Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-1998 ]

ΠΟΛ.1259/29.10.1998 Κοινοποίηση των άρθρων 27, 40, 41 παρ. 5 και 6, 45 και 48 του Ν.2648/1998

(Κοινοποίηση των άρθρων 27, 40, 41 παρ. 5 και 6, 45 και 48 του Ν.2648/1998)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 29 Οκτωβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1120477/1406/Τ &Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α'- Β'

ΠΟΛ.: 1259

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των άρθρων 27,40,41 παρ. 5 και 6, 45 και 48 του Ν. 2648/1998.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις αναφερόμενες στο θέμα διατάξεις του Ν.2648/1998, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 238/Α'/22.10.1998) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Αρθρο 27
Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, όπως ίσχυαν μέχρι τώρα, τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονταν, εάν δεν υπερέβαιναν το ποσό των 1.000 δρχ., με κινητό επίσημα και, εάν υπερέβαιναν το ποσό αυτό, εξ ολοκλήρου, με αποδεικτικό πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου (ΔΟΥ).
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 27, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48, το ανωτέρω ποσό των 1.000 δρχ. αυξάνεται από 22.10.1998 σε 5.000 δρχ.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15α' του Π.Δ. της 28.7.1931 (Κώδικα Χαρτοσήμου). Με τις νέες διατάξεις καθιερώνονται 11 νέα κλιμάκια ενσήμων εντύπων
συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, σε αντικατάσταση των 12 κλιμακίων που κυκλοφορούν από το έτος 1993.
Οπως προβλέπεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία των νέων ενσήμων εντύπων θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία θα καθορισθεί, επίσης, ο τύπος και το περιεχόμενό τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48, οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27, με την οποία καθιερώνονται τα νέα ένσημα έντυπα συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, ισχύουν από την ημερομηνία ισχύος της ανωτέρω απόφασης. Επομένως, μέχρι να ορισθεί με την Υπουργική αυτή Απόφαση η ημερομηνία
έναρξης κυκλοφορίας των νέων εντύπων, θα χρησιμοποιούνται τα ήδη κυκλοφορούντα έντυπα.

Αρθρο 40
Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επεκτείνεται η εφαρμογή της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2523/1997, όπως ισχύει κάθε φορά και για το πρόστιμο που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου και της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997, στο πρόστιμο δηλαδή που επιβάλλεται σε περίπτωση εγκατάστασης ή λειτουργίας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε παιγνιομηχανήματα ή σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια, χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους ή χωρίς την επικόλληση του σήματος.
Επομένως, ο προβλεπόμενος, από την παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2523/1997, περιορισμός του προστίμου για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς στο 1/3, στρογγυλοποιούμενου στην πλησιέστερη χιλιάδα, ισχύει και για το πρόστιμο αυτό. Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48, ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (22.10.1998) και, επομένως, καταλαμβάνει περιπτώσεις διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των
πράξεων επιβολής του προστίμου.

Αρθρο 41
Αλλες διατάξεις

Παράγραφοι 5 και 6
Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, τον Ειδικό Φόρο Τραπεζικών Εργασιών και οποιαδήποτε εισφορά και δικαίωμα, υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων, οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων, που ασφαλίζονται με υποθήκη επί αεροσκάφους, το οποίο εκμεταλλεύεται αερομεταφορέας, η επ' αυτού παροχή δικαιώματος εγγραφής υποθήκης, η εγγραφή της υποθήκης, η εξάλειψη αυτής, η εξόφληση των δανείων ή πιστώσεων και οι εξ αυτών απορρέοντες τόκοι και προμήθειες. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ανωτέρω πράξεων στη χώρα μας με τα ισχύοντα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στις ΗΠΑ και δεν θα δυσχεραίνεται πλέον η εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/1992, που προβλέπει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η ανωτέρω απαλλαγή είναι αντικειμενική, αφορά δηλαδή τις αναφερόμενες στις πιο πάνω διατάξεις συναλλαγές, πράξεις κ.λπ. Εξάλλου, η απαλλαγή ισχύει ανεξάρτητα αν οι συμβάσεις δανείων ή πιστώσεων καταρτίζονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6, η ανωτέρω απαλλαγή ισχύει από 1.9.1998 και καταλαμβάνει πράξεις για τις οποίες η υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή.
Τυχόν καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου, Ειδικός Φόρος Τραπεζικών Εργασιών κ.λπ., από την ανωτέρω ημερομηνία (1.9.1998) και μετά, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Αρθρο 45
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται το εδάφιο δ' της παρ. 4 του άρθρου 5 του Κ.Ν.489/1976, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν.2496/1997.

Ειδικότερα, με διάταξη του εδαφίου αυτού και τη διάταξη του άρθρου 4 της υπ' αριθ. Κ3-11658/30.12.1997 (ΦΕΚ 25/Β'/23.1.1998) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης, προβλεπόταν απαγόρευση της χορήγησης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, έτους 1999 και επομένων, σε ανασφάλιστα
οχήματα. Υστερα από την ανωτέρω κατάργηση, για τη χορήγηση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, έτους 1999 και επομένων, δεν απαιτείται προσκόμιση, από τους ενδιαφερόμενους, στα πρόσωπα που χορηγούν τα σήματα αυτά (ΔΟΥ και Τράπεζες), βεβαίωσης ασφαλιστικής κάλυψης του αυτοκινήτου οχήματος.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο