Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2013 ]

Αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 20.12.2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5032319/5080/12-08-2009 (ΦΕΚ 1763/Β'/25-08-09) AYO «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων»

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5032319/5080/12-08-2009 (ΦΕΚ 1763/Β'/25-08-09) AYO «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΕΦΚ Δ 5043421 ΕΞ 2013

(ΦΕΚ Β' 3340/30-12-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) Φ.Ε.Κ. 265/Α, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τα απαραίτητα ή πρόσφορα για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ή του κυλινδρισμού του κινητήρα των επιβατικών αυτοκινήτων, δικαιολογητικά στοιχεία καθώς και την αναγκαία διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντα Κώδικα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α'), όπως τροποποιείται με το πέμπτο άρθρο του Ν. 4211/2013 (ΦΕΚ 256/Α'/28-11-2013).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α').

4. Την ανάγκη ρύθμισης του τρόπου που ο τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός θα λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα.

5. Την ανάγκη καθιέρωσης φόρμας πληροφόρησης για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, παροχής οδηγιών συμπλήρωσης, καθώς και καθορισμού της αναγκαίας διαδικασίας.

6. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των ποσοστών απομείωσης της τιμής χονδρικής πώλησης για μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα ανάλογα με την κατηγορία αμαξώματος και την ηλικία ανά έτος και εξάμηνο, καθώς και του τρόπου υπολογισμού των ποσοστών των ενδιάμεσων μηνών.

7. Την υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ (ΦΕΚ 2574/Β/24.09.12) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 5032319/5080/25.8.2009 (ΦΕΚ 1763/Β'/25-08-09) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αξία του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού των αυτοκινήτων που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή χονδρικής πώλησης θα προστίθεται στην τιμή χονδρικής πώλησης για τη διαμόρφωση της τελικής φορολογητέας αξίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα ακόλουθα:
α) Αν οι τιμοκατάλογοι τιμών χονδρικής πώλησης ταυτίζονται με τους καταλόγους λιανικής πώλησης ως προς τον στάνταρντ και προαιρετικό εξοπλισμό, η αξία του ήδη ενσωματωμένου εξοπλισμού σε ένα μοντέλο ή σε μια παραλλαγή οχήματος, σύμφωνα με τους καταλόγους της λιανικής δεν θα προστίθεται στην τιμή χονδρικής πώλησης για τη διαμόρφωση της τελικής φορολογητέας αξίας.
β) Αν οι τιμοκατάλογοι τιμών χονδρικής πώλησης, περιλαμβάνουν ως προαιρετικό εξοπλισμό, εξοπλισμό που στους τιμοκαταλόγους λιανικής θεωρείται στάνταρντ, τότε για λόγους ορθού υπολογισμού της συνολικής αξίας, η αξία του εν λόγω προαιρετικού εξοπλισμού, προστίθεται στην τιμή χονδρικής, κατ' αναλογία με τους τιμοκαταλόγους λιανικής.»

2. Στο άρθρο 7 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

«5. Δύναται επίσης, για σκοπούς πληροφόρησης, η φορολογητέα αξία επιβατικού αυτοκινήτου να προσδιορίζεται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσδιορισμού αξιών, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο, της περίπτωσης α', της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν. 2960/2001, μετά από υποβολή Φόρμας Πληροφόρησης, ως παράρτημα Ιγ, από τον ενδιαφερόμενο, ανεξάρτητα από την κατάθεση ή μη παραστατικού θέσης του εν λόγω αυτοκινήτου σε ανάλωση ή την υποβολή δήλωσης άφιξης οχήματος, προκειμένου για οχήματα προερχόμενα από τα λοιπά κ-μ ή δηλωτικού εισαγωγής, προκειμένου για οχήματα τρίτων προς την Ε.Ε. χωρών.
6. Η Φόρμα Πληροφόρησης επιστρέφεται συμπληρωμένη στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου εκείνος να προβεί στον υπολογισμό της τελικής φορολογητέας αξίας και του τέλους ταξινόμησης, ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσής της, ως παράρτημα 1δ. Ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας και του τέλους ταξινόμησης από τον ενδιαφερόμενο δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία με βάση τα πραγματικά στοιχεία διαμορφώνει τη φορολογητέα αξία και το τέλος ταξινόμησης.»

3. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8 Απομείωση φορολογητέας αξίας
1. Η φορολογητέα αξία που προσδιορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αξιών για τα μεταχειρισμένα οχήματα των άρθρων 3 και 5 της παρούσας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, μειώνεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές στις οποίες κατατέθηκαν τα σχετικά παραστατικά θέσης αυτών σε ανάλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του Ν. 2960/01, προκειμένου για επιβατικά ή στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 124 του Ν. 2960/2001, προκειμένου για μοτοσικλέτες.
2. Τα ποσοστά απομείωσης της απόφασης του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α', της παραγράφου 1, του άρθρου 126, του Ν. 2960/2001, για τα επιβατικά αυτοκίνητα, καθορίζονται ανά εξάμηνο και έτος ηλικίας του αυτοκινήτου, καθώς και ανά κατηγορία αμαξώματος, ως εξής:
α. Για τον προσδιορισμό τους, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία ταξινομήσεων έτους της προηγούμενης τριετίας, ως έτος βάσης και ο πραγματικός ρυθμός απομείωσης των πιο αντιπροσωπευτικών μοντέλων ανά κατηγορία. Το ικανό δείγμα ανά κατηγορία ορίζεται σε ποσοστό 30% επί των συνολικών ταξινομήσεων και οι κατηγορίες αμαξώματος είναι: 4χ4 οχήματα παντός εδάφους (suv-atv), χάτσμπακ, σεντάν, κάμπριο, κουπέ-ρόουντστερ και οχήματα πολλαπλών χρήσεων (mpv).
β. Ο ρυθμός απομείωσης για τον προσδιορισμό της κλίμακας των ποσοστών λαμβάνεται από τον λόγο της τελευταίας τιμής τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης καινούργιου αυτοκινήτου, αφαιρούμενης της μέσης υπολειμματικής αξίας όμοιου μεταχειρισμένου, προς την τελευταία τιμή τιμοκαταλόγου λιανικής πώλησης καινούργιου.
γ. Τα κριτήρια διαμόρφωσης της μέσης υπολειμματικής αξίας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων είναι η ημερομηνία 1ης κυκλοφορίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο εξοπλισμός, ο μέσος όρος διανυθέντων χιλιόμετρων ανά κατηγορία, ο κύκλος ζωής τους, καθώς και η προσφορά και η ζήτηση. Η ως άνω μέση υπολειμματική αξία, δύναται να λαμβάνεται από οδηγούς αξίας μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας.
δ. Μετά το 5° έτος ηλικίας, ο ρυθμός απομείωσης προσαρμόζεται, ώστε έως το 16° έτος, να φτάνει το 95% βαθμιαία.
3. Τα ποσοστά απομείωσης για τους ενδιάμεσους μήνες από αυτούς που αναφέρονται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης α', της παραγράφου 1, του άρθρου 126, του Ν. 2960/2001 καθορίζονται αναλογικά, χωρίς να υπολείπονται των ποσοστών του αμέσως προηγούμενου ποσοστού εξαμήνου ή έτους κατά περίπτωση.
4. Σε περίπτωση τελωνισμού μοτοσικλετών που έχουν αγοραστεί και κυκλοφορήσει στο εξωτερικό από πρόσωπα που διαμένουν ή εργάζονται στο εξωτερικό και τα προσκομιζόμενα τιμολόγια αναφέρονται στην ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στο όνομά τους, η τιμολογιακή αυτή αξία, προκειμένου να συγκριθεί με τη χονδρική αξία, πρέπει προηγούμενα να μειωθεί με τα ποσοστά μείωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 1».

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο