Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2013 ]

Αριθμ.: ΔΕΦΚ 5042838 ΕΞ 12.12.2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β') «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»

(Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/16-09-1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β') «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ.: ΔΕΦΚ5042838ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 3300/24-12-2013)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 « Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 265/Α'/22.11.2001) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 64 του νόμου αυτού.

2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξεων της υπ' αριθμ.Φ.883/530/16.9.1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β'/ 13-10-1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων, για λόγους ελάφρυνσης των επιχειρήσεων από το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που αυτές συνεπάγονται.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'/22.04.2005).

4. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/ Α'/07.10.2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α'/05.11.2009).

5. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 07927ΕΞ/19-09-2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2574/Β') «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 ΑΥΟ (ΦΕΚ 1872/Β'/13-10-1999) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή», ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Εγγυήσεις παραγωγής, μεταποίησης και κατοχής
Α. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται, κατά περίπτωση ως ακολούθως:
α. Ενεργειακά προϊόντα
Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή, εγγύηση ίση με το 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Προκειμένου για Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού βιοκαυσίμων, εγγύηση ίση με το 4% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα διακινηθέντα, κατά το προηγούμενο έτος, προϊόντα.
ΙΙ. Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει, εγγύηση ίση με το 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης, αποτελούμενη από 2% οικονομική και 2% άλλης μορφής εγγύηση, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τα 235.000 ευρώ.
Το ελάχιστο όριο της εγγύησης αυτής παρέχουν και τα πρόσωπα της παραπάνω περίπτωσης ΑαΙ, εφόσον παραλαμβάνουν έτοιμα προϊόντα, που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγική τους δραστηριότητα αλλά για εμπορία.
Προκειμένου για Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει βιοκαύσιμα, εγγύηση ίση με το 4% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα διακινηθέντα, κατά το προηγούμενο έτος, προϊόντα αποτελούμενη από 2% οικονομική και 2% άλλης μορφής εγγύηση, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 119Α του ν.2960/2001 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος, κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσό του 4%.
III. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού, Μεταποιητή ή Κατόχου των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1100, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, εγγύηση ίση με το 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 10.000 ευρώ.
β. Καπνικά Προϊόντα
Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή, εγγύηση ίση με το 8% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 235.000 ευρώ.
Προκειμένου για επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής βιομηχανοποιημένων καπνών το ελάχιστο όριο καθορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ.
Στις περιπτώσεις που λειτουργεί φορολογική αποθήκη και εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, θα παρέχεται πρόσθετη εγγύηση ίση με το 50% του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα αποθηκευμένα κάθε φορά υπό καθεστώς αναστολής προϊόντα, το δε ύψος αυτής θα αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο τουλάχιστον, βάσει φυσικού και λογιστικού ελέγχου της φορολογικής αποθήκης.
ΙΙ. Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει, εγγύηση, με εξαίρεση την προσωπική, ίση με το 8% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος, συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης με ελάχιστο όριο το ποσό των 235.000 ευρώ.
Το ελάχιστο όριο της εγγύησης αυτής παρέχουν και τα πρόσωπα της παραπάνω περίπτωσης ΑβΙ, εφόσον παραλαμβάνουν έτοιμα προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγική τους δραστηριότητα αλλά για εμπορία.
γ. Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με εξαίρεση τον ζύθο
Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή, εγγύηση ίση με το 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος, συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης με ελάχιστα όρια κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
Για όσους κατά το προηγούμενο έτος παρήγαγαν ή παρέλαβαν για οποιαδήποτε επεξεργασία ποσότητα μέχρι 10.000 λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης, εγγύηση 14.000 ευρώ. Το ελάχιστο αυτό όριο εγγύησης προσαυξάνεται κατά 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ποσότητα 5.000 λίτρων άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και μέχρι του ποσού των 180.000 ευρώ.
Προκειμένου για ενδιάμεσα προϊόντα το ελάχιστο όριο εγγύησης, καθορίζεται στο ποσό των 7.000 ευρώ.
Η εγγύηση των ελαχίστων ορίων είναι οικονομική.
Στις περιπτώσεις που λειτουργεί φορολογική αποθήκη και εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, θα παρέχεται πρόσθετη εγγύηση ίση με το 4% του ποσού του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα αποθηκευμένα κάθε φορά υπό καθεστώς αναστολής προϊόντα, το δε ύψος αυτής θα αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο τουλάχιστον, βάσει φυσικού και λογιστικού ελέγχου της φορολογικής αποθήκης.
Στις περιπτώσεις που λειτουργεί φορολογική αποθήκη μόνο για την παραγωγή ειδών διατροφής, η παρεχόμενη εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην αιθυλική αλκοόλη που εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς αναστολής.
ΙΙ. Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει, εγγύηση ίση με το 15% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελούμενη από 7% οικονομική και 8% άλλης μορφής εγγύηση, με ελάχιστο όριο τα 180.000 ευρώ, εφόσον δεν είναι έμπορος αιθυλικής αλκοόλης. Το ελάχιστο όριο των 180.000 ευρώ περιορίζεται σε 35.000 ευρώ προκειμένου για ενδιάμεσα προϊόντα.
Προκειμένου για εμπόρους αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων το ελάχιστο όριο εγγύησης ανέρχεται σε 470.000 ευρώ. Για την αιθυλική αλκοόλη και τα αποστάγματα, εφόσον οι αποθηκευτικοί χώροι σφραγίζονται από την Τελωνειακή Αρχή, έστω και αν δεν υπάρχει διαρκής παρουσία αυτής, το ελάχιστο όριο των 470.000 ευρώ περιορίζεται σε 235.000 ευρώ.
Οι εγγυήσεις όλων των ελαχίστων ορίων είναι οικονομικές.
Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν.2960/2001 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσόν του 15%.
Τα ελάχιστα αυτά όρια εγγύησης παρέχουν, κατά περίπτωση και τα πρόσωπα της παραπάνω περίπτωσης ΑγΙ, εφόσον παραλαμβάνουν έτοιμα προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγική τους διαδικασία αλλά για εμπορία.
Οι αναφερόμενες στις παραπάνω περιπτώσεις ΑγΙ και ΑγΙΙ εγγυήσεις δεν παρέχονται για τα προϊόντα, στα οποία ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μηδενικός.
δ. Ζύθος
Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή, εγγύηση ίση με το 4% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος, συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Στις περιπτώσεις που λειτουργεί φορολογική αποθήκη και εκτός των εγκαταστάσεων παραγωγής, θα παρέχεται πρόσθετη εγγύηση ίση με το 4% του ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα αποθηκευμένα υπό καθεστώς αναστολής προϊόντα, το δε ύψος αυτής θα αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο τουλάχιστον, βάσει φυσικού και λογιστικού ελέγχου της φορολογικής αποθήκης.
ΙΙ. Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει, εγγύηση ίση με το 15% του καταβληθέντος κατά το προηγούμενο έτος συνολικού ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης, αποτελούμενη από 7% οικονομική και 8% άλλης μορφής εγγύηση με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης 47.000 ευρώ.
Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν.2960/2001 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσόν του 15%.
Το ελάχιστο αυτό όριο της εγγύησης παρέχουν και τα πρόσωπα της παραπάνω περίπτωσης ΑδΙ, εφόσον παραλαμβάνουν έτοιμα προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγική τους δραστηριότητα αλλά για εμπορία.
ε. Προϊόντα που παράγονται, μεταποιούνται ή κατέχονται από πρόσωπα που δεν έχουν ετήσια δραστηριότητα σ' αυτά
Ι. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή αλκοολούχων και ενεργειακών-βιοκαυσίμων προϊόντων, εγγύηση ίση με το 4% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας του, με ελάχιστο όριο για τα αλκοολούχα προϊόντα οικονομικής εγγύησης 70.000 ευρώ. Προκειμένου για φορολογική αποθήκη ζύθου το ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης περιορίζεται σε 20.000 ευρώ ενώ για φορολογική αποθήκη ενδιάμεσων προϊόντων σε 10.000 ευρώ.
II. Φορολογική αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή βιομηχανοποιημένων καπνών, εγγύηση ίση με το 8% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν ή μεταποιηθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητάς του, με ελάχιστα όρια τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης ΑβΙ του παρόντος άρθρου.
III. Στην περίπτωση παραγωγών ή μεταποιητών βιομηχανοποιημένων καπνών και αλκοολούχων προϊόντων που έχουν προηγούμενη δραστηριότητα εκτός καθεστώτος αναστολής, εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των περιπτώσεων ΑβΙ, ΑγΙ και ΑδΙ του παρόντος άρθρου.
IV. Φορολογική Αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει, εγγύηση ίση με τα ελάχιστα κατά περίπτωση ανάλογα με το προϊόν ποσά, που προβλέπονται για τη φορολογική αποθήκη προσώπου που μόνο κατέχει.
V. Φορολογική Αποθήκη Παραγωγού ή Μεταποιητή ή Κατόχου των πρόσθετων υλών με κωδικό Σ.Ο. 3811 1100, 3811 1190, 3811 1900 και 3811 9000, εγγύηση ίση με το 4% του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα που κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου θα παραχθούν, μεταποιηθούν, διακινηθούν υπό καθεστώς αναστολής ή εξαχθούν, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης τις 10.000 ευρώ.
Για τον υπολογισμό της εγγύησης λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες των πρόσθετων υλών οι οποίες κατά τη δήλωση του ενδιαφερομένου προορίζονται να διατεθούν ή χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα κίνησης ή ως καύσιμα θέρμανσης.
Β. Στην περίπτωση που ο εγκεκριμένος αποθηκευτής δεν θέτει σε ανάλωση προϊόντα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα παραπάνω ποσά, υπολογίζονται επί του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που εξήχθησαν ή διακινήθηκαν υπό καθεστώς αναστολής προς τα λοιπά Κράτη- Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό της χώρας.
Γ. Τα κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενα ανά περίπτωση ποσά εγγυήσεων μειώνονται κατά 30% εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «ΑΕΟS» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOF» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων και ασφάλειας και προστασίας.»

2. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5 Εγγυήσεις διακίνησης προϊόντων
1. Η εγγύηση που παρέχεται για την έκδοση της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή χρησιμοποιείται και για την κάλυψη της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων. Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται κάθε φορά του 75% του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα για τις διακινήσεις των οποίων δεν έχει αποδειχθεί η περάτωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, για το υπολειπόμενο ποσό, κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση.
Η ίδια εγγύηση και υπό τις αυτές προϋποθέσεις καλύπτει και την διακίνηση προϊόντων υπό το καθεστώς αναστολής στο εσωτερικό της χώρας ή για εξαγωγή.
2. Στις περιπτώσεις που δεν έχει κατατεθεί εγγύηση, λόγω διαρκούς παρουσίας της Τελωνειακής Αρχής, η εσωτερική και ενδοκοινοτική διακίνηση καθώς και σε περίπτωση εξαγωγής η διακίνηση μέχρι το Τελωνείο εξόδου, καλύπτεται με εγγύηση ίση με το ύψος του ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα κάθε συγκεκριμένης διακίνησης. Η εγγύηση αυτή λύεται με την απόδειξη περάτωσης της διακίνησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αντί της εγγύησης αυτής μπορεί να κατατίθεται στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου πάγια εγγύηση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, η οποία υπολογίζεται στο 8% επί του συνολικού αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα που εξήχθησαν ή διακινήθηκαν υπό καθεστώς αναστολής προς τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο εσωτερικό της χώρας κατά το προηγούμενο έτος. Η εγγύηση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται κάθε φορά του 75% του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που αναλογεί στα προϊόντα για τις διακινήσεις των οποίων δεν έχει αποδειχθεί η περάτωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση, για το υπολειπόμενο ποσό φορολογικών επιβαρύνσεων, κατατίθεται συμπληρωματική εγγύηση.
3. Προκειμένου για προϊόντα των οποίων ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στη χώρα μας είναι μηδενικός, η αποστολή τους σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή η εξαγωγή τους προς τρίτες χώρες μέσω άλλων Κρατών Μελών καλύπτεται με εγγύηση ίση προς το 3% της τιμολογιακής αξίας των προϊόντων κάθε συγκεκριμένης αποστολής.
Αντί της εγγύησης αυτής μπορεί να παρέχεται πάγια εγγύηση το ποσοστό της οποίας ορίζεται σε 1% επί της τιμολογιακής αξίας της συνολικής ποσότητας των προϊόντων που απεστάλησαν κατά το προηγούμενο έτος στα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. ή εξήχθησαν σε τρίτες χώρες μέσω άλλων Κρατών Μελών, με την προϋπόθεση ότι η εγγύηση αυτή καλύπτει σε κάθε περίπτωση το 3% της τιμολογιακής αξίας των αποστολών των οποίων δεν έχει αποδειχθεί η περάτωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για τη διακίνηση των ίδιων προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας δεν κατατίθεται εγγύηση.»

3. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών
1. Για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή σε εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας με εξαίρεση την προϋπόθεση της περίπτωσης γ) εφόσον αυτή δεν απαιτείται από τον Κ.Φ.Α.Σ.
Σε περίπτωση ανάπτυξης εμπορικής δραστηριότητας πέραν των ανωτέρω, ήτοι και θέση σε ανάλωση, πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, τα παραπάνω πρόσωπα καταθέτουν εγγύηση οικονομική, ίση με το 4% του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης επί του συνόλου των προϊόντων που κατά το προηγούμενο έτος διακίνησαν προς φορολογικές αποθήκες άλλων εγκεκριμένων αποθηκευτών, σε άλλα Κράτη-Μέλη ή στο εσωτερικό της χώρας, περιλαμβανομένων και των Κ.Α.Ε., διέθεσαν ως εφόδια πλοίων και αεροσκαφών ή εξήγαγαν σε τρίτες χώρες.
3. Σε περίπτωση που οι εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών θέτουν σε ανάλωση αλκοολούχα ή και καπνικά προϊόντα, ο υπολογισμός της εγγύησης θα ενεργείται, για την ή τις κατηγορίες των προϊόντων που θέτουν σε ανάλωση, με βάση όσα εφαρμόζονται για τον εγκεκριμένο αποθηκευτή που μόνο κατέχει τα αντίστοιχα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 4, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα ελάχιστα όρια. Το ελάχιστο όριο στην περίπτωση αυτή καθορίζεται σε 120.000 ευρώ οικονομικής εγγύησης ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τις κατηγορίες των προϊόντων που θέτουν σε ανάλωση.
Σε περίπτωση που δεν θέτουν σε ανάλωση προϊόντα μιας κατηγορίας εκ των ανωτέρω η εγγύηση υπολογίζεται για την κατηγορία αυτή με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν.2960/2001 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος, κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσό της εγγύησης όπως υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω.
4. Προκειμένου για εφοδιαστές που δεν έχουν ετήσια δραστηριότητα, εγγύηση ίση με το 15% του αναλογούντος ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελούμενη από 7% οικονομική και 8% άλλης μορφής εγγύηση στα προϊόντα που κατά δήλωση θα διακινηθούν ή εξαχθούν κατά το πρώτο έτος άσκησης του επιτηδεύματός τους, με ελάχιστο όριο οικονομικής εγγύησης 47.000 ευρώ.
Σε περίπτωση παραβάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν.2960/2001 για τις οποίες έχει βεβαιωθεί φόρος κατατίθεται οικονομική εγγύηση για ολόκληρο το ποσόν του 15%.
5. Τα κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενα ανά περίπτωση ποσά εγγυήσεων μειώνονται κατά 30% εφόσον ο εγκεκριμένος αποθηκευτής είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «ΑΕΟΘ» για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOF» για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων και ασφάλειας και προστασίας.
6. Η παραπάνω εγγύηση χρησιμοποιείται και για την κάλυψη της διακίνησης των υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 5 της παρούσας.
7. Η συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης και της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή (Υπόδειγμα Παραρτήματος Ι και ΙΙ) αντίστοιχα, γίνεται όπως και στις λοιπές περιπτώσεις, με μόνη διαφοροποίηση ότι στο Παράρτημα I (χώρος 6 και 7) και στο Παράρτημα ΙΙ (χώρος 7 και 9) αντίστοιχα αυτού, τίθενται όλες οι δραστηριότητες του εφοδιαστού.
8. Για τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών με υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα που βρίσκονται σε φορολογικές αποθήκες υπό καθεστώς αναστολής, τηρούνται οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών κ.λπ. η δε πίστωση του Βιβλίου Αποθήκης γίνεται με βάση το οικείο παραστατικό εφοδιασμού.»

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο