Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-11-1998 ]

ΠΟΛ.1264/4.11.1998 Κοινοποίηση διατάξεων της υπ αριθ. 269051/1998 ΚΥΑ "περί καθορισμού ειδικού τέλους καταβαλλομένου από συναλλασσομένους στις ιχθυόσκαλες του Δημοσίου - Υποχρεώσεις κατηγορίας επιτηδευματιών"

(Κοινοποίηση διατάξεων της υπ αριθ. 269051/1998 ΚΥΑ "περί καθορισμού ειδικού τέλους καταβαλλομένου από συναλλασσομένους στις ιχθυόσκαλες του Δημοσίου - Υποχρεώσεις κατηγορίας επιτηδευματιών" )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 4 Νοεμβρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1110584/711/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1264

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων ΚΥΑ Υπ. Οικονομικών και Γεωργίας αριθμ. 269051/ΦΕΚ.961 Β'/9.9.98 "περί καθορισμού ειδικού τέλους καταβαλλομένου από συναλασσομένους στις ιχθυόσκαλες του Δημοσίου - Υποχρεώσεις κατηγορίας επιτηδευματιών".

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της περ. α' της παρ. Β' της υπ' αριθ. 269051/1998 (ΦΕΚ 961/Β'/9.9.1998) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας που αφορά το ανωτέρω θέμα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, προβλέπεται ότι "η θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων των επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών των ασχολουμένων με την παραγωγή, αλίευση, εμπορία και διακίνηση αλιευτικών προϊόντων, νωπών ή κατεψυγμένων, εισαγόμενων και μη, πραγματοποιείται από τις ΔΟΥ μόνο εφόσον η σχετική αίτηση
των ενδιαφερομένων συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Φορέα ιχθυοσκαλών ή του Διευθυντή ιχθυόσκαλας περί καταβολής των οφειλών τους προς την ιχθυόσκαλα".Καθορισμός ειδικού τέλους καταβαλλομένου από συναλλασσομένους στις ιχθυόσκαλες του Δημοσίου - Υποχρεώσεις κατηγορίας επιτηδευματιών 269051 (ΥΠΓΕ)/1998 (ΦΕΚ 961/Β'/9.9.1998)

Εχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα", όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α').
2. Την υπ' αριθ. 358731/14.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας".
3. Την υπ' αριθ. 1107/147/1239/006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών".
4. Το άρθρο 50, παρ. 2 του Ν.2538/1997 "περί υποχρεωτικής προσκόμισης αλιευμάτων στην ιχθυόσκαλα του Νομού".
5. Το άρθρο 50, παρ. 6 του Ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α') και ειδικότερα ό,τι αφορά τον καθορισμό ειδικού τέλους που καταβάλλεται στις ιχθυόσκαλες του Δημοσίου από τους συναλλασσόμενους μ' αυτές, καθώς και τον καθορισμό υποχρεώσεων κατηγορίας επιτηδευματιών.
6. Την υπ' αριθ. 267359/8.5.1998 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας "περί χονδρικής πώλησης αλιευμάτων στην ιχθυόσκαλα του Νομού".
7. Την από 24.3.1998 εισήγηση του Φορέα διαχείρισης ιχθυοσκαλών για την καταβολή του ειδικού τέλους.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το ειδικό τέλος που καταβάλλεται από τους συναλλασσομένους στις ιχθυόσκαλες του Δημοσίου, καθώς και τις υποχρεώσεις κατηγορίας επιτηδευματιών, ως εξής:

Α. Ειδικό τέλος συναλλασσόμενων με ιχθυόσκαλες

α) Ποσοστό 2% επί της αξίας των νωπών αλιευμάτων που προσκομίζονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που υπάρχει ιχθυόσκαλα, με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους και τα οποία πωλούνται χονδρικώς υποχρεωτικά στο χώρο της ιχθυόσκαλας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 267359/8.5.1998
απόφαση ΥΠΓΕ. Το ποσοστό αυτό εισπράττεται από την ιχθυόσκαλα και υπολογίζεται επί της αξίας που αναγράφεται στο Τιμολόγιο Πώλησης αλιευμάτων. Για νωπά αλιεύματα προσκομισθέντα στην ιχθυόσκαλα και μη δημοπρατηθέντα, διακινούμενα προς άλλες ιχθυόσκαλες ή αγορές με έκδοση Δελτίου Αποστολής ή ενυπόγραφες δηλώσεις μεταφοράς, το ποσοστό 2% επί της αξίας των καταβάλλεται στην ιχθυόσκαλα στην οποία αρχικά προσκομίσθηκαν. Η αξία των αλιευμάτων αυτών υπολογίζεται με βάση τη μέση τιμή πώλησης, όπως αυτή διαμορφώθηκε την προηγούμενη ημέρα της προσκόμισής τους στη συγκεκριμένη ιχθυόσκαλα. Στην περίπτωση που δεν έχει διενεργηθεί πώληση την προηγούμενη ημέρα της προσκόμισης, για τον υπολογισμό του ποσοστού λαμβάνεται υπόψη η τελευταία μέση τιμή πώλησης που έχει διενεργηθεί στην ιχθυόσκαλα για τα συγκεκριμένα
αλιεύματα.

β) Ποσοστό 0,7% επί της αξίας των ψυγμένων, κατεψυγμένων, ημικατεργασμένων ή και διατηρημένων σε άλμη αλιευμάτων που προσκομίζονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στην οποία λειτουργεί ιχθυόσκαλα, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής τους και το μέσο μεταφοράς αυτών.
Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται άπαξ και υπολογίζεται επί της αξίας των αλιευμάτων που αναγράφεται στη διασάφηση ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Εφόσον η αξία των παραπάνω αλιευμάτων δεν αναγράφεται σε κάποιο έγγραφο, αυτή υπολογίζεται με βάση τη μέση τιμή πώλησης του είδους του αλιεύματος κατά την προηγούμενη της ημέρας εισόδου στη χώρα, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην ιχθυόσκαλα που δικαιούται το ειδικό τέλος. Εάν κατά τη συγκεκριμένη ημέρα δεν υπήρξε πώληση, η μέση τιμή πώλησης υπολογίζεται με βάση τη μέση τιμή πώλησης της πλέον πρόσφατης προ της εισόδου του αλιεύματος ημέρας.

γ) Ποσοστό 0,5% επί της αξίας των νωπών αλιευμάτων προερχομένων από υδατοκαλλιέργειες και μη υποκείμενων στις διατάξεις Α.α' της παρούσας, εφόσον συσκευάζονται και ελέγχονται στους χώρους συσκευασίας της ιχθυόσκαλας. Το ποσοστό αυτό εισπράττεται από την ιχθυόσκαλα και υπολογίζεται επί της αξίας που αναγράφεται στο Τιμολόγιο Πώλησης των αλιευμάτων.

δ) 50 δρχ. ανά ιχθυοκιβώτιο που καταβάλλεται από τους αγοραστές αλιευμάτων ή τους διακινητές προς άλλες ιχθυόσκαλες ή αγορές.

Β. Υποχρεώσεις κατηγορίας επιτηδευματιών

α) Η θεώρηση φορολογικών βιβλίων ή στοιχείων των επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών των ασχολουμένων με την παραγωγή, αλίευση, εμπορία και διακίνηση αλιευτικών προϊόντων, νωπών ή κατεψυγμένων, εισαγόμενων και μη,
πραγματοποιείται από τις ΔΟΥ μόνο εφόσον η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου Φορέα ιχθυοσκαλών ή του Διευθυντή ιχθυόσκαλας, περί καταβολής των οφειλών τους προς την ιχθυόσκαλα.

β) Το κλείσιμο διασάφησης αλιευτικών προϊόντων γίνεται από τις Τελωνειακές Αρχές, εφόσον προσκομισθεί από τον υπόχρεο βεβαίωση του οικείου Φορέα ιχθυοσκαλών ή του Διευθυντή ιχθυόσκαλας περί καταβολής των οφειλών του προς την ιχθυόσκαλα.
Με νεότερη απόφασή μας θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες καταβολής του ειδικού τέλους υπέρ των ιχθυοσκαλών εκ μέρους των "λοιπών υπόχρεων". Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από της ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ' αριθ. 267767/5.6.1995 απόφασή μας, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 268382/3.8.1995 όμοιά της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο