Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ6Α 1197459 ΕΞ2013/27.12.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-12-2013 ]

Αριθ. Δ6Α 1195541 ΕΞ 20.12.2013 Σύσταση Δ.Ο.Υ., Α΄ τάξεως, στον νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου»

(Σύσταση Δ.Ο.Υ., Α΄ τάξεως, στον νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου»)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013
Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1195541 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β' 3271/23-12-2013)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ι.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3222386
Fax: 210 3230829
β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Θέμα: Σύσταση Δ.Ο.Υ., Α’ τάξεως, στον νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.− Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν.4002/2011 (Α΄180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν.4038/2012 (Α΄14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν.4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254) και ισχύει.

β) Της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.

γ) Των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

δ) Του π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013.

στ) Του π.δ. 551/1988 (Α΄259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών(Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98 ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2.− Τις αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011 (Β΄ 2111), Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552) και Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Β΄2828) αποφάσεις τουΥπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν.

3.−Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Β΄ 2187), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 2011/31.10.2011 (Β΄ 2569) και Δ6Α 1166057 ΕΞ 2011/30.11.2011 (Β΄ 2785) όμοιες και την αριθ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β΄1404 και 1544) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που αφορούν στα Τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού.

4.− Τις αριθ. Δ6Α 1144729 ΕΞ 19.10.2012 (Β΄2828), Δ6Α 1157277 ΕΞ 15.11.2012 (Β΄3042) και Δ6Α 1000737 ΕΞ 3.1.2013 (Β΄69) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

5.−Την αριθ. Δ6Α 1103767 ΕΞ 2013/25.6.2013 (Β΄1640) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, περί μετονομασίας και ανακαθορισμού της έδρας Δ.Ο.Υ..

6. −Την αριθ. Δ6Α 1105815 ΕΞ 2013/2.7.2013 ( Β΄ 1634) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ανακατανομή των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί ανά Περιφέρεια, για την κάλυψη των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και κατανομή τους στις υπηρεσίες αυτής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1117932 ΕΞ 2013/24.7.2013 (Β΄1911) ομοία.

7.− Την αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2043) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1131769 ΕΞ 2013/28.8.2013 (Β΄2136), Δ6Α 1137252 ΕΞ 2013/9.9.2013 (Β΄2274), Δ6Α 1147236 ΕΞ 2013/26.9.2013 (Β΄2437) και Δ6Α 1155116 ΕΞ 2013/11.10.2013 (Β΄2582) όμοιες αποφάσεις, περί ανακαθορισμού της εσωτερικής διάρθρωσης των Δ.Ο.Υ. και την αριθ. Δ6Α 1163159 ΕΞ 2013/24.10.2013 (Β΄2740) όμοια.

8.− Τα αριθ.2/103332/18.11.2013 και 2/103340/18.11.2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

9.− Το αριθ. ΔΟΑ/Φ.4.2/1134/34058/17−12−2013 έγγραφο, με το οποίο εκφράζεται η γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

10.− Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

11.− Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας του φοροελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού στον νομό Ηρακλείου και την ανάγκη αξιοποίησης του προσωπικού σε μια πλήρως στελεχωμένη Δ.Ο.Υ., Α΄ τάξεως.

12.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται μείωση των Υπηρεσιακών Μονάδων, κατά μία (1) Διεύθυνση και τρία (3) Τμήματα και δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της αναφερθείσας στα αριθ. 2/103332/18.11.2013 και 2/103340/18.11.2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

1. Συνιστούμε, από 20−1−2014, Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), Α΄ τάξεως επιπέδου Διεύθυνσης, στον νομό Ηρακλείου, με τίτλο «Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου», έδρα την Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου, πλην των Τοπικών Κοινοτήτων αυτής, στην οποία μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου, Α΄−Β΄ τάξεως και Β΄ Ηρακλείου, Α΄ τάξεως.

(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Δ6Α 1197459 ΕΞ2013/27.12.2013)

2. α) Η συνιστώμενη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, διαρθρώνεται στην Υποδιεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γραφεία που προβλέπονται για τις Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, με την αριθ. Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄ 2043) απόφασή μας. Τα Τμήματα Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου ορίζονται σε τρία (3), από τα οποία τα δύο (2) θα λειτουργήσουν από την ημερομηνία λειτουργίας της Δ.Ο.Υ.. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ενός, επιπλέον, Τμημάτος Ελέγχων αυτής θα ορισθεί με άλλη απόφασή μας.

β) Ορίζουμε ότι τα υφιστάμενα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ), που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ Α΄ Ηρακλείου και Β΄ Ηρακλείου, υπάγονται από την ίδια ημερομηνία στην συνιστώμενη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και αποτελούν Γραφεία αυτής.

3. α) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου και Β΄ Ηρακλείου, περιέρχονται στην Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, στην οποία μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα αυτών και αποτελούν οργανικές θέσεις αυτής.

β) Το προσωπικό που υπηρετεί στις Δ.Ο.Υ. Α΄ Ηρακλείου και Β΄ Ηρακλείου την τελευταία ημέρα λειτουργίας τους τοποθετείται στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτής.

γ) Οι θέσεις των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, που έχουν κατανεμηθεί στην Δ.Ο.Υ. Β΄ Ηρακλείου, περιέρχονται στην Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.

4. Οι Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Ηρακλείου παύουν να λειτουργούν από την ημερομηνία σύστασης της Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και από την ίδια ημερομηνία η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των Δ.Ο.Υ. αυτών, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στην Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου. Ο Προϊστάμενος της συνιστώμενης Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, την βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για την λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας. Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της συνιστώμενης Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο