Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-01-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 23.11.2013 Οδηγίες για την διενέργεια προληπτικών ελέγχων

(Οδηγίες για την διενέργεια προληπτικών ελέγχων)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1180310 ΕΞ 23.11.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
-Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄& Γ΄
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
-Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλ. : 210 3375203
FAX : 210 3375354

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διενέργεια προληπτικών ελέγχων.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ


Το Υπουργείο Οικονομικών παγίως δίνει πρωταρχική σημασία και προτεραιότητα στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικά στην υφιστάμενη οικονομική συγκυρία η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι ακόμα πιο επιτακτική για τη αντιμετώπιση των τρεχόντων δημοσιονομικών προβλημάτων και την ομαλή εκτέλεση των προυπολογισμού.

Στο πλαίσιο αυτό με την αριθ. πρωτ. ΔΕΛΑ 1084152 ΕΞ 2013/22.5.2013 εγκύκλιο διαταγή δόθηκαν οδηγίες για την εντατικοποίηση των τακτικών και προσωρινών φορολογικών ελέγχων.

Παράλληλα με τους παραπάνω ελέγχους οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξης που έχουν Τμήμα Ελέγχου εκτός των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, Πλοίων και Κατοίκων Εξωτερικού θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων προληπτικού ελέγχου που κάθε ένα θα αποτελείται από δύο τουλάχιστον υπαλλήλους. Εάν στη Δ.Ο.Υ. υπηρετεί υπάλληλος που υπηρετούσε στο Σ.Δ.Ο.Ε. και μετατέθηκε σε αυτήν με βάση την αριθ. πρωτ.Δ21167710ΕΞ2013 /31.10.2013, όπως ισχύει, Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, υποχρεωτικά θα συμμετέχει σε αυτά τα Συνεργεία. Τα Συνεργεία αυτά θα διενεργούν προληπτικούς ελέγχους τις πρωϊνές, απογευματινές και βραδινές ώρες και μέχρι την 10μ.μ., όλες τις ημέρες της εβδομάδας για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του ν.4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.), του ν.2859/2000, όπως ισχύει, καθώς και του ν.2238/1994, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις απασχόλησης των υπαλλήλων πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου ή σε μη εργάσιμες ημέρες οι εν λόγω υπάλληλοι δε θα απασχολούνται στην υπηρεσία τους τις αντίστοιχες ώρες του κανονικού ωραρίου.

ΙΙ. ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έργο των εν λόγω συνεργείων προληπτικού ελέγχου είναι η διενέργεια προληπτικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ορθής εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων.

Ειδικότερα:

Θα διενεργείται έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (Υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του ν.4093/2012), κυρίως όσον αφορά τη διακίνηση των αγαθών, την πώληση αυτών και την παροχή υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, θα εξετάζεται αν εκδόθηκαν τα οριζόμενα φορολογικά στοιχεία (ΔΑ, ΔΑ-ΤΙΜ, Α.Λ.Π., Α.Π.Υ. κ.λ.π.) για τη διακίνηση και την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιτηδευματιών ή μεταξύ επιτηδευματιών και ιδιωτών-καταναλωτών.

Για το σκοπό αυτό κάθε συνεργείο προληπτικού ελέγχου όταν διαπιστώνει διακίνηση αγαθών στο δρόμο ή έξοδο πελατών από κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ή ελέγχου σε καταστήματα εστίασης, θα ζητά το προβλεπόμενο φορολογικό στοιχείο. Εφόσον διαπιστωθεί ότι εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο, θα σημειώνονται τα στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει λόγος για την είσοδο των μελών του συνεργείου στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία. Αντίθετα, εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου, τα μέλη του συνεργείου θα εισέρχονται στην επαγγελματική εγκατάσταση, θα αναφέρουν την ιδιότητά τους, θα επιδεικνύουν την εντολή ελέγχου και την αστυνομική τους ταυτότητα και θα επαληθεύουν την παράβαση, θεωρώντας ταυτόχρονα τα βιβλία και τα στοιχεία της επιχείρησης (ημερομηνία ελέγχου, ονοματεπώνυμο υπαλλήλων, υπογραφές). Στη συνέχεια θα ελέγχουν αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Αμοιβές τρίτων κ.λπ). Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. θα αναζητείται το αποδεικτικό υποβολής αυτών στο σύστημα TAXIS και εφόσον παρουσιάζουν χρεωστικό υπόλοιπο το αντίστοιχο αποδεικτικό καταβολής του φόρου στη συνεργαζόμενη Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι όταν ο προληπτικός έλεγχος διενεργείται σε επιχειρήσεις με οργανωμένα λογιστήρια (βιβλία διπλογραφικά Γ΄ κατηγορίας- Κ.Φ.Α.Σ.) σε ημέρες και ώρες που το λογιστήριο αποδεδειγμένα δε λειτουργεί, ο έλεγχος πρέπει να περιορίζεται στην ορθή έκδοση των πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και να μη ζητά για θεώρηση τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης, ούτε να καταλογίζονται παραβάσεις μη επίδειξης λογιστικών βιβλίων. Στην περίπτωση αυτή αν απαιτηθεί έλεγχος των τηρούμενων βιβλίων, αυτός πρέπει να γίνει σε εργάσιμη για το τμήμα του λογιστηρίου ημέρα και ώρα. Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω δεν αφορούν τα πρόσθετα βιβλία π.χ. βιβλίο κίνησης πελατών (πόρτας), μαθητών, πελατών, κλπ.(σχετ. και η με αριθ. Σ2641/80ΠΟΛ.278/24.10.1988 εγκύκλιος).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται εγγράφως, με απλή κοινοποίηση σχετικού Υπηρεσιακού Σημειώματος Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.), στον υπόχρεο να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με τις νόμιμες προσαυξήσεις. Για τα παραπάνω θα ενημερώνεται εγγράφως και η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. (εφόσον είναι άλλης αρμοδιότητας) προκειμένου σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων να προγραμματίσει και διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους.

Επί πλέον και για το διάστημα μέχρι την ίδρυση της αρμόδιας Διεύθυνσης για Προληπτικούς Ελέγχους (ή μέχρι 31.1.2014) οι Προϊστάμενοι των εν λόγω Δ.Ο.Υ. πρέπει να μεριμνούν για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων σε ημερήσια βάση συμπεριλαμβανομένων και του Σαββάτου και Κυριακής. Το πλήθος των συνεργείων ανά ημέρα προσδιορίζεται βάσει του ελεγκτικού δυναμικού της Δ.Ο.Υ. ( ένα (1) συνεργείο ανά δέκα (10) ελεγκτές). Ακόμη οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να μεριμνήσουν ώστε το 40% των ελέγχων να διενεργούνται απογευματινές και βραδινές ώρες.

Σε περίπτωση που από τις υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α. (εκκαθαριστικές ή περιοδικές) επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α. (π.χ. φαρμακεία, εστιατόρια κλπ.) προκύπτουν υπόνοιες μετακύλησης του Φ.Π.Α. στο χαμηλότερο συντελεστή, η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει στις περαιτέρω δικές της ενέργειες (προσωρινό ή τακτικό φορολογικό έλεγχο).

Ακόμη, σημειώνεται ότι η μη επιτόπια επίδειξη των δηλώσεων Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων δεν αποτελεί κατ’ αρχήν παράβαση. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται επίσης εγγράφως, με απλή κοινοποίηση στον επιτηδευματία ιδιαίτερου Υπηρεσιακού Σημειώματος Ελέγχου (Υ.Σ.Ε.), να προσκομίσει τις δηλώσεις στην αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. σε χρόνο (ημέρα κλπ.) που θα ορίζεται σαφώς στο Υ.Σ.Ε. (σχετ. και η εγκ .ΠΟΛ.1254/13.11.2001).Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν οι σχετικές δηλώσεις η ως άνω Δ.Ο.Υ. θα προγραμματίζει τις περαιτέρω δέουσες ελεγκτικές της ενέργειες.

Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εστιάσεως και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία, μπαρ κ.λ.π.),στις οποίες μειώθηκε ο συντελεστής Φ.Π.Α. από το 23% στο 13% και στις οποίες θα επικεντρωθούν οι παραπάνω έλεγχοι, η είσοδος εντός του καταστήματος ή στους εξωτερικούς χώρους αυτού είναι απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση φορολογικών στοιχείων για την επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών κ.λ.π.. Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και για τους επιτηδευματίες γενικά για τους οποίους η διενέργεια του ελέγχου απαιτεί την είσοδο στην επαγγελματική εγκατάσταση (π.χ. επιχειρήσεις με πρόσθετα βιβλία, ήτοι συνεργεία αυτοκινήτων, ξενοδοχεία ,κέντρα αισθητικής κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν διαπιστώνεται παράβαση θα σημειώνονται μόνο τα στοιχεία της επιχείρησης (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Αντίθετα, εάν διαπιστωθεί παράβαση, θα ακολουθείται η ως άνω διαδικασία της θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων και του ελέγχου της απόδοσης των επιρριπτόμενων και παρακρατούμενων φόρων. Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία ελέγχου σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρώνεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. ή οι νόμιμοι Αναπληρωτές τους παρακαλούνται για την ορθή εφαρμογή της παρούσας, καθώς και για την παροχή εν γένει οδηγιών προς τα μέλη των συνεργείων, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά τρόπο που θα δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων.

Λόγω της αναγκαιότητας διενέργειας προληπτικών ελέγχων από υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Ε. (μεταφερόμενη αρμοδιότητα από το Σ.Δ.Ο.Ε.), οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. με ευθύνη τους θα απαλλάξουν τους ελεγκτές από οποιαδήποτε εργασία στη Δ.Ο.Υ. (π.χ. απαλλαγή από κωδικογράφηση, έλεγχο δικαιολογητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος, παραλαβή, ενίσχυση άλλων τμημάτων της Δ.Ο.Υ.) πέραν αυτών που αφορούν οι εκδοθείσες εντολές ελέγχου.

Τέλος με ευθύνη των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. πρέπει να αποστέλλεται κάθε Δευτέρα συμπληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις συνημμένες οδηγίες.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο