Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2014 ]

Αριθμ. Φ/Α.15/3/15056/1115/27.12.2013 Ορισμός βασικών αρχών εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11)

(Ορισμός βασικών αρχών εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11))

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. Φ/Α.15/3/15056/1115

(ΦΕΚ Β' 3437/31-12-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 42, παρ. 3 αυτού.

2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Το Π.Δ. 229/Α/1986 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89», το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», και το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17-3-04) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

4. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/13) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/13) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ' αριθ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 5977/7-5-2013 (ΦΕΚ 210/ Υ.Ο.Δ.Δ /14-5-13) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διορισμός του Γεωργίου Στεργίου ως Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας».

7. Την υπ' αριθ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26-6-2013 (ΦΕΚ 1653/ Β/4-7-13) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».

8.  Την Μελέτη Προσανατολισμού της παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στον τομέα των Νέων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών Εθνικής Εμβέλειας, που εκπονήθηκε από την «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ» Α.Ε. μετά από ανάθεση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

9. Το από 12-8-2013 Ενημερωτικό - Εισηγητικό Σημείωμα του Α. Μουρτσιάδη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της ΓΓΒ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των ΟΤΑ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επιχειρησιακό σχέδιο

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μεριμνά για την εκπόνηση, ή ανάθεση της εκπόνησης, επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. Σκοπός του επιχειρησιακού σχεδίου είναι ο προσδιορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων καθώς και του αριθμού, της έκτασης και των τύπων των Πάρκων αυτών. Σκοπός του είναι επίσης ο προσδιορισμός στην Επικράτεια των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων με άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων μεγαλύτερο του 15% της συνολικής οριοθετούμενης εκτάσεως και συνολικής οριοθετούμενης εκτάσεως άνω των 50 στρεμμάτων, των οποίων καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα οργάνωση τους.

2. Ο προσδιορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας και θα αναθεωρείται ανά τριετία. Κατά την αναθεώρησή του δύναται να περιληφθούν και επιπλέον κριτήρια. Το επιχειρηματικό σχέδιο λαμβάνεται υπ' όψιν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την άσκηση της πολιτικής του στον τομέα ανάπτυξης νέων Επιχειρηματικών Πάρκων και εξυγίανσης Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων.

3. Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν θεσμοθετηθεί περιοχές βιομηχανικών χρήσεων γης (μέσω ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), θα προσδιορίζονται ειδικότερα αυτές στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων. Για τον προσδιορισμό των περιοχών αυτών εφαρμόζονται αναλογικά οι βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας.

Άρθρο 2
Κριτήρια αξιολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και τρόπος βαθμολόγησής τους

1. Η αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται με πολυκριτηριακή μέθοδο με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

• εγγύτητα σε αστικό κέντρο
• οικονομική ευρωστία
• δείκτης επιχειρηματικότητας
• ζήτηση βιομηχανικής γης σε ΟΥΜΕΔ
• διαθεσιμότητα βιομηχανικής γης σε υφιστάμενους ΟΥΜΕΔ
• εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου

Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τύπου Α' θα λαμβάνονται επιπλέον τα εξής κριτήρια, και η κατάταξη αυτών των Περιφερειακών Ενοτήτων θα γίνεται σε χωριστό πίνακα:

• εξυπηρέτηση από διεθνή μεταφορικά δίκτυα
• εγγύτητα σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών
• διασυνοριακός χαρακτήρας

Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη Τεχνοπόλεων, θα λαμβάνεται επιπλέον το εξής κριτήριο, δεν θα λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο «εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου», και η κατάταξη αυτών των Περιφερειακών Ενοτήτων θα γίνεται σε χωριστό πίνακα:

• γειτνίαση με κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης - έρευνας - καινοτομίας

Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων με άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων μεγαλύτερο του 15% της συνολικής οριοθετούμενης εκτάσεως και συνολικής οριοθετούμενης εκτάσεως άνω των 50 στρεμμάτων, των οποίων καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα οργάνωσή τους, θα λαμβάνεται επιπλέον το εξής κριτήριο, και η κατάταξη τους θα γίνεται σε χωριστό πίνακα:

• περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή της ΑΒΣ

3. Ο τρόπος βαθμολόγησης των κριτηρίων ορίζεται ως εξής:
• εγγύτητα σε αστικό κέντρο

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων βρίσκονται οι έδρες των Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη. Επίσης την ίδια βαθμολογία θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφ' όσον περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο των 60.000 κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν Δήμους με λιμάνια-πύλες εισόδου της χώρας ή Δήμους επί της Εγνατίας Οδού ή του άξονα ΠΑΘΕ, ή Δήμους που συνορεύουν με τα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφ' όσον περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο των 40.000 κατοίκων, κατά την τελευταία απογραφή, ή έναν Δήμο από τον οποίο διέρχεται η χάραξη της Ιώνιας Οδού. Τέλος το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες.

• γειτνίαση με κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης - έρευνας - καινοτομίας

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν Δήμο όπου βρίσκονται έδρες ΑΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης της εκπαίδευσης, Τεχνοπόλεις του Ν.2545/1997 και Ν.3982/2011, Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα του Ν.2741/1999 και Ερευνητικά Κέντρα και Αυτοτελή Ινστιτούτα του Ν.2919/2001 εποπτευόμενα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν Δήμο όπου βρίσκονται έδρες ΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης της εκπαίδευσης. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν Δήμο όπου βρίσκονται Σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της εκπαίδευσης, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες που είναι όμορες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες.

• οικονομική ευρωστία

Ως δείκτης οικονομικής ευρωστίας, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται ένας δείκτης που αντιστοιχεί στη συνολική Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας του έτους που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας διαιρείται δια την συνολική Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία της χώρας.

Το ποσοστό που θα προκύψει θα βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που θα παρουσιάσουν διψήφια ποσοστά, το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες με μονοψήφιο ποσοστό άνω του 2,0, το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες με μονοψήφιο ποσοστό άνω του 1,0 και μέχρι και το 2,0. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.

• δείκτης επιχειρηματικότητας

Ως δείκτης επιχειρηματικότητας, για τις ανάγκες της παρούσας, επιλέγεται ένας σύνθετος δείκτης που συντίθεται κατά 50% από το μέσο όρο των εξαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας της τελευταίας πενταετίας και κατά 50% από την Προστιθέμενη Αξία της Περιφερειακής Ενότητας στη μεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Όπου απαιτείται, η αναγωγή των τιμών θα γίνεται λαμβάνοντας υπ' όψιν τον ετήσιο πληθωρισμό αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα που θα προκύπτουν για κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα διαιρούνται δια το άθροισμα του μέσου όρου των εξαγωγών της χώρας της τελευταίας πενταετίας και της συνολικής Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας στη μεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσιάζουν μονοψήφια και διψήφια ποσοστά, το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες με ποσοστό κάτω της μονάδας, και άνω του 0,5, το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες με ποσοστό άνω του 0.25 και μέχρι και το 0,5. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.

• ζήτηση βιομηχανικής γης σε ΟΥΜΕΔ

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για την τελευταία πενταετία, η μέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιομηχανικών οικοπέδων (ποσοστό βιομηχανικής γης που πουλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους προς το σύνολο της διαθέσιμης βιομηχανικής γης στην αρχή του ίδιου έτους) είναι μεγαλύτερη από 30%. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για την τελευταία πενταετία, η μέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιομηχανικών οικοπέδων κυμαίνεται μεταξύ 5 και 30%. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για την τελευταία πενταετία, η μέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιομηχανικών οικοπέδων κυμαίνεται μεταξύ 2 και 5%. Επίσης το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ αλλά είναι όμορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για την τελευταία πενταετία, η μέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιομηχανικών οικοπέδων είναι κάτω του 2% ως και οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ.

• διαθεσιμότητα βιομηχανικής γης σε υφιστάμενους ΟΥΜΕΔ

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιομηχανικής γης είναι λιγότερα από 10 έτη με βάση το μέσο ετήσιο ρυθμό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιομηχανικής γης κυμαίνονται από 10 έως 20 έτη με βάση το μέσο ετήσιο ρυθμό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιομηχανικής γης κυμαίνονται από 20 έως 30 έτη με βάση το μέσο ετήσιο ρυθμό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Επίσης το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ αλλά είναι όμορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες.

• εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου υψηλής ή μέσης πίεσης. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.

• εξυπηρέτηση από διεθνή μεταφορικά δίκτυα

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων υπάρχουν σιδηροδρομικοί σταθμοί του άξονα ΠΑΘΕ ή διέρχονται οι επτά ενεργοποιημένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο (Ιωάννινα-Κακαβιά, Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη, Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι, Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας, Δράμα-Νευροκόπι-Εξοχή, Αρδάνιο- Ορμένιο). Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες προβλέπεται να διέρχεται η μελλοντική χάραξη της Ιώνιας Οδού ή ο βόρειος άξονας της Κρήτης. Τέλος το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες εκείνες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες.

• εγγύτητα σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ και επιπλέον υπάρχουν αεροδρόμιο, λιμάνι και σιδηροδρομικός σταθμός. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ, ή ο βόρειος άξονας της Κρήτης ή οι επτά προαναφερθέντες ενεργοποιημένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο και επιπλέον διαθέτουν δυο από τις τρεις παραπάνω υποδομές (αεροδρόμιο, λιμάνι, σιδηροδρομικό σταθμό). Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ, ή οι επτά προαναφερθέντες ενεργοποιημένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο και επιπλέον διαθέτουν αεροδρόμιο ή λιμάνι ή σιδηροδρομικό σταθμό. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες.

• διασυνοριακός χαρακτήρας

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν όλες οι μεθοριακές Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας με χερσαία σύνορα που συνορεύουν με τη Βουλγαρία και την Τουρκία και από τους οποίους διέρχονται οι προαναφερθέντες ενεργοποιημένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού. Την ίδια βαθμολογία θα λαμβάνουν επίσης οι Περιφερειακές Ενότητες όπου υπάρχουν λιμάνια-πύλες εισόδου της χώρας από την ΕΕ (Πάτρα, Ηγουμενίτσα). Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι μεθοριακές Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας με χερσαία σύνορα και δεν περιελήφθησαν στην προηγούμενη κατηγορία. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας και της νησιωτικής Ελλάδας οι οποίες διαθέτουν σημαντικά λιμάνια επικοινωνίας με άλλες χώρες. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες.

• περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή της ΑΒΣ

Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν οι ΑΒΣ για τις οποίες υπάρχουν έγγραφα Ευρωπαϊκών, Ελληνικών ή Δικαστικών Αρχών που να αποδεικνύουν προβλήματα ρύπανσης στην περιοχή της ΑΒΣ και επιπλέον θα υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι ΑΒΣ για τις οποίες θα υπάρχουν έγγραφα Ελληνικών ή Δικαστικών Αρχών που να αποδεικνύουν προβλήματα ρύπανσης στην περιοχή της ΑΒΣ και επιπλέον θα υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν όλες οι ΑΒΣ για τις οποίες θα υπάρχουν έγγραφα Δικαστικών Αρχών που να αποδεικνύουν προβλήματα ρύπανσης στην περιοχή της ΑΒΣ και επιπλέον θα υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. Τέλος το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι ΑΒΣ για τις οποίες υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους.

Τα δεδομένα για την βαθμολόγηση θα πρέπει να λαμβάνονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον διατίθενται απ' αυτήν. Σε περίπτωση σώρευσης προυποθέσεων, εντός του ιδίου κριτηρίου, η Περιφερειακή Ενότητα βαθμολογείται για την μία μόνο από τις προυποθέσεις (αυτήν με τον υψηλότερο βαθμό).

Στο πλαίσιο της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου και της βαθμολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων ο ανάδοχος του δύναται, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή την αναθέτουσα Αρχή, να αυξομειώνει κατά μία μονάδα την βαθμολογία των παραπάνω κριτηρίων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι δεν ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση.

Στην περίπτωση αλλαγής της βαθμολογίας κατ' αυτόν το τρόπο, η αλλαγή αυτή θα πρέπει να σημειώνεται ξεκάθαρα σε κάθε πίνακα κατάταξης του επιχειρησιακού σχεδίου που επηρεάζεται από την αλλαγή αυτή.

Άρθρο 3
Εξαγωγή τελικού αποτελέσματος της αξιολόγησης

Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος, η βαθμοί που θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες για κάθε κριτήριο, θα πολλαπλασιάζονται επί τους συντελεστές βαρύτητας, βάσει του παρακάτω πίνακα:


Κριτήρια αξιολόγησης

Συντελεστές βαρύτητας

εγγύτητα σε αστικό κέντρο

4

γειτνίαση με κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης- έρευνας - καινοτομίας

2

οικονομική ευρωστία

3

δείκτης επιχειρηματικότητας

3

ζήτηση βιομηχανικής γης σε ΟΥΜΕΔ

2

διαθεσιμότητα βιομηχανικής γης σε υφιστά­μενους ΟΥΜΕΔ

1

εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου

1

εξυπηρέτηση από διεθνή μεταφορικά δίκτυα

4

εγγύτητα σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών

3

διασυνοριακός χαρακτήρας

1

περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή της ΑΒΣ

4


και τα γινόμενα θα αθροίζονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα έχει τη μορφή ξεχωριστών πινάκων κατάταξης ανά τύπο Επιχειρηματικού Πάρκου (ένας πίνακας για τα ΕΠ τύπου Γ και ΕΠ τύπου Β, ένας πίνακας για τα ΕΠ τύπου Α, ένας πίνακας για τις Τεχνοπόλεις και ένας πίνακας για τις ΑΒΣ), στους οποίους θα περιλαμβάνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Σε κάθε έναν από τους πίνακες θα υπάρχει χωριστή στήλη με το εκτιμώμενο εμβαδόν και τύπο Επιχειρηματικού Πάρκου, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίμηση του εμβαδού και του τύπου θα γίνει από τον μελετητή με βάση τα στοιχεία για τις υφιστάμενες δραστηριότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για την εκτίμηση αυτή δύναται να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ ΤΑΑΠΘ/13-4-2009). Ο πίνακας των ΑΒΣ θα συνοδεύεται από χάρτες εντοπισμού σε κλίμακα 1:50.000 και 1:25.000 ανά Περιφερειακή Ενότητα, με σημειωμένο το περίγραμμα της κάθε ΑΒΣ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να μεριμνά για την εκπόνηση, ή ανάθεση της εκπόνησης και ξεχωριστών επιχειρησιακών σχεδίων για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, ανά τύπο Επιχειρηματικού Πάρκου (ή ΑΒΣ).

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορεί να αναθεωρούνται ανά τριετία και οι Περιφερειακές Ενότητες του Παραρτήματος ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 56, παρ.12 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11).

Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο