Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-12-2013 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/810/30.12.2013 Ένταξη στην Α.Π.Δ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.,ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων

(Ένταξη στην Α.Π.Δ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.,ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 30/12/2013
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/810

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
: ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242, 246
: 210 52 15 240-241
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝ. ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Ένταξη στην Α.Π.Δ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.,ΤΑ.Π.Ι.Τ. και Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. των ήδη ασφαλισμένων αυτοαπασχολούμενων»

Κατόπιν του από 17/12/2013 ψηφισθέντος από τη Βουλή των Ελλήνων νομοσχεδίου με θέμα «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΓΕΝΙΚΑ

Στις διατάξεις του πρώτου άρθρου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, από 1/12/2013 οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπάλληλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) υποχρεούνται να δηλώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές, που καταβάλλουν στους φορείς αυτούς για λογαριασμό τους, στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), την οποία πρέπει να υποβάλλουν συμφώνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία.

Ως εκ τούτου τα εν λόγω πρόσωπα θα πρέπει, εφόσον δεν διαθέτουν, να αποκτήσουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), προβαίνοντας οι ίδιοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους στις παρακάτω ενέργειες:

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Υποβολή «Αίτησης Δήλωσης Απογράφης Εργοδότη» στην υπηρεσία εσόδων του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. , που υπάγεται η επαγγελματική τους έδρα, προσκομίζοντας οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η ιδιότητά τους και η διεύθυνσης της έδρας τους.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Υποβολή «Αίτησης Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου» στην υπηρεσία Μητρώου οποιουδήποτε Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ συμπληρωμένη με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες για τους έλληνες πολίτες και λατινικούς για τους αλλοδαπούς (σημ. στο πεδίο «Επωνυμία Εργοδότη» της ενότητας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ θα αναγράφεται η ένδειξη ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ, ενώ τα λούπα πεδία αυτής της ενότητας «Α.Μ. Εργοδότη» & «Ταχ. Διεύθυνση Εργοδότη» θα παραμένουν κενά).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την απογραφή όσων αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., πλην της βεβαίωσης εργοδότη, που στη παρούσα περίπτωση δεν απαιτείται.

Ο ασφαλισμένος θα χαρακτηρίζεται «Νέος», εκτός εάν υφίστανται επίσημα (πρωτότυπα) έγγραφα στοιχεία, από τα όποια αποδεικνύεται η ασφάλισή του σε άλλο ασφαλιστικό φορέα πριν τη 1/1/1993.

Ως ημερομηνία έναρξης ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης απογραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων.

Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα σε όλα τα Υποκαταστήματα του Ιδρύματος καθώς στο δικτυακό μας τόπο (www.ika.gr / Άντληση εντύπων / Εργαλεία).

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και ιδιαίτερα για τη συμπλήρωση και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) θα εκδοθούν με νεότερο έγγραφό μας.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο