Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2014 ]

Αριθμ. Δ6Α 1197459 ΕΞ 27.12.2013 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1195541ΕΞ2013/20−12−2013 (Β΄ 3271) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων περί σύστασης Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, στον Νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου»

(Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1195541ΕΞ2013/20−12−2013 (Β΄ 3271) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων περί σύστασης Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, στον Νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ6Α 1197459 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 3410/31-12-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.− Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) και ισχύει,

β) της υποπαραγράφου Β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.

γ) των υποπαραγράφων δ΄ και ε' της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΔΙ της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

δ) Του π.δ. 185/2009 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013.

στ) του π.δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ,) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»

2.− Τις αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011 (Β΄ 2111), Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552) και Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄2828) αποφάσεις του Υπουργού, Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν.

3.− Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Β΄ 2187), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 2011/31.10.2011 (Β΄ 2569) και Δ6Α 1166057 ΕΞ 2011/30.11.2011 (Β΄ 2785) όμοιες και την αριθ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β΄ 1404 και 1544) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που αφορούν στα Τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού.

4.− Τις αριθ. Δ6Α 1144729 ΕΞ 19.10.2012 (Β΄2828), Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 (Β΄3042) και Δ6Α 1000737 ΕΞ 3.1.2013 (Β"69) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

5.− Την αριθ. Δ6Α 1103767 ΕΞ 2013/25.6.2013 (Β΄1640) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί μετονομασίας και ανακαθορισμού της έδρας Δ.Ο.Υ..

6. − Την αριθ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 ( Β' 1634) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013/24.7.2013 (Β΄1911) ομοία.

7.− Την αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013 (Β΄2136), Δ6Α 1137252 ΕΞ 2013/9.9.2013 (Β΄2274), Δ6Α 1147236 ΕΞ 2013/26.9.2013 (Β΄2437) και Δ6Α 1155116 ΕΞ 2013/11.10.2013 (Β΄2582) όμοιες αποφάσεις, περί ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δ.Ο.Υ. και την αριθ. Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24.10.2013 (Β΄2740) όμοια.

8. − Την αριθ. Δ6Α 1195541 ΕΞ2013/20.12.2013 (Β΄3271) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί σύστασης Δ.Ο.Υ., Α΄ τάξεως, στον νόμο Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου».

9. − Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

10.− Την ανάγκη παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης της ενοποίησης των ηλεκτρονικών αρχείων των Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου και Β΄ Ηρακλείου στην νέα Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

11.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 της αριθ. Δ6Α 1195541 ΕΞ2013/20.12.2013 (Β΄3271) απόφασής μας, περί σύστασης Δ.Ο.Υ., Α΄ τάξεως, στον νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου» και αντικαθιστούμε αυτήν, ως κατωτέρω:

«Συνιστούμε, από 20−1−2014, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), Α΄ τάξεως επιπέδου Διεύθυνσης, στον νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου», έδρα την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, πλην των Τοπικών Κοινοτήτων αυτής, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου, Α΄−Β΄ τάξεως και Β΄ Ηρακλείου, Α΄ τάξεως.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1195541 ΕΞ2013/20.12.2013 (Β΄3271) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο