Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2003 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.84/24.10.200 Συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση σε αλλοδαπούς ημερών ασφάλισης (έως 150 για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας τους) βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3169/03.

(Συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση σε αλλοδαπούς ημερών ασφάλισης (έως 150 για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας τους) βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3169/03. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 84 Συμπληρωματικές οδηγίες για την αναγνώριση σε αλλοδαπούς ημερών ασφάλισης (έως 150 για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας τους) βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3169/2003.

Σχετ.: Η εγκ. 66/03.


Σε συνέχεια της εγκ. 66/03, παρέχουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές οδηγίες και κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3169/2003, οι οποίες εκ παραδρομής δεν είχαν κοινοποιηθεί.

1. Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, όσοι αλλοδαποί έχουν άδεια διαμονής που έχει παραταθεί αυτοδίκαια μέχρι 30/6/03 και άδεια εργασίας που έχει λήξει μέχρι 30/6/03 (δηλ. όχι πέραν αυτής), έχουν δε υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας εργασίας επίσης μέχρι 30/6/03, μπορούν να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους, εάν έχουν ασφάλιση τουλάχιστον 150 ημερών σε κάθε έτος της προηγούμενης (τελευταίας) άδειας εργασίας τους.

Ορίσθηκε, επίσης, ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης, είναι δυνατή η αναγνώριση τόσων ημερών όσων υπολείπονται μέχρι τις 150 ημέρες.

Όμως, λόγω του μεγάλου αριθμού αλλοδαπών που στις 30/6/03 απευθύνθηκαν στις Νομαρχίες για κατάθεση των σχετικών αιτήσεων, από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) έγινε δεκτό ότι αιτήσεις αλλοδαπών, οι οποίες υπεβλήθησαν μέχρι 30/6/03 αλλά πρωτοκολλήθηκαν μέχρι και 4/7/03, θεωρούνται εμπρόθεσμα υποβληθείσες.

Κατόπιν αυτού, αιτήσεις που συνοδεύονται από βεβαιώσεις της Νομαρχίας (περί καταθέσεως αιτήσεως για ανανέωση άδειας εργασίας) με ημερομηνία μέχρι και 4/7/03 πρέπει να γίνονται δεκτές.

2. Όπως προαναφέρθηκε, οι απαιτούμενες 150 ημέρες θα πρέπει, κατά τον νόμο, να περιέχονται στην χρονική περίοδο ισχύος της τελευταίας άδειας εργασίας τους. Εάν, για την συμπλήρωση των 150 ημερών, πρέπει να αναγνωρισθεί χρόνος ασφάλισης, ο τρόπος με τον οποίο ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα κατανεμηθεί στην χρονική αυτή περίοδο, αποφασίσθηκε να είναι ο εξής: ο επιμερισμός θα αρχίσει από τον τελευταίο μήνα της περιόδου ισχύος της άδειας εργασίας και θα προχωρήσει σταδιακά προς τους προηγούμενους μήνες.

Παράδειγμα: Η τελευταία άδεια εργασίας ενός αλλοδαπού (που πληροί και τις λοιπές προϋποθέσεις) είχε ισχύ από 25/4/02-24/4/03. Κατά την περίοδο αυτή έχει πραγματοποιήσει 70 ημέρες εργασίας και ζητεί να αναγνωρίσει τις υπόλοιπες 80. Στην αναγνωριστική απόφαση οι 80 ημέρες θα επιμερισθούν μέσα στην χρονική αυτή περίοδο, αρχής γενομένης από τον 4/03. Αν στον μήνα αυτόν δεν υπάρχει ασφάλιση από εργασία, θα αναγνωρισθούν από 1-24/4/03 όσες ημέρες χωρούν, ως εάν απασχολείτο. Αν υπάρχει ασφάλιση από εργασία, θα αναγνωρισθούν όσες υπολείπονται. Το ίδιο θα γίνει για τον 3/03, τον 2/03 και ούτω καθ' εξής μέχρι να εξαντληθούν οι αναγνωριζόμενες 80 ημέρες.

Στην εγκ. 66/03 αναφερόταν ότι ως άδεια εργασίας νοείται τόσο η άδεια εργασίας που εκδίδεται από τις κατά τόπους Νομαρχίες (βάσει των διατάξεων του ν.2910/01) όσο και η Κάρτα Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (Πράσινη Κάρτα) που εξέδιδαν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βάσει του Π.Δ. 359/1997 και η οποία είναι δυνατόν να είχε 2ετή ισχύ.

Επισημαίνεται ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση, δηλ. που ο αλλοδαπός έχει Πράσινη Κάρτα 2ετούς ισχύος π.χ. από 5/01-5/03, για την ανανέωση της άδειας εργασίας του απαιτούνται, σύμφωνα με τον νόμο, 150 ημέρες ασφάλισης για κάθε έτος της τελευταίας άδειας εργασίας του, δηλ. 150 ημέρες για το διάστημα 5/01-5/02 και 150 για το διάστημα 5/02-5/03. Εάν δε ο απαιτούμενος αυτός χρόνος ασφάλισης δεν υπάρχει από εργασία, θα γίνει αναγνώριση, κατά τα προεκτεθέντα, για τις ελλείπουσες ημέρες ασφάλισης.

3. ΄Oσον αφορά την απεικόνιση του αναγνωριζόμενου χρόνου και την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας του ασφαλισμένου, θα ακολουθήσουν οδηγίες με νεώτερο έγγραφό μας, στο οποίο θα περιγράφεται η σχετική διαδικασία.

Για τον λόγο αυτόν, οι αναγνωριστικές αποφάσεις θα πρέπει να αρχειοθετούνται μαζί με το αντίγραφο του Γραμματίου Εισπράξεως (το φύλλο που προορίζεται για το Τμήμα Εσόδων) σε ιδιαίτερο κλασέρ, ώστε, για διευκόλυνσή σας, μετά την χορήγηση των οδηγιών να ευρίσκονται συγκεντρωμένες για την περαιτέρω επεξεργασία.

4. Επισυνάπτεται σχέδιο αποφάσεως συμπληρωμένο με την χρονική

ανάλυση των αναγνωριζόμενων ημερών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο