Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2014 ]

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 4/14.1.2014 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3655/2008» Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν.4144/2013 και του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 περί εφάπαξ καταβολής των εισφορών

(Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3655/2008» Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν.4144/2013 και του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 περί εφάπαξ καταβολής των εισφορών)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 14/1/2014
Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 261
FAX : 210 52 23 228
Ε — mail: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4
 
ΘΕΜΑ: «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3655/2008» Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 71 του Ν.4144/2013 και του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 περί εφάπαξ καταβολής των εισφορών.

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 70/12 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24.4.2013 Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 71 «Προαιρετική ασφάλιση (πρώην) Ειδικών Ταμείων» του Ν.4144/2013 (Φ.Ε.Κ.88/τ.Α 718-4-2013) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας », με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ. 14 α του άρθρου 26 του Ν.4075/2012 και τις διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 (Φ.Ε.Κ.268/τ.Α 710-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου - Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων- (Α' 176) και άλλες διατάξεις» καθώς & της κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπ. Αριθμ. Φ 80000/οικ. 36192/2283/19.12.2013 Απόφασης Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ.3290/τ.Β724-12-2013) με θέμα «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των περ. ζ' και θ' της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012, όπως ισχύει» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους : 

ΓΕΝΙΚΑ

Με τα ανωτέρω σχετικά κοινοποιήσαμε τις διατάξεις των περιπτ. α, β', γ', δ' και ε' της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012 (Α'89) και της κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας υπ. Αριθμ. Φ 80000/οικ.10197/686/3.5.2012 Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους Φορέων ή Κλάδων Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3655/2008, σε περίπτωση διακοπής καθ' οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους, να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του ΑΝ. 1846/1951, ως ισχύει.

Επιπλέον ορίστηκαν ως αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για την διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων υπαγωγής στην προαιρετική του Ν.4075/2012, όπως ισχύει, τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων αιτούντων, με εξαίρεση τους ασφαλισμένους στο τέως Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.. Με την παρούσα αίρουμε την κατ' εξαίρεση αρμοδιότητα του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π. και του Εντασσόμενου Κλάδου Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. διεκπεραίωσης αιτημάτων συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στον Εντασσόμενο Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τέως Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. και πλέον αρμοδιότητα διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων έχουν τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων αιτούντων.

Επιπρόσθετα, με την παρούσα ανακαλούνται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ' αριθμό 61/2008 Εγκύκλιο της Διεύθυνσής μας, και αφορούν τον τρόπο διεκπεραίωσης αιτημάτων υπαγωγής ενδιαφερομένων στις διατάξεις της παρ. 6, του άρθρου 13 του καταστατικού του τέως Ταμείου*.  

* Υπενθυμίζουμε ότι το προαναφερθέν τέως Ταμείο (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.) είναι το μόνο στο καταστατικό του οποίου προβλεπόταν η συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στους Κλάδους Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης αυτού. Με το υπ' αριθμό Α23/596/3/24-4-2013 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσής μας, είχε δοθεί η οδηγία να κρατηθούν σε εκκρεμότητα αιτήματα ενδιαφερομένων για υπαγωγή στις διατάξεις, είτε της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012, είτε της παρ.6, του άρθρου 13 του καταστατικού του τέως Ταμείου, η οποία (οδηγία) αίρεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Συνεπώς από κοινοποιήσεως της παρούσας τα ήδη υποβληθέντα , εκκρεμή ως προς την διεκπεραίωση αιτήματα να διαβιβαστούν άμεσα στα Υποκαταστήματα I.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των αιτούντων.

Συνεπώς από κοινοποιήσεως της παρούσας η συνέχιση προαιρετικά της ασφάλισης στα ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα των εντασσομένων στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. Κλάδων πραγματοποιείται αποκλειστικά με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012, η δε διεκπεραίωση σχετικών αιτημάτων εξετάζεται όπως προαναφέρθηκε από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων αιτούντων.

Επιπλέον, με την παρούσα, σας γνωρίζουμε την θέση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία έχει διατυπωθεί στο με αριθ. πρωτ. Φ10051/32284/1959/27-11-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών (ως απάντηση σε ασφαλιστική περίπτωση) σύμφωνα με την οποία ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. πριν την 1/1/1993, ο οποίος, μετά την 1/1/1993, υπήχθη στην ασφάλιση εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κλάδου σύνταξης, δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012 (εφόσον πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις του νόμου και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας με Αριθ. Φ 80000/οικ.10197/686/3.5.2012 Υπουργικής Απόφασης) δεδομένου ότι ο χρόνος ασφάλισής του στο κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θεωρείται ενιαίος με τον χρόνο που υπήχθη στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του τέως Ταμείου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 10 του Ν.3655/2008.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 10 του Ν.3655/2008:
«Χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, πλην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., συνυπολογίζεται στο χρόνο ασφάλισης του εντασσόμενου κλάδου κατά τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Στην περίπτωση που ο φορέας αυτός είναι το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, ο ανωτέρω διανυθείς χρόνος λογίζεται ως ενιαίος. Το αυτό ισχύει και για τους ασφαλισμένους των κλάδων σύνταξης των Ταμείων που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.3029/2002».

Η ανωτέρω θέση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απαντάει στα υπ' αριθ. πρωτ. 19782/28-8-2013, 13502/11-10-2013 και 13393/17-10-2013 υποβληθέντα στην Διεύθυνση Ασφάλισης-Εσόδων έγγραφα των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Βόλου & Καλαμάτας και Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Κέρκυρας, αντίστοιχα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4144/2013, αντικαθίσταται η περίπτωση α' της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, ως ακολούθως:
«Ασφαλισμένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ ΑΜ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3655/2008, μπορούν σε περίπτωση διακοπής καθ' οιονδήποτε τρόπο της υποχρεωτικής ασφάλισής τους να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στον ίδιο φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης και στους ίδιους κλάδους πρόνοιας και ασθένειας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 41 του Α Ν. 1846/1951, ως ισχύει».

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις τον άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013, περί εφάπαξ καταβολής των εισφορών στην παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, μετά την περίπτωση στ', προστίθενται περιπτώσεις ζ', η', θ' και ι', με τις οποίες ουσιαστικά προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες υπαγόμενων στην προαιρετική του Ν.4075/2012 προσώπων, η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής (οριζόμενη ως προκαταβολή, καθώς η εκκαθάριση του ποσού θα πραγματοποιηθεί με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τέως Ειδικό Ταμείο) του συνόλου των προβλεπόμενων εισφορών προαιρετικής ασφάλισης, προκειμένου να κατοχυρωθεί η εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δικαίωμα υπαγωγής στις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 έχουν οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης α' της παραγράφου 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012, όπως ισχύει, δηλαδή Ασφαλισμένοι σε Φορείς ή Κλάδους Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3029/2002 και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 3655/2008.

Συγκεκριμένα, από τους ανωτέρω, διακρίνονται οι εξής κατηγορίες:

Α) Ασφαλισμένοι που συμμετέχουν από 14.11.2013 και εφεξής σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, τα οποία προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης του Ν.4075/2012
(Περίπτωση ζ 'της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012)

Β) Ασφαλισμένοι, οι οποίοι, έχουν ενταχθεί πριν τις 14.11.2013, σε προγράμματα εθελούσιας εξόδου, (ανεξαρτήτως εάν προέβλεπαν την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης του Ν.4075/2012) είτε έχουν υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στην προαιρετική του Ν.4075/2012, είτε υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014 (Περίπτωση θ' της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012)

Γ) Ασφαλισμένοι, εκτός προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου, οι οποίοι,
* έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης του Ν.4075/2012, ή
υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014 (Περίπτωση θ' της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012)
Οι ασφαλισμένοι της Περίπτωση θ' πρέπει: Να καταβάλλουν οι ίδιοι μέχρι την 31.1.2014, εφάπαξ, ανάλογα την κατηγορία στην οποία υπάγονται:
* το υπολειπόμενο ποσό εισφορών που αναλογεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους (στην οποία έχουν ήδη υπαχθεί)
* το σύνολο των εισφορών που αναλογούν στην προαιρετική του Ν.4075/2012 (στην οποία δύναται να υπαχθούν μέχρι 31/1/2014)

Να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013.

Είναι προφανές ότι οι λοιπές προϋποθέσεις, όπως ορίζονται με τις διατάξεις του Ν.4075/2012, και της κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Φ 80000/οικ.10197/686/3.5.2012 Υπουργικής Απόφασης, πρέπει να πληρούνται, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων είναι η υπαγωγή στην προαιρετική του Ν.4075/2012.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι, οι διατάξεις της Περίπτωσης θ' έχουν μεταβατική ισχύ καθώς λήγουν την 31.1.2014

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται με τα ποσοστά που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.

Η εφάπαξ προκαταβολή των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης γίνεται:

Στην Περίπτωση ζ ' εξολοκλήρου από τον εργοδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, απευθείας στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης του άρθρου 2 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης.

Ενώ στις Περιπτώσεις θ' εξολοκλήρου από τους ίδιους τους ασφαλισμένους μέχρι την 31.1.2014, του συνόλου των υπολειπομένων εισφορών, που αφορούν την προαιρετική ασφάλιση στην οποία έχουν ήδη υπαχθεί (εφόσον υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4218/2013) ή του συνόλου των εισφορών που αναλογούν στην προαιρετική του Ν.4075/2012, στην οποία δύναται να υπαχθούν μέχρι την 31.1.2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 14.11.2013 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ζ )

Οι ασφαλισμένοι της περίπτωσης αυτής υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση βάσει των διατάξεων της περ. ζ' της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012, όπως ισχύει (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 )

Ο εργοδότης εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή από την τελευταία ημέρα εργασίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, υποβάλλει Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση των εργαζομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και επιθυμούν να υπαχθούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής τους στη Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων) η οποία εμπεριέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Οικογενειακή κατάσταση
Α. Μ. Α.
Α. Μ. Κ. Α.
Α.Φ.Μ.
Ημερομηνία πρώτης ασφάλισης
Χρόνο Ασφάλισης σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς
Χρόνο από αναγνώριση
Εκτιμώμενο κόστος ανά ασφαλισμένο και συνολικά
Τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν από τη διακοπή της απασχόλησης
Ημερομηνία έναρξης και εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης της προαιρετικής ασφάλισης
Διεύθυνση κατοικίας
Αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας (κατά δήλωση του αιτούντος)

Ο εργοδότης ταυτόχρονα με την υποβολή της ανωτέρω Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης κεντρικά στην Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων) αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστείλει τις αιτήσεις* των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που πραγματοποιεί, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 της παρούσας) στα αρμόδια για την έκδοση των αποφάσεων υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των αιτούντων.

Άλλως, κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει ατομικά το αίτημά του με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας του, την επομένη της τελευταίας ημέρας εργασίας του.

Τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας εκδίδουν ατομικές αποφάσεις υπαγωγής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, όπου αναφέρεται και το εκτιμώμενο κόστος, όπως αυτό προκύπτει από την ανωτέρω Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης κοινοποιούνται στον Ασφαλισμένο, το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα ή Κλάδο (που φέρει την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης του συνταξιοδοτικού αιτήματος) και στην Έδρα του εργοδότη.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για την διεκπεραίωση των αιτημάτων του προσωπικού του Ο.Τ.Ε., που αποχώρησε την 30/12/2013, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, για το οποίο έχει ήδη υποβληθεί στην Διοίκηση Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. η με αριθμ. πρωτ. 28824/31-12-2013 (αρ. πρωτ. 66/10-1-2014 Διεύθυνσης Ασφάλισης -Εσόδων) Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις, σας γνωρίζουμε ότι, τα αιτήματα των αναφερόμενων στην ανωτέρω κατάσταση ασφαλισμένων, πρόκειται να σας διαβιβαστούν από την κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε., μέσα στις οριζόμενες από τον νόμο προθεσμίες.

Επίσης, κατ' εξαίρεση, για την διεκπεραίωση των προαναφερόμενων αιτημάτων να ληφθεί υπόψη η αίτηση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του με αριθ. Α23/596/3/24.4.2013 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης — Εσόδων.

Για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών γίνεται με τα ποσοστά που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Όσο αφορά τα ποσοστά ασφάλισης είναι αυτά που ισχύουν κάθε φορά και σας έχουν γνωστοποιηθεί με το υπ' αριθμ.Τ00/500/572/1/1.3.2013 Γενικό Έγγραφο Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων. (Επιπλέον ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές Εγκύκλιες Διοίκησης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.: 61/08 Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., 76/08 Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., Τ.Α.Π.Α.Ε.-Ε., Τ.Α.Π.-Ε.Τ.Β.Α., 77/08 Τ.Α.Π-Ο.Τ.Ε., 78/08 Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., 111/04 Τ.Α.Π.-Ι.Α.Τ., 60/07 Τ.Σ.Π.Π.- Α.Τ.Ε.).

Όσο αφορά την εξέταση των υποθέσεων από τις Α' βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές πρέπει να προωθούνται άμεσα προς κρίση.
Αυτονόητο είναι πως μόνο μετά την απόφαση των Α' βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών, ως προς το φερόμενο ποσοστό αναπηρίας, δύναται να εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεων, ώστε, να εξετάζονται κατά προτεραιότητα μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων των Α' βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών.

Ανεξάρτητα από την πιθανή εκκρεμότητα έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής, λόγω των χρονικών καθυστερήσεων στην εξέταση των υποθέσεων από τις Α' βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, η καταβολή των εισφορών από τον εργοδότη πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στις οριζόμενες από τον νόμο προθεσμίες. Σε περίπτωση που συμμετέχων στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου κριθεί ανάπηρος, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς, τυχόν, καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. - Ε. Τ A.M. ποσό, που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, συμψηφίζεται, όπως ορίζουν οι διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή δύναται να υποβληθεί στο αρμόδιο Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του Εντασσόμενου κλάδου αίτημα χορήγησης σύνταξης αναπηρίας.

Επιπλέον, ο εργοδότης καταβάλλει κεντρικά, σε Τραπεζικό Λογαριασμό που κάθε φορά υποδεικνύεται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (κατόπιν έγγραφης υπηρεσιακής συνεννόησης με την Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων) το συνολικό ποσό των αναλογουσών εισφορών που προκύπτει με βάση το εκτιμώμενο κόστος, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση της ανωτέρω Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση, εντός (2) δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της (υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση υποβάλλεται εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, δηλαδή από την τελευταία ημέρα εργασίας των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου).

Επισημαίνεται ότι τα καταβαλλόμενα από τον εργοδότη ποσά αντιστοιχούν στο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς που απαιτείται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ενώ το τελικό ποσό (πραγματικό κόστος της προαιρετικής) θα προκύψει μόνο μετά την εκκαθάριση που θα πραγματοποιηθεί με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος και την ολοκλήρωση της μελέτης του ατομικού φακέλου από το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα ή Κλάδο ( π.χ. Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε.).

Η ανωτέρω πληρωμή συνοδεύεται από αναλυτική κατάσταση ανά εργαζόμενο με αντίστοιχη ανάλυση του καταβληθέντος από τον εργοδότη (που πραγματοποιεί το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου) στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. συνολικού ποσού. Επιπλέον η προαναφερόμενη κατάσταση πρέπει να ακολουθεί την ίδια αύξουσα αρίθμηση ανά ασφαλισμένο με την Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση, ώστε να είναι δυνατή η αντιστοίχισή τους.

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με έγγραφο της προς την Διεύθυνση Ασφάλισης-Εσόδων βεβαιώνει την καταβολή του ανωτέρω ποσού.

Η Διεύθυνση Ασφάλισης-Εσόδων του Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ. γνωστοποιεί άμεσα την Αναλυτική Συγκεντρωτική Κατάσταση, την ανωτέρω αναλυτική κατάσταση, που συνοδεύει την πληρωμή και το προαναφερόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στα Τοπικά Υποκαταστήματα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων στο Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ. Φορέων ή Κλάδων, τα οποία φέρουν την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης συνταξιοδοτικών αιτημάτων, ώστε να ενημερωθούν σχετικά και να ανατρέχουν σ' αυτήν κατά τον χρόνο εξέτασης των συνταξιοδοτικών αιτημάτων των εν λόγω προσώπων.

Επισημαίνεται ότι, μόνο μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων των ανωτέρω προσώπων (οι οποίες κοινοποιούνται και στην έδρα του εργοδότη) προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της προαιρετικής ασφάλισης για κάθε ασφαλισμένο, δηλαδή τυχόν διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής.

Η προαναφερόμενη εκκαθάριση γίνεται τέλος κάβε ημερολογιακού έτους.

Εάν προκύπτει διαφορά σε βάρος του εργοδότη αυτή καταβάλλεται, εμπροθέσμως, εντός 2 μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής αυτής, επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.

Επιπλέον, τα οφειλόμενα κατά τα ανωτέρω ποσά αναζητούνται κατά τα ισχύοντα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση προκύψει πιστωτική διαφορά, αυτή συμψηφίζεται με εισφορές που οφείλει ο εργοδότης για την ασφάλιση του προσωπικού του.

2) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Θ'
*ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Θ' , ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4075/2012, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 14.11.2013 ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ.

Τα ανωτέρω πρόσωπα αιτούνται (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) την υπαγωγή τους στις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012, όπως ισχύει, δηλαδή την εφάπαξ καταβολή του ποσού των εισφορών που αναλογούν στον υπολειπόμενο χρόνο υπαγωγής τους στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης (στην οποία έχουν ήδη υπαχθεί, πριν την προσθήκη των διατάξεων της περ. θ') προκειμένου να κατοχυρώσουν την εξέταση του συνταξιοδοτικού τους αιτήματος με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική του Ν.4075/2012 (ημερομηνία του αιτήματος υπαγωγής στις διατάξεις της περ. θ' της παρ. 14 του άρθρου 26 του ν. 4075/2012)

Επιπλέον, θα πρέπει να υποβάλλουν συνημμένα με την προαναφερόμενη αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 της παρούσας).

Το αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας εκδίδει άμεσα ατομική απόφαση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) υπαγωγής στις διατάξεις περί εφάπαξ καταβολής του Ν.4218/2013, στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώμενο κόστος, που προκύπτει από τον υπολογισμό των εισφορών που αναλογούν στο υπολειπόμενο χρονικό διάστημα προαιρετικής ασφάλισης, το οποίο απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ' υπάγεται - μεταξύ άλλων - το πρώην προσωπικό του Ο.Τ.Ε., που αποχώρησε την 30/12/2012, συμμετέχοντας στο περσινό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου. Οι προαναφερόμενοι ασφαλισμένοι αντιμετωπίζονται με κριτήριο αν έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012 ή αιτούνται την υπαγωγή τους μέχρι την 31/1/2014.

Για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου κόστους θα ληφθεί υπόψη η βεβαίωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/24.4.2013 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων του εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. φορέα και κλάδου ασφάλισης, ενώ, σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της προαναφερόμενης βεβαίωσης να ληφθεί υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία ο αιτών δηλώνει υπευθύνως το κατ' εκτίμηση υπολειπόμενο κόστος της προαιρετικής ασφάλισης, για το οποίο έχει ενημερωθεί από το τέως Ταμείο.

Η εκδοθείσα απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) κοινοποιείται στον ασφαλισμένο και στο Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα ή Κλάδο, που φέρει την αρμοδιότητα διεκπεραίωσης του συνταξιοδοτικού αιτήματος, προκειμένου να τεθεί στον ατομικό του φάκελο (στον οποίο πρέπει - απαρέγκλιτα - να συμπεριληφθεί και παραστατικό εξόφλησης- γραμμάτιο είσπραξης- του εκτιμώμενου με την ανωτέρω απόφαση ποσού).

Ο ασφαλισμένος ενημερώνεται ενυπόγραφα, δηλώνοντας με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (σχέδιο Υ.Δ. συνημμένο στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) τ α ακόλουθα:

α) Εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4218/2013 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α.. Στην περίπτωση αυτή δύναται να συνεχίσει να καταβάλλει την μηνιαία εισφορά προαιρετικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρχική απόφαση υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν.4075/2012 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υ.Α..

β) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του επομένου της κοινοποιήσεως μήνα, άλλως, δεν κατοχυρώνει την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής του στην προαιρετική ασφάλιση.

γ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Ο ασφαλισμένος καταβάλλει, εφάπαξ, μέχρι και την 31.1.2014, το κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενο εκτιμώμενο ποσό.

Η προαναφερόμενη εφάπαξ καταβολή θα πραγματοποιηθεί με έκδοση τετραπλού γραμματίου εισπράξεως, τηρούμενης της διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην σελ. 4 του με αριθμ. Α23/596/3/24.4.2013 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων. Ομοίως να τηρηθεί η διαδικασία βεβαίωσης της καταβολής, με ειδική σφραγίδα επί Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας Εργαζομένων (Δ.Α.Τ.Ε.).

Επισημαίνεται ότι μόνο μετά την έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων των ανωτέρω προσώπων, προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και γίνεται η εκκαθάριση (τυχόν διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής).

Β) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Θ', ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ Ν.4075/2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ 14.11.2013, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΑΝ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

Υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης βάσει των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012, όπως ισχύει, στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας τους, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας εκδίδει ατομική απόφαση υπαγωγής (όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 της παρούσας) στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώμενο κόστος, που προκύπτει από τον υπολογισμό των εισφορών που αναλογούν στο χρονικό διάστημα υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση που απαιτείται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, ως προς τον υπολογισμό των εισφορών και την εξέταση των υποθέσεων από τις Α' βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές ισχύουν τα αναφερόμενα στο προηγούμενο Κεφάλαιο της παρούσας (Περίπτωση Ζ' - σελ. 7 και 8)

Όμως το εκτιμώμενο κόστος στην περίπτωση αυτή προκύπτει από την Βεβαίωση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 του με αριθ. Α23/596/3/24.4.2013 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης - Εσόδων, που χορηγεί το Εντασσόμενο στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. τέως Ταμείο, με την οποία προσδιορίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης της προαναφερόμενης βεβαίωσης να λαμβάνεται υπόψη Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με την οποία ο αιτών δηλώνει τον υπολειπόμενο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού του δικαιώματος για τον οποίο έχει ενημερωθεί από το τέως Ταμείο.

Ανεξάρτητα από την πιθανή εκκρεμότητα έκδοσης των αποφάσεων υπαγωγής, λόγω των χρονικών καθυστερήσεων στην εξέταση των υποθέσεων από τις Α' βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, ο ασφαλισμένος προκειμένου να κατοχυρώσει την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση, καταβάλλει, εφάπαξ, μέχρι και την 31.1.2014 το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που αναλογεί στην προαιρετική ασφάλισή του και για το οποίο ενημερώνεται από το τέως Ταμείο, και υπευθύνως δηλώνει στην προαναφερθείσα Υπεύθυνη Δήλωση.

Μόνο μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης προσδιορίζεται το πραγματικό κόστος της προαιρετικής ασφάλισης και γίνεται η εκκαθάριση, δηλαδή τυχόν διαφορές καταβληθέντος ποσού για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και του πραγματικού κόστους αυτής.

Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας όταν η αρμόδια Α' βάθμια Υγειονομική Επιτροπή αποφανθεί σχετικά με το φερόμενο ποσοστό αναπηρίας, εκδίδει άμεσα την απόφαση υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, στην οποία προσδιορίζεται το εκτιμώμενο κόστος και την κοινοποιεί στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο για την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος Τοπικό Υποκ/μα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα ή Κλάδου (τέως Ταμείου).

Το Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Φορέα ή Κλάδου, το αρμόδιο για την μελλοντική εξέταση και διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού αιτήματος θέτει την κοινοποιούμενη σ' αυτό απόφαση συνέχισης προαιρετικά της ασφάλισης στον ατομικό φάκελο του εν λόγω ασφαλισμένου προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος.

Συνοψίζοντας:

Όταν πρόκειται για συμμετέχοντες από 14.11.2013 και εφεξής σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου που προβλέπουν την κάλυψη των εισφορών εξ' ολοκλήρου και απευθείας από τον εργοδότη (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ) τα ποσά καταβάλλονται κεντρικά σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υποδεικνύεται, κάθε φορά, από την Οικονομική Διεύθυνση της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κατόπιν έγγραφης υπηρεσιακής συνεννόησης με την Διεύθυνση Ασφάλισης -Εσόδων, χωρίς, απαραίτητα, να έχει προηγηθεί η έκδοση των σχετικών ατομικών αποφάσεων υπαγωγής. Όταν εξεταστούν οι ενδιαφερόμενοι από τις Α' βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές θα εκδοθούν οι σχετικές ατομικές αποφάσεις υπαγωγής από τα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας των αιτούντων.

Όταν πρόκειται για αιτήματα δικαιούχων προσώπων (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Θ') με δεδομένο ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταστεί εφικτή η έκδοση των σχετικών αποφάσεων υπαγωγής, ώστε, μέχρι την 31.1.2014, ο ασφαλισμένος να καταβάλλει το κατ' εκτίμηση ποσό εφάπαξ προκαταβολής, που αναλογεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του, πρέπει, άμεσα, να προϋπολογισθεί το κόστος αυτής (προαιρετικής) σε συνεργασία με το αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Φορέα ή Κλάδου, προκειμένου ο ασφαλισμένος - αιτών να μην απωλέσει το δικαίωμα κατοχύρωσης που του δίνει ο νόμος, με την εκκρεμότητα έκδοσης της σχετικής απόφασης, όταν αποφανθεί η Α' βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.

Η προαναφερόμενη εφάπαξ καταβολή θα πραγματοποιηθεί με έκδοση τετραπλού γραμματίου εισπράξεως, τηρούμενης της διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην σελ.4 του με αριθμ. Α23/596/3/24.4.2013 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων. Ομοίως να τηρηθεί η διαδικασία βεβαίωσης της καταβολής, με ειδική σφραγίδα επί Δελτίου Ασφαλιστικής Ταυτότητας Εργαζομένων (Δ.Α.Τ.Ε.).

Επιπλέον ο ασφαλισμένος ενημερώνεται ενυπόγραφα δηλώνοντας με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (σχέδιο Υ.Δ. στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) τα ακόλουθα:

α) Εάν δεν καταβληθούν οι εισφορές μέχρι 31/1/2014 δεν κατοχυρώνεται η εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση υπαγωγής μετατρέπεται σε απόφαση όπως (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) του με αριθ. πρωτ. Α23/596/3/24.4.2013 Γενικού Εγγράφου της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων για καταβολή της μηνιαίας εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης.

β) Η τελική εκκαθάριση του ποσού θα γίνει με την εξέταση του συνταξιοδοτικού του αιτήματος και τυχόν διαφορές θα καταβληθούν από τον ίδιο, άλλως, θα απολέσει την κατοχύρωση της εξέτασης του συνταξιοδοτικού του αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

γ) Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μόνο μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

δ) Σε περίπτωση που κριθεί ανάπηρος, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.2084/1992 (ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) δεν δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4075/2012. Συνεπώς, τυχόν, καταβληθέν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ποσό που αναλογεί στο εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επιστρέφεται κατόπιν αιτήσεώς του. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται στο αρμόδιο Τοπικό Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε. Τ.Α.Μ. του Εντασσόμενου κλάδου αίτημα χορήγησης σύνταξης αναπηρίας.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κρίνεται:

Για τους ασφαλισμένους της ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Ζ' σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον η πλήρης καταβολή των εισφορών της προαιρετικής ασφάλισης γίνει εφάπαξ, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής στη Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της Αναλυτικής Συγκεντρωτικής Κατάστασης του άρθρου 2 της με αριθμό Φ 80000/οικ. 36192/2283/19.12.2013 Υπουργικής Απόφασης.

Για τους ασφαλισμένους της ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Θ' δηλαδή, για τα πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα υπαγωγής στην προαιρετική του Ν.4075/2012, ή υποβάλουν το αίτημα μέχρι την 31.1.2014, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής τους στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και εφόσον μέχρι και την 31.1.2014 καταβάλλουν οι ίδιοι, εφάπαξ, το σύνολο των υπολειπόμενων εισφορών που αναλογούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Το δικαίωμα σύνταξης δύναται να ασκηθεί μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος, που αντιστοιχεί στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 70/12 και το Α23/596/3/24.4.2013 Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσής μας.


 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο