Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-12-2004 ]

1082761/711/0015/14.12.2004 Εκδιδόμενα στοιχεία για παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω Internet. με χρήση πιστωτικής κάρτας.

(Εκδιδόμενα στοιχεία για παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω Internet. με χρήση πιστωτικής κάρτας. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ1ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2004
Αρ. Πρωτ.: 1082761/711/0015

Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες
Τηλέφωνο

: Καρ. Σερβίας 10 :101 84 ΑΘΗΝΑ
: Κ. Αγκιναρασταχάκης Δ. Σταθάς
: 2103610065-2103627090


Προς:
Κοι/ν: Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Θησέως 55-57
17610 ΚΑΛΛΙΘΕΑ


ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα στοιχεία για παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω Internet. με χρήση πιστωτικής κάρτας.

Με την από 18-10-2004 αίτησή σας, θέτετε υπόψη μας τα εξής:
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας, παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας να παρακολουθούν τηλεπαιχνίδι (αποσπάσματα, να ψηφίζουν κλπ) με πρόσβαση μέσω κωδικού (user name password). Οι επισκέπτες της ως άνω ιστοσελίδας κυρίως κάτοικοι εξωτερικού, δεν δηλώνουν τα στοιχεία τους ή δηλώνουν ψευδώνυμο επειδή θέλουν να διατηρούν την ανωνυμία τους. Στην εν λόγω ιστοσελίδα ¬site υπάρχει όμως γνωστοποίηση προς τους επισκέπτες να δηλώνουν τα ακριβή στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο - διεύθυνση) σε περίπτωση που επιθυμούν να τους σταλεί απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Για τη λήψη των εν λόγω υπηρεσιών ο χρήστης επικοινωνεί μέσω Internet με την ιστοσελίδα της συνεργαζόμενης με την εταιρεία σας τράπεζας και ζητά έγκριση για τις υπηρεσίες που θέλει να χρησιμοποιήσει, η δε τράπεζα χρεώνει την πιστωτική του κάρτα με το ισότιμο των παρεχομένων υπηρεσιών. Ακολούθως η τράπεζα σας αποδίδει τα εν λόγω ποσά ανά μήνα, με σχετική κατάσταση – εκκαθάριση, παρακρατώντας από αυτά τη συμφωνημένη προμήθειά της.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάτε με ποιο τρόπο θα εκδίδεται η απόδειξη παροχής υπηρεσιών δεδομένου ότι, τα στοιχεία των χρηστών δεν είναι γνωστά στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, η δε συνεργαζόμενη τράπεζα δεν τα παρέχει (μέσω της πιστωτικής κάρτας) για λόγους τραπεζικού απορρήτου αλλά και επειδή δεν τα διαθέτει στην περίπτωση που την πιστωτική κάρτα δεν την έχει εκδώσει η ίδια (τράπεζα του εξωτερικού). Περαιτέρω, ερωτάτε εάν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίου συνδρομητών βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 5ζΆ του ΚΒΣ, για την προαναφερόμενη περίπτωση.
Επί του θέματος λοιπόν αυτού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 και της παρ. 3 του άρθρου 18 του ΚΒΣ, ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του κώδικα αυτού, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών το ένα αντίτυπο της οποίας παραδίδεται ή αποστέλλεται στον αντισυμβαλλόμενο, ο οποίος έχει υποχρέωση να το ζητά και να το λαμβάνει.

2. Ενόψει των ανωτέρω, λαμβανομένων υπόψη των δυσκολιών που υπάρχουν στην προαναφερθείσα περίπτωση για την έκδοση των ΑΠΥ σύμφωνα με τις τυπικές διατάξεις του ΚΒΣ, μετά και από όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με το 114387/1/0015/15.3.1995 έγγραφο, μπορεί να εκδίδεται μία (1) συγκεντρωτική ΑΠΥ για κάθε εκκαθάριση που εκδίδεται από τη συνεργαζόμενη τράπεζα κατά τακτά χρονικά διαστήματα και όχι πέραν του ενός μηνός. Στην εν λόγω Α.Π.Υ. θα αναγράφεται το συνολικό ποσό της αμοιβής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, όπως προκύπτει από την εκκαθάριση, το χρονικό διάστημα που αφορούν οι προσφερθείσες υπηρεσίες, ο αύξων αριθμός της εκκαθάρισης, καθώς και η επωνυμία της μεσολαβούσας τράπεζας.
Εφόσον στις εν λόγω εκκαθαρίσεις περιλαμβάνονται και πελάτες σας που έχουν δηλώσει στην ιστοσελίδα τα στοιχεία τους, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και αποσταλεί οι ΑΠΥ, τα αντίστοιχα ποσά θα αφαιρούνται από αυτές και η ως άνω αντίστοιχη Α.Π.Υ. θα εκδίδεται με το υπόλοιπο ποσό. Όλες οι ανωτέρω ΑΠΥ (ανά εκκαθάριση, ανά πελάτη) θα εκδίδονται κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Β.Σ και του v.1809/1988. Οι ως άνω ΑΠΥ, οι σχετικές εκκαθαρίσεις της τράπεζας καθώς και οι αντίστοιχες καταστάσεις της μηχανογραφικής σας υπηρεσίας, θα διαφυλάσσονται ως δικαιολογητικά των εγγραφών στα βιβλία σας γιο όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του π.δ.186/1992 (ΚΒΣ). Αυτονόητο είναι ότι, για την προμήθεια που καταβάλετε στη μεσολαβούσα τράπεζα για τις υπηρεσίες που σας παρέχει, θα λαμβάνετε τα φορολογικά στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.

3. Ακόμα με τις διατάξεις της περ. ζΆ, της παρ. 5, του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες έναντι συνδρομής, τηρούν βιβλίο συνδρομητών. Δεν υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου συνδρομητών οι επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες της παρ. 16 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. όπως τηλεπικοινωνίες κ.λπ. Ως τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία () θεωρείται ιδίως η διάθεση δικτύου τηλεπικοινωνιών, το δικαίωμα χρησιμοποίησης δικτύου ειδικών γραμμών ή κατ' αποκοπή τιμή συνδρομής για πρόσβαση στο Internet.

Περαιτέρω με την παρ. 2.14.1 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1271/2002 διευκρινίζεται ότι: «Υπηρεσία με συνδρομή για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται η παροχή δικαιώματος χρήσης ή πρόσβασης σε υπηρεσίες στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, έναντι προαπαιτούμενοu συγκεκριμένου ποσού που αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έτος, εξάμηνο κ.λπ.)>>.

4. Ενόψει των ανωτέρω. για την συμμετοχή των πελατών σας σε συνδρομητική εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος με τίμημα που καταβάλλεται μέσω πιστωτικής κάρτας για συγκεκριμένο χρόνο και επειδή πρόκειται για υπηρεσία βεβαία και συγκεκριμένη δεν υποχρεούστε στην τήρηση πρόσθετου βιβλίου συνδρομητών.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο