Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-01-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Δ 1197989 ΕΞ 19.12.2013 Ορισμός τύπου αποδεικτικού είσπραξης

(Ορισμός τύπου αποδεικτικού είσπραξης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Δ 1197989 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 3397/31-12-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 53642/1718/16.5.1984 (ΦΕΚ 316/Β΄/1984) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τύπου των αποδεικτικών είσπραξης τα οποία εκδίδονται από τα Δημόσια Ταμεία», όπως ισχύει.

3. Την ανάγκη χαρακτηρισμού ως διπλοτύπων είσπραξης τύπου−Α, ορισμένου αριθμού χειρόγραφων διπλοτύπων είσπραξης τύπου−Β, τα οποία βρίσκονται στις Δ.Ο.Υ. και στη Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ., λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων των πρώτων, για την είσπραξη εσόδων εκτός των καταστημάτων των Δ.Ο.Υ.

4. Το π.δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α΄/1988), «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

5. Το π.δ. 87/2012 (ΦΕΚ 142/Α΄/2012), «Διορισμός Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
2574/Β΄/2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

7. Την παρ. 26 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 & 372/Β΄/2013) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ 3317/Β΄/2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας ουδεμία δαπάνη προκύπτει για τον Κρατικό Προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τα αποθέματα της Διεύθυνσης Εκτύπωσης και Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ.) και των Δ.Ο.Υ. σε χειρόγραφα διπλότυπα είσπραξης τύπου−Β, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την είσπραξη εσόδων εκτός των καταστημάτων των Δ.Ο.Υ., ως διπλότυπα τύπου−Α, μετά από έγκριση της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων, όπου θα αναφέρεται η αρίθμηση και η σειρά αυτών.

Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. θα ορίσουν έναν υπάλληλο ο οποίος θα διαγράψει στα διπλότυπα τύπου−Β, που θα χαρακτηριστούν ως τύπου−Α και βρίσκονται στην κατοχή τους, την ένδειξη «Β» και χειρόγραφα ή με σφραγίδα θα αναγράψει παραπλεύρως την ένδειξη «Α» σε όλα τα αντίτυπα κάθε μπλοκ. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και σε όσα διπλότυπα αποστέλλονται από τη Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ. και έχουν εγκριθεί από τη Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων να χαρακτηρισθούν ως τύπου−Α.

Με έγκριση της Δ/νσης Πολιτικής Εισπράξεων είναι δυνατή η παράδοση από Δ.Ο.Υ. σε Δ.Ο.Υ. των ανωτέρω διπλοτύπων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Κατά την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο όπου αναγράφεται ο αριθμός των μπλοκ, η αρίθμηση και η σειρά αυτών, ενώ το πρωτόκολλο κοινοποιείται στη Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων και στη Δ.Ε.Δ.Ε.Α.Δ., η οποία θα τηρεί σχετικό αρχείο, ώστε να είναι σε θέση να γνωρίζει σε ποιες Δ.Ο.Υ. βρίσκονται τα συγκεκριμένα διπλότυπα. Κατά τα λοιπά και σε ότι αφορά στη διάθεση και παράδοση των εν λόγω διπλοτύπων στους ειδικούς υπολόγους, καθώς και στον έλεγχο των εισπράξεων και στην κατάθεση αυτών στις Δ.Ο.Υ., ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους για τα διπλότυπα είσπραξης τύπου−Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο