Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-2014 ]

Αρ. πρωτ.: 2/113934α/0026/31.12.2013 Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)

(Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.))

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2013
Αρ.Πρωτ.:2/113934α/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ24 Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Τηλ.: 2103338621 & 604
Fax: 2103338676

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ26 Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2
115 26 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210698721 – 727
FAX: 2106987730

Γ. Δ53 Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τηλ.: 2103338900 & 929
Fax: 2103338957

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
Τηλ.: 2103614716, 3635439
Fax: 2103635077

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: «Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.)».

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4151/2013 (Α.103) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών ήδη εκδοθεισών κανονιστικών διοικητικών πράξεων: α) Π.Δ. 155/2013 (Α.245) και β) αριθ. 2/107929/0026/1.12.2013 (Β.3172) και παρέχουμε οδηγίες και διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών, ως ακολούθως:

Ι. ΓΕΝΙΚΑ.

1. Η εξόφληση των Χρηματικών Ενταλμάτων (Χ.Ε.) που εκδίδονται για την πληρωμή δημόσιων δαπανών αποτελεί σημαντικότατο στάδιο της όλης διαδικασίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και διενεργείται μέχρι και σήμερα και από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).

2.α. Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4151/2013 θεσπίστηκε και θα ισχύσει από 1-1-2014 νέα διαδικασία εξόφλησης των Χ.Ε. που εκδίδονται από τις Υ.Δ.Ε. σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού τροποποιουμένων τοιουτοτρόπως των σχετικών διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού [ν.2362/1995 (Α.247)].

β. Η θέσπιση των νέων ρυθμίσεων αποτελεί τομή στα δημοσιονομικά δεδομένα και σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δημοσιολογιστικού δικαίου, καθόσον καθιστά την όλη διαδικασία πληρωμής των δημόσιων δαπανών πλέον παραγωγική, αφού αυτή ανοίγει και κλείνει εντός της ίδιας Υπηρεσίας, καταργεί υφιστάμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αποτρέπει καθυστερήσεις στην πληρωμή των πιστωτών του Δημοσίου και απεμπλέκει τις Δ.Ο.Υ. από ξένα, προς την κύρια ελεγκτική τους αποστολή, καθήκοντα.

γ. Περαιτέρω, η όλη διαδικασία εντάσσεται στα μέτρα που λαμβάνονται από τη δημόσια διοίκηση στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2011/7/Ε.Ε., του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις της παρ. (Ζ) του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α.107) και θέτει νέες συντομότερες προθεσμίες για την πληρωμή των δικαιούχων πιστωτών του Δημοσίου, η μη τήρηση των οποίων επιφέρει σοβαρά δημοσιονομικά αποτελέσματα (καταβολή τόκων και λοιπών εξόδων υπερημερίας).

3. Για την εφαρμογή των νέων διατάξεων εκδόθηκαν, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί (αριθ. 2/113934/0026/16-12-2013 έγγραφό μας), το Π.Δ. 155/2013 και η αριθ. 2/107929/0026/1.12.2013 κ.υ.α. που ρυθμίζουν συναφή τεχνικά θέματα και αναφέρονται ιδίως στον τρόπο και τη νέα διαδικασία εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων, στα αρμόδια όργανα και την ευθύνη αυτών, στη διαδικασία αποστολής Χ.Ε. στο Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ. Περαιτέρω, εξειδικεύονται θέματα σχετικά με τις νέες αρμοδιότητες που αναλαμβάνονται από τις Υ.Δ.Ε. (συμψηφισμοί / παρακρατήσεις βεβαιωμένων απαιτήσεων και ασφαλιστικών οφειλών), καθορίζονται τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα και οι ευθύνες αυτών. Τέλος για την υποστήριξη της όλης διαδικασίας προβλέπεται η τήρηση Μητρώων: α) Δικαιούχων, β) Κατασχέσεων και γ) Εκχωρήσεων Απαιτήσεων.

ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Οι νέες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τα Χ.Ε. που εκδίδονται από τις Υ.Δ.Ε. κατά την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και εξοφλούνται σήμερα μέσω των Δ.Ο.Υ.

Επομένως δε θίγεται η διαδικασία εξόφλησης: α) συμψηφιστικών Χ.Ε. (Π.Δ.Ε. κ.λπ.), β) Χ.Ε. που εξοφλούνται από τη Δ24 – Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου μέσω Ε.Α.Π. και λοιπές Κεντρικές Υπηρεσίες του Γ.Λ. Κράτους.

ΙΙΙ. ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.

Α. Επί του άρθρου 1 Π.Δ. 155/2013 (έκδοση Χ.Ε.).

1. Με τις υπόψη διατάξεις αντικαταστάθηκαν τα άρθρα 4 και 5 του π.δ/τος 151/1998 (Α.116) και συμπληρώθηκαν εκείνες του άρθρου 10 του ίδιου π.δ/τος, ούτως ώστε να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα: η έκδοση των Χ.Ε. και η θεώρηση αυτών από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.), η διαδικασία αποστολής των δικαιολογητικών Χ.Ε. στο Ε.Σ. για τις ανάγκες του κατασταλτικού ελέγχου, καθώς και η τήρηση από τις Υ.Δ.Ε. των αναγκαίων βιβλίων. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

α. Η έκδοση των Χ.Ε. διενεργείται αποκλειστικά πλέον, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π.

β. Στα στοιχεία που αναγράφονται επί του Χ.Ε. και ειδικότερα στο πεδίο όπου αναφέρεται η αιτιολογία, γίνεται αναφορά σε τυχόν εκχωρήσεις / κατασχέσεις, λύση εταιρείας κ.λπ., χωρίς η μη αναγραφή αυτών να αποτελεί λόγο ακυρότητας του Χ.Ε.

γ. Η έκδοση ενός μόνο Χ.Ε. για κοινές ομοειδείς απαιτήσεις περισσότερων του ενός δικαιούχων, επιτρέπεται εφεξής μόνο εφόσον πρόκειται για Χ.Ε. που εξοφλείται μέσω Δ24 και Ε.Α.Π.

δ. Περαιτέρω, καθορίζεται η διαδικασία αποστολής στο Ε.Σ. των αντιγράφων των Χ.Ε. που δεν υπόκεινται κατά τις διατάξεις του π.δ. 136/2011 σε προληπτικό έλεγχο, μετά των συνημμένων σ’ αυτά δικαιολογητικών. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται εφεξής στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ε.Σ. που διενεργεί τον προληπτικό έλεγχο των λοιπών δαπανών του φορέα, εντός του επόμενου, από την έκδοσή τους, μήνα.

2. Στα τηρούμενα από τις Υ.Δ.Ε. βιβλία προστίθενται και τα προαναφερόμενα Μητρώα (Δικαιούχων, Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων), καθώς και το Ημερολόγιο Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού των εξοφλουμένων, μέσω της ΤτΕ, Χρηματικών Ενταλμάτων, που παράγεται ως αναφορά στο Ο.Π.Σ.Δ.Π.

3. Τέλος το αποδεικτικό Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού εκτυπώνεται από το Ο.Π.Σ.Δ.Π. εις διπλούν και υπογράφεται από τον αρμόδιο λογιστή και τον Προϊστάμενο του Τμήματος / Γραφείου Λογιστικού της Υ.Δ.Ε.

Β. Επί του άρθρου 2 π.δ/τος 155/2013 και άρθρο 1 της κ.υα. (εξόφληση Χ.Ε.).

1. Καθορίζονται η διαδικασία εξόφλησης των Χ.Ε. από τις Υ.Δ.Ε., τα αρμόδια όργανα και οι ευθύνες αυτών. Ειδικότερα η ροή των εργασιών που διεκπεραιώνονται από τους αρμόδιους εκκαθαριστές και λογιστές των Υ.Δ.Ε. περιγράφεται αναλυτικά, ως ακολούθως:

α. Έκδοση και αρίθμηση του Χ.Ε. από τον εκκαθαριστή και τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

β. Αποστολή του Χ.Ε. από το λογιστή στο Ελεγκτικό Συνέδριο για θεώρηση στις προβλεπόμενες περιπτώσεις. Επαναφορά Χ.Ε.

γ. Έλεγχος από λογιστή: (αα) των εξωτερικών στοιχείων γνησιότητας και εγκυρότητας – πιστοποίηση ορθής έκδοσης του Χ.Ε. Κατά το στάδιο αυτό ελέγχονται τα στοιχεία των παρ. 3 [στοιχεία (α) έως (ια)] και 7 εδάφιο τρίτο και επόμενα του άρθρου 4 του π.δ. 151/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 155/2013. Σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων το Χ.Ε. ακυρώνεται και εκδίδεται νέο.

(ββ)Τυχόν: (i) εκχωρήσεων / κατασχέσεων,
(ii) κληρονόμων,
(iii) λύσης ή συγχώνευσης εταιρειών κ.λπ.

(γγ) Ασφαλιστικής ενημερότητας έναντι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και φορολογικής ενημερότητας, τόσο του αρχικού δικαιούχου (όπως αναγράφεται στο Χ.Ε.) όσο και των τυχόν λοιπών τελικών εν δυνάμει ληπτών και δικαιούχων του προϊόντος του εντάλματος.

Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι, (i) κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται μετά την αποστολή των στοιχείων του εντάλματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τυχόν συμψηφισμούς (άρθρο 2 παρ. 2β Π.Δ. 155/2013). Σε περίπτωση δε που κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ έκδοσης του Χ.Ε. και αποστολής των στοιχείων του στην οικεία Δ.Ο.Υ. για τυχόν συμψηφισμούς περιέλθουν στην Υπηρεσία νέες εκχωρήσεις / κατασχέσεις διενεργούνται στα ηλεκτρονικά στοιχεία του Χ.Ε. οι αναγκαίες προσαρμογές, (ii) η σειρά προτεραιότητας – ικανοποίησης των δικαιούχων ληπτών του προϊόντος Χ.Ε. είναι: ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικοί οργανισμοί, κατασχόντες / εκδοχείς (κατά χρονολογική σειρά πρωτοκόλλου της Υ.Δ.Ε.).

δ. Παραγωγή στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. ηλεκτρονικής Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού από τον αρμόδιο υπάλληλο επίσης του Λογιστικού Τμήματος / Γραφείου. Η εντολή εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο του Λογιστικού Τμήματος / Γραφείου και περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία και αποστέλλεται μέσω διεπαφής στην ΤτΕ για την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου με χρέωση του λογαριασμού Νο 200–Ε.Δ. – Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών.

Οι εντολές μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού αποστέλλονται στην ΤτΕ περιοδικά εντός της ημέρας, ανά δύο (2) ώρες και μέχρι τις 14.00 και σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μέχρι τις 17.00, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την Δ53 – Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων και την ΤτΕ.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς παραλαβής της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού και την ενημέρωση του Ο.Π.Σ.Δ.Π. από την ΤτΕ μέσω ηλεκτρονικού απαντητικού αρχείου, η εντολή αυτή ακυρώνεται και μετά από σχετικό έλεγχο παράγεται νέα εντολή στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. Οι υπάλληλοι του Λογιστικού Τμήματος / Γραφείου των Υ.Δ.Ε., οφείλουν να παρακολουθούν την ομαλή παραλαβή των εντολών από την ΤτΕ, ούτως ώστε πριν τη λήξη του ωραρίου και την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία, να προβαίνουν σε σχετικές ακυρώσεις και να εκδίδουν νέες εντολές.

Προκειμένου δε, περί μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η ΤτΕ ενημερώνει το Ο.Π.Σ.Δ.Π. για τους λόγους της αποτυχίας και στη συνέχεια διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές τακτοποιήσεις.

Τα αναλυτικά στοιχεία πίστωσης του λογαριασμού του δικαιούχου, το ποσό καταβολής και ο χρόνος ολοκλήρωσης της συναλλαγής (χρονοσήμανση σε επίπεδο ημέρας) είναι διαθέσιμα στον πιστοποιημένο λογιστή της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. ο οποίος τα εκτυπώνει επιβεβαιούμενης κατ’ αυτό τον τρόπο της ολοκλήρωσης της πληρωμής. Αντίγραφο του αποδεικτικού επισυνάπτεται στο στέλεχος του χρηματικού εντάλματος που φυλάσσεται από την Υπηρεσία.

ε. Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων. Οι εν λόγω κρατήσεις που υπολογίζονται κατά την εκκαθάριση της δαπάνης και αναγράφονται επί των εκδιδόμενων Χ.Ε. αποδίδονται με την ίδια εντολή Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού.

Για την εποπτική εικόνα της όλης διαδικασίας, προσαρτάται στην παρούσα σχετικό Διάγραμμα Ροής Εργασιών για εξόφληση των Χ.Ε.

2. Κατά την ημερομηνία valeur λογιστικοποιείται η εξόφληση του Χ.Ε. και ενημερώνεται ο δικαιούχος και ο φορέας της δαπάνης, κατά την α΄ φάση της εφαρμογής, μέσω e-mail.

3. Με τη λογιστικοποίηση της πληρωμής εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς καθώς και στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Κράτους τα παρακρατούμενα υπέρ του Δημοσίου ποσά και τα ποσά των τελικών δικαιούχων του προϊόντος των Χ.Ε. που συμψηφίζονται με οφειλές τους προς το ελληνικό δημόσιο.

Γ. Επί του άρθρου 2 της κ.υ.α. (επιστροφές πληρωτέων ποσών).

Με τις σχετικές διατάξεις καθορίζεται ο τρόπος παρακολούθησης, καταγραφής και απόδοσης στους τελικούς δικαιούχους των πληρωτέων ποσών τα οποία, παρά την επιτυχή εκτέλεση της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού από την ΤτΕ, δεν πιστώθηκαν στους οικείους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. κλειστός λογαριασμός, ασυμφωνία τελικού δικαιούχου και κατόχου λογαριασμού, ασυμφωνία πληρωτέων ποσών κ.λπ.).

Στις περιπτώσεις αυτές οι πληρώτριες τράπεζες επιστρέφουν τα αναπόδοτα πληρωτέα ποσά στον ειδικό λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου Νο 23/2341149800 με IBAN GR930100230000002341149800 και τίτλο «Ε.Δ. – Υπουργείο Οικονομικών – Λογαριασμός παρακολούθησης επιστρεφόμενων ποσών κατά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων, από τις Υ.Δ.Ε.». Στη συνέχεια η ΤτΕ ενημερώνει για την πίστωση του εν λόγω τραπεζικού λογαριασμού τη Δ24 – Δ/νση Λογαριασμών Δημοσίου, η οποία προβαίνει, με τη βοήθεια των οικείων Υ.Δ.Ε., στον εντοπισμό του δικαιούχου, προκειμένου να συλλεγούν τα σωστά στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που πρέπει να πιστωθεί και να εκδώσει μετά ταύτα εντολή χρέωσης του προαναφερόμενου λογαριασμού για την ολοκλήρωση της συναλλαγής (μεταφορά των πληρωτέων ποσών στους τελικούς δικαιούχους).

Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία ακολουθείται καθόσον με την επιτυχή εκτέλεση της Εντολής Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού έχει λογιστικοποιηθεί στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. κατά την ημερομηνία valeur της εντολής, η εξόφληση του χρηματικού εντάλματος. Ως εκ τούτου για τυχόν αποδόσεις στον τελικό δικαιούχο από τον ανωτέρω λογαριασμό, δεν επιτρέπεται η έκδοση νέας εντολής, από το Υποσύστημα SAP-Ο.Π.Σ.Δ.Π./Εξόφληση Χρηματικών Ενταλμάτων, από τις Υ.Δ.Ε. μέσω της ΤτΕ, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε διπλή λογιστική εγγραφή της εξόφλησης του χρηματικού εντάλματος.

Τέλος, σε περίπτωση παραγραφής της απαίτησης των τελικών δικαιούχων για πιστωθέντα στο λογαριασμό 23/2341149800 ποσά, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου, τα ποσά αυτά εισάγονται, από τη Δ24 – Δ/νση Λογαριασμών του Δημοσίου, ως έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, υπό Κ.Α. Εσόδου 3919, «Απρόβλεπτα Έσοδα».

Δ. Επί του άρθρου 3 της κ.υ.α. (Δικαιολογητικά εξόφλησης Χ.Ε.).

1. Τα δικαιολογητικά εξόφλησης των Χ.Ε. πρέπει να προσκομίζονται οπωσδήποτε στις Υ.Δ.Ε. ταυτόχρονα με την υποβολή των δικαιολογητικών έκδοσης του Χ.Ε. εκτός των περιπτώσεων που απαιτείται η υποβολή κάποιου νεώτερου χρονικά δικαιολογητικού. Επισημαίνεται ότι, τόσο η ασφαλιστική όσο και η φορολογική ενημερότητα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τις Υ.Δ.Ε.

2. Τα εκχωρητήρια και κατασχετήρια επιδίδονται στις Υ.Δ.Ε από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του ν. 2362/1995 όπως ισχύει, λαμβάνονται δε υπόψη και εκτελούνται από το Λογιστικό Τμήμα / Γραφείο της Υ.Δ.Ε. μέχρι την αποστολή των στοιχείων εξόφλησης του Χ.Ε. στο TAXIS/Δ.Ο.Υ. για τυχόν συμψηφισμούς / παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας – βεβαίωσης οφειλής, καθόσον με τον τυχόν συμψηφισμό το χρηματικό ένταλμα θεωρείται ότι έχει εξοφληθεί πλέον κατά το ποσό αυτό.

3. Στο έγγραφο διαβίβασης, από τον οικείο Φορέα στην Υ.Δ.Ε., των δικαιολογητικών μιάς δαπάνης, που αφορά εμπορικές συναλλαγές, αναγράφονται υποχρεωτικά: αα) ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου [αφετηρία της προβλεπόμενης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ζ5 της παρ. (Ζ΄) του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α.107), προθεσμίας πληρωμής του πιστωτή]. Σε περίπτωση δε μη αναγραφής των συγκεκριμένων στοιχείων τα δικαιολογητικά επιστρέφονται στην Υπηρεσία του Διατάκτη για τη σχετική συμπλήρωσή τους, ββ) τα στοιχεία τυχόν εκχώρησης ή/και κατάσχεσης της συγκεκριμένης απαίτησης, καθώς και τα στοιχεία του εκδοχέως ή του κατάσχοντος (Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, ΙΒΑΝ).

4. Πριν από την έκδοση του Χ.Ε. και κατά την καταχώριση των στοιχείων του δικαιούχου στο Μητρώο Δικαιούχων, θα πρέπει να ταυτοποιούνται από τους εκκαθαριστές, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, με εκείνα που προέρχονται από το TAXIS με βάση το Α.Φ.Μ. αυτού και σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά διαφέρουν ενημερώνεται ο δικαιούχος για να αλλάξει τον τραπεζικό του λογαριασμό.

5. Στα στοιχεία του δικαιούχου θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται και η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).

6. Τέλος σε περίπτωση που ο δικαιούχος της δαπάνης απεβίωσε το Χ.Ε. εκδίδεται στο όνομα του θανόντα, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται ενεργό Α.Φ.Μ. και εξοφλείται με τη διαδικασία που περιγράφεται στην απόφαση. Όταν το Α.Φ.Μ. έχει διαγραφεί, εκδίδεται Χ.Ε. για κάθε κληρονόμο ξεχωριστά.

Ε. Επί του άρθρου 4 της κ.υ.α. (θέματα ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας).

1. Προκειμένου περί αποδόσεως ποσών σε λοιπούς λήπτες (διαφορετικούς από τους αρχικούς δικαιούχους) στις περιπτώσεις εκχώρησης, κατάσχεσης κ.λπ. προηγούνται πάντα, όπως προαναφέρεται, οι οφειλές προς το Δημόσιο, έπονται οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη συνέχεια ακολουθούν οι τυχόν κατασχέσεις / εκχωρήσεις κ.λπ.

2.α. Τα στοιχεία των Χ.Ε. Προπληρωμής καθώς και τα Χ.Ε. αποκατάστασης πάγιων προκαταβολών δεν αποστέλλονται στο TAXIS/Δ.Ο.Υ. για συμψηφισμό, ούτε αναζητείται ασφαλιστική ενημερότητα του «δικαιούχου» / υπολόγου, ο οποίος διαχειρίζεται τα ποσά για ειδικό σκοπό.

β. Για τις δαπάνες, οι οποίες βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι ακατάσχετες και κατά συνέπεια δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό (π.χ. φοιτητικό / στεγαστικό επίδομα), η οικονομική υπηρεσία του Διατάκτη υποχρεούται να προσκομίσει τις σχετικές διατάξεις κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της δαπάνης. Σε διαφορετική περίπτωση τα στοιχεία του Χ.Ε. αποστέλλονται στο TAXIS/Δ.Ο.Υ. για συμψηφισμό / παρακράτηση αποδεικτικού ενημερότητας – βεβαίωσης της οφειλής.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν πλέον χρηματικά όρια για τους συμψηφισμούς.

3. Για τα θέματα ασφαλιστικής ενημερότητας (υπόχρεοι για την προσκόμισή της, όρια του ποσού πάνω από το οποίο απαιτείται η προσκόμισή της κ.λπ.) ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. Φ.21/116/4-7-2000 υπουργική απόφαση (Β.839), όπως ισχύει, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των άρθρων 39 του ν. 2065/1992 και 2 παρ. 5 του ν. 2556/1997.

ΣΤ. Επί του άρθρου 3 π.δ/τος και άρθρο 5 της κ.υ.α. (Ασφάλεια διακινούμενων ηλεκτρονικά εντολών και πληροφοριών – Ευθύνες αρμόδιων οργάνων).

Ρυθμίζονται θέματα ασφαλείας των διακινούμενων, ηλεκτρονικά, δεδομένων σε ευθυγράμμιση με τις διατάξεις κείμενης σχετικής νομοθεσίας [ν. 3979/2011 (Α.138), π.δ/γμα 150/2001 (Α.125) και αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23.4.2012 υ.α. (Β.1317)]. Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Για την ασφαλή διακίνηση των Εντολών Μεταφοράς και Πίστωσης Λογαριασμού, πιστοποιείται στο Ο.Π.Σ.Δ.Π. ο εντεταλμένος λογιστής – χρήστης της οικείας Υ.Δ.Ε., στο πλαίσιο της επιβεβαίωσης της ταυτότητάς του [αυθεντικοποίησης (άρθρο 3 ν. 3979/2011)], χορηγουμένου σ’ αυτόν κωδικού πρόσβασης (PASSWORD). Προς τούτο αποστέλλεται σχετική πρόταση από τις Υ.Δ.Ε. προς τη Δ53 – Δ/νση Πληροφοριακών Συστημάτων.

β. Οι προς επεξεργασία ηλεκτρονικές εντολές παραλαμβάνονται στην ΤτΕ μέσω του ασφαλούς τρόπου επικοινωνίας που έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί ήδη μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος (Ηλεκτρονικές Διεπαφές).

2. Οι πιστοποιημένοι χρήστες ευθύνονται για την εγκυρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που διαχειρίζονται, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης νέας διαδικασίας εξόφλησης Χ.Ε.

3. Προσδιορίζονται οι ευθύνες των αρμοδίων οργάνων της ΤτΕ για την ασφάλεια των παρεχόμενων, κατά την εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών που υποδέχεται, υπηρεσιών, καθώς και οι ευθύνες όλων των οργάνων του ΥΠΟΙΚ που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία εξόφλησης των Χ.Ε. που θα ισχύσει από 1-1-2014.

Ζ. Λογιστική παρακολούθηση εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων (άρθρο 6 της κ..υ.α.).

1. Δημιουργούνται οι αναγκαίοι λογαριασμοί Λογιστικής για την παρακολούθηση της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων, από τις ΥΔΕ μέσω της ΤτΕ (παρ. Α).

2. Μέσω των λογαριασμών αυτών παρακολουθούνται:

α) Οι υποχρεώσεις της Κεντρικής Διοίκησης σε προμηθευτές, πιστωτές και λοιπούς δικαιούχους από εξοφλούμενα χρηματικά εντάλματα.

β) Οι συμψηφισμοί / παρακρατήσεις των απαιτήσεων των τελικών δικαιούχων, κατασχόντων, εκδοχέων, κληρονόμων κ.λπ., (προϊόν χρηματικών ενταλμάτων) με βεβαιωμένες οφειλές στις ΔΟΥ.

γ) Η αποκατάσταση των πάγιων προκαταβολών, με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τις ΥΔΕ και την εξόφλησή του μέσω της ΤτΕ.

δ) Η καταβολή των αναλογούντων ποσών στους τρίτους σε περίπτωση κατάσχεσης, εκχώρησης, κληρονομιάς κ.λπ., επί των απαιτήσεων των αρχικών δικαιούχων.

ε) Η απόδοση των κρατήσεων υπέρ τρίτων που προκύπτουν κατά την ενταλματοποίηση των δαπανών, οι οποίες αναγράφονται στο οικείο χρηματικό ένταλμα.

3. Με την παρ. Β΄ ορίζονται τα δικαιολογητικά των λογιστικών εγγραφών που οφείλει να τηρεί η Δ24 – Λογαριασμών Δημοσίου για τον κατασταλτικό έλεγχο εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων τα οποία και υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα οριζόμενα δικαιολογητικά αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα χρηματικά εντάλματα που εξοφλούνται από τις ΥΔΕ, μέσω της ΤτΕ.

4. Για τις λοιπές δαπάνες ισχύουν τα παραστατικά δικαιολόγησης των λογιστικών εγγραφών που έχουν οριστεί στο πλαίσιο της παρ. 5.1.5 του Κεφαλαίου 5 «Σύστημα Λογιστικής Καταγραφής» του Π.Δ. 15/2011 (Α.30).

Η. Αποστολή εξοφληθέντων Χ.Ε. στο Ε.Σ. (άρθρο 7 της κ.υ.α.).

1. Ορίζεται η διαδικασία αποστολής των εξοφλημένων Χ.Ε. στο Ε.Σ.

Ειδικότερα καθορίζονται η προθεσμία αποστολής στο Ε.Σ. των εν λόγω Χ.Ε., τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα πρωτότυπα αυτών, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο διαβιβαστικός Πίνακας.

2. Αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Σ. για την παραλαβή των πρωτότυπων εξοφληθέντων Χ.Ε. είναι η 1η Υπηρεσία Επιτρόπου αυτού.

Θ. Επί του άρθρου 8 της κ.υ.α. (Τραπεζικά έξοδα).

Με το άρθρο αυτό ορίζεται η διαδικασία παρακολούθησης, εμφάνισης και τακτοποίησης των τραπεζικών δαπανών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων, από τις ΥΔΕ, μέσω της ΤτΕ. Ειδικότερα, η ΤτΕ χρεώνει οίκοθεν το λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου Νο 200207 με τις ανωτέρω δαπάνες και η εμφάνιση της χρέωσης αυτής στα λογιστικά βιβλία του Κράτους, καθώς και η λογιστική τακτοποίησή της θα γίνεται, με μέριμνα της Δ24 – Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου, με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23-200), από την αρμόδια Υ.Δ.Ε.

Ι. Επί του άρθρου 9 της κ.υ.α. (Τήρηση Μητρώων – Βιβλίων).

Για την υποστήριξη του συστήματος εξόφλησης των δαπανών, μέσω του Ο.Π.Σ.Δ.Π., έχουν δημιουργηθεί Μητρώα Δικαιούχων, Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων, τα στοιχεία των οποίων καταχωρίζονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους εκκαθάρισης ή λογιστικού των Υ.Δ.Ε. κατά περίπτωση και εμφανίζονται στους πίνακες του Παραρτήματος της κ.υ.α. αυτής.

Πριν την καταχώριση οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα πρέπει να προβαίνουν στον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων εγκυρότητας των κατασχέσεων εις χείρας του Δημοσίου και των εκχωρήσεων απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 2362/1995 (Α.247), όπως ισχύει.

ΙΑ. Επί του άρθρου 5 του π.δ/τος 155/2013 και άρθρο 10 της κ.υ.α. (Μεταβατικές διατάξεις).

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας εξόφλησης των Χ.Ε. από τις Υ.Δ.Ε. από 2/1/2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης του Ο.Π.Σ.Δ.Π. με το TAXIS (ανάπτυξη σχετικής διεπαφής), οι Υ.Δ.Ε. ελέγχουν εξωσυστημικά (εκτός Ο.Π.Σ.Δ.Π.) τη φορολογική ενημερότητα τόσο του δικαιούχου όσο και των τυχόν κατασχόντων ή εκδοχέων. Σε περίπτωση δε που (όλοι οι προαναφερόμενοι) είναι φορολογικά ενήμεροι, ο λογιστής προχωρεί στην εξόφληση του Χ.Ε. Διαφορετικά αποστέλλονται τα στοιχεία όλων στη Δ.Ο.Υ. για φορολογικό έλεγχο. Ειδικότερα για το συμψηφισμό απαιτήσεων – οφειλών προς το Δημόσιο, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

α. Ο αρμόδιος λογιστής της οικείας Υ.Δ.Ε., ως πιστοποιημένος χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1274/27.12.2013, όπως ισχύει, αιτείται ηλεκτρονικά την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσας απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, το οποίο και εκτυπώνεται, εφόσον δεν υφίσταται και δεν εκκρεμούν φορολογικές υποχρεώσεις και οφειλές στις Δ.Ο.Υ., οπότε και συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία εξόφλησης των Χ.Ε.

β. Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, από το TaxisNet, ο αρμόδιος λογιστής της Υ.Δ.Ε., μετά τη λήψη της αρνητικής απάντησης επί του σχετικού αιτήματός του, αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (FAX), στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο του παραρτήματος της κοινοποιούμενης κ.υ.α., όπως επισυνάπτεται στην παρούσα σε ορθή επανάληψη – διόρθωση, που περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία και αίτημα για έλεγχο της φορολογικής του ενημερότητας και διενέργεια τυχόν συμψηφισμού, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α.90) (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει, η πίστωση κατά τις διατάξεις του αποδεικτικού ενημερότητας εφόσον υφίστανται οφειλές του δικαιούχου στη Δ.Ο.Υ.

Εν προκειμένω υπενθυμίζονται οι διατάξεις του άρθρου 451 του Αστικού Κώδικα και της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της αριθ. ΠΟΛ.1274/27.12.2013 Απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει, περί απαλλαγής από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση ακατάσχετης χρηματικής απαίτησης.

Ενόψει των διατάξεων αυτών ο αρμόδιος λογιστής της οικείας Υ.Δ.Ε., δεν αιτείται την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, κατά τα ανωτέρω, εφόσον μετά από σχετικό έλεγχο προκύπτει το ακατάσχετο της σχετικής απαίτησης.

γ. Ο αρμόδιος λογιστής της οικείας Υ.Δ.Ε. συγκεντρώνει καθημερινά τα ανωτέρω αιτήματα και τα αποστέλλει στο σύνολό τους με τηλεομοιοτυπία (FAX) στις οικείες Δ.Ο.Υ. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να γίνεται και τηλεφωνικά η επιβεβαίωση – διασταύρωση της παραλαβής των σχετικών εντύπων.

2.α. Διαχείριση αιτημάτων Υ.Δ.Ε από τις Δ.Ο.Υ.

Οι οικείες Δ.Ο.Υ. μετά την παραλαβή των αιτημάτων των Υ.Δ.Ε. για έλεγχο της εκκαθαρισθείσας απαίτησης και τυχόν συμψηφισμό / πίστωση αυτής με οφειλές του δικαιούχου προς το Δημόσιο, προβαίνουν, το ταχύτερο δυνατό, στις ακόλουθες, κατά περίπτωση, ενέργειες:

i) Ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών.

Η Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 [ΚΕΔΕ (Α’ 90)], όπως ισχύει, ή σε παρακράτηση βάσει των διατάξεων περί αποδεικτικού ενημερότητας.

Σε περίπτωση συμψηφισμού ή παρακράτησης του συνολικού ποσού του Χ.Ε., λόγω βεβαιωμένων οφειλών του δικαιούχου, η Δ.Ο.Υ. αναγράφει τη σχετική πληροφορία στο σώμα του εντύπου αιτήματος το οποίο επιστρέφει, ομοίως με FAX, στην οικεία Υ.Δ.Ε.

Εφόσον συμψηφισθεί ή παρακρατηθεί μέρος του ποσού της απαίτησης λόγω βεβαιωμένων οφειλών του δικαιούχου, η Δ.Ο.Υ. ελέγχει, για το εναπομείναν ποσό, τη φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου και επιστρέφει, ομοίως με FAX, την πληροφορία (σε ευδιάκριτο σημείο του σώματος του εντύπου αιτήματος) ότι συμψήφισε ή παρακράτησε συγκεκριμένο ποσό οφειλών και ως εκ τούτου ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος.

ii) Μη υποβολή των εκ του νόμου οριζόμενων φορολογικών δηλώσεων ή ύπαρξη εντολής για τη μη έκδοση Α.Φ.Ε.

αα) Η Δ.Ο.Υ. αναγράφει σε ευδιάκριτο σημείο του σώματος του εντύπου, αιτήματος τη σχετική πληροφορία περί μη ενημερότητας του δικαιούχου προσδιορίζοντας την αιτία αυτής και το επιστρέφει με FAX στον αρμόδιο λογιστή της οικείας Υ.Δ.Ε.

ββ) Στη συνέχεια ενημερώνεται ο δικαιούχος του Χ.Ε. από τον αρμόδιο λογιστή της οικείας Υ.Δ.Ε., όπως τακτοποιήσει τις φορολογικές (π.χ. υποβολή δηλώσεων) ή λοιπές εκκρεμότητές του (π.χ. εντολή δέσμευσης Α.Φ.Ε.), υποβάλλοντας τις αντίστοιχες δηλώσεις και μετά ταύτα ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης περίπτωσης.

(iii) Ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών και μη υποβολή των εκ του νόμου οριζομένων φορολογικών δηλώσεων.

Εν προκειμένω, η Δ.Ο.Υ. συμψηφίζει ή παρακρατεί τις βεβαιωμένες οφειλές του δικαιούχου. Το εναπομείναν ποσό του Χ.Ε. παραμένει στη Δ.Ο.Υ. με την έκδοση γραμματίου συμψηφιστικής διαχείρισης στο λογαριασμό Τ.Λ.Τ. (103470) το οποίο εξοφλείται με την τακτοποίηση των φορολογικών ή των λοιπών υποχρεώσεων του δικαιούχου. Σε συνέχεια η Δ.Ο.Υ. επιστρέφει, ομοίως με FAX, την πληροφορία τόσο για το ποσό που συμψήφισε όσο για το ποσό που παρακράτησε, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία στο σώμα του εντύπου αιτήματος.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. συγκεντρώνει τα συμπληρωμένα και ενημερωμένα έντυπα αιτημάτων και τα αποστέλλει καθημερινά στην οικεία Υ.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι και εν προκειμένω, πρέπει να γίνεται τηλεφωνικά επιβεβαίωση – διασταύρωση της παραλαβής των σχετικών εντύπων.

β. Διαχείριση διαδικασίας συμψηφισμού.

(i) Κατά το συμψηφισμό ή την παρακράτηση η Δ.Ο.Υ. εκδίδει τα προβλεπόμενα παραστατικά είσπραξης και χρεώνει παράλληλα, εκδίδοντας γραμμάτιο συμψηφιστικής διαχείρισης, τον εκτός προϋπολογισμού λογαριασμό «Συμψηφισμός απαιτήσεων δικαιούχων από χρηματικά εντάλματα, με βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ.» με κωδικό αριθμό 582 της ομάδας 103 «Τρεχούμενοι Λογαριασμοί». Η κίνηση αυτή ενημερώνει το Ημερολόγιο Πληρωμών.

(ii) Το ποσό του ανωτέρω γραμματίου συμψηφισμού θα περιλαμβάνει τόσο τα συμψηφισθέντα ή παρακρατηθέντα ποσά, όσο και τα ποσά του γραμμάτιου συμψηφιστικής διαχείρισης στο λογαριασμό Τ.Λ.Τ. (103470) της υποπερίπτωσης (iii) της προηγούμενης περίπτωσης.

(iii) Τα πρωτότυπα έντυπα των αιτημάτων των υποπεριπτώσεων (i) και (iii) της προηγούμενης περίπτωσης, όπως έχουν συμπληρωθεί και ενημερωθεί, αποτελούν συνοδευτικά στοιχεία της καρτέλας του λογαριασμού 103582 και αποστέλλονται με τα λοιπά λογιστικά στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

γ. Ενέργειες Υ.Δ.Ε. μετά την απάντηση των οικείων Δ.Ο.Υ.

Ο λογιστής – χρήστης της Υ.Δ.Ε. ενεργεί ως ακολούθως: (i) Προβαίνει στη διαδικασία εξόφλησης του Χ.Ε. με μηδενικό (0,00) ποσό στο δικαιούχο, σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. συμψηφίζει όλο το καθαρό ποσό του Χ.Ε. είτε γιατί υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή για ολόκληρο το ποσό είτε επειδή ο δικαιούχος δεν είναι και φορολογικά ενήμερος.

(ii) Συμπληρώνει βάσει των στοιχείων που ελήφθησαν από τη Δ.Ο.Υ. με παρέμβασή του στα ηλεκτρονικά στοιχεία εξόφλησης του Χ.Ε. το/τα συμψηφισθέν/τα ποσό/ά, οπότε και προκύπτει το καταβλητέο στο/στους δικαιούχο/ους ποσό και ενημερώνεται αυτόματα ο οικείος λογαριασμός λογιστικής.

3. Η σχετική αλληλογραφία με τις Δ.Ο.Υ. για το θέμα του συμψηφισμού / παρακράτησης θα επισυνάπτεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά εξόφλησης στο πρωτότυπο του Χ.Ε. που αποστέλλεται στο Ε.Σ. για τον κατασταλτικό έλεγχο.

4.α. Η προαναφερόμενη διαδικασία τηρείται και σε περίπτωση ύπαρξης εκχωρήσεων ή κατασχέσεων. Η οικεία Υ.Δ.Ε. αποστέλλει εν προκειμένω αίτημα προς τη Δ.Ο.Υ. του αρχικού δικαιούχου και ζητά αναλυτική πληροφόρηση για όλα τα Α.Φ.Μ. (δικαιούχου, εκδοχέα και υπέρ ου η κατάσχεση). Η Δ.Ο.Υ. εκδίδει τα σχετικά παραστατικά και απαντώντας ενημερώνει για τα ποσά που έχει συμψηφίσει ή παρακρατήσει κατά Α.Φ.Μ. Η ενημέρωση των ηλεκτρονικών στοιχείων του Χ.Ε. διενεργείται από το λογιστή της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. κατά Α.Φ.Μ.

β. Οι οικείες Δ.Ο.Υ. ενημερώνουν εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός Ιανουαρίου 2014 τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε. (που έχουν εκκαθαρίσει τις δαπάνες του Διατάκτη – φορέα επί των οποίων υπάρχει κατάσχεση ή εκχώρηση) για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασχέσεων – εκχωρήσεων που υφίσταται κατά την 31-12-2013 και αποστέλλουν αντίγραφα των αναγγελιών, εκχωρήσεων και κατασχέσεων.

γ. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρόνου, οι Υ.Δ.Ε. θα εξοφλούν τα Χ.Ε. ακόμα και αν δεν έχουν περιέλθει σ’ αυτές τυχόν κατασχετήρια / εκχωρητήρια από τις Δ.Ο.Υ., εκτός εάν έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως από τις Υπηρεσίες αυτές ότι εκκρεμούν κατασχετήρια /εκχωρητήρια.

δ. Για την παρακολούθηση των εκχωρήσεων και κατασχέσεων μέχρι τη λειτουργία του αντίστοιχου Μητρώου στο Ο.Π.Σ.Δ.Π., η παρακολούθηση των στοιχείων αυτών, θα διενεργείται μέσω αρχείου σε μορφή EXCEL, που θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπόδειγμα του αρχείου αυτού προσαρτάται ως παράρτημα στην παρούσα.

5. Τέλος, κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα, ήτοι μέχρι την ανάπτυξη των διεπαφών του άρθρου 4 μεταξύ Ο.Π.Σ.Δ.Π. και πληροφοριακών συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του TAXIS, για τη λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας έχει συνταχθεί σχετικό εγχειρίδιο με οδηγίες για τους πιστοποιημένους χρήστες που θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Δ53 – Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΙΒ. Λοιπές διατάξεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διατάξεις που έχουν περιληφθεί στις τροποποιήσεις των άρθρων 4 και 5 του π.δ/τος 151/1998 (άρθρο 1 παρ. 1 και 2 Π.Δ. 155/2013) και αναφέρονται σε θέματα αναπλήρωσης προϊσταμένων Υ.Δ.Ε. και στη διαδικασία διαβίβασης των αντιγράφων των Χ.Ε., που δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ε.Σ., στις αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπων αυτού.

Ειδικότερα:

1. Καθορίζονται τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα που υπογράφουν τα Χ.Ε. και προβλέπεται ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης του προϊσταμένου Υ.Δ.Ε. τα Χ.Ε. υπογράφονται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος ή Γραφείου και τον κατά τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υ.Δ.Ε., που μπορεί να ταυτίζονται.

2.α. Τα αντίγραφα των Χ.Ε. που δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ε.Σ. μαζί με τα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν διαβιβάζονται στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ε.Σ., που διενεργεί τον προληπτικό έλεγχο των αντίστοιχων δαπανών, για την άσκηση του κατασταλτικού ελέγχου.

β. Καθορίζεται, επίσης, διεξοδικά η διαδικασία διαβίβασης των προαναφερόμενων Χ.Ε., κατά τα ανωτέρω, στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου του Ε.Σ. για τα περαιτέρω [σχετ. και η αριθ. 2/4170/0026/13.1.2012 Εγκύκλιός μας (ΑΔΑ ΒΟΧ4Η-2ΓΘ), Μέρος ΙΙΙ παρ. 2].

γ. Δεδομένου ότι η ισχύς των διατάξεων του Π.Δ. 155/2013 αρχίζει από 1-1-2014, τα αντίγραφα και τα δικαιολογητικά των Χ.Ε. που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2012 και 2013, και δεν υπήχθησαν στον προληπτικό έλεγχο του Ε.Σ., θα αποσταλούν στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ε.Σ. ( Τσόχα και Βουρνάζου 4 – 101 68 Αθήνα), εφόσον δεν έχουν ήδη αποσταλεί μετά από σχετικά έγγραφά μας.Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΑΓΡΟΤΕΣ
Up
Close
Close
Κλείσιμο