Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-1998 ]

ΠΟΛ.1252/15.10.1998 Χορήγηση ΑΦΜ σε περιπτώσεις δήλωσης κληρονομιαίων εισοδημάτων

(Χορήγηση ΑΦΜ σε περιπτώσεις δήλωσης κληρονομιαίων εισοδημάτων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα 15 Οκτωβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1073884/2856/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1)ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
2)ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1252

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου σε περιπτώσεις δήλωσης κληρονομιαίων εισοδημάτων.

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994, υποκείμενο φόρου είναι και η σχολάζουσα κληρονομία, δηλαδή η κληρονομία της οποίας είναι άγνωστος ο κληρονόμος ή δεν είναι βέβαιο ότι την αποδέχθηκε. Το εισόδημα της κληρονομιάς αυτής υποβάλλεται σε φόρο αυτοτελώς, ως εάν δηλαδή η σχολάζουσα κληρονομία ήταν Φυσικό Πρόσωπο (Εγκύκλιος 129/1955).

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, ορίζεται ότι σε φόρο εισοδήματος υπόκεινται και οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν.2238/1994, υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, σε περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομίας, είναι ο κηδεμόνας.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ίδιου νόμου, για σχολάζουσα κληρονομία ή, σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου πριν από την επίδοση της δήλωσης, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ της περιφέρειας στην οποία κατοικούσε ο κληρονομούμενος ή βρισκόταν η έδρα της επαγγελματικής του εγκατάστασης πριν από το θάνατό του.

5. Από τη Διοίκηση έγινε δεκτό ότι οι πιο πάνω διατάξεις καλύπτουν και:
α) Τους εκτελεστές διαθήκης, για το διάστημα που διαχειρίζονται και διοικούν κληρονομιαία περιουσία που τελεί υπό εκκαθάριση, η οποία καταλήφθηκε υπέρ Νομικών Προσώπων με τον όρο της εκτέλεσης κοινωφελών ή φιλανθρωπικών σκοπών ή έργων, επειδή τα Νομικά Πρόσωπα δεν έχουν συσταθεί ή υπέρ Φυσικών Προσώπων, με
τον όρο το αντίτιμο από την πώληση των ακινήτων να περιέλθει στα πρόσωπα αυτά.

β) Τους εκκαθαριστές κληρονομίας για το διάστημα που διαχειρίζονται και διοικούν κληρονομιαία περιουσία που καταλήφθηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

6. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1711 του Α.Κ., χρόνος επαγωγής της κληρονομίας, είναι ο χρόνος του θανάτου του κληρονομουμένου, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 1846 του Α.Κ., ο κληρονόμος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομία μόλις γίνει η επαγωγή.

Δηλαδή, ο κληρονόμος αποκτά την κληρονομία και, κατά συνέπεια, και τα εισοδήματα από τα περιουσιακά στοιχεία αυτής, από το θάνατο του κληρονομουμένου.

7. Με την υπ' αριθ. 1056368/1037/Α0012/ΠΟΛ.1170/27.7.1990 απόφαση έγινε δεκτό ότι, σε περίπτωση κληρονομίας που αμφισβητείται το κληρονομικό δικαίωμα, χωρίς να κηρυχθεί σχολάζουσα, η δήλωση των εισοδημάτων των ακινήτων υποβάλλεται με σχετική επιφύλαξη από αυτούς που προβάλουν κληρονομικό δικαίωμα και όχι από τον προσωρινό διαχειριστή που διορίστηκε από τους διεκδικητές κληρονομιάς ή από το δικαστήριο.

8. Απ' όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι, σε περίπτωση κληρονομιάς, μετά το χρόνο θανάτου, αρμόδιοι να δηλώσουν το εισόδημα των περιουσιακών στοιχείων αυτής είναι οι ίδιοι οι κληρονόμοι, ανεξάρτητα από το αν αμφισβητείται ή όχι το κληρονομικό τους δικαίωμα, οι οποίοι θα το συμπεριλάβουν στην προσωπική τους δήλωση φορολογίας εισοδήματος που την υποβάλλουν στον αρμόδιο, για τη φορολογία τους, Προϊστάμενο ΔΟΥ.

9. Σε περίπτωση σύστασης κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, αρμόδια να δηλώσει το εισόδημα των περιουσιακών στοιχείων είναι η κοινωνία στην ετήσια δήλωσή της που υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία της ΔΟΥ.

10. Σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομίας, αρμόδιος να δηλώσει το εισόδημα των περιουσιακών στοιχείων αυτής είναι ο κηδεμόνας, ο οποίος υποβάλλει δήλωση στο όνομα της σχολάζουσας κληρονομίας, στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ που βρισκόταν η κατοικία ή η έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας του κληρονομούμενου.

11. Στην περίπτωση κληρονομιάς από διαθήκη, που βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης γιατί καταλήφθηκε σε Νομικά Πρόσωπα για την εκτέλεση κοινωφελών ή φιλανθρωπικών σκοπών, τα οποία δεν έχουν συσταθεί ή σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, με τον όρο το αντίτιμο της πώλησης ακινήτων να περιέλθει σ' αυτά, αρμόδιος να
δηλώσει το εισόδημα των περιουσιακών στοιχείων αυτής είναι ο εκτελεστής διαθήκης.

Επίσης, σε περίπτωση κληρονομιάς που καταλήφθηκε υπέρ του Δημοσίου και βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, αρμόδιος να δηλώσει το εισόδημα των περιουσιακών της στοιχείων είναι ο εκκαθαριστής της κληρονομιάς.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλεται δήλωση στο όνομα της κληρονομιάς που βρίσκεται σε εκκαθάριση και αρμόδιος για την παραλαβή της είναι ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ που βρισκόταν η κατοικία ή η έδρα της επαγγελματικής δραστηριότητας του κληρονομούμενου.

13. Σύμφωνα με τα παραπάνω και με βάση την υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193/Β'/13.3.1998, προκειμένου να χορηγηθεί ΑΦΜ, λαμβάνεται υπόψη η μορφή της κληρονομιαίας περιουσίας και αποδίδεται ΑΦΜ [Καταργήθηκε με την ]

όπως κατωτέρω:

α) Σχολάζουσα κληρονομία
Στην περίπτωση αυτή, αποδίδεται ΑΦΜ στο όνομα της σχολάζουσας κληρονομίας, ακολουθώντας τις διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ σε κοινωνία.

β) Εκτελεστής διαθήκης

αα) Οταν η κληρονομιαία περιουσία προορίζεται για την εκτέλεση κοινωφελών ή φιλανθρωπικών σκοπών, τότε αποδίδεται ΑΦΜ στο υπό ίδρυση για την εκτέλεση των σκοπών αυτών Νομικό Πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις απόδοσης ΑΦΜ στον ιδρυτή.

ββ) Οταν η κληρονομιαία περιουσία πρόκειται να εκποιηθεί και να διανεμηθεί στους κατονομαζόμενους κληρονόμους ή δανειστές (περίπτωση εκκαθαριστή), αποδίδεται ΑΦΜ στην κληρονομιαία περιουσία, ακολουθώντας τις διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ σε κοινωνία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο