσιακό σύνολο, του Εργαστηρίου με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» για όλο το χρονικό διάστημα κατά το οποίο αυτό θα υφίσταται. Μεταβολή της χρήσης του ως άνω περιουσιακού συνόλου ή μέρους του μπορεί να λάβει χώρα μόνο με απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Το Εργαστήριο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και τον Αναπληρωτή Διευθυντή, οι οποίοι είναι εν ενεργεία καθηγητές πρώτης βαθμίδας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά προτίμηση του γνωστικού αντικειμένου του Αστικού Δικονομικού Δικαίου (Πολιτικής Δικονομίας), και τρείς καθηγητές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά προτίμηση του γνωστικού αντικειμένου του Αστικού Δικονομικού Δικαίου (Πολιτικής Δικονομίας).

4. Ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» προτείνονται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Β' Ιδιωτικού Δικαίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διορίζονται δε για τετραετή θητεία με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

5. Τη λειτουργία του Εργαστηρίου «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» ορίζει Κανονισμός, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6. Από το χρονικό σημείο της μετατροπής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών από ΝΠΙΔ σε Εργαστήριο με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών», ο Διευθυντής, ο Αναπληρωτής Διευθυντής και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω ΝΠΙΔ (Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών) καταλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εργαστηρίου «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών»μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία είχαν εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΙΔ (Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών).

7. Το χρηματικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών κατά το χρονικό σημείο της κατάργησής του και της μετατροπής του σε Εργαστήριο με τον τίτλο «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών» μεταφέρεται σε λογαριασμό του Εργαστηρίου, ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται μέχρις ότου το εν λόγω υπόλοιπο μηδενισθεί.
Οφειλές από τη λειτουργία του «Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών» εξοφλούνται κατά προτεραιότητα από το ως άνω χρηματικό υπόλοιπο.

8. Το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στο ΝΠΙΔ «Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών», αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπηρετούντες από το έτος 1985, εντάσσεται στο προσωπικό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διατίθεται στη Νομική Σχολή του.

9. Τα έξοδα στέγασης, εάν δεν προσφέρεται χώρος σε ακίνητο που ανήκει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και όλα τα έξοδα λειτουργίας του Εργαστηρίου «Ινστιτούτου Δικονομικών μελετών βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 12
Κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ΟΡΣΑ, ΟΡΘΕ και ΟΡΘΙ και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

1. α) Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Αθήνας» (ΟΡΣΑ), που συνεστήθη με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ Α' 18), καταργείται την 28η Φεβρουαρίου 2014.
β) ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Θεσσαλονίκης» (ΟΡΘΕ), που συνεστήθη με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1561/1985 (ΦΕΚ Α' 148), καταργείται την 28η Φεβρουαρίου 2014.
γ) ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Ιωαννίνων» (ΟΡΣΙ), που συνεστήθη με το άρθρο 1 του από 2-9-2009 προεδρικού διατάγματος (Δ' 377), το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 3 του άρθρου του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ Α' 124), καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.
Η κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων (ΟΡΣΙ) πραγματοποιείται, ολοκληρώνεται και τα αποτελέσματά της επέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατ'εξαίρεση, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΟΡΣΑ) και ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) συνεχίζουν να διατηρούν τη νομική προσωπικότητά τους και να εκπληρώνουν τους σκοπούς τους μέχρι τις 28.02.2014, από την επομένη της οποίας επέρχονται γι' αυτούς, αυτοδίκαια, τα αποτελέσματα της κατάργησης.

2. α) Οι αρμοδιότητες του ΟΡΣΑ και του ΟΡΘΕ μεταφέρονται στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής και στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, που συστήνονται με το παρόν άρθρο και υπάγονται στη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τα Τμήματα αυτά έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) σύνταξη, έγκριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα,
ββ) μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα,
γγ) σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για τις εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τα προγράμματα εφαρμογής του.
β) Οι αρμοδιότητες του ΟΡΣΙ μεταφέρονται στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού, που συστήνεται με το παρόν άρθρο και υπάγεται στη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Το Τμήμα αυτό έχει την αρμοδιότητα για την κατάρτιση, έγκριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των Ρυθμιστικών Σχεδίων πλην την Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος για τον ΟΡΣΙ και από την 1η Μαρτίου 2014 για τον ΟΡΣΑ και τον ΟΡΘΕ:
α) το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα, τις απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως έννομες σχέσεις και εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις των καταργούμενων με την παρ. 1 φορέων και συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την συνέχισή τους. β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων φορέων περιέρχονται αυτοδικαίως, χωρίς τη τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Για την παραπάνω μεταβίβαση δεν οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που έχει στο εξής και την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκροτείται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος για τον ΟΡΣΙ και μέχρι την 1η Απριλίου 2014 για τον ΟΡΣΑ και ΟΡΘΕ, τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑ, για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, από καθέναν από τους ανωτέρω φορείς. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ. γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων φορέων καθώς και το αδιάθετο ποσοστό της τυχόν κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται αυτοδικαίως σε λογαριασμό του Δημοσίου, συνιστούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΚΑ. Τυχόν πόροι των καταργούμενων φορέων αποτελούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου. δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της κατάργησης των ανωτέρω φορέων ιδίως δε όσα αναφέρονται στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών τους.

Άρθρο 13
Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κωπαΐδας» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του

1. α) Ο «Οργανισμός Κωπαΐδας» , Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αλίαρτο Βοιωτίας, το οποίο συνεστήθη με τις διατάξεις του ν.δ. 2488/1953 (ΦΕΚ Α' 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταργείται. β) Οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαΐδας, όπως προβλέπονται στο άρθρου 2 του ν.δ. 2488/1953, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των υφιστάμενων Δ/νσεων και τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του πιο πάνω φορέα μεταφέρονται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, από την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Κωπαίδας περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή τους ανήκει στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου Οργανισμού Κωπαίδας, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης, μεταφέρονται, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης του Οργανισμού Κωπαΐδας και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Οργανισμού Κωπαΐδας από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 14
Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Κεντρική Αγορά Πατρών» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της

1. α) Η «Κεντρική Αγορά Πατρών», ν.π.δ.δ. με έδρα την Πάτρα, το οποίο συνεστήθη με το εκδοθέν κατ' εξουσιοδότηση του ν. 3475/1955 (ΦΕΚ Α' 353) π.δ 264/1968 (ΦΕΚ Α'76) και του οποίου η νομική μορφή διοίκησης, η διαχείριση και η οργάνωση της λειτουργίας καθορίσθηκαν με το π.δ. 746/1969 (ΦΕΚ Α' 234), όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ. 228/1989 (ΦΕΚ Α' 109), λειτουργούσε δε ως Διεύθυνση, σύμφωνα με το π.δ. 201/1992 (ΦΕΚ Α' 95) και εποπτεύεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καταργείται και οι αρμοδιότητές της μεταφέρονται στην εποπτεύουσα Αποκεντρωμένη Διοίκηση. β) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ασκούν τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες.

2. α) Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις, που υφίστανται κατά την κατάργηση της Κεντρικής Αγοράς Πατρών, μεταφέρονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Η μη παράδοση ή μη έγκαιρη παράδοση από τους πληρεξουσίους της καταργούμενης εταιρίας των σχετικών δικαστικών φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες το Ν.Σ.Κ. κατά το χρόνο συζήτησης κάθε υποθέσεως ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου αποτελεί λόγο υποχρεωτικής αναβολής της συζήτησης αυτής για μία φορά.
β) Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του καταργούμενου φορέα περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Η αποκλειστική χρήση και διαχείριση τους ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
γ) Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Κεντρικής Αγοράς Πατρών, καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, σε λογαριασμό του Δημοσίου, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται ως αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης της Κεντρικής Αγοράς Πατρών και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Άρθρο 15
Κατάργηση νομικών προσώπων χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

1. Το «Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά», Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Τρίπολη, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 3177/2003 (Α'209) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται.

2. Η «Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας», Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Μεσολόγγι, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 3113/2003 (Α'42) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται.

3. Το «Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας», Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Αθήνα, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 9 του ν. 2919/2001 (Α'128) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργείται.

4. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογία Α.Ε.», με έδρα την Αθήνα, η οποία συνεστήθη με το άρθρο 10 του ν. 2919/2001 (Α'128) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων λύεται.

Άρθρο 16
Σύσταση Ενιαίου Φορέα Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

1. Το άρθρο 12 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ Α'128) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12: Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
1. Συνιστάται Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΦΑΕΤ), ο οποίος αποτελεί Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και λειτουργεί υπό τη διοικητική και οικονομική μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σκοπός του ΕΦΑΕΤ είναι η διεξαγωγή, ανάπτυξη και αξιοποίηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας. Ο ΕΦΑΕΤ χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τους πόρους που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7, οι οποίοι πιστώνονται στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε Κωδικό Αριθμό Εξόδων Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 του νόμου 2292/1995 (ΦΕΚ Α'35) καταργείται.»

2. Το άρθρο 14 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ Α'128) αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και το Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας παύουν να λειτουργούν ως αυτοτελή ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και συγχωνεύονται στον ΕΦΑΕΤ. Μέχρι την έκδοση και εφαρμογή της απόφασης αυτής, τα ανωτέρω ερευνητικά κέντρα εξακολουθούν να υφίστανται και να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΕΤ και καταρτίζεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, λειτουργία και χρηματοδότησή του, τις οργανικές του θέσεις και τη στελέχωσή τους, την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων και των αρμοδιοτήτων του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 12.»

3. Το άρθρο 13 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ Α'128) τροποποιείται ως ακολούθως:
α. Η υποπαράγραφος α' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων».
β. Η υποπαράγραφος γ' της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Τρεις (3) εκπροσώπους του ΕΦΑΕΤ».
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ΕΣΑΕΤ εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δια της Γενικής Διεύθυνσης
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ιδίως:...».

Άρθρο 17
Ίδρυση Ενιαίου Ταμείου Διαχείρισης - Αξιοποίησης Περιουσίας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.), που συνεστήθησαν με το νόμο 4407/1929 (ΦΕΚ Α' 316), το νόμο 4944/1931 (ΦΕΚ Α' 337) και το νομοθετικό διάταγμα 3960/1959 (ΦΕΚ Α' 153) αντίστοιχα και εποπτεύονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.), εφεξής αναφερόμενο ως «Ταμείο».
Το Ταμείο έχει έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (μέσω του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας).
Ο νέος φορέας εκπληρώνει εφεξής τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων, αποβλέποντας στη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του για την ενίσχυση και υποστήριξη του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της αμυντικής οργάνωσης και ενίσχυσης της χώρας.
Σκοπός του Ταμείου είναι ιδίως: α. Η προμήθεια υλικών επιστρατεύσεως.
β. Η κατασκευή και ανακαίνιση στρατιωτικών κτιρίων. γ. Η κατασκευή οχυρών.
δ. Η συμπλήρωση των ναυτικών δυνάμεων του κράτους.
ε. Η αντιμετώπιση των αναγκών της Πολεμικής Αεροπορίας στο πλαίσιο της αεροπορικής άμυνας της χώρας.
Περιουσία του Ταμείου αποτελούν:
α. Τα υφιστάμενα κατά το χρόνο έκδοσης του παρόντος νόμου περιουσιακά στοιχεία των Τ.ΕΘ.Α.-Τ.Ε.Σ.-Τ.Α.Α., καθώς και τα περιουσιακά στοιχεία που θα αποκτηθούν από αυτό.
β. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων ως αυτοτελών Ταμείων, περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για την διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους.
γ. Το Ταμείο αναλαμβάνει την πιστή και ακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθετών και δωρητών με την οποία διατέθηκαν περιουσιακά στοιχεία διά κληρονομίας, κληροδοσίας ή δωρεάς, υπέρ Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α..
δ. Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και από το σύνολο των πόρων των καταργούμενων φορέων, όπως αυτοί περιγράφονται στους ιδρυτικούς τους νόμους.
Το προσωπικό που υπηρετεί στους φορείς, που καταργούνται και συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό του νέου φορέα, στον οποίο εφεξής θα υπάγεται και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας.
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται το αργότερο εντός ενός έτους μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, εγκρίνεται ο Οργανισμός Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας, με τον οποίο καθορίζεται η έκταση της εποπτείας από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων διοίκησης, η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών του, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπολογισμού και περιουσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος νόμου Οργανισμού Λειτουργίας του Ταμείου, τα υφιστάμενα Ταμεία (Τ.ΕΘ.Α., Τ.Ε.Σ., Τ.Α.Α.) εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις που τα διέπουν και το προσωπικό τους εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτά.
Μετά την λήξη της προβλεπόμενης από το ΠΔ 96/2000 (ΦΕΚ Α' 79) διάρκειας λειτουργίας της Υπηρεσίας Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων, το Ταμείο θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο 2745/1999 (ΦΕΚ Α' 224) αρμοδιότητες.
Από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Λειτουργίας του Ενιαίου Ταμείου Εθνικής Άμυνας καταργούνται:
α. Ο ν. 4407/1929 «Περί συστάσεως του Ταμείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α' 316)
β. Ο ν. 4944/1931 «Περί Ταμείου Εθνικού Στόλου» (ΦΕΚ Α' 337)
γ. Το ν.δ. 3960/1959 "Περί Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α' 153)

Άρθρο 18
Γενικές Διατάξεις περί καταργήσεων - συγχωνεύσεων νομικών προσώπων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού:
α) Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λύονται αυτοδικαίως συγχρόνως με την κατάργηση του νομικού προσώπου, χωρίς προς τούτο να απαιτείται διατύπωση, δήλωση, καταγγελία, ανακοίνωση ή άλλο, δικαιουμένων των υπαλλήλων αυτών τη νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση για την περίπτωση της καταγγελίας της σύμβασης.
β) Κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, το μόνιμο προσωπικό καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται τίθεται σε διαθεσιμότητα, με εξαίρεση όσους εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ' του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως στο φορέα όπου μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των καταργούμενων φορέων, σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα. Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης. γ) Τα Υπουργεία ή οι φορείς στους οποίους περιέρχονται οι αρμοδιότητες των καταργούμενων με το νόμο αυτό φορέων, δύνανται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, να συνάψουν τις απολύτως αναγκαίες, για την ολοκλήρωση της εκτέλεσης των εκκρεμών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, που είχαν αναλάβει οι ανωτέρω φορείς, συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου. δ) Λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, η θητεία του Προέδρου, των μελών των οργάνων διοίκησης και του προσωπικού με θητεία των φορέων που καταργούνται. ε) Παύουν, αυτοδικαίως:
αα) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους καταργούμενους φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για την απόσπαση οργάνου.
ββ) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που καταργούνται, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις για το προσωπικό των φορέων που καταργούνται, που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου. στ) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητων υπηρεσιών και έργου μεταξύ οιουδήποτε προσώπου και οιουδήποτε εκ του και των φορέων που καταργούνται λύονται αυτοδικαίως συγχρόνως με την κατάργηση του νομικού προσώπου, που αποτελεί και σπουδαίο λόγο λύσης της σύμβασης, χωρίς προς τούτο να απαιτείται διατύπωση, δήλωση, καταγγελία, ανακοίνωση ή άλλο, ούτε να οφείλεται οιαδήποτε αποζημίωση.
ζ) Ειδικά και μόνο προς απόληψη της επιδότησης και λοιπών βοηθημάτων ανεργίας, κάθε συνδεθείς με νομικό πρόσωπο που καταργείται με τον παρόντα νόμο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, η οποία λύθηκε κατά τα προαναφερθέντα, οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να προσκομίσει στον Ο.Α.Ε.Δ. αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του παρόντος, το οποίο και θα υπέχει θέση καταγγελίας.
η) Η σύμβαση ή/και σχέση έμμισθης εντολής των δικηγόρων που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται λύεται αυτοδικαίως. Οι δικηγόροι αυτοί υποχρεούνται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να υποβάλουν στον Υπουργό που εποπτεύει τις υπηρεσίες και τους φορείς υποδοχής:
αα) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών και των περατωμένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν. Στην πιο πάνω κατάσταση για τις εκκρεμείς υποθέσεις γίνεται λεπτομερής μνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση και η ημερομηνία της επόμενης διαδικαστικής πράξης.
ββ) Πλήρεις φακέλους των ανωτέρω εκκρεμών και περατωμένων υποθέσεων με ακριβή αντίγραφα των δικογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσεων και των σχετικών εγγράφων.
Αν τα πιο πάνω στοιχεία δεν παρασχεθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή δεν είναι πλήρη, ο δικηγόρος ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει για το Δημόσιο από την καθυστέρηση.

2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται, η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από τη σύσταση της προβλεπόμενης στις επιμέρους διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου επιτροπής. Εντός της ίδιας προθεσμίας απόσπασμα της εγκεκριμένης από τους, κατά περίπτωση, αρμόδιους Υπουργούς έκθεσης απογραφής, το οποίο περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 (Α' 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή στο οικείο κτηματολογικό φύλλο.

3. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος, υφιστάμενες μισθώσεις ακινήτων των φορέων που καταργούνται λύονται το αργότερο τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατόπιν σχετικής καταγγελίας της μίσθωσης από τον οικείο Υπουργό. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να παρατείνεται η μίσθωση έως έναν ακόμη μήνα και για μία μόνο φορά, με την προϋπόθεση ότι συντρέχει σοβαρός λόγος που μνημονεύεται στην απόφαση αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη λύση των μισθώσεων.

4. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά στους φορείς που καταργούνται, νοείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, η υπηρεσία ή ο φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες τους.

5. Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν κατοχυρώσει νομικά πρόσωπα, στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις του, χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες και τους φορείς υποδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Π.Δ. 318/1992 (Α' 161)

Άρθρο 19
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα αξιολόγησης

Το άρθρο 7 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 7
Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα αξιολόγησης
1. Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να αξιολογούνται με την κλίμακα βαθμών του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καθορίζονται ως εξής:
α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 αξιολογείται ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων.
β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 αξιολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων. γ. Με τους βαθμούς 1 έως 6 αξιολογείται ποσοστό έως και 15% των υπαλλήλων. 2. Τα ποσοστά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση.
Ο επιμερισμός των ποσοστών αξιολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Για τον επιμερισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, ιδίως:
α) η παραγωγικότητα των μονάδων
β)οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής.
γ) η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα.
4. Η απόφαση της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται αποκλειστικά εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και αποστέλλεται στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης πριν από την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Η μη τήρηση των ποσοστών αυτών από τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ. β του άρθρου 107 του ν. 4057/2012 και ελέγχεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου έκδοσης της σχετικής απόφασης.
5. Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, το ανώτατο ποσοστό αξιολόγησης με τους βαθμούς 9 ή 10 ανέρχεται έως και 70%, το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
6. Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και άνω λογίζεται ως ακέραιη μονάδα.
7. Όπου κατά την αξιολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα ποσοστό, το υπολειπόμενο μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε προσαυξάνει το ποσοστό της αμέσως κατώτερης βαθμολογικής κλίμακας.
8. Τα ποσοστά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την αξιολόγηση των υπηρετούντων σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών και στους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς, καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, τον Υφυπουργό και τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου αυτού είναι αντίστοιχα ο Διευθυντής του οικείου Γραφείου, όπου προβλέπεται, και όταν δεν υπάρχει, ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, και ο Γενικός /Ειδικός Γραμματέας.
9. Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται στον φορέα οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παρ. 3 του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο Διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα.»

Άρθρο 20
Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων- Αιτιολογία

Η παρ. 8 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Εφόσον ο αξιολογητής βαθμολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με βαθμό 9 έως 10 ή με βαθμό 1 έως 6, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης».

Άρθρο 21
Αυτοαξιολόγηση


Η παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Η βαθμολογία που δίνει ο ίδιος ο αξιολογούμενος στα ουσιαστικά του προσόντα κατ' ουδένα τρόπο επηρεάζει τη βαθμολογία που δίνει ο αξιολογητής σ' αυτόν, ούτε επιφέρει οποιοδήποτε άλλο έννομο αποτέλεσμα. Αποσκοπεί απλώς στο να γνωρίζει ο αξιολογητής την εικόνα που ο ίδιος ο αξιολογούμενος έχει για τον εαυτό του. Μπορεί επίσης ο αξιολογητής να εκτιμήσει με βάση την αυτοαξιολόγηση, την ανάγκη να καλέσει σε συνέντευξη τον αξιολογούμενο.»

Άρθρο 22
Έλεγχος τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης

Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής: «γ) ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως στην αρχή κάθε έτους των εντύπων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους και ακολούθως την διαβίβαση ενυπογράφως της συμπληρωμένης Έκθεσης από τον αξιολογούμενο στον Εισηγητή, την παραλαβή των εισηγήσεων και την παράδοσή τους ενυπογράφως στους αξιολογητές, εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των προθεσμιών.»

Άρθρο 23
Αξιολογητές

Το άρθρο 14 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αξιολογητές
1. Την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ένας προϊστάμενος ανάλογα με τη θέση του αξιολογούμενου στην ιεραρχία της οικείας δημόσιας υπηρεσίας ή του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δηλαδή ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής και τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υπερκείμενη οργανική μονάδα, ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενό του χωρίς να απαιτείται εισήγηση.
2. Ως προϊστάμενοι νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή στρατιωτικοί, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών τους.
3. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, μετά από γραπτή και τεκμηριωμένη εισήγηση από τον άμεσο προϊστάμενό του.
4. Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
5. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς.
6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν σε γραφείο Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, τότε οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό.
7. Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό ή Υφυπουργό, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού ή Υφυπουργού, συντάσσονται από τον οικείο Υπουργό ή Υφυπουργό.
8. Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι. Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασμένοι σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε διεθνείς οργανισμούς ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει ειδικών διατάξεων, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, από τους αρμόδιους προϊστάμενους των φορέων αυτών.
9. Ειδικά για το πολιτικό διδακτικό και βοηθητικό επιστημονικό προσωπικό των σχολών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας που υπάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007), ως προϊστάμενος αξιολογητής νοείται ο προϊστάμενος της οικείας σχολής.»

Άρθρο 24
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης

Το άρθρο 18 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18
Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης
1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές αποκλειστικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, κατόπιν έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο κάθε έτους από το αρμόδιο όργανο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Π.Δ.318/1992. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Κάθε εισηγητής υποχρεούται να καταθέτει την εισήγησή του στον αρμόδιο αξιολογητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την συμπλήρωσή της από τον αξιολογούμενο και το αργότερο έως τέλος Φεβρουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προίστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία.
2. Οι προθεσμίες και υποχρεώσεις της παρ. 1 ισχύουν και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ενημερώνονται για την υποχρέωσή τους αυτή.
3. Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ' εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο τουλάχιστον μήνες από την αποχώρησή τους. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις όσον αφορά στον επιμερισμό των ποσοστών εφαρμόζεται η τελευταία απόφαση επιμερισμού ποσοστών που εκδόθηκε τον Ιανουάριο του έτους λύσης της υπαλληλικής σχέσης των αξιολογητών.
4. Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ' εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογούμενου είτε από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης, προκειμένου για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται εισήγηση.
5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.»

Άρθρο 25
Δικαίωμα ένστασης

Το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992 «Δικαίωμα ένστασης» αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19 Δικαίωμα Ένστασης
1. Με εξαίρεση τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων και φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, ο αξιολογούμενος υπάλληλος δύναται να ασκήσει ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης ένσταση μεροληψίας ή αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του Αξιολογητή, σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι 6 και κάτω.
2. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ανακρίβεια των επικαλούμενων από τον Αξιολογητή γεγονότων.
3. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την κατά το άρθρο 21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο.»
Άρθρο 26 Γνωστοποίηση των εκθέσεων
Η παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού συμπληρωθεί αρμοδίως η τελευταία σελίδα του εντύπου αξιολόγησης από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, όπως ισχύει. Η γνωστοποίηση γίνεται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαμβάνει την τελευταία σελίδα έκθεσης.»

Άρθρο 27
Διαδικασία Ένστασης

Η παρ.1 του άρθρου 22 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία προσωπικού, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος. Αντίγραφο της ένστασης παραδίδεται ή αποστέλλεται με τη φροντίδα της υπηρεσίας προσωπικού στον αξιολογητή, του οποίου η βαθμολόγηση αμφισβητείται από τον υπάλληλο και ο οποίος υποχρεούται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του αντιγράφου της ένστασης να παραδώσει ή αποστείλει στην υπηρεσία ειδικό σημείωμα, στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους ισχυρισμούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό σημείωμα μαζί με την ένσταση διαβιβάζονται στην υπηρεσία προσωπικού για την εισαγωγή τους στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Δεν απαιτείται ειδικό σημείωμα αν στο μεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του προϊσταμένου.»

Άρθρο 28
Εξέταση των ενστάσεων

Το Άρθρο 23 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 23 Εξέταση Ενστάσεων
1. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και δύναται είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης. Δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλομένων ισχυρισμών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την εισαγωγή τους σε αυτή.
2. Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κάνει δεκτή την ένσταση, σημειώνεται τη νέα βαθμολογία στον ειδικό χώρο του εντύπου με μνεία του σχετικού πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας προσωπικού αναγράφει τη βαθμολογία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην οικεία στήλη.»

Άρθρο 29
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

1. Σε κάθε υπουργείο, αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφέρεια ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό του υπηρεσιακό συμβούλιο, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Περιφερειάρχη και αποτελείται από τρεις Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου φορέα, εκ των οποίων Πρόεδρος ορίζεται ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με ισάριθμους αναπληρωτές Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων. Τα ν.π.δ.δ., που δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ' της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992.

Άρθρο 30
Τροποποιήσεις - καταργήσεις

1. Στο άρθρο 2 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται το υπόδειγμα - έντυπο Δ' .

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: Όπου στα έντυπα αξιολόγησης αναφέρεται Α' αξιολογητής, νοείται εφεξής ο αξιολογητής. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτο»

3. Η περ. β της παρ.8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται. Η περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
δ) «Οι στήλες 2, 4, 5, 6 ,7 καταργούνται. Η στήλη τρία (3) αναριθμείται σε 2 και ονομάζεται «Αξιολογητής» και η στήλη 8 αναριθμείται σε 3 και μετονομάζεται σε «Τελική Βαθμολογία» και η στήλη 9 αναριθμείται αντιστοίχως σε 4. Με εξαίρεση τη στήλη 1 όλες οι υπόλοιπες στήλες συμπληρώνονται από την υπηρεσία. Η τελική βαθμολογία προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης».

4. Η περ. στ. της παρ. 8 του άρθρου 4 του Π.Δ. 318/1992 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο τέλος της έκτης σελίδας τίθεται η υπογραφή του Αξιολογητή και τα στοιχεία του. Το πεδίο Β' Αξιολογητής καταργείται». Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτο». Η παρ. 2, 10 και 11 του άρθρου 8 του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται.

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτος». Η παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται. Στην παρ. 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται οι λέξεις «της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991»

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται η λέξη «πρώτου» και στην παρ. 2 του άρθρου 10 καταργείται η λέξη «πρώτο»

7. Το άρθρο 15 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται

8. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται.

9. Το άρθρο 24 του Π.Δ. 318/1992 καταργείται.

10. Η παρ. 4 του άρθρου 128 του Π.Δ. 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 1943/1911 καθώς και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης αντιστοίχως συντάσσονται σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του παρόντος άρθρου.

3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος οι Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που συγκροτήθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 54 υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει το έργο τους κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Π.Δ. 318/1992. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής οι Επιτροπές καταργούνται.

4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή και για τις εκθέσεις που αφορούν στο έτος αξιολόγησης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος. Κατ' εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, από τους αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 18 του Π.Δ. 318/1992.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 32
Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α'), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:
(α) τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(β) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού Γενικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
(δ) τρεις (3) εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., (ε) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ.),
(στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),
(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
Ελλάδας (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.) και
(η) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.).
Ο Πρόεδρος επιλέγεται μεταξύ επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και ειδικής εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στο στοιχ. δ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχει ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης.
Ως Πρόεδρος δύναται να ορίζεται και μέλος Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις για το διορισμό των ανωτέρω ως οργάνων διοίκησης φορέων του δημοσίου.
Ο Πρόεδρος, καθώς και τα μέλη που μνημονεύονται στα στοιχ. γ', δ', ε', στ', ζ', και η' της παρ. 1 με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του υπό στοιχ. γ' μέλους, ένας εκ των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Οι Αναπληρωτές Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και του ΙΝ.ΕΠ., που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 και 34 παρ. 3 του π.δ. 57/2007, μετέχουν στο Δ.Σ. ως αναπληρωτές των Διευθυντών των αντίστοιχων εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α
Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανανέωσή της ή τον διορισμό νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Η θητεία του Προέδρου και των υπό στοιχ. γ' και δ' μελών του Δ.Σ. μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως γραμματέα του Δ.Σ. υπάλληλο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και τον αναπληρωτή του».

2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του π.δ. 57/2007, η φράση «ο Γενικός Γραμματέας» αντικαθίσταται με τη φράση «ο νόμιμος αναπληρωτής του».

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 57/2007 καταργείται.

4. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 57/2007, η φράση «το Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» απαλείφεται.

5. Το άρθρο 6 του π.δ. 57/2007 μετονομάζεται σε «Αρμοδιότητες του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» και οι διατάξεις του αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:
(α) Εκπροσωπεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στα Δικαστήρια και σε όλες τις δικαστικές και διοικητικές αρχές και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς τα κάθε είδους αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (β) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.,
(γ) Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες τις δαπάνες μέχρι του ποσού που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού,
(ε) Συνιστά ομάδες μελέτης, έρευνας και σχεδιασμού,
(στ) Έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των ακινήτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και των εγκαταστάσεών του,
(ζ) Μεριμνά για την εκποίηση ή την καταστροφή του περιττού και άχρηστου υλικού, (η) Εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,
(θ) Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του,
(ι) Υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και το πρόγραμμα προμηθειών του και
(ια) Εισηγείται στο Δ.Σ. για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
2. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν εκ των Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
3. Ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής στους προϊσταμένους των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».

6. Μέχρι τον διορισμό του Προέδρου και του νέου Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ο αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το υφιστάμενο Δ.Σ.

7. Κατά τα λοιπά, όπου στις διατάξεις του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α'), όπως ισχύουν, αναφέρεται η φράση «Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», αυτή αντικαθίσταται με τη φράση «Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».

Άρθρο 33
Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης Βεβαιώσεων Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και πληροφόρηση ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.

Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία Βεβαιώσεις Παρακολούθησης, βεβαιώσεις υπέρβασης του ορίου απουσιών, βεβαιώσεις για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και Βεβαιώσεις Πιστοποίησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., όπως εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., αποτελούν άνευ άλλης διατυπώσεως διοικητικά έγγραφα, φέρουν μοναδικό κωδικό, ψηφιοποιημένη αποτύπωση της σφραγίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της υπογραφής των αρμοδίων Οργάνων, επέχουν θέση ακριβούς αντιγράφου και είναι έγκυρες για κάθε χρήση από τους επιμορφωνόμενους και τις υπηρεσίες τους. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη νόμιμη χορήγηση των ανωτέρω βεβαιώσεων.

Άρθρο 34
Απόφαση κατανομής σε νησιωτικούς δήμους

Το εδάφιο 3 της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: « Για τις προσλήψεις και τους διορισμούς του τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους απαιτείται απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α' 40), όπως ισχύει».

Άρθρο 35
Αποσπάσεις ή μεταθέσεις σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή

Οι διατάξεις του τριών πρώτων εδαφίων του άρθρου 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α 220) αντικαθίστανται ως εξής:
«Υπάλληλοι οι οποίοι διορίζονται με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή και οι οποίοι τυγχάνουν ειδικών ευεργετημάτων, υποχρεούνται να παραμείνουν στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για μία τουλάχιστον δεκαετία, με εξαίρεση την απόσπαση ή μετάθεση τους σε άλλη υπηρεσία της ίδιας παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής, ή την απόσπαση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με διάθεση σε γραφείο βουλευτή στην ίδια παραμεθόριο ή προβληματική περιοχή. Κάθε πράξη που συνεπάγεται απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη ή μεταφορά πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία τοποθέτησης είναι αυτοδικαίως άκυρη, εκτός εάν αφορά απόσπαση ή μετάθεση σε υπηρεσία της ίδιας παραμεθορίου ή προβληματικής περιοχής.»

Άρθρο 36
Μετάταξη υπαλλήλων στις γραμματείες δικαστηρίων

Για τη μετάταξη υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιμότητα στις γραμματείες δικαστηρίων τα αρμόδια δικαστικά συμβούλια εγκρίνουν τον πίνακα επιλογής του οικείου Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του Τριμελούς Συμβουλίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4024/2011, το οποίο καταρτίζει ενιαίο για όλους τους φορείς πίνακα διάθεσης, πριν από την έκδοση της απόφασης μετάταξης του οργάνου διοίκησης στο δικαστήριο στο οποίο μετατάσσονται οι υπάλληλοι.

Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 23 του Ν. 4049/2012

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 23 του Ν. 4049/2012 τροποποιείται ως ακολούθως: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη του κυρίου των κατωτέρω αναφερόμενων ακινήτων εγκαταστάσεων, που παρέχεται με απόφαση του οικείου κατά περίπτωση οργάνου, δύναται να μεταβιβαστεί αιτία δωρεάς η κυριότητα ή να παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος η χρήση ολόκληρων ή τμημάτων εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτηριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, προς τους δήμους και τις περιφέρειες, μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας.»

Άρθρο 38
Κατάργηση συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3404/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διοίκηση του παραπάνω φορέα ασκείται από πενταμελή επιτροπή, ο πρόεδρος και τα μέλη της οποίας ορίζονται με τριετή θητεία, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3404/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το ύψος του εισιτηρίου εισόδου στο Μουσείο, η διαδικασία αποδοχής των χορηγιών και δωρεών προς αυτό, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4178/2013

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατάρτιση και τροποποίηση των Οργανισμών των φορέων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, πλην των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που συνιστούν επαγγελματικές ή επιστημονικές ενώσεις, βασίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους που συνοδεύονται από περιγράμματα αποστολής και θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.»

Άρθρο 40

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα.

Άρθρο 41

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα -Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις»

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Διοικητικές απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», περιλαμβάνει τρία βασικά κεφαλαία.

Ειδικότερα, τα κεφάλαια αυτά είναι:

1. Διοικητικές απλουστεύσεις - Άρση διοικητικών βαρών.
2. Εξορθολογισμός δομών με την κατάργηση φορέων.
3. Καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω νέου, μεταβατικού τρόπου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

1. Η ελληνική κυβέρνηση συνεργάζεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασία και Ανάπτυξης, αξιοποιώντας τη διεθνή του εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα της άρσης των διοικητικών βαρών. Η στρατηγική αυτή συνεργασία αποσκοπεί ευρύτερα στην τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνει μια πρώτη δέσμη σημαντικών διοικητικών απλουστεύσεων, που ενσωματώνουν και επεξεργασμένες προτάσεις του ΥΔΜΗΔ. Οι σημαντικότερες είναι:
• Η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους με το Δημόσιο.
• Η κατάργηση από 1η Ιουλίου 2014 της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών Α.Ε. και ΕΠΕ.
• Η κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του Δημοσίου.

2. Με το παρόν νομοσχέδιο καταργούνται 19 φορείς που δεν κρίνονται πια απαραίτητοι και παράλληλα απομακρύνεται μέρος του προσωπικού τους, με στόχο ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος. Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται η κωλυσιεργία σε φορείς που εδώ και καιρό έχουν εκπληρώσει την αποστολή τους, η αδιαφορία μπροστά σε προφανείς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων και η σπατάλη δημόσιων πόρων.
Η αναδιοργάνωση των κρατικών δομών συνολικά συνιστά στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία δημοσίων οργανισμών και φορέων, με όσο το δυνατόν μικρότερο δημοσιονομικό κόστος. Το κράτος οφείλει πλέον να ιεραρχήσει τις επιχειρησιακές του προτεραιότητες, να συγκεντρώσει και να αναδιατάξει τις δυνάμεις του, ώστε να καταστεί πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό. Οι ΙΔΑΧ υπάλληλοι των ΝΠΙΔ που καταργούνται οδηγούνται σε υποχρεωτική αποχώρηση, ενώ οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ εντάσσονται στο πρόγραμμα της κινητικότητας.
Συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένες διατάξεις αυτές φιλοδοξούν να επιτύχουν:
• Την ενίσχυση του κεντρικού επιτελικού συντονισμού των επιχειρησιακών στόχων και δράσεων στους τομείς δράσης των εν λόγω φορέων/νομικών προσώπων.
• Την δημιουργία ενιαίων και ισχυρών υποστηρικτικών υπηρεσιών, που επιτυγχάνουν συνέργειες σε τομείς όπως η υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
• Την εφαρμογή της οριζόντιας προσέγγισης: «μία δημόσια πολιτική πρέπει να ασκείται από μία δομή». Διαμοιρασμός του πεδίου πολιτικής μεταξύ δύο δομών μειώνει την αποδοτικότητα και μπορεί να δικαιολογηθεί σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις.
• Την ενδυνάμωση του ελέγχου της δημοσιονομικής δαπάνης και της λογοδοσίας.
• Την εφαρμογή της οριζόντιας προσέγγισης: «1 στόχος = 1 εργαλείο». Όλοι οι διαθέσιμοι πόροι επικεντρώνονται στην πιο αποτελεσματική δομή.
• Τη συγκέντρωση συναφών αρμοδιοτήτων σε μία δομή, ώστε να προκύψει διάχυση της τεχνογνωσίας και των καλύτερων πρακτικών (ενδεικτικά η ελεγκτική και η νομική τεχνογνωσία).

3. Το πλαίσιο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως ισχύει και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, ουσιαστικά καθιστά την διαδικασία αξιολόγησης άνευ ουσίας. Το νομοσχέδιο εισάγει τη συγκριτική αξιολόγηση στον προσδιορισμό των ανώτατων ποσοστών των δημοσίων υπαλλήλων ανά κλίμακα βαθμολογίας. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να αποδοθεί η βαρύνουσα σημασία που θα πρέπει να έχει κάθε σύστημα αξιολόγησης και να αρθούν οι στρεβλώσεις και η απαξίωση του παρόντος συστήματος αξιολόγησης. Η ρύθμιση είναι μεταβατική και σύντομα θα θεσμοθετηθεί μόνιμο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και σύστημα επιλογής γενικών διευθυντών, διευθυντών, τμηματαρχών και προϊσταμένων.
Η βαθμολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων με βαθμούς 9 και 10 με άριστα το 10, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, αναιρεί τη σημασία και τη λογική της αξιολόγησης και την καθιστά ανούσια, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να αποτελεί εργαλείο παρακίνησης για τον αξιολογούμενο και μεγιστοποίησης της απόδοσης του φορέα.
Κεφάλαιο A': Μείωση Διοικητικών Βαρών-Απλουστεύσεις Διαδικασιών Άρθρο 1: Επικύρωση αντιγράφων
Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, (ΦΕΚ 45/Α79-3-1999), όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α716-6-2005).

Ειδικότερα:

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, την επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε (άρθρο 11, παρ.2 του ν.2690/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 16, παρ.5 του ν. 3345/2005 - ΦΕΚ 138 Α716-6-2005).
Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά, από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., την επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί, πρωτίστως, από δικηγόρο, καθώς και ιδιωτικών εγγράφων, για τα οποία, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, έχει υπάρξει ειδικότερη ρύθμιση με την έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 - ΦΕΚ 138/Α716-6-2005). Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, δεν απαιτείται η επικύρωση απλών αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή, αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. Με το άρθρο 1 καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των συναλλαγών τους, όχι μόνον με τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και με τους φορείς, όπως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από το κράτος, όταν πρόκειται για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς.

Επίσης στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου άρθρου συμπεριλαμβάνονται και δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες δεν αποτελούν αμιγώς διοικητικές αρχές, όπως Δικαστήρια όλων των βαθμών, Μητροπόλεις, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Μουφτείες κλπ.
Αντί των πρωτοτύπων ή των επικυρωμένων αντιγράφων, οι ενδιαφερόμενοι (πολίτες ή επιχειρήσεις) θα υποβάλλουν στις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα και στη συνέχεια οι υπηρεσίες και οι φορείς αυτοί θα υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που έχουν υποβληθεί σε ετήσια βάση. Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο πλαίσιο μιας διοικητικής ή άλλης διαδικασίας, θα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη ή της επιχείρησης περί της ακρίβειας και αλήθειας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, θα εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Αντίστοιχα, με την ίδια νομοθετική πρωτοβουλία, θα γίνονται αποδεκτά από τη Διοίκηση και τους φορείς που εμπίπτουν σε αυτή και απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών ή αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά (ιδιωτικά ή αλλοδαπά) έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Στις περιπτώσεις προσκόμισης αναληθών ή πλαστών εγγράφων επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του Ν. 1599/86 και η διοικητική ή άλλη πράξη ανακαλείται. Καθίσταται σαφές ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση, οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (πχ Σύμβαση της Χάγης) και άλλες διακρατικές συμφωνίες.

Όπως σημειώθηκε και ανωτέρω, σήμερα δεν απαιτείται η επικύρωση απλών αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή, αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. Με την προωθούμενη ρύθμιση ουσιαστικά επιχειρείται η επέκταση της χρήσης φωτοαντιγράφων, η υποβολή των οποίων από τον ενδιαφερόμενο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης με την οποία δηλώνεται ότι αποτελούν ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων. Η υποβολή πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Η οριζόντια αυτή δράση, η οποία σχεδιάστηκε στα πρότυπα ανάλογων δράσεων στη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο αναμένεται να μειώσει σε σημαντικό βαθμό το διοικητικό βάρος, τόσο για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσο και για τις ίδιες τις δημόσιες υπηρεσίες (ιδίως τα Κ.Ε.Π., τα Αστυνομικά Τμήματα, τις Γραμματείες των δημοσίων υπηρεσιών), δεδομένου ότι ετησίως πραγματοποιούνται στη χώρα μας:
• περίπου 35 εκατομμύρια επικυρώσεις αντιγράφων,
• απαιτείται μέσος χρόνος 3 λεπτά για την κάθε μία από αυτές,
• απαιτούνται δηλαδή 1,75 εκατομμύρια ανθρωποώρες, 218.750 ανθρωποημέρες, περίπου 1000 υπάλληλοι ανά έτος με αποκλειστική πλήρη απασχόληση σε αυτή τη δραστηριότητα, οι οποίοι δεν μπορούν να ασχοληθούν με άμεσες για τον πολίτη υπηρεσίες
• χωρίς να συνυπολογίζεται στα ανωτέρω η ταλαιπωρία, η σπατάλη πόρων (χρόνου, χρήματος) για τους συναλλασσόμενους.

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι υπάλληλοι που προβαίνουν στην επικύρωση περιορίζονται σε έναν επιφανειακό μόνο έλεγχο των εγγράφων, με αποτέλεσμα να μην εντοπίζονται πρακτικά ποτέ πλαστά έγγραφα. Κατά συνέπεια, δεν θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό ο κίνδυνος υποβολής πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων. Παράλληλα, προκειμένου να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον, η Διοίκηση θα υποχρεούται να προβαίνει σε δειγματοληπτικό ενδουπηρεσιακό έλεγχο σε ποσοστό 5% επί των κατατεθειμένων φωτοαντιγράφων για να επιβεβαιωθεί η ταύτισή τους με τα πρωτότυπα.

Είναι προφανές ότι με τη ρύθμιση αυτή επέρχεται σε μεγάλο βαθμό μείωση των διοικητικών βαρών των πολιτών και των επιχειρήσεων, κατά τις συναλλαγές τους με φορείς του δημοσίου εν γένει, με άμεση συνέπεια την ταχύτερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτησή τους. Για τις διοικητικές αρχές που διεκπεραιώνουν τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, ιδίως τα ΚΕΠ, προκύπτει ελάφρυνση του έργου τους και εξοικονόμηση πόρων δίνοντας τη δυνατότητα για αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε άλλες δράσεις και πρωτοβουλίες που να ανταποκρίνονται στη λειτουργία ενός σύγχρονου κράτους στην υπηρεσία του πολίτη.

Άρθρο 2, 3 & 4

Με στόχο την απλούστευση του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο αφορά στις αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων και στην περιοδική υποβολή πολλαπλών πληροφοριών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου, εκ μέρους των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, η ελληνική κυβέρνηση στο τέλος του 2012 προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τον ΟΟΣΑ που καλύπτει 13 τομείς της οικονομίας

• Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις, Ετήσιοι ισολογισμοί-Εταιρικό Δίκαιο, Ενέργεια, Περιβάλλον, Αλιεία, Ασφάλεια Τροφίμων, Φαρμακευτική νομοθεσία, Δημόσιες Συμβάσεις, Στατιστικές, Φορολογικό Δίκαιο (ΦΠΑ), Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός και Εργασιακό Περιβάλλον-Εργασιακές Σχέσεις αξιοποιώντας τη διεθνή του εμπειρία και την τεχνογνωσία του οργανισμού στο τομέα της άρσης των διοικητικών βαρών.

Η επιλογή των τομέων βασίζεται σε προεργασία της ΕΕ, αλλά και του προγράμματος στρατηγικών δράσεων που επεξεργάστηκε η Ελλάδα. Η συνεργασία αποσκοπεί ευρύτερα στην τόνωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη χώρα μας. Η συμφωνία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητικής Μεταρρύθμισης (ΕΣΠΑ) που διαχειρίζεται το ΥΔΜΗΔ, το οποίο παρακολουθεί και συντονίζει το έργο, σε συνεργασία με Έλληνες εμπειρογνώμονες από όλη τη Διοίκηση. Το έργο ολοκληρώνεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2014. Με την ολοκλήρωση του έργου το ΥΔΜΗΔ προτίθεται να προβεί σε συνολική νομοθετική παρέμβαση ενσωματώνοντας τα αξιολογημένα πορίσματα του προγράμματος. Η στρατηγική επιλογή είναι η μείωση των διοικητικών βαρών να αποτελεί πάγια πρακτική στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.

Μεταξύ των πρώτων προτάσεων που υπέβαλε ο ΟΟΣΑ (Νοέμβριος 2013) και οι οποίες καταδεικνύουν την αναγκαιότητα άμεσων παρεμβάσεων για την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, είναι οι ακόλουθες:

- Στον τομέα των Ετήσιων Ισολογισμών- Εταιρικού Δικαίου, η κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ετήσιων ισολογισμών των Ανωνύμων Εταιρειών και των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης. Η υποχρέωση δημοσιότητας σε ΦΕΚ προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες διατάξεις: Ν. 2190/1920 (άρθρα 7β, 26), Ν. 3190/1955 (άρθρα 8, 8 α), Ν. 3419/2005 (άρθρα 8, 13, 16), Ν. 3469/2006 (παρ. 7, άρθ. 7) και Ν. 4072/2012 (άρθρο 232).
- Στον τομέα Κρατικών Προμηθειών, η κατάργηση της υποχρέωσης βεβαίωσης γνησίου υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του δημοσίου, την ίδια ημέρα υποβολής της (ΠΔ 118/2007).
- Στον τομέα Αλιείας-Λαϊκές Αγορές, η επιμήκυνση ισχύος της παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές αγορές από 6 σε 12 μήνες (αρ. 3 του ΠΔ 51/2006).

Όσον αφορά στον τομέα των Ετήσιων Ισολογισμών-Εταιρικού Δικαίου, αποσύρεται η υποχρέωση δημοσίευσης σε ΦΕΚ των τροποποιήσεων καταστατικού και των ισολογισμών για ΑΕ και ΕΠΕ, διότι η ανάγκη δημοσιότητας για τις συγκεκριμένες πράξεις των εταιρειών καλύπτεται πλέον μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ). Με την προωθούμενη ρύθμιση του άρθρου 2 επιχειρείται η οριζόντια και γενική κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ, και άρα όλων των διατάξεων νόμου οι οποίες την αναφέρουν, ενώ εισάγεται μεταβατική περίοδος έως την 1η Ιουλίου 2014, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στο ΓΕΜΗ για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η ελάφρυνση από το διοικητικό βάρος της συγκεκριμένης υποχρέωσης για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ οι οποίες ανέρχονται σε 46.074 και 27.252 αντιστοίχως, εκτιμάται στα 41,83 εκ. € ετησίως. Παράλληλα, το προβλεπόμενο από την παρ.7, άρθ. 7 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α') Τεύχος ΑΕ, ΕΠΕ και ΓΕΜΗ μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», δεδομένου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ της προαναφερόμενης παραγράφου σε ό, τι αφορά νομικά πρόσωπα και φορείς εκτός των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.

Όσον αφορά στον τομέα των Κρατικών Προμηθειών, με το άρθρο 3 διαγράφεται η φράση «θεωρημένη με γνήσιο υπογραφής» από την περίπτωση 1,β του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α') «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)» και προστίθεται εδάφιο στο οποίο ρητά αναφέρεται ότι η υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει ο προμηθευτής στο πρώτο στάδιο του διαγωνισμού μπορεί να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Η υπεύθυνη δήλωση κατατίθεται στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό χωρίς να απαιτείται η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητικής αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν διαφορετικά ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη. Η ελάφρυνση από το διοικητικό βάρος της συγκεκριμένης υποχρέωσης για τις επιχειρήσεις εκτιμάται από τον ΟΟΣΑ στις 990.000€.

Όσον αφορά στον τομέα της Αλιείας-Λαϊκές Αγορές, με το άρθρο 4 επιμηκύνεται η χρονική ισχύς της παραγωγικής άδειας αλιέα και ιχθυοκαλλιεργητή από 6 σε 12 μήνες. Η ελάφρυνση από το Διοικητικό Βάρος εκτιμάται σε 1,8 εκ. € ετησίως. Επίσης προστίθεται σχετικό εδάφιο μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ, της παραγράφου 3 «Δικαιούχοι παραγωγικών Αδειών» του άρθρου «Παραγωγικές, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών» του Π .Δ. 51/2006 (ΦΕΚ 53 Α') «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, με το οποίο ρητά αναφέρεται ότι οι παραγωγικές άδεις αλιέων και ιχθυοκαλλιεργητών ισχύουν για 12 μήνες και ανανεώνονται για τον ίδιο χρονικό διάστημα περισσότερες φορές».

Άρθρο 5

Η παρ. 4 του άρθρου 70 του Α.Ν. 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων- φροντιστηρίων και οικοτροφείων» ορίζει ότι «Προκειμένου περί των διδασκόντων ξένας γλώσσας εν φροντιστηρίοις, εις ας περιπτώσεις τα προσόντα των δεν συμπίπτουν ακριβώς με τα προσόντα των αντιστοίχων δημοσίων λειτουργών, αποφαίνεται περί της επαρκείας αυτών ο Υπουργός των Θρησκευμάτων και της Εθνικής Παιδείας μετά γνώμην του Εποπτικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως».

Επίσης, η παρ. 8 του άρθρου μόνου της αριθμ. 38756/Δ5/2005 Απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 566, Β'), «Αναπροσαρμογή παραβόλων του Α.Ν. 2545/1940 που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών» ορίζει παράβολο πενήντα (50) ευρώ, για τη χορήγηση επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων γλωσσών σε φροντιστήρια.

Με την ρύθμιση του άρθρου 5, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και χωρίς κόστος εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές συναλλαγές του με τη Διοίκηση, επιταχύνεται και απλουστεύεται η διαδικασία της χορήγησης επάρκειας προσόντων για διδασκαλία ξένων γλωσσών, καθόσον εφεξής η σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδίδεται χωρίς την προηγούμενη γνωμοδότηση του ως άνω συλλογικού οργάνου ενώ πλέον μειώνεται και το κόστος της διαδικασίας, με την κατάργηση του παραβόλου των πενήντα ευρώ υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης.

Κεφάλαιο B': Καταργήσεις - Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα

Με το Κεφάλαιο Β' του παρόντος νόμου:

α. καταργούνται κατ' εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης δώδεκα φορείς των οποίων η αποστολή και ο ρόλος είτε εξέλιπε είτε μπορεί πλέον να ασκηθεί από κάποια υφιστάμενη δομή αποτελεσματικότερα. Στο πλαίσιο αυτό αρμοδιότητες των καταργούμενων νομικών προσώπων, που κρίνεται ότι εξακολουθούν να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον,
μεταφέρονται σε άλλους φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων
β. καταργούνται τέσσερα νομικά πρόσωπα, προς επίτευξη του στόχου ορθολογικής αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα στην κατεύθυνση του περιορισμού του εύρους του, χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους, καθότι πρόκειται για φορείς που ενώ προβλέφθηκε νομοθετικά η σύστασή τους, εντούτοις ουδέποτε δραστηριοποιήθηκαν επιχειρησιακά και
γ. καταργούνται τρία κλαδικά ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν ως δημόσιες υπηρεσίες, συγχωνευόμενα σε ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο υπό τη μορφή δημόσιας υπηρεσίας, ενώ δύο νομικά πρόσωπα και μία αυτοτελής δημόσια υπηρεσία καταργούνται και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο, ενέργειες που κρίθηκαν αναγκαίες και σκόπιμες προς χάριν αφενός της εξοικονόμησης κονδυλίων και αφετέρου της ανάγκης εξορθολογισμού της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.

Ειδικότερα κατ' άρθρο:

Άρθρο 6

Με το παρόν άρθρο καταργείται, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η «Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε.)», ενώ προσδιορίζονται ρητώς και οι υπηρεσίες/φορείς που αναλαμβάνουν πλέον την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Στο πλαίσιο αυτό ελήφθη μέριμνα για τη μεταβίβαση σε συναφείς υπηρεσίες/φορείς, πέραν της αρμοδιότητας είσπραξης των διοδίων τελών στους σταθμούς των Μαλγάρων και του Ακτίου και του συνόλου των λοιπών αρμοδιοτήτων και εξουσιών που κατά διαστήματα εκχωρήθηκαν στην ΤΕΟ Α.Ε., όπως ειδικότερα αποτελούν η αρμοδιότητα βεβαίωσης παραβάσεων και επιβολής προστίμων που αφορούν στη μη καταβολή διοδίων, η αρμοδιότητα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης του τμήματος ΠΑΘΕ από Κλειδί έως Ευζώνους καθώς και των λοιπών οδικών τμημάτων για τα οποία έχει αρμοδιότητα η εταιρία, η αρμοδιότητα είσπραξης τελών μηχανημάτων έργου, η αρμοδιότητα διαχείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων, η αρμοδιότητα λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Παρακολούθησης Διοδίων, η αρμοδιότητα λειτουργίας και συντήρησης της υποθαλάσσιας σήραγγας Ακτίου- Πρέβεζας και η αρμοδιότητα της διαχείρισης και χρηματοδότησης των εκτελούμενων συμβάσεων συντήρησης και έργων του Εθνικού Οδικού Δικτύου.

Όσον αφορά στο γεγονός ότι μέρος των παραπάνω αρμοδιοτήτων μεταβιβάζονται στο εποπτεύον Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σημειώνεται ότι οι δομές και οι φορείς της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, έχοντας μακρά εμπειρία, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν, μεταξύ άλλων, και το σχετικό έργο της ΤΕΟ ΑΕ. Επίσης, η νέα οργανωτική διάρθρωση του ως άνω Υπουργείου όπως έχει εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης βρίσκεται στη φάση της θεσμικής και επιχειρησιακής της εφαρμογής και αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την ομαλή διαχείριση της αλλαγής και για την αποτελεσματική ενσωμάτωση των επιχειρησιακών αντικειμένων της ΤΕΟ ΑΕ στο νέο οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
Επίσης κατά την οριστικοποίηση της παρούσας διάταξης ελήφθη υπόψη και η ανάγκη συντήρησης, εκμετάλλευσης και αξιοποίησης της σημαντικής ακίνητης και κινητής περιουσία της εταιρίας, η οποία από την κατάργησή της περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, άνευ ανταλλάγματος, με τη διευκρίνιση ότι αφενός η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας δύναται να ανατεθεί στην Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., αφετέρου η αποκλειστική χρήση και διαχείριση κάθε στοιχείου της κινητής περιουσίας της εταιρίας μεταφέρεται και ανήκει στον φορέα στον οποίο μεταβιβάζονται οι σχετικές αρμοδιότητες, άλλως στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Περαιτέρω, με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται και λοιπά θέματα που αφορούν π.χ. στη μεταφορά ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών καθώς και τις εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου νομικού προσώπου. Ως προς το υπηρετούν προσωπικό διευκρινίζεται ότι για το προσωπικό ΙΔΑΧ της καταργούμενης εταιρείας εφαρμόζονται οι ήδη ισχύουσες ρυθμίσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, δικαιουμένων των υπαλλήλων αυτών τη νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση. Για το προσωπικό που δυνάμει του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 2938/2001 υπηρετούσε στην εταιρεία σε μόνιμες προσωποπαγείς θέσεις, προβλέπεται η θέση τους σε διαθεσιμότητα, με παράλληλη πρόβλεψη ρητής εξαίρεσης από το καθεστώς αυτό όσων υπαλλήλων εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ' του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, οι οποίοι μετατάσσονται αυτοδικαίως στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Τέλος, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών να ρυθμίσουν, με απόφασή τους, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία σχετικά με την κατάργηση της ΤΕΟ Α.Ε. και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τους κατά περίπτωση φορείς υποδοχής.

Άρθρο 7

Με το παρόν άρθρο καταργείται, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η «Ανώνυμη Εταιρεία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ ΑΕ)» και ορίζεται ότι οι αρμοδιότητες του θα ασκούνται εφεξής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και ειδικότερα από Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Έργων της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Το αντικείμενο της παραπάνω οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, όπως αυτό καταγράφηκε κατά την αξιολόγηση των δομών του ΥΠΕΚΑ, παρουσιάζει συνάφεια, επικαλύψεις και ευκαιρίες για συνέργειες με το αντικείμενο και τις δράσεις της ΕΑΧΑ ΑΕ.

Το παρόν νομοσχέδιο επιδιώκει να εξασφαλίσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων και των εν εξελίξει δράσεων της εταιρίας από τις δομές του ΥΠΕΚΑ. Ο νέος Οργανισμός του ΥΠΕΚΑ αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για την επιτυχή θεσμική και επιχειρησιακή ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής αυτής πρωτοβουλίας. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις της ΕΑΧΑ ΑΕ όπως η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με Δήμους για την ενοποίηση και την ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων, καθώς και η διενέργεια Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών Ιδεών για αστικά κέντρα με στόχο την αναζήτηση προτάσεων για το βασικό κύτταρο της πόλης, το οικοδομικό τετράγωνο. Τα έργα και οι δράσεις της εταιρίας θα ενταχθούν στον συνολικό στρατηγικό και επιτελικό σχεδιασμό του Υπουργείου με άμεσα οφέλη και συνέργειες σε όλα τα επίπεδα. Σημειώνεται ότι στο νέο οργανωτικό-λειτουργικό μοντέλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η υφιστάμενη Διεύθυνση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών αναδιαρθρώνεται- μετεξελίσσεται στη Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων αξιοποιώντας την κτηθείσα τεχνογνωσία και τις καλύτερες πρακτικές τόσο από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου όσο και από την ΕΑΧΑ ΑΕ.

Στο πλαίσιο αυτό οι ισχυρές υποστηρικτικές δομές του Υπουργείου διασφαλίζουν την απρόσκοπτη υλοποίηση των επιχειρησιακών δράσεων στον τομέα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και των αστικών αναπλάσεων, την στιγμή μάλιστα που ένας από τους βασικότερους χρηματοδότες της καταργούμενης εταιρίας είναι το Πράσινο Ταμείο, φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, γεγονός που διευκολύνει περαιτέρω την υλοποίηση της συγκεκριμένης μεταρρυθμιστικής δράσης. Περαιτέρω, με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις, την κινητή και ακίνητη περιουσία και τις εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου νομικού προσώπου.

Τέλος, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών να ρυθμίσουν, με απόφασή τους, κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία σχετικά με την κατάργηση της ΕΑΧΑ ΑΕ και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 8

Με το παρόν άρθρο καταργείται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ)» και ορίζεται ότι οι αρμοδιότητες του θα ασκούνται εφεξής ορισμένες από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και οι λοιπές από τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καθώς τόσο το ΥΕΚΑΠ όσο και ο ΟΑΕΔ διαθέτουν την τεχνογνωσία και τα θεσμικά εργαλεία που τους επιτρέπουν ανταποκριθούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Το ΕΙΕΑΔ προέκυψε από τη συνένωση των ανωνύμων εταιρειών «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ)» και «Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική (ΠΑΕΠ) Α.Ε.». Η βασική του αποστολή είναι η παροχή επιστημονικής τεκμηρίωσης προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σχετικώς με τις πολιτικές, τις οποίες σχεδιάζει και εφαρμόζει, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το εποπτεύον Υπουργείο, και η στήριξη των δράσεων και των πολιτικών του Υπουργείου με εργαλεία, μεθόδους και τεχνικές που αναπτύσσονται, συγκροτούνται και είναι διαθέσιμα από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη στα εξειδικευμένα θέματα στα οποία καλείται να συμβάλει, σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό και κλαδικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων το ΕΙΕΑΔ είναι ο υπεύθυνος επιτελικός φορέας για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Συστήματος 1 του ΕΣΣΕΕΚΑ, βάσει του σχετικού θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση. Αποστολή του Συστήματος Έρευνας των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας (Σ1) είναι η συνεχής διερεύνηση, καταγραφή και τεκμηρίωση, με ενιαίο, έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της αγοράς εργασίας και ο προσδιορισμός των σχετικών προς τις ανάγκες αυτές επαγγελμάτων.

Επίσης το ΕΙΑΕΔ έχει οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και υλοποιεί το έργο με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 1-49 εργαζόμενους σε περίοδο οικονομικής κρίσης» ύψους 200.000.000,00€.

Η κατάργηση του ΕΙΑΕΔ υπαγορεύεται από το γεγονός ότι στο εποπτεύον Υπουργείο λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Κοινοτικών και άλλων Πόρων με πέντε υφιστάμενες Ειδικές Υπηρεσίες, με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Μία εξ αυτών των Ειδικών Υπηρεσιών είναι και η Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Κατά συνέπεια, στην Γενική Γραμματεία υπάρχει συσσωρευμένη τεχνογνωσία και υψηλή εξειδίκευση στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων. Αυτές ακριβώς οι επιχειρησιακές επικαλύψεις και ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, ακόμα και μεταξύ των Ειδικών Υπηρεσιών της εν λόγω Γενικής Γραμματείας με άλλες οργανικές μονάδες του ΥΕΚΑΠ, κατεγράφησαν στην αξιολόγηση των δομών του εν λόγω Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, καταδεικνύοντας την ανάγκη κατάργησης του φορέα. Επισημαίνεται ότι στο ίδιο πεδίο πολιτικής με το ΕΙΕΑΔ δραστηριοποιείται και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η μείωση της ανεργίας, η εκπόνηση ενεργών πολιτικών απασχόλησης, η χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων αναδιάρθρωσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης με την κατάρτιση και την επανακατάρτιση εργαζομένων με σκοπό την προσαρμογή τους στις νέες δυσμενείς συνθήκες και επομένως στη διασφάλιση μίας θέσεως απασχόλησης για αυτούς αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες για το ελληνικό κράτος στη συγκεκριμένη συγκυρία. Το κράτος λοιπόν οφείλει να αναδιατάξει τις δυνάμεις του και να εντάξει το σύνολο των δράσεων σε έναν συνεκτικό κεντρικό σχεδιασμό με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και την αποτελεσματικότερη στήριξη όσων απώλεσαν την εργασία τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Η ύπαρξη πολλών φορέων και η διασπορά των διαθέσιμων δυνάμεων δυσχεραίνει την προσπάθεια αυτή. Επίσης, επισημαίνεται ότι το ΥΕΚΑΠ έχει την απαραίτητη θεσμική και επιχειρησιακή επάρκεια για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη δράσεων διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και συνεργάζεται για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους. Το ΥΕΚΑΠ μπορεί επίσης με ευκολία να συνεχίσει την υλοποίηση των προγραμμάτων που έχει αναλάβει το ΕΙΕΑΔ. Περαιτέρω, με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις, την κινητή και ακίνητη περιουσία, τους πόρους και τις εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου νομικού προσώπου, καθώς και ζητήματα διαδοχής όσον αφορά σε τρέχουσες νομικές-οικονομικές δεσμεύσεις, συμβατικές υποχρεώσεις, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, μισθώσεις ακινήτων και εκκρεμείς διαδικασίες αυτού σχετικές π.χ. με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, μισθώσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών.

Τέλος, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών να ρυθμίσουν, με απόφασή τους, κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής της εν λόγω κατάργησης.

Άρθρο 9

Με το παρόν άρθρο καταργείται το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Βιβλίου» (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) και ορίζεται ότι οι αρμοδιότητες του θα ασκούνται εφεξής από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το οποίο κρίθηκε, λόγω συνάφειας αντικειμένου, ως ο πλέον αρμόδιος φορέας για τη συνέχιση άσκησης των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου νομικού προσώπου. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει και σημαντική δημοσιονομική εξοικονόμηση και αποφεύγεται η διασπορά διαθέσιμων δυνάμεων και ο κατακερματισμός ομοειδών αρμοδιοτήτων προαγωγής του πολιτισμού σε πολλούς φορείς.

Με τις εν λόγω διατάξεις ρυθμίζονται περαιτέρω θέματα που αφορούν στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις, την κινητή και ακίνητη περιουσία, τους πόρους και τις εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου νομικού προσώπου καθώς και ζητήματα διαδοχής όσον αφορά σε τρέχουσες νομικές-οικονομικές δεσμεύσεις, συμβατικές υποχρεώσεις, εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, μισθώσεις ακινήτων και εκκρεμείς διαδικασίες αυτού σχετικές π.χ. με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας, μισθώσεων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών. Τέλος, εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών να ρυθμίσουν, με απόφασή τους, κάθε άλλο σχετικό θέμα και λεπτομέρεια εφαρμογής της συντελούμενης κατάργησης.

Άρθρα 10 και 11

Με τα παρόντα άρθρα καταργούνται δύο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και, συγκεκριμένα: του Ινστιτούτου Συνταγματικών Ερευνών και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών. Τα δύο Ινστιτούτα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, από καιρού στερούνται παντελώς οικονομικών πόρων - δεν λαμβάνουν καμίας μορφής επιχορήγηση ούτε έχουν ιδία έσοδα - και προσωπικού, βαρύνονται δε με υψηλό ετήσιο κόστος λειτουργίας και ως αποτελούντα φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Η λειτουργία τους επιβάλλει τη διαρκή εκπλήρωση υποχρεώσεων (όπως, π.χ., τήρηση λογιστικών βιβλίων, ετήσιο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισής τους από το σώμα ορκωτών λογιστών), στις οποίες, ακριβώς λόγω έλλειψης πόρων και προσωπικού, αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Σημειώνεται ότι το πρώτο από τα ως άνω αναφερόμενα Ινστιτούτα έχει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, από του μηνός Ιουλίου τρέχοντος έτος αναστείλει κάθε δραστηριότητά του, από του μηνός δε Απριλίου έχει καταγγελθεί η σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγαζόταν, η δε βιβλιοθήκη του και ο εξοπλισμός του έχουν μεταφερθεί προσωρινά προς φύλαξη σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το δεύτερο δε έχει και αυτό καταγγείλει τη μίσθωση του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται μέχρι σήμερα, η βιβλιοθήκη του δε είναι υπό μεταφορά σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο διατέθηκε από το τελευταίο για το σκοπό αυτό. Προκειμένου να μη μείνει αναξιοποίητη η βιβλιοθήκη τους και ο εξοπλισμός τους και να μπορέσουν, υπό άλλη νομική μορφή, τα δύο προτεινόμενα προς κατάργηση Ινστιτούτα να έχουν ερευνητική επιστημονική δραστηριότητα, προβλέπεται η μετατροπή τους σε Εργαστήρια τα οποία, ως μη διαθέτοντα ίδια νομική προσωπικότητα, καθώς θα είναι εντεταγμένα στο νομικό πρόσωπο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν θα βαρύνονται παρά με ελάχιστες με δαπάνες λειτουργίας, δεν θα διαθέτουν ίδιο προϋπολογισμό, θα μπορούν δε να επιτελούν ακωλύτως το ερευνητικό έργο τους.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι ο νόμος 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» προβλέπει την, εντός ορισμένου χρόνου και υπό προϋποθέσεις, κατάργηση των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων.

Άρθρο 12

Με το παρόν άρθρο καταργούνται, ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, από 28/2/2014 οι Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης (ΟΡΣΑ και ΟΡΘΕ) και από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων (ΟΡΣΙ), με παράλληλη πρόβλεψη ότι οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται σε αντιστοίχως συνιστώμενα Τμήματα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Με τη νομοθετική ρύθμιση εξασφαλίζεται:
- ο εξορθολογισμός φορέων με συναφές αντικείμενο και επικαλυπτόμενες δραστηριότητες (περιορισμός πλήθους ομοειδών φορέων και αντιμετώπιση κατακερματισμού αντικειμένου),
- η σημαντική εξοικονόμηση κόστους μέσω π.χ. του περιορισμού των λειτουργικών δαπανών,
- η επίτευξη οικονομιών κλίμακας με τη συγκέντρωση των σχετικών αρμοδιοτήτων σε υφιστάμενες δομές που λειτουργούν σε κεντρικό/επιτελικό επίπεδο.

Οι αρμοδιότητες του ΟΡΣΑ και του ΟΡΘΕ μεταφέρονται στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής και στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, και οι αρμοδιότητες του ΟΡΣΙ στο Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το δε εγκεκριμένο οργανόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προβλέπει τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού η οποία θα μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικά χωρικές πολιτικές.

Άρθρο 13

Με το παρόν άρθρο καταργείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κωπαΐδας» και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από την οποία και εποπτευόταν μέχρι σήμερα. Η ενέργεια αυτή πέραν της δημοσιονομικής εξοικονόμησης δίνει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων που προορίζονται για αρδευτικούς σκοπούς στην περιοχή της Κωπαΐδας με καλύτερα αποτελέσματα, αφού θα μπορεί να διαχειριστεί αποδοτικότερα τους απαιτούμενους για την επίτευξη των μεταφερόμενων σκοπών πόρους.

Άρθρο 14

Με το παρόν άρθρο καταργείται το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Κεντρική Αγορά Πατρών» και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου από την οποία και εποπτεύονταν μέχρι σήμερα. Η ενέργεια αυτή παρέχει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση τη δυνατότητα, ασκώντας απευθείας τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες, να διασφαλίζει καλύτερο συντονισμό και έλεγχο επί των σχετικών λειτουργιών όπως π.χ. στη διακίνηση των προϊόντων χονδρικού εμπορίου που γίνονται στην εδαφική της επικράτεια από τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον καταργούμενο φορέα.

Άρθρο 15

Με το παρόν άρθρο καταργούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου α. «Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά», β. «Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας» και γ. «Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας» καθώς και η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογία Α.Ε.»., χωρίς πρόβλεψη περί μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους, καθότι πρόκειται για φορείς που ενώ προβλέφθηκε νομοθετικά η σύστασή τους, εντούτοις ουδέποτε δραστηριοποιήθηκαν επιχειρησιακά.

Άρθρο 16

Με το παρόν άρθρο προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Στρατού, το Γραφείο Έρευνας και Τεχνολογικών Εξελίξεων Ναυτικού και το Κέντρο Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Αεροπορίας παύουν να λειτουργούν ως αυτοτελή ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων συγχωνευόμενα σε ένα ενιαίο ερευνητικό κέντρο με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Αμυντικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΕΦΑΕΤ), ο οποίος αποτελεί Υπηρεσία του Υπουργείου που λειτουργεί υπό τη διοικητική και οικονομική μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η εν λόγω ενέργεια κρίθηκε αναγκαία και σκόπιμη προς χάριν αφενός της εξοικονόμησης κονδυλίων και αφετέρου της ανάγκης εξορθολογισμού της οργάνωσης και της λειτουργίας των καταργούμενων υπηρεσιών με στόχο τη μέγιστη ανάπτυξη και την αποδοτικότερη αξιοποίηση της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για την ενίσχυση της Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 17

Με το παρόν άρθρο προβλέπεται ότι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία Ταμείο Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και αυτοτελής δημόσια υπηρεσία αντίστοιχα, συγχωνευόμενα σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.), κατάργηση η οποία ειδικότερα συντελείται από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού Λειτουργίας του νέου Φορέα.

Η σύσταση του φορέα αυτού αποσκοπεί στην εξοικονόμηση πόρων και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και των φορέων που καταργούνται. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται και η αμυντική οργάνωση της χώρας, ενώ επιχειρείται η ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας τους.

Άρθρο 18

Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται οριζοντίως γενικότερα θέματα των καταργήσεων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα που λαμβάνουν χώρα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του παρόντος νόμου. Ειδικότερα:

Ρυθμίζονται ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των καταργούμενων φορέων ως ακολούθως:
α) Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται οι συμβάσεις εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου λύονται αυτοδικαίως συγχρόνως με την κατάργηση του νομικού προσώπου, χωρίς προς τούτο να απαιτείται διατύπωση, δήλωση, καταγγελία, ανακοίνωση ή άλλο, δικαιουμένων των υπαλλήλων αυτών τη νόμιμη κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση για την περίπτωση της καταγγελίας της σύμβασης.
β) Κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων 1 έως 4 της υποπαραγράφου Ζ2 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως οι περιπτώσεις αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το μόνιμο προσωπικό καθώς και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που με τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργούνται τίθεται σε διαθεσιμότητα, με πρόβλεψη όμως ρητής εξαίρεση για όσους εξ' αυτών των υπαλλήλων εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ' του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως στο φορέα όπου μεταφέρονται οι αρμοδιότητες των καταργούμενων φορέων.

Επιπλέον, προβλέπεται η αυτοδίκαιη λήξη, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο, της θητείας του Προέδρου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων υπηρεσιών/φορέων.

Τέλος, για να διασφαλισθεί αποτελεσματικότερα το δημόσιο συμφέρον με διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται και ζητήματα α) υποχρεώσεων των δικηγόρων με έμμισθη εντολή όσον αφορά τις εκκρεμείς δίκες, β) απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των φορέων που καταργούνται και γ) λύσης των μισθώσεων των καταργούμενων νομικών προσώπων.

Κεφάλαιο Γ': Αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α' 161)

Άρθρο 19

Με το άρθρο αυτό εισάγεται η έννοια της συγκριτικής αξιολόγησης των υπαλλήλων μέσω του εργαλείου της ποσόστωσης και προσδιορίζονται τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογηθούν ανά κλίμακα βαθμολογίας. Σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι να αποδοθεί η βαρύνουσα σημασία που θα πρέπει να έχει κάθε σύστημα αξιολόγησης και να αρθούν οι στρεβλώσεις και η απαξίωση του συστήματος αξιολόγησης, όπως εφαρμόζεται σήμερα. Η βαθμολόγηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων με βαθμούς 9 και 10 με άριστα το 10, όπως συμβαίνει σήμερα, αναιρεί τη σημασία και τη φιλοσοφία της αξιολόγησης και την καθιστά αδύναμη, ενώ αντίθετα θα έπρεπε να αποτελεί κίνητρο για τον αξιολογούμενο και εργαλείο μεγιστοποίησης της απόδοσης του φορέα. Η θέσπιση ανώτατων ποσοστών ανά κλίμακα αξιολόγησης στη διοίκηση στοχεύει στην αποκατάσταση του ρόλου και του θεσμού της αξιολόγησης. Ο επιμερισμός των ποσοστών, όπως θεσπίζονται και ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό, εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση αφενός και την κατά το δυνατόν δικαιότερη αξιολόγηση των υπαλλήλων αφετέρου δεδομένου ότι ως εύρος πεδίου εφαρμογής καθορίζεται η Γενική Διεύθυνση. Με τις ρυθμίσεις αυτές η αξιολόγηση δεν τελεί αποκλειστικά και μόνο σε συνάρτηση με τον αξιολογούμενο υπάλληλο, αλλά η αξιολόγηση του υπαλλήλου τελεί σε σύγκριση της απόδοσής του με αυτήν των συναδέλφων του εντός της ίδιας οργανικής μονάδας. Τέλος, οι αποκλειστικές προθεσμίες που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπούν στο να αποκαταστήσουν το κύρος και την υποχρεωτικότητα της αξιολόγησης.

Άρθρο 20

Με το άρθρο αυτό ενισχύεται, συνεπεία της ποσόστωσης και της αλλαγής του τρόπου αξιολόγησης, η ήδη υφιστάμενη πρόβλεψη περί παράθεσης της ειδικής αιτιολογίας. Ειδικότερα, παράθεση ειδικής αιτιολογίας θα απαιτείται πλέον και για την βαθμολογία 6 (με άριστα το 10) και κάτω. Με την πρόβλεψη αυτή ενισχύεται η σημασία της αξιολόγησης καθώς η παράθεση της ειδικής αιτιολογίας, πέραν της βαθμολογίας, καθιστά την αξιολόγηση πληρέστερη και τεκμηριωμένη.

Άρθρο 21

Με το άρθρο αυτό αντικαθίστανται οι δύο αξιολογητές από έναν, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του παρόντος, την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ένας προϊστάμενος.

Άρθρο 22

Με τις διατάξεις του παρόντος ενισχύεται αφενός ο ρόλος της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και αφετέρου ενισχύεται η σημασία της αξιολόγησης, αντιμετωπίζοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος κατά τις οποίες δεν υπήρχε απόδειξη συμπλήρωσης της έκθεσης τόσο από τον αξιολογούμενο όσο και από τον αξιολογητή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η λογοδοσία των ανωτέρω για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις αυτές.

Άρθρο 23

Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου τροποποιείται το σύστημα αξιολόγησης όσον αφορά τους αξιολογητές. Εισάγεται ο θεσμός του εισηγητή, ο οποίος είναι ο άμεσα προϊστάμενος του υπαλλήλου και αξιολογητής ορίζεται ο προϊστάμενος της υπερκείμενης μονάδας από εκείνη στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, προκειμένου να επιτυγχάνεται αμεροληψία και αντικειμενικότητα στην αξιολόγηση.

Άρθρο 24

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα θέματα του χρόνου σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης με σκοπό να θεραπευθούν δυσλειτουργίες του παρελθόντος, καθώς η πρακτική έχει αποδείξει ότι οι προθεσμίες σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης εντός του Ιανουαρίου του επόμενου έτους ουδέποτε τελεσφόρησαν. Η θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών εντός των οποίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων, καθιστά την αξιολόγηση καθήκον, η παράβαση του οποίου προβλέπεται ήδη να ελέγχεται πειθαρχικά, αλλά και αποτελεσματικότερη. Επίσης, ρυθμίζονται τα θέματα εκείνα για τα οποία χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, δεν συντάσσονταν εκθέσεις αξιολόγησης, διασφαλίζοντας με τις ρυθμίσεις αυτές ότι όλοι οι υπάλληλοι θα αξιολογούνται. Οι ρυθμίσεις αυτές καθίστανται περισσότερο αναγκαίες τώρα που στο σύστημα αξιολόγησης προβλέπεται ένας μόνο αξιολογητής.

Άρθρο 25

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται το δικαίωμα ένστασης του αξιολογούμενου με τρόπο ευκρινέστερο σε σχέση με το προϊσχύον θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, παρέχεται το δικαίωμα ένστασης στους υπαλλήλους εκείνους που ο μέσος όρος βαθμολογίας της αξιολόγησής του είναι 6 και κάτω για λόγους μεροληπτικής κρίσης ή πλάνης περί τα πράγματα του αξιολογητή. Το δικαίωμα ένστασης κατοχυρώνει αφενός τον αξιολογούμενο, αφετέρου αποτελεί το εχέγγυο για την αμερόληπτη και ουσιαστική κρίση του αξιολογητή, καθώς η γνώση του ότι η αξιολόγηση υπόκειται σε ένσταση καθιστά την ίδια τη φύση της αξιολόγησης αλλά και το ρόλο του αξιολογητή περισσότερο σημαντικούς.

Άρθρο 26

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αντικαθίστανται τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 318/1992, όσον αφορά στον Α' Αξιολογητή και τον Επιθεωρητή, οι οποίοι πλέον με τις τροποποιήσεις των σχετικών άρθρων του Π.Δ. 318/1992 καταργούνται.

Άρθρο 27, 28 και 29

Με τις διατάξεις των παρόντων άρθρων 27, 28 και 29 αντικαθίστανται, συνεπεία των τροποποιήσεων, οι αξιολογητές από τον αξιολογητή και ορίζεται πλέον ως όργανο για την εξέταση των ενστάσεων η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης έναντι του υπηρεσιακού συμβουλίου. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, ως θεματοφύλακας του θεσμού της αξιολόγησης αποτελείται από Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων κατ' αρχήν και εφόσον δεν επαρκούν, από Προϊσταμένους Διευθύνσεων. Το συλλογικό αυτό όργανο συγκροτημένο από στελέχη της ανώτερης και ανώτατης διοικητικής ιεραρχίας, εξετάζει το παραδεκτό και βάσιμο των ενστάσεων με αίσθημα υψηλής ευθύνης, και με γνώμονα της κρίσης τους την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα και την εμπειρία, καθώς επίσης και για την πληρότητα της αιτιολογίας για την απόδοση του χαρακτηρισμού «εξαιρετικές επιδόσεις».

Άρθρο 31

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην ομαλή και εύρυθμη μετάβαση στο σύστημα αξιολόγησης, όπως διαμορφώνεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έτσι ώστε να γίνει ευκολότερα αποδεκτό και ικανό να εφαρμοστεί από το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα.

Κεφάλαιο Δ': Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Λοιπές Ρυθμίσεις

Άρθρο 32

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) αποτελεί τον στρατηγικό φορέα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εγκριθείσα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης έκθεση αξιολόγησης των δομών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Υ.Δι.Μ.Η.Δ.) και των εποπτευόμενων φορέων του, κατέδειξε την ανάγκη δημιουργίας, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διοικητικής μεταρρύθμισης, ενός λειτουργικότερου σχήματος διοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Νομοτεχνικά, οι απαιτούμενες ρυθμίσεις θεσπίζονται μέσω της τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του π.δ. 57/2007 («Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης», ΦΕΚ 59 Α'), όπως το τελευταίο ισχύει. - Ειδικότερα, όσον αφορά στο σχήμα διοίκησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τα κύρια σημεία της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης, συνοψίζονται επιγραμματικά στα κάτωθι: (α) Καταργείται η θέση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η πρόβλεψη της οποίας, σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης, δεν προσιδίαζε στο μέγεθος και στην οργανωτική δομή του Ν.Π.Δ.Δ. Παράλληλα, ενισχύεται σημαντικά ο ρόλος του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ο οποίος διατηρεί τις αρμοδιότητές του και επιπλέον αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα. Έτσι, μέσω της μείωσης των οργάνων διοίκησης (ή επιπέδων διοίκησης, όπως αναφέρεται στην Έκθεση) του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., επιτυγχάνεται, πέραν της περιστολής δημοσιονομικών πόρων, ευελιξία και αποτελεσματικότερος συντονισμός της διοικητικής λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. (β) Προστίθεται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ως τακτικό μέλος ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ως αναπληρωτής του στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ορίζεται ένας εκ των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης. Έτσι, μέσω της συμμετοχής στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. του εν λόγω υπηρεσιακού παράγοντα του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερος συντονισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. (γ) Προβλέπεται ρητώς, στα πλαίσια λειτουργίας του Δ.Σ., η αναπλήρωση των Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και ΙΝ.ΕΠ.) από τους Αναπληρωτές Διευθυντές των εν λόγω εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. (δ) Προβλέπεται ο ορισμός με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ενός εκ των Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων (Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και ΙΝ.ΕΠ.) ως Αντιπροέδρου, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος. Δικαιολογητική βάση της διάταξης αποτελεί η ανάγκη διασφάλισης της συνέχειας της λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μέσω της αναπλήρωσης του Προέδρου, σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος, από θεσμικό - υπηρεσιακό παράγοντα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
- Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να θεσπιστεί μεταβατική διάταξη που να προβλέπει ότι, μέχρι το διορισμό του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και του νέου Δ.Σ., θα εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ο αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα και το υφιστάμενο Δ.Σ. Δικαιολογητική βάση της διάταξης αποτελεί η αποτροπή δημιουργίας κενού διοίκησης και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. κατά το μεταβατικό αυτό διάστημα.

Άρθρο 33

Σκοπός της ρύθμισης του άρθρου 33 είναι η ψηφιοποίηση και, κατά συνέπεια, η απλοποίηση της όλης διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης και Πιστοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α./ΙΝ.ΕΠ., των βεβαιώσεων υπέρβασης ορίου απουσιών και των βεβαιώσεων για κάλυψη οδοιπορικών εξόδων, με σκοπό την εξοικονόμηση υλικών και ανθρώπινων πόρων και τη μείωση λειτουργικών δαπανών, τον περιορισμό των γραφειοκρατικών βαρών και εν τέλει τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των επιμορφωνόμενων δημοσίων υπαλλήλων και των υπηρεσιών τους, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ.

Με το προτεινόμενο σχέδιο καθορίζονται οι ελάχιστες διατυπώσεις που επιβάλλεται να πληρούν οι Βεβαιώσεις Πιστοποίησης και Παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ., οι οποίες εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., προκειμένου να διαθέτουν νομική υπόσταση και ισχύ και να είναι έγκυρες για κάθε νόμιμη χρήση από τους επιμορφωνόμενους δημοσίους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες τους. Ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης στις εν λόγω Βεβαιώσεις, αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την οποία θα ρυθμίζονται λεπτομερώς τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα για τον τρόπο πρόσβασης προς τις ανωτέρω βεβαιώσεις από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, αλλά και από τις Υπηρεσίες Διοικητικού των Φορέων στους οποίους εκάστοτε απασχολούνται.

Άρθρο 34

Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου μόνο να καταστεί δυνατή η συνεχής παρακολούθηση και διασφάλιση του ελέγχου του αριθμού των προσλήψεων χωρίς να παρακάμπτεται η υφιστάμενη εκ του νόμου υποχρέωση για πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στους νησιωτικούς δήμους.

Από την εν λόγω διάταξη δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 35

Η ρύθμιση του άρθρου 35 αποσκοπεί στην ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού που διορίζεται με μοριοδότηση κατά προτεραιότητα λόγω εντοπιότητας σε παραμεθόριες ή προβληματικές περιοχές, δεδομένου ότι στο χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει έχουν μεταβληθεί οι ανάγκες των περιοχών αυτών.

Άρθρο 36

Με το άρθρο 36 και σε εναρμόνιση με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του Συντάγματος, κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη της μετάταξης χορήγηση σύμφωνης γνώμης των υπηρεσιακών συμβουλίων δικαστικών υπαλλήλων των δικαστηρίων, στα οποία πρόκειται να μεταταγούν υπάλληλοι από τους οικείους πίνακες επιλογής ενόψει του ότι οι μετατασσόμενοι θα καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων.

Άρθρο 37

Με το παρόν άρθρο καταργείται η συναρμοδιότητα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να συνυπογράφει τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες δύναται να μεταβιβάζονται ή να παραχωρούνται εδαφικές εκτάσεις μετά των εντός αυτών κειμένων κτηριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, προς τους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς λαμβάνοντας υπόψη την νομοθετικώς κατοχυρωθείσα αποστολή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το πεδίο κανονιστικής ρυθμιστικής παρέμβασης αυτού δεν προκύπτει ο ειδικότερος λόγος για τον οποίο συνυπογράφει ο Υπουργός ΔιΜΗΔ τις εν λόγω πράξεις, οι οποίες κείτονται, βάσει του περιεχομένου τους, εκτός του πεδίου των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του υπουργείου. Αντ' αυτού θα προσυπογράφει τις εν λόγω κανονιστικές διοικητικές πράξεις ο Υπουργός Εσωτερικών, καθόσον τα ζητήματα που αυτές πραγματεύονται αφορούν σε μεταβίβαση ή παραχώρηση της χρήσης εκτάσεων και εγκαταστάσεων σε ΟΤΑ α' ή β' βαθμού.

Άρθρο 38

Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η κατάργηση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3404/2005 συναρμοδιότητας του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την έκδοση της κανονιστικής διοικητικής πράξης με την οποία καθορίζονται τα μέλη της επιτροπής διοίκησης του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείο Ηπείρου, που αποτελεί φορέα των Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, καθώς και από την αντίστοιχη πράξη καθορισμού του ύψους του εισιτηρίου εισόδου σε αυτό, των διαδικασιών αποδοχής των χορηγιών και δωρεών προς αυτό, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η απεμπλοκή της έκδοσης της εν λόγω πράξης από την ανάγκη υπογραφής περισσοτέρων Υπουργών, αποσαφηνίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις αρμοδιότητες των πραγματικά εμπλεκόμενων Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παράλληλα θα μειωθεί ο χρόνος έκδοσης της πράξης αυτής και κατά συνέπεια το διοικητικό κόστος, διευκολύνοντας την επιτελική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 39

Με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου επιφέρονται τα ακόλουθα: Ως γνωστόν, το άρθρο 54 του ν. 4178/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όρισε το νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των υπουργείων, των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Με το τελευταίο δε εδάφιο της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου προβλέπεται ότι η κατάρτιση των οργανισμών των προαναφερόμενων φορέων βασίζεται πλέον σε εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες εγκρίνονται από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ).

Η επιχειρούμενη με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου εξαίρεση από την υποχρέωση αξιολόγησης και συνακόλουθης έγκρισης από το ΚΣΜ της συνταχθείσας σχετικής έκθεσης της κατηγορίας νομικών προσώπων που συνιστούν επαγγελματικές ή επιστημονικές ενώσεις σκοπεί κυρίως στην αποφόρτιση του ΚΣΜ από τον όγκο των εργασιών που απαιτεί η διαδικασία έγκρισης των εκθέσεων αξιολόγησης ενός μεγάλου αριθμού φορέων, μικρών όμως σε μέγεθος (σε επίπεδο τόσο οργανωτικό όσο και στελεχιακό).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο