Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1036682 ΕΞ 25.2.2014.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-01-2014 ]

Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1198391 ΕΞ 31.12.2013 Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Παλλήνης, Γ΄ Πειραιά, Ε΄ Πειραιά, Α΄ Πειραιά και Πλοίων, όσον αφορά ορισμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις

(Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Παλλήνης, Γ΄ Πειραιά, Ε΄ Πειραιά, Α΄ Πειραιά και Πλοίων, όσον αφορά ορισμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. πρωτ.: Δ6Α 1198391 ΕΞ 31.12.2013

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

β) Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 25 του ν. 27/1975 (Α΄77).

γ) Τις διατάξεις του ν. 3182/2003 (Α΄ 220) δ) του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και  Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ζ) Την αριθ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄ 2828) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10.1.2013 (Β΄ 22), αριθ. Δ6Α 1044519 ΕΞ 2013/12.3.2013 (Β΄567) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και την αριθμ. Δ6Α 1092785 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β΄ 1398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και διευκόλυνσης των ναυτιλιακών εταιρειών του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και των ναυτικών εταιρειών του ν. 959/1979, ως προς την εκπλήρωση των φορολογικών τους συναλλαγών.

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Ανακαθορίζουμε, από 02/01/2014, την κατά τόπον αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Πλοίων και ορίζουμε ότι από την ίδια ημερομηνία είναι αρμόδια για τις παρακάτω κατηγορίες νομικών προσώπων που έχουν την έδρα τους στην χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Κέας, Άνδρου, Μήλου και Σαλαμίνας, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη και η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους μεταφέρθηκε στις Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, Παλλήνης, Γ΄ Πειραιά και Ε΄ Πειραιά, αντίστοιχα, καθώς και των Δ.Ο.Υ. Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, των οποίων επίσης ανεστάλη η λειτουργία και η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους μεταφέρθηκε στην Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά, σύμφωνα με την αριθ. Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄ 2828) Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

α) για τις επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία,

β) για τα γραφεία ή υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975,

γ) για τις ημεδαπές επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του ίδιου πιο πάνω νόμου,

δ) για τις ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής,

ε) για τις ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979, καθώς και

στ) για την επιβολή του φόρου πλοίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α΄77), της εισφοράς του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, του φόρου πλοίων με ξένη σημαία του άρθρου 26, επίσης, του ίδιου νόμου και της εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013, όπως ισχύει (Α΄18).

2. Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των περιπτώσεων της παρ. 1 του παρόντος, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στην Δ.Ο.Υ. Πλοίων. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, την βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για την λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. Πλοίων.

(Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την Δ6Α 1036682 ΕΞ 25.2.2014)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο