Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-12-2013 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 57230/ΔΕ- 6868/19.12.2013 Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων

(Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αριθμ. 57230/ΔΕ- 6868

(ΦΕΚ Β' 3288/23-12-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2212/22.9.52 (ΦΕΚ 266/Α'/25.9.52), του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν.Δ. 2957/10.8.54 (ΦΕΚ 486/Α'/18.8.54) και του άρθρου 1 και άρθρου 5 του Ν.Δ. 4355/20.8.64 (ΦΕΚ 146/Α'/28.8.64) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/3.12.2007).

β. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α'/137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α'/154), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (Α'/38).

δ. Των άρθρων 3 και 28 παρ. 2 του N. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α'/138).

ε. Τις αποφάσεις των Υπουργών Συντονισμού και Οικονομικών αριθ. 25812/19.6.52, 21356/12.3.53 (ΦΕΚ 75/ Β726.3.53), 32965/23.5.53 (ΦΕΚ 128/Β78.6.53), 39410/30.6.53 (ΦΕΚ 167/Β'/31.7.53), 50202/Λ0 607/16.12.59, 41891/ΛΟ 935/14.11.60 (ΦΕΚ 485/Β'/30.11.60), 46450/Λ0 975/21.12.60 (ΦΕΚ 3/Β74.1.61), 61029/Λ0 393/23.12.64 (ΦΕΚ 118/Β711.2.65) και 72589/ΛΟ 467/27.12.65 (ΦΕΚ 6/Β'/11.1.66) «περί τρόπου ενεργείας πληρωμών δημοσίων επενδύσεων κ.λπ.» και την απόφασή μας αριθ. 8511/493/17.1.72 (ΦΕΚ 78/ Β727.1.72) «περί εφαρμογής διοικητικής αποκέντρωσης στην ενταλματοποίηση των δαπανών δημοσίων επενδύσεων» καθώς και την απόφαση Χ.Δ.9035/30.7.73 «περί Γενικών Διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κ.λπ. Έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» και την απόφαση 4118/ΔΕ-649/29.01.2007.

στ. Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α') «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

ζ. Το άρθρο 9 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242 Α).

η. Την ΚΥΑ 2/51571/0020/30.7.2010 «Σύσταση λογαριασμού για την εθνική συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής».

θ. Την με αριθμ. 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 (1) κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2595/15.10.2013) των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών».

ι. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Συντονισμού αριθ. ΛΟ 588/15.6.56 «περί διαδικασίας χρηματοδότησης δημοσίων επενδύσεων».

κ. Τις διατάξεις των Συλλογικών Αποφάσεων έτους 2013.

λ. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

μ. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α714.7.2000) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

μα. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α'/5-11-2009) περί Καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

μβ. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α'/243).

μγ. Το Π.Δ. 136/98 «Περιορισμοί έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμών.

μδ. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αριθ. πρωτ. 12613/ΔΕ1311/21.3.2013 περί «Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2013 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2014-2016 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

με. Τον υπ' αριθμ. 51123/ΔΕ8838/24.11.11 οδηγό χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.).

μζ. Το Π.Δ 118/2013 (ΦΕΚ Α'/152/25.06.2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α'/141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α'/152).

μη. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α'/153/25.06.2013) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

μθ. Την με αρ. πρωτ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β'/2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΓΛΚ).

ν. Τον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ετών 2013 - 2014.

ξ. Την ανάγκη να διαχωριστούν οι πληρωμές δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, να καθορισθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης για το επόμενο και να ρυθμιστούν ορισμένα άλλα σχετικά θέματα.

ξα. Το γεγονός ότι από τη διάταξη αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Για την τακτοποίηση των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους καθώς επίσης και για την ομαλή συνέχιση της εκτέλεσης του προγράμματος κατά τις αρχές του επομένου έτους, να εφαρμοσθούν τα ακόλουθα:

Α. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Α.1. Προθεσμία ενέργειας πληρωμών του οικονομικού έτους που λήγει

1.1. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων του προγράμματος σύμφωνα και με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΠΔΕ με αρ. πρ. 12613/ ΔΕ1311/21.3.2013 και για τη διευκόλυνση των εργασιών της Τράπεζας Ελλάδος ιδιαίτερα τον μήνα Δεκέμβριο, παρακαλούμε να εκτελούνται κατανομές χρηματοδότησης μέχρι 27/12/2013 και να είναι σε θέση να εκτελέσει το νέο πρόγραμμα από 2/1/2014 χωρίς καθυστερήσεις.

1.2. Οι αναλήψεις από τους λογαριασμούς δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, για την πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, επιτρέπεται να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί ώστε πριν την έκδοση επιταγών από τους υπολόγους διαχειριστές των έργων κατά το μήνα Δεκέμβριο, να έχει εξασφαλιστεί επαρκές υπόλοιπο στους αντίστοιχους λογαριασμούς, με εντολές κατανομών που έχουν ήδη εκτελεστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αν δεν τηρηθεί πιστά η ανωτέρω πάγια διαδικασία, επιταγές που θα εκδίδονται χωρίς επαρκές υπόλοιπο και θα κατατίθενται προς πληρωμή στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν θα εξοφλούνται και η ευθύνη θα βαρύνει αποκλειστικά όσους εμπλέκονται.

Α.2. Προθεσμία επιστροφής υπολοίπων προκαταβολών

2.1. Οι υπόλογοι διαχειριστές των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων υποχρεούνται, σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία, μέχρι 31-12-2013 να καταθέσουν κάθε υπόλοιπο προκαταβολής, που έχουν αναλάβει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που λήγει, στο λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών».

2.2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων πρέπει να δώσουν τις απαραίτητες σχετικές οδηγίες στους διαχειριστές των έργων και να ελέγξουν κάθε περίπτωση που δεν θα είναι σύμφωνη με την ως άνω διαδικασία.

2.3. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται:

α. Οι διαχειριστές λογαριασμών διοικητικών δαπανών για τις πληρωμές μηνός Δεκεμβρίου 2013, οι οποίοι υποχρεούνται τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα προκαταβολών να τα καταθέσουν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2014 στο λογαριασμό "αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων οικονομικών ετών".

β. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και οι Δημόσιοι Οργανισμοί, που έχουν ορισθεί διαχειριστές λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 32965/23.5.53, για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες ειδικές διατάξεις.

γ. Η Τράπεζα της Ελλάδος για τις αναλήψεις που κάνει από τον αντίστοιχο λογαριασμό δαπανών εξωτερικού.

Α.3. Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων

3.1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, υποχρεούνται να στείλουν τα δικαιολογητικά των πληρωμών που θα γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013 σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, στις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου που εδρεύουν στα Υπουργεία, τους νομούς της χώρας ή το Ειδικό Λογιστήριο, το αργότερο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2014.

3.2. Εξουσιοδοτούνται οι ανωτέρω Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου και το Ειδικό Λογιστήριο να συνεχίσουν, με βάση τα δικαιολογητικά που θα τους αποστέλλονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (τακτικών ή προπληρωμής) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, μέχρι το τέλος Μαρτίου 2014 το αργότερο.

3.3 Προκειμένου για τακτοποιήσεις πληρωμών παρελθόντων ετών, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται στον απολογισμό του Κράτους, εκδίδονται εντάλματα πληρωμών σε βάρος ειδικής πίστωσης που βαρύνει το όριο πιστώσεων του Υπουργείου Οικονομικών και περιλαμβάνεται κάθε φορά στο ΠΔΕ με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου των φορέων, και τούτο μόνο εάν οι δαπάνες διενεργήθηκαν εντός του ύψους των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων

3.4. Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων που μεταβιβάστηκαν στους δευτερεύοντες διατάκτες με επιτροπικά εντάλματα ισχύουν, εφόσον δεν ανακλήθηκαν, μέχρι της ίδιας ως άνω ημερομηνίας, δηλαδή μέχρι τέλος Μαρτίου 2014.

Α.4. Ανάκληση αδιαθέτων υπολοίπων του οικονομικού έτους που λήγει.

4.1. Προς τακτοποίηση και διαχωρισμό των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων του οικονομικού έτους που λήγει, ανακαλούνται όλα τα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 υπόλοιπα των λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Εξαιρούνται τα υπόλοιπα των λογαριασμών 231 που έχουν ως διαχειριστή ΝΠΔ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Δημόσιο Οργανισμό για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53, καθώς επίσης και αυτών που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των «λοιπών λογαριασμών».

Εξαιρούνται επίσης τα υπόλοιπα των λογαριασμών 020.1 για τα οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τον Κεντρικό Λογαριασμό ΕΣΠΑ, και τα οποία σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 2/51571/0020/30.7.2010 «δεν επιστρέφονται και παραμένουν διαθέσιμα στους λογαριασμούς των έργων για πληρωμές τα επόμενα έτη».

Οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στις εν λόγω περιπτώσεις ενταλματοποιούν δαπάνες έργων του έτους 2014, των οποίων οι εντολές κατανομής χρηματοδότησης έχουν εκτελεστεί το έτος 2013 μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

4.2. Υποχρεούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες της ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των υπολόγων με την Τράπεζα της Ελλάδος για την άμεση ενημέρωσή τους σχετικά με τις κινήσεις των λογαριασμών των έργων που διαχειρίζονται.

Στις περιπτώσεις που έργα Δημοσίων Επενδύσεων έχουν ως υπολόγους διαχειριστές Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Οργανισμούς ή Δημόσιες Επιχειρήσεις, τα οποία με πρόσφατη νομοθεσία καταργούνται ή συγχωνεύονται, τότε οι αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες των αντίστοιχων Φορέων Χρηματοδότησης των έργων αυτών (Υπουργεία ή Περιφέρειες), θα πρέπει να φροντίζουν για την έκδοση και αποστολή στην Τράπεζα της Ελλάδος απόφασης αντικατάστασης του καταργούμενου φορέα υπολόγου- διαχειριστή με τον νέο, για κάθε Κωδικό Έργου, έτσι όπως προκύπτει μετά την κατάργηση ή συγχώνευση τους.

4.3. Η εξόφληση των διοικητικών δαπανών του έτους που λήγει, πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2013 είτε με τακτική πληρωμή είτε με ανάληψη προκαταβολής μέσα στον ίδιο μήνα, η οποία θα αποδοθεί, όπως καθορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο 3.1 μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2014.

Α.5. Υποχρέωση καταγραφής στοιχείων πληρωμών και οφειλών στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ)

Οι Διαχειριστές Οφειλών οφείλουν να ενημερώνουν τη Δ.Δ.Ε. για τα στοιχεία των Υπολόγων που πραγματοποιούν πληρωμές των έργων των ΣΑ του Φορέα τους και οι οποίοι, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα φέρουν την ευθύνη να εισάγουν στοιχεία στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.

Οι αποστελλόμενες καταστάσεις επικαιροποιούνται με όλες τις τυχόν μεταβολές που πραγματοποιούνται (νέοι ορισμοί ή αντικατάσταση υπολόγων-διαχειριστών ή εκπροσώπων, κ.λπ.).

Επίσης, οι Διαχειριστές Οφειλών έχουν την ευθύνη της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα από τους Υπολόγους. Οι Υπόλογοι - διαχειριστές έργων του Π.Δ.Ε. θα πρέπει μέχρι το τέλος του 2013 να έχουν ολοκληρώσει την καταχώρηση στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) του τρέχοντος έτους καθώς και όλων των ληξιπρόθεσμων παραστατικών των προηγούμενων ετών.

Τα παραπάνω κρίνονται σημαντικά για την παρακολούθηση των πληρωμών του ΠΔΕ και των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσω του συστήματος Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. και ιδιαιτέρως ενόψει της εφαρμογής της πληρωμής των δαπανών του ΠΔΕ μέσω ηλεκτρονικών εντολών, βάσει των σχετικών διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 (ΦΕΚ 2595/15.10.2013), που προβλέπεται να λειτουργήσει παράλληλα με την ισχύουσα διαδικασία για το έτος 2014 και αποκλειστικά με το νέο σύστημα από 1-1-2015.

Β. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Β.1. Έγκριση χρηματοδοτήσεων και πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του έτους 2014.

1.1. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα εκτελεστεί κατά το προσεχές έτος, θα προσδιορισθεί: α) με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που θα εκδοθεί στις αρχές του 2014, κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του Ν. 4205/13 (ΦΕΚ 242), συνολικά για όλα τα έργα του ΠΔΕ για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους 2015 και β) με τις συλλογικές αποφάσεις με τις οποίες θα καθορίζονται τα έργα, οι ετήσιες πιστώσεις τους και η τριμηνιαία κατανομή αυτών.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και μέχρι να πραγματοποιηθεί η έκδοση των επιμέρους συλλογικών αποφάσεων έτους 2014, για να εξασφαλισθεί η ομαλή, χωρίς διακοπή, συνέχιση της εκτέλεσης των έργων του προγράμματος, παρέχονται με την απόφαση αυτή οι ακόλουθες εγκρίσεις χρηματοδότησης και πληρωμών σε βάρος των πιστώσεων του προσεχούς έτους 2014: Κάθε έργο και μελέτη ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑΜΠ, ΣΑ/0 ΣΑ/1, ΣΑ/3, ΣΑ/5, ΣΑ/6, ΣΑ/7, ΝΑ/ 3 του έτους 2013 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος με τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο με αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:

Α=Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2013) μείον πίστωση του 2013 (στοιχείο της ΣΑΕ ) Β= 20% της πίστωσης του 2013 Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου(πίστωση του 2013 μείον κατανομή του 2013)+ το ανεκτέλεστο του έργου(κατανομή του 2013 μείον πληρωμή του 2013) με την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.

Κάθε έργο και μελέτη Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους που περιλαμβάνεται στις ΣΑΕ, ΣΑΜ, ΣΑΕΠ, ΣΑ/2, ΣΑ/4, ΣΑ/8, ΣΑ/9, ΝΑ/8 του έτους 2013 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε στο έτος αυτό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος με τη διαδικασία της προκαταβολής. Το ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί το έργο με αυτή τη διαδικασία υπολογίζεται από τη σχέση:
Α=Υπόλοιπο προς αποπεράτωση (στοιχείο της ΣΑΕ του 2013) μείον πίστωση του 2013 (στοιχείο της ΣΑΕ )
Β= 30% της πίστωσης του 2013

Το μικρότερο εκ των ανωτέρω Α ή Β + το υπόλοιπο του έργου(πίστωση του 2013 μείον κατανομή του 2013)+ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2013 μείον πληρωμή του 2013) με την προϋπόθεση να επαρκεί στο υπόλοιπο του Π/Υ του.

Ειδικότερα για τα έργα του ΕΣΠΑ το ανεκτέλεστο του έργου (κατανομή του 2013 μείον πληρωμή του 2013) μεταφέρεται ως υπόλοιπο στο λογαριασμό του και επομένως δεν υπολογίζεται εκ νέου στο πλαφόν της προκαταβολής.

Προϋπόθεση εφαρμογής των ανωτέρω εγκρίσεων είναι ότι η διάθεση των πιστώσεων θα γίνεται ύστερα από υποβολή αιτημάτων και θα είναι σύμφωνη με τους ειδικούς όρους που τυχόν υπάρχουν. Κάθε αναγκαία επαύξηση προϋπολογισμού ή πιστώσεων ή τροποποίηση όρων, πρέπει να προταθεί από τα Υπουργεία και τις Περιφέρειες για έγκριση με τις συλλογικές αποφάσεις του έτους 2014, μέσα στις προθεσμίες που θα τεθούν με την Εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2014.

Όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις έχουν προθεσμία μέχρι την έκδοση κάθε συλλογικής απόφασης οπότε, για τη συγκεκριμένη απόφαση που εκδόθηκε, ισχύουν οι πιστώσεις και διατάξεις αυτής.

Η χρηματοδότηση των νέων έργων θα γίνει μετά την έγκριση της ένταξης αυτών στο ΠΔΕ έτους 2014.

1.2. Η ευθύνη της σωστής εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου B1.1. θα πρέπει να ελέγχεται απαραίτητα από τους Γενικούς Γραμματείς των φορέων και τους Περιφερειάρχες κατόπιν εισηγήσεων των υπηρεσιών που έχουν την αρμοδιότητα στην έκδοση των Συλλογικών Αποφάσεων, στην έκδοση των αποφάσεων κατανομών ή εντολών χρηματοδότησης και έκδοσης επιταγών.

Παρεκκλίσεις, ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταλογισμούς των ποσών που θα διατεθούν.

1.3. Έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με τις εγκρίσεις της παραγράφου αυτής και δεν θα καλύπτονται με αντίστοιχη πίστωση από συλλογική απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει απαραιτήτως να τακτοποιηθούν εκ των υστέρων με ενέργεια και ευθύνη των αρμοδίων Φορέων.

1.4. Οι Φορείς πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα, εφόσον κατά τη διάρκεια του έτους προτείνονται μεταβολές στις πιστώσεις των έργων, οι πληρωμές που έχουν ήδη γίνει να βρίσκονται εντός του ορίου των μεταβολών

1.5. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να εκτελεί, με ευθύνη των Υπουργείων, εντολές χρηματοδότησης εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με αυτά που καθορίστηκαν ανωτέρω. Τα ποσά των χρηματοδοτήσεων αυτών θα καταλογίσει εκ των υστέρων σε βάρος των πιστώσεων που θα εγκριθούν με τις συλλογικές αποφάσεις έτους 2014.

Β2. Υπόλοιπα λογαριασμών προηγούμενου έτους 2013

2.1. Διευκρινίζεται ότι τα υπόλοιπα της 31 Δεκεμβρίου 2013 των λογαριασμών εξουσιοδότησης πληρωμής των έργων, μελετών και διοικητικών δαπανών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα οποία θα ακυρωθούν σύμφωνα με την παράγραφο Α.4.1 της απόφασης αυτής, δεν επαναχορηγούνται στο νέο έτος.

Η επανατροφοδότηση των λογαριασμών θα γίνει είτε με νέα χρηματοδότηση από τους λογαριασμούς των συλλογικών αποφάσεων ύστερα από πρόταση των φορέων και σύμφωνα με τη ισχύουσα διαδικασία είτε απευθείας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εφόσον απαιτηθεί.

2.2. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 31 Δεκεμβρίου 2013 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν διαχειριστή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Δημόσιο Οργανισμό ή Δημόσια Επιχείρηση δεν ανακαλούνται και μεταφέρονται στους νέους λογαριασμούς που ανοίγουν στο επόμενο οικονομικό έτος και οι πληρωμές από τους λογαριασμούς αυτούς συνεχίζονται μέχρι περατώσεως των έργων, άσχετα από το οικονομικό έτος καθόσον είτε έχουν βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ κατά το έτος μεταφοράς τους στο Νομικό Πρόσωπο, είτε ακολουθούν τις διατάξεις του κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ. Είναι αυτονόητο, ότι τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα κ.λπ., πρέπει να ξαναγράψουν στον προϋπολογισμό τους του επομένου έτους τα υπόλοιπα αυτά, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της απόφασης αριθ. 32965/23.5.53.

2.3. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 31.12.2013 της κατηγορίας 020.1 που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις για τον κεντρικό λογαριασμό ΕΣΠΑ δεν ανακαλούνται και οι πληρωμές από τους ίδιους λογαριασμούς θα συνεχιστούν το επόμενο έτος και θα βαρύνουν τις πιστώσεις και τον προϋπολογισμό του ΠΔΕ έτους 2014.

2.4. Πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα από τους φορείς ώστε οι πιστώσεις των εν λόγω έργων για το έτος 2014 να συμπεριλαμβάνουν και τα μεταφερόμενα υπόλοιπα των λογαριασμών.

2.5. Τα αδιάθετα υπόλοιπα λογαριασμών έργων που έχουν αποπερατωθεί πρέπει υποχρεωτικά με ευθύνη του φορέα που εποπτεύει τα Νομικά Πρόσωπα - ΑΕ δημοσίου να επιστραφούν στο Λογαριασμό (231) «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR8501000233100100000231000 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος καθ' όσον δεν επιτρέπεται να διατεθούν για σκοπούς άλλους πέραν αυτών για τους οποίους έχουν εγκριθεί μέσω των Συλλογικών Αποφάσεων.

2.6. Τα αδιάθετα υπόλοιπα επιταγών της κατηγορίας λογαριασμών 231 Νομικών Προσώπων μπορούν να κατατίθενται είτε στον ως άνω λογαριασμό «Αδιάθετα υπόλοιπα παρελθόντων ετών» είτε στους λογαριασμούς σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν οι επιταγές ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσης των επιταγών. Οι καταθέσεις αδιάθετων υπόλοιπων επιταγών που κατατίθενται σε λογαριασμούς της ανωτέρω κατηγορίας θα υπόκεινται στα οριζόμενα στο 20949/ΔΕ-3098/29-5-91 έγγραφό μας και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 4118/ ΔΕ-649/29 Ιανουαρίου 2007 απόφαση και εφ' όσον δεν αντληθούν εντός του επόμενου έτους από την κατάθεση, θα μεταφέρονται αυτόματα από την Τράπεζα Ελλάδος, στο λογαριασμό αδιάθετων υπολοίπων Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών.

2.7. Τα αδιάθετα υπόλοιπα λογαριασμών έργων της κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής με υπόλογο διαχειριστή Φυσικό Πρόσωπο, με ευθύνη του Φορέα θα επιστρέφονται αντίστοιχα στο Λογαριασμό (020) «Αδιάθετα υπόλοιπα Φυσικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών ετών» με IBAN GR5901000233100200000020003 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Β3. Δαπάνες εξωτερικού

3.1. Η διαδικασία πληρωμής των δαπανών εξωτερικού του Προγράμματος Δημ. Επενδύσεων έχει ως εξής:

α) Η άντληση πιστώσεων δαπανών εξωτερικού γίνεται:

i) με την απ' ευθείας αποστολή της εγγράφου εντολής από τους ενδιαφερόμενους φορείς στις αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδας για την εκτέλεση της πληρωμής στο εξωτερικό, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ii) Με την υποβολή αντίστοιχων κατανομών χρηματοδότησης από τους αρμόδιους Φορείς προς την Τράπεζα της Ελλάδας στην κατηγορία των εξουσιοδοτήσεων πληρωμής χωρίς υπόλογο, στο συγκεκριμένο έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για οποιαδήποτε δαπάνη που αφορά εφόδια, αμοιβές κ.λπ. από το εξωτερικό.

Στην ανωτέρω κατανομή χρηματοδότησης θα αναφέρεται η υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδας να ενεργεί για την τακτοποίηση τυχόν ανακλήσεων αδιαθέτων υπολοίπων και επιστροφών τρεχούσης χρήσεως που θα προκύψουν.

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΣΠΑ

1.1. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου της παρ.22 του παραρτήματος ΙΙΙ του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α') συστήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστημα) υπό το λογαριασμό διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου (28) Λογαριασμός Ταμειακής Διαχείρισης με τίτλο Ε.Δ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ και αριθμό 23/200850. Με την με αριθμ. 2/51571/0020/30.07.2010 κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες κίνησης του ανωτέρω λογαριασμού.

Στόχος της λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ είναι η στοχευμένη και ταχεία χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησής τους ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα και χωρίς καθυστερήσεις, η είσπραξη της αντίστοιχης κοινοτικής συνδρομής.

Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται στη διαδικασία χρηματοδότησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων με τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

1.2. Ο Κεντρικός Λογαριασμός ΕΣΠΑ εφαρμόζεται για όλα τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που είναι ενταγμένα σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9. Οδηγίες για τη χρηματοδότηση και τη διενέργεια πληρωμών που αφορούν τα έργα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Συνοχής περιέχονται στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ.

1.3. Εξαιρούνται τα έργα που είναι συγχρηματοδοτούμενα από άλλους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην των ανωτέρω Ταμείων.

Τα έργα αυτά έχουν απενταχθεί από τις ΣΑ/8 και ΣΑ/9 και έχουν ενταχθεί σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 αντίστοιχα.

Επίσης, στις ΣΑ/2 και ΣΑ/4 μεταφέρονται ως νέα ενάριθμα τα ποσά των αποφάσεων ένταξης που αφορούν στον Προϋπολογισμό Π2.

1.4. Εξαιρούνται επίσης τα έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΑΕ 082/8, ΣΑΕ 282/8, ΣΑΕ 081/8, ΣΑΜ 081/8), καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΣΑΕ 086/8) (αρμοδιότητας ΟΠΕΚΕΠΕ), τα οποία θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στις ΣΑ/8.

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Δ.1 Ανάκληση υπολοίπων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων

1.1. Για την ανάκληση των αδιαθέτων υπολοίπων της χρηματοδότησης εσωτερικού του οικονομικού έτους που λήγει, η Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό, υποκαταστήματα και πρακτορεία) πρέπει την 31 Δεκεμβρίου 2013 αμέσως μετά το τέλος των συναλλαγών, να μεταφέρει όλα τα υπόλοιπα των λογαριασμών κατηγορίας εξουσιοδότησης πληρωμής, τόσο των έργων κ.λπ. όσο και των λογαριασμών των συλλογικών αποφάσεων, σε λογαριασμό δημοσίων επενδύσεων που έχει ανοιχθεί στο κεντρικό κατάστημα με τίτλο «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Λογαριασμός ακυρωθεισών εξουσιοδοτήσεων πληρωμής». Ο λογαριασμός αυτός, αμέσως μετά τη συμφωνία των υπολοίπων που ακυρώθηκαν, θα μηδενισθεί από την Τράπεζα χωρίς επαναφορά των υπολοίπων αυτών στους λογαριασμούς από τους οποίους ανακλήθηκαν.

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω τα υπόλοιπα των λογαριασμών του έργου με κωδικό 2007ΣΕ26900000 και τίτλο «Δωρεάν κρατική αρωγή για επισκευές ή ανακατασκευές πυρόπληκτων κτιρίων από τις πυρκαγιές Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Αττικής, Αιτ/νίας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Αργολίδας, Λάρισας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ζακύνθου, Φθιώτιδας, Κεφαλληνίας και Βοιωτίας» θα μεταφέρονται στο Λογαριασμό «ΕΔ Συνεισφορές Φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης» αρ. 234800/1 από όπου προήλθαν από κατάθεση της Δ/νσης Λογαριασμών Δημοσίου Δ24 του Υπ. Οικονομικών μετά την κατάργηση του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.), με κοινοποίηση της ενέργειας αυτής από την Τράπεζα της Ελλάδος: α) στη Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΥΜΔ, β) στη Δ/νση Δ24 του Υπ. Οικονομικών και γ) στη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Υπ. Οικονομικών.

Ομοίως θα αντιμετωπισθούν και τα έργα του ΠΔΕ των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 401, ΣΑΕΠ 426, ΣΑΕΠ 466 οι πιστώσεις των οποίων προέρχονται από την ίδια πηγή χρηματοδότησης και οι λογαριασμοί τους ανήκουν στην κατηγορία εξουσιοδότησης πληρωμής (δηλαδή, έχουν υπόλογο διαχειριστή φυσικό πρόσωπο)

1.2. Τα υπόλοιπα των άλλων λογαριασμών δηλαδή: α) των έργων τα οποία έχουν διαχειριστή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ ή Δημόσιο Οργανισμό, β) των έργων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία «λοιποί λογαριασμοί» και γ) των λογαριασμών 20.1 των έργων ΕΣΠΑ δεν θα υποστούν μεταβολή, εκτός της μεταφοράς τους "εις νέον" σύμφωνα με τα καθιερωμένα.

Δ.2. Ειδικά θέματα

2.1. Κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο 3614/2007 ΦΕΚ 267/312-07 άρθρο 14 παρ. 12 «Οι αποφάσεις εγκρίσεων έργων - μελετών του ΠΔΕ που εκδίδονται κατά τη διάρκεια του έτους (προεγκρίσεις) έχουν την ίδια ισχύ με τις Συλλογικές Αποφάσεις έργων - μελετών (ΣΑΕ, ΣΑΜ) και δεν απαιτείται η έκδοση ΣΑ στο τέλος του έτους. Ο απολογισμός έτους του ΠΔΕ θα περιλαμβάνει στοιχεία των ΣΑ έργων - μελετών, των αποφάσεων εγκρίσεων (προεγκρίσεις) και στοιχεία πληρωμών της Τράπεζας της Ελλάδος».

2.2. Οι διορισμένοι διαχειριστές των λογαριασμών, αν δεν αντικατασταθούν με ειδική απόφαση, θα παραμείνουν και κατά το νέο οικονομικό έτος και θα ενεργούν αναλήψεις με νέο στέλεχος επιταγών που θα χορηγηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

2.3. Επιταγές που θα εκδοθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 και δεν θα εξοφληθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, δεν θα εξοφλούνται μεταγενέστερα παρά μόνον μετά από νέα χρηματοδότηση και η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του νέου οικονομικού έτους εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του κεφαλαίου Β.1., παράγραφος 1.1. της παρούσας απόφασης.

2.4. Οι Υπόλογοι διαχειριστές κατηγορίας 020, των οποίων τα έργα υπάγονται σε διαφορετικό Υπουργείο απ' αυτό που ανήκουν σήμερα, θα παραλάβουν μέσα στο 2014 νέες επιταγές από την ΤτΕ και θα κληθούν να επιστρέψουν όλα τα λευκά φύλλα που έχουν στην κατοχή τους προκειμένου να κλείσουν οι παλαιοί λογαριασμοί. Προς τούτο πρέπει να επικοινωνήσουν έγκαιρα με τις Υπηρεσιακές Μονάδες της Τράπεζας της Ελλάδος όπου τηρούνται οι λογαριασμοί τους.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι αρμόδιες Υπηρεσίες πρέπει να μεριμνήσουν για την έγκαιρη, και μάλιστα μέσα στο μήνα Δεκέμβριο 2013, εξόφληση λογαριασμών που αφορούν σε δαπάνες του λήγοντος έτους που έχουν εκκαθαρισθεί. Επίσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εξόφληση τυχόν διοικητικών δαπανών είτε με τακτική πληρωμή είτε με ανάληψη προκαταβολής.

2.5. Σας γνωρίζουμε ότι σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων, μετονομασιών και δημιουργίας νέων Υπουργείων καθώς και αλλαγών στις αρμοδιότητες πολλών δημοσίων φορέων προκύπτουν με το νέο οικονομικό έτος αλλαγές στους λογαριασμούς του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην κατηγορία των Νομικών Προσώπων Κ.Α. 231 και 20.1 που πρόκειται να αλλάξουν κωδικό λογαριασμού, δεδομένου ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτής της κατηγορίας δεν ανακαλούνται στο τέλος του οικονομικού έτους.

Στους νέους λογαριασμούς που ανοίγουν στο επόμενο οικονομικό έτος θα μεταφέρονται τα υπόλοιπα των παλαιών λογαριασμών.

Προβλήματα προκύπτουν στις κυκλοφορούσες επιταγές που παρέλαβαν οι δικαιούχοι μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος αλλά δεν πρόλαβαν να τις εξοφλήσουν μέχρι την αντικατάσταση του λογαριασμού με νέο.

Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται σε περαιτέρω ρύθμιση, σε συνεργασία με τις επί μέρους Υπηρεσιακές της Μονάδες και τους Φορείς, προκειμένου να δοθούν λύσεις για την άμεση εξόφληση των εν λόγω επιταγών.

2.6. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων πρέπει να αποστείλουν στην ΤτΕ λίστα με τους εν ενεργεία υπολόγους ώστε να συνδεθούν και να λαμβάνουν ηλεκτρονικά extrait πληρωμών. Απαραίτητη προϋπόθεση, η σύνδεσή τους να γίνει με ένα επιλεγμένο «υπηρεσιακό» λογαριασμό e-mail, κατά προτίμηση της Δ/νσης Οικονομικού του κάθε φορέα. Η Δ/νση Οικονομικού ή ο υπόλογος θα αναλάβει την ευθύνη να διαβιβάζει το extrait στις ΥΔΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.

Σε εφαρμογή της 14625/27 Ιουνίου 2012 οδηγίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για τη διακίνηση διοικητικών εγγράφων» οι εντολές κατανομών προς την Τράπεζα της Ελλάδος θα αναρτώνται στο «Διαύγεια» η σε άλλους επίσημους ιστότοπους. Αντίγραφο αυτών που θα προσκομίζεται στις ΥΔΕ με τα λοιπά δικαιολογητικά από τους υπολόγους, θα γίνεται αποδεκτό.

2.7. Σημειώνεται ότι με την εγκύκλιο 45/11 του ΙΚΑ (που έχει αναρτηθεί στη διαύγεια) καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ μέσω των Τραπεζών που έχουν συνδεθεί με το σύστημα DIASDEBIT (ΔΙΑΣ ΑΕ).
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές οι υπόλογοι θα πρέπει να ζητούν συγκεκριμένες οδηγίες από την Τράπεζα της Ελλάδος

2.8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 (ΦΕΚ 2595/15.10.2013) «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών». Ο τρόπος πληρωμής δαπανών δημοσίων επενδύσεων αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής των ανωτέρω δαπανών, από την 1.1.2015. Πληρωμές με άλλους τρόπους μετά τη ημερομηνία αυτή (επιταγές, έγγραφα, κ.λπ.) διενεργούνται μόνο για την χορήγηση προκαταβολών και την πληρωμή των δαπανών εξωτερικού χωρίς χρονικό περιορισμό καθώς και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες καθορίζονται με όμοια απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο