Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-01-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: 2/114755/ΔΥΕΠ/23.12.2013 Τροποποίηση της αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/8.4.2013 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)».

(Τροποποίηση της αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/8.4.2013 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)».)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αριθμ. 2/114755/ΔΥΕΠ/23.12.2013

(ΦΕΚ Β' 3396/31-12-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 3 του Ν.3492/2006 (ΦΕΚ Α. 210) «Οργάνωση συστημάτων ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού και των εκτός του κρατικού προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις»

β) του άρθρου 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α. 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α. 241) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α. 98).

δ) της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.4141/2013.

2. Την αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/8.4.2013 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 898/Β/15.4.2013).

3. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ» (ΦΕΚ Α. 213)

4. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α. 144)

5. Την αριθμ. Υ.48/09.07.2012 (ΦΕΚ Β 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2/35879/ΔΥΕΠ/8.4.2013 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός φορέων του Υπουργείου Οικονομικών ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.)» ως εξής:

Από την κατηγορία «4. Υπηρεσίες και Σώματα Ελέγχου και Επιθεώρησης» απαλείφεται ο υπό στοιχείο «δ) Σώμα Επιθεωρητών Τυχερών Παιχνιδιών (της Α.Δ.Α. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών)» φορέας, καθώς δεν εμπίπτει πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο